A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. április 7-i (EU) 2020/506 HATÁROZATA

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás és az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/20) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke első albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18. cikkével együttesen,

mivel:

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkének megfelelően az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k) hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) *  meghatározza azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2) A koronavírus-betegség 2019-et (COVID-19) az Egészségügyi Világszervezet pandémiává nyilvánította, és olyan kollektív közegészségügyi vészhelyzetet okoz, amely a közelmúltban példa nélküli. Rendkívüli gazdasági sokkot okoz, amely ambiciózus, összehangolt és sürgős választ igényel minden politikai területről a veszélybe került vállalkozások és munkavállalók támogatása érdekében. A pandémia következményeként az euroövezetben visszaesik a gazdasági aktivitás és elkerülhetetlenül jelentős recessziót fog elszenvedni, különösen, mivel egyre több országnak kell szembenéznie a fertőzés megállítására szolgáló intézkedések fokozásának szükségességével. Ezek az intézkedések akut terhet jelentenek a vállalkozások és munkavállalók pénzforgalmára, és veszélyeztetik a vállalkozások és munkahelyek fennmaradását. Az is egyértelmű, hogy ez a helyzet gátolja a monetáris politikai impulzusok transzmisszióját és súlyos lefelé mutató kockázatot jelent a vonatkozó inflációs kilátásokra.

(3) A COVID-19 pandémiára válaszul, amely veszélyeztetheti az árstabilitásra irányuló célt és a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának megfelelő működését, a Kormányzótanács 2020. április 7-én további határozatokat fogadott el. Ezek között szerepelnek a fedezettel kapcsolatos könnyítő intézkedések, amelyek célja, hogy megkönnyítsék az eurorendszer ügyfelei számára elegendő elfogadható fedezet fenntartását ahhoz, hogy valamennyi likviditásbővítő műveletben részt tudjanak venni. Ezek az intézkedések arányosak a COVID-19 kitörése és fokozódó terjedése által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében. Az ilyen intézkedések átmenetileg alkalmazhatóak, amíg a Kormányzótanács úgy nem tekinti, hogy a fent említett kockázatok enyhültek.

(4) Ezért az (EU) 2015/510 iránymutatást (EKB/2014/60) megfelelően módosítani kell.

(5) A Kormányzótanács továbbá úgy határozott, hogy átmenetileg növeli kockázatvállalási hajlandóságát annak érdekében, hogy refinanszírozási műveletein keresztül támogassa a hitelezést. Így különösen a fedezetre alkalmazott haircutok rögzített tényezővel csökkentésre kerülnek.

(6) Ezért az (EU) 2016/65 európai központi banki iránymutatást (EKB/2015/35) *  megfelelően módosítani kell.

(7) A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként e módosításokat olyan határozattal kell elfogadni, amely az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba, és e határozatot késedelem nélkül közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában annak érdekében, hogy az NKB-k e módosításokat a megjelölt időpontokban közvetlenül alkalmazzák,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) módosítása

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) a következőképpen módosul:

1. A 93. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„93. cikk

A hitelkövetelések minimális értéke

Belföldi felhasználás esetén a hitelköveteléseknek az ügyfél által fedezetként történő benyújtás időpontjában el kell érniük a 0 EUR összegű, vagy a székhely szerinti NKB által esetlegesen rögzített magasabb minimális küszöbértéket. Határokon átnyúló felhasználás esetén a minimális küszöbérték 500 000 EUR.”

2. A 141. cikk (1) bekezdésében a „2,5%” százalékos érték helyébe „10%” százalékos érték lép.

2. cikk

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) módosítása

Az (EU) 2016/65 iránymutatás (EKB/2015/35) a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

A forgalomképes eszközök egyes típusaira alkalmazott további haircutok

Az ezen iránymutatás 3. cikkében rögzített haircutok mellett a forgalomképes eszközök meghatározott típusaira az alábbiak szerinti haircutok irányadók:

a) az eszközfedezetű értékpapírokra, a fedezett kötvényekre és a hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, amelyek elvi értékelésére az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 134. cikkében rögzített szabályokkal összhangban kerül sor, további haircut vonatkozik, 4%-os diszkontálás formájában;

b) a saját felhasználású fedezett kötvényekre további haircut irányadó i. 6,4%-os mértékben az 1. és 2. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére, és ii. 9,6%-os mértékben a 3. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére;

c) a b) pont alkalmazásában a »saját felhasználású« az olyan fedezett kötvények ügyfél általi benyújtását vagy felhasználását jelenti, amelyeket az ügyfél vagy azzal az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 138. cikkében meghatározott szoros kapcsolatban álló szervezet bocsátott ki;

d) ha a b) pontban említett további haircut valamely NKB, háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök fedezetkezelési rendszere vagy a TARGET2-Securities-ben az automatikus fedezetnyújtás tekintetében nem alkalmazható, a további haircutot ilyen rendszerekben vagy platformon a saját célra felhasználható fedezett kötvények teljes kibocsátási értékére alkalmazni kell.”

2. Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A nem forgalomképes jelzálog-fedezetű lakossági adósságinstrumentumokra 25,2%-os haircut vonatkozik.”

3. A mellékletben szereplő 2., 2a. és 3. táblázat helyébe a következő táblázatok lépnek:

„2. táblázat

Az I-IV. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

Haircut-kategóriák
Hátralevő I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória
Hitel-
minőség
futamidő (év) (*) rögzített kamatozású kamatszel-
vény nélküli
változó kamatozású rögzített kamatozású kamatszel-
vény nélküli
változó kamatozású rögzített kamatozású kamatszel-
vény nélküli
változó kamatozású rögzített kamatozású kamatszel-
vény nélküli
változó kamatozású
1. és 2. besorolás [0,1) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 6,0 6,0 6,0
[1,3) 0,8 1,6 0,4 1,2 2,0 0,8 1,6 2,4 0,8 8,0 8,4 6,0
[3,5) 1,2 2,0 0,4 2,0 2,8 0,8 2,4 3,6 0,8 10,4 10,8 6,0
[5,7) 1,6 2,4 0,8 2,8 3,6 1,2 3,6 4,8 1,6 11,6 12,4 8,0
[7,10) 2,4 3,2 1,2 3,6 5,2 2,0 4,8 6,4 2,4 13,2 14,4 10,4
[10, ∞) 4,0 5,6 1,6 6,4 8,4 2,8 7,2 10,4 3,6 16,0 20,4 11,6
3. besorolás [0,1) 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 10,4 10,4 10,4
[1,3) 5,6 6,4 4,8 7,6 10,8 5,6 9,6 12,0 6,4 18,0 20,0 10,4
[3,5) 7,2 8,0 4,8 10,8 14,8 5,6 13,2 17,6 6,4 22,4 26,0 10,4
[5,7) 8,0 9,2 5,6 11,2 16,0 7,6 14,8 20,8 9,6 24,4 28,0 18,0
[7,10) 9,2 10,4 7,2 12,8 19,6 10,8 15,2 22,4 13,2 24,8 29,6 22,4
[10, ∞) 10,4 12,8 8,0 15,2 23,6 11,2 15,6 24,0 14,8 25,2 30,4 24,4
(*) vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

2a. táblázat

Az V. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

V. kategória
Hitelminőség Súlyozott átlagos élettartam (*) Haircut
[0,1) 3,2
[1,3) 3,6
1. és 2. besorolás [3,5) [5,7) 4,0 7,2
[7,10) 10,4
[10, ∞) 16,0
(*) vagyis [0-1) a súlyozott átlagos élettartam egy évnél rövidebb, [1-3) a súlyozott átlagos élettartam legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

3. táblázat

Az elfogadható hitelkövetelésekre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

Hitelminőség Hátralevő futamidő (év) (*) Rögzített kamatozás Változó kamatozás
[0,1) 6,4 6,4
[1,3) 9,6 6,4
1. és 2. besorolás [3,5) [5,7) 12,8 14,8 6,4 9,6
[7,10) 19,2 12,8
[10, ∞) 28 14,8
[0,1) 12 12
[1,3) 22,4 12
3. besorolás [3,5) [5,7) 29,2 34,4 12 22,4
[7,10) 36 29,2
[10, ∞) 38,4 34,4
(*) vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.”

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1) Ez a határozat az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba. E határozatot az elfogadását követően haladéktalanul közölni kell, és késedelem nélkül közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2) Az 1. cikket 2020. április 8-ától, a 2. cikket 2020. április 20-ától kell alkalmazni.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei az NKB-k.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. április 7-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


  Vissza az oldal tetejére