A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2022. február 23-i (EU) 2022/260 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. március 17-i 269/2014/EU tanácsi rendeletre *  és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 269/2014/EU rendeletet.

(2) Az Unió továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

(3) 2021. június 24-i és 25-i következtetéseiben az Európai Tanács felszólította Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának biztosításáért az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának kulcsfontosságú feltételeként. Hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Európai Unió és tagállamai határozott és koordinált választ adjanak Oroszország bármely további rosszindulatú, jogellenes és bomlasztó tevékenységére, teljes mértékben felhasználva az Unió rendelkezésére álló valamennyi eszközt, és biztosítva a partnerekkel való koordinációt. Ennek érdekében az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét (a továbbiakban: a főképviselő) is, hogy terjesszenek elő további korlátozó intézkedésekre vonatkozó opciókat, ideértve a gazdasági szankciókat is.

(4) 2021. december 16-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta annak sürgős szükségességét, hogy Oroszország enyhítse az Ukrajnával közös határa mentén megnövelt katonai jelenlét és az agresszív retorika által okozott feszültségeket. Az Európai Tanács újólag megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Miközben ösztönzi a diplomáciai erőfeszítéseket, és támogatja a normandiai formátumot a minszki megállapodások teljes körű végrehajtásának elérése terén, az Európai Tanács kijelentette, hogy az Ukrajnával szembeni minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(5) A Tanács 2022. január 24-én következtetéseket hagyott jóvá, amelyekben elítélte Oroszország Ukrajnával szembeni folytatódó agresszív cselekményeit és fenyegetéseit, továbbá felszólította Oroszországot a dezeszkalálásra, a nemzetközi jog tiszteletben tartására, és arra, hogy a kialakított nemzetközi mechanizmusokon keresztül konstruktívan vegyen részt a párbeszédben. A Tanács újólag megerősítette az Unió maradéktalan elkötelezettségét azon alapelvek iránt, amelyekre az európai biztonság épül, és amelyek szerepelnek az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet alapító okirataiban, ideértve a Helsinki Záróokmányt és a Párizsi Chartát. Ezen alapelvek közé tartozik különösen az államok szuverén egyenlősége és területi integritása, a határok sérthetetlensége, az erőszakkal való fenyegetéstől, illetve az erőszak alkalmazásától való tartózkodás, és az államok szabadsága, hogy megválaszthassák vagy megváltoztathassák saját biztonsági megoldásaikat. A Tanács kijelentette, hogy az említett elvek nem képezhetik sem alku, sem pedig felülvizsgálat vagy újraértelmezés tárgyát, és hogy ezen elvek Oroszország általi megsértése akadályát képezi egy közös és oszthatatlan biztonsági térség létrehozásának Európában, valamint fenyegeti a békét és a stabilitást az európai kontinensen. Emlékeztetve az Európai Tanács 2021. decemberi következtetéseire, a Tanács újólag megerősítette, hogy az Oroszország által Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve az ágazati és egyedi korlátozó intézkedések széles körét, amelyek elfogadására a partnerekkel koordinálva fog sor kerülni.

(6) A főképviselő 2022. február 19-én nyilatkozatot adott ki az Unió nevében, kifejezve aggodalmát az orosz katonai erők masszív jelenléte miatt Ukrajnában és Ukrajna körül, és sürgette Oroszországot, hogy vegyen részt érdemi párbeszédben és diplomáciai tevékenységben, tanúsítson önmérsékletet, és dezeszkaláljon a katonai erők Ukrajna határainak közeléből való jelentős kivonása útján. Az Unió kijelentette, hogy az Ukrajnával szemben elkövetett minden további katonai agressziónak válaszul komoly következményei és súlyos ára lesz, ideértve a partnerekkel koordinált korlátozó intézkedéseket is.

(7) Az Oroszországi Föderáció elnöke 2022. február 21-én rendeletet írt alá, amelyben elismerte az önjelölt „Donyecki Népköztársaság” és a „Luhanszki Népköztársaság” függetlenségét és szuverenitását, és elrendelte orosz fegyveres erők kelet-ukrajnai bevetését.

(8) A főképviselő 2022. február 22-én az Unió nevében nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélte az Oroszországi Föderáció elnökének azon döntését, hogy független entitásokként ismeri el Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának (oblaszty) nem-kormányzati ellenőrzés alatt álló területeit, valamint az ezt követő döntést orosz csapatoknak az említetett területekre küldéséről. Az említett jogellenes cselekmény még inkább aláássa Ukrajna szuverenitását és függetlenségét, és súlyosan sérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi megállapodásokat, ideértve az ENSZ Alapokmányát, a Helsinki Záróokmányt, a Párizsi Chartát és a budapesti megállapodást, valamint a minszki megállapodásokat és az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2202 (2015) sz. határozatát. A főképviselő sürgette Oroszországot mint a konfliktusban részt vevő felet, hogy vonja vissza az említett elismerést, tartsa be kötelezettségvállalásait, tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és térjen vissza a normandiai formátumban és a háromoldalú összekötő csoportban folytatott megbeszélésekhez. A főképviselő bejelentette, hogy az Unió további korlátozó intézkedések sürgős elfogadásával fog reagálni az Oroszország által elkövetett ezen legutóbbi jogellenes cselekményekre.

(9) Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy 22 személyt és négy szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe.

(10) A 269/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt személyeket és szervezeteket fel kell venni a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékbe.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. február 23-án.,

a Tanács részéről

az elnök

J.-Y. LE DRIAN

MELLÉKLET

Fel kell venni a személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 269/2014/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékébe a következő személyeket és szervezeteket:

1. Személyek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel dátuma
„212. Sergei SHOIGU
(Сергей Кужугетович Шойгу)
Születési idő: 1955.5.21.
Születési hely: Chadan, Republic of Tuva, Russian Federation
Állampolgárság: orosz
Tisztség: az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere
Nem: férfi
Sergei Shoigu az Oroszországi Föderáció védelmi minisztere. Nyilvánosan nyilatkozott arról, hogy a Krím orosz, és az is marad. A parancsnoksága alatt és az utasítására az orosz csapatok katonai gyakorlatokat tartottak a jogellenesen annektált Krím félszigeten, és elhelyezkedtek a határ mentén. Végső soron felelős az Ukrajnával szembeni katonai fellépésért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23
213. Anton Vaino
(Антон Эдуардович Вайно)
Születési idő: 1972.2.17.
Születési hely: Tallinn, Estonia
Állampolgárság: orosz
Tisztség: az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) kabinetfőnöke
Nem: férfi
Anton Vaino az Elnöki Végrehajtó Hivatal (Presidential Executive Office) kabinetfőnöke. Aktív szerepet játszik a Kreml döntéshozatali folyamatában azáltal, hogy részt vesz az orosz „Biztonsági Tanácsban” (Security Council), és befolyásolja az elnök által Oroszország védelme és nemzetbiztonsága terén hozott döntések kidolgozását. Anton Vaino részt vesz a Krím és Szevasztopol társadalmi-gazdasági fejlődésével foglalkozó üléseken is.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását és biztonságát.
2022.2.23
214. Marat KHUSNULLIN
(Марат Шакирзянович Хуснуллин)
Születési idő: 1966.8.9.
Születési hely: Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation
Tisztség: Oroszország építésügyi és regionális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Marat Khusnullin Oroszország építésügyi és regionális fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese. E minőségében felelősség terheli a megszállt Krím félszigettel kapcsolatos orosz kormányzati politikákért, a Krím és Szevasztopol vízellátását is beleértve.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
2022.2.23
215. Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO
(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)
Születési idő: 1978.7.14.
Születési hely: Nizhnevartovsk,
Tyumen Region, Russian Federation
Tisztségek: Az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese - az Oroszországi Föderáció kormányának kabinetfőnöke A VTB Bank felügyeleti tanácsának elnöke
Nem: férfi
Dmitriy Grigorenko az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese és az Oroszországi Föderáció kormányának kabinetfőnöke. Egyben a VTB Bank - egy állami tulajdonú bank - felügyeleti tanácsának elnöke, kapcsolatban áll Maksim Reshetnikovval, a VTB Bank felügyeleti tanácsának egyik tagjával.
Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Adóhivatalának korábbi igazgatóhelyetteseként Grigorenko a Krím területére annak 2014-ben történt annektálását követően alkalmazandó helyi új adójogszabályok megállapításáért volt felelős.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
Felelős a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére történő aktív anyagi és pénzügyi támogatásnyújtásért, és általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23
216. Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV
(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)
Születési idő: 1979.7.11.
Születési hely: Perm, Russian Federation
Tisztség: az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere a VTB Bank felügyeleti tanácsának tagja
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Maxim Reshetnikov az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztere. Egyben a VTB Bank - egy állami tulajdonú bank - felügyeleti tanácsának egyik tagja, kapcsolatban áll Dmitriy Grigorenkóval, a VTB Bank felügyeleti tanácsának tagjával.
Az Oroszországi Föderáció gazdaságfejlesztési minisztereként Maxim Reshetnikov a Krím és Szevasztopol infrastrukturális fejlesztési programjaiért felelős, különösen „A Krími Köztársaság és Szevasztopol társadalmi és gazdasági fejlesztése 2022-ig” („Social and Economic Development of the Republic of Crimea and Sebastopol until 2022”) címet viselő szövetségi célprogram keretében, amelyet 2025-ig meghosszabbítottak. Nyilvános nyilatkozatokban körvonalazta az Oroszországi Föderáció kormányának a Krím és Szevasztopol gazdasági fejlesztésével kapcsolatos terveit és prioritásait.
Ennélfogva felelősség terheli bizonyos, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét vagy Ukrajna stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető intézkedésekért és politikákért.
Felelős továbbá a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére történő aktív anyagi és pénzügyi támogatásnyújtásért, illetve általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23
217. Nikolay Anatolyevich YEVMENOV
(más néven: Nikolai YEVMENOV)
(Николай Анатольевич Евменов)
Születési idő: 1962.4.2.
Születési hely: Moscow, Russia
Tisztség: az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnoka
Rendfokozat: tengernagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Nikolay Yevmenov az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnoka. E minőségében felelős az orosz haditengerészet valamennyi tengeri műveletéért, beleértve az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett műveleteket.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
218. Vladimir Lvovich KASATONOV
(Владимир Львович Касатонов)
Születési idő: 1952.6.17.
Születési hely: Moscow, Russia
Nem: férfi
Vladimir Kasatonov az orosz haditengerészet (Russian Navy) főparancsnok-helyettese. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett haditengerészeti műveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
219. Igor Vladimirovich OSIPOV
(Игорь Владимирович Осипов)
Születési idő: 1973.3.6.
Születési hely: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazakh Soviet Socialist Republic (jelenleg Kazakhstan)
Tisztség: a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) főparancsnoka
Rendfokozat: tengernagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Igor Osipov a Fekete-tengeri Flotta (Black Sea Fleet) főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben a Fekete-tengeren keresztül végrehajtott tengeri műveletekért, valamint a hajózás szabadságának a Fekete-tengeren történő korlátozásáért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
220. Oleg Leonydovych SALYUKOV
(Олег Леонидович Салюков)
Születési idő: 1955.5.21.
Születési hely: Saratov, Russian Federation
Tisztség: az orosz szárazföldi erők (Russian Ground Forces) főparancsnoka
Rendfokozat: vezérezredes
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Oleg Salyukov vezérezredes az orosz szárazföldi erők (Russian Ground Forces) főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett orosz szárazföldi műveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
221. Sergei SUROVIKIN
(сергей суровикин)
Születési idő: 1966.10.11.
Születési hely: Novosibirsk, Russia
Tisztség: a légi- és űrerő főparancsnoka
Rendfokozat: vezérezredes
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Sergei Surovikin vezérezredes az orosz légi- és űrerő főparancsnoka. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett légi hadműveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
222. Sergey Vladimirovich DRONOV
(más néven: Sergei Vladimirovich DRONOV)
(Сергей Владимирович ДРОНОВ)
Születési idő: 1962.8.11.
Születési hely: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraine
Tisztség: a légierő parancsnoka és a légi és űrerők főparancsnok-
helyettese
Rendfokozat: altábornagy
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Sergey Vladimirovich Dronov altábornagy a légierő parancsnoka és a légi és űrerők főparancsnok-helyettese. E minőségében felelős az Ukrajnában vagy Ukrajnával szemben végzett légi hadműveletekért.
Ennélfogva felelősség terheli olyan intézkedések és politikák aktív támogatásáért és végrehajtásáért, amelyek aláássák vagy fenyegetik Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint Ukrajna stabilitását vagy biztonságát.
2022.2.23
223. Violetta PRIGOZHINA
(Виолетта Пригожина)
Vele kapcsolatban álló személyek: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (fiúgyermek); Lyubov Valentinovna Prigozhina (meny)
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Violetta Prigozhina Yevgeny Prigozhin édesanyja, és a Concord Management and Consulting LLC tulajdonosa, amely a fia által alapított és 2019-ig tulajdonolt Concord csoporthoz tartozik. A fiához kapcsolódó egyéb vállalkozásoknak is tulajdonosa. Kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal, aki felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnába küldéséért, és aki az orosz Védelmi Minisztériummal (Russian Ministry of Defence) kötött nagy közbeszerzési szerződések haszonélvezője lett azt követően, hogy Oroszország jogellenesen annektálta a Krím félszigetet, és az Oroszország által támogatott szakadárok elfoglalták Kelet-Ukrajnát.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
224. Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA
(Любовь Валентиновна Пригожина)
Vele kapcsolatban álló személyek: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (férj); Violetta Prigozhina (anyós)
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Lyubov Valentinovna Prigozhina Yevgeny Prigozhin felesége, és az Agat LLC tulajdonosa, amely cég a férje által alapított és 2019-ig tulajdonolt Concord csoporthoz tartozó Concord Management and Consulting LLC leányvállalata. Kapcsolatban áll Yevgeny Prigozhinnal, aki felelős a Wagner Group zsoldosainak Ukrajnába küldéséért, és aki az orosz Védelmi Minisztériummal (Russian Ministry of Defence) kötött nagy közbeszerzési szerződések haszonélvezője lett azt követően, hogy Oroszország jogellenesen annektálta a Krím félszigetet, és az Oroszország által támogatott szakadárok elfoglalták Kelet-Ukrajnát.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
225. Denis Aleksandrovich BORTNIKOV
(Денис Александрович БОРТНИКОВ)
Születési idő: 1974.11.19.
Tisztség: a VTB Bank igazgatótanácsának vezérigazgató-
helyettese és elnöke
Állampolgárság: orosz
Vele kapcsolatban álló személyek: Alexander Vasilyevich Bortnikov (apa); Tatiana Borisovna Bortnikova (anya)
Denis Bortnikov Alexander Bortnikov fia, tehát kapcsolatban áll vele; Alexander Bortnikov a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (Federal Security Service, FSB) igazgatója és az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának (Security Council) állandó tagja, aki részt vesz az orosz kormány által folytatott, Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét fenyegető politika alakításában.
Denis Bortnikov a VTB Bank igazgatótanácsának vezérigazgató-helyettese és elnöke, és e tisztségében azon munkálkodik, hogy törvényessé tegye apja árnyékgazdaságból származó/illegális jövedelmét. Tehát pénzügyi támogatást nyújt a Krím annektálásáért és Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozóknak is.
2022.2.23
226. Andrei Leonidovich KOSTIN
(Андрей Леонидович КОСТИН)
Születési idő: 1956.9.21.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg Russian Federation)
Tisztség: a VTB Bank igazgatótanácsának elnöke
Vele kapcsolatban álló személyek: Tamara Mikhailovna Kostina (anya); Leonid Alekseevich Kostin (apa)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Andrei Leonidovich Kostin az egyik legjelentősebb orosz állami tulajdonú bank, a Vneshtorbank (VTB) vezérigazgatója és elnöke, valamint az Egységes Oroszország („United Russia”) politikai párt Legfelsőbb Tanácsának (Supreme Council) tagja.
Nyilvános nyilatkozataiban támogatta a Krím annektálását, és az orosz polgárokat arra ösztönözte, hogy nyaralásukat töltsék a Krímen. Ezenkívül kapcsolatban áll egy krími borászattal és egy krími luxusszállodával, amelyeknek médiatudósítások szerint ő a tulajdonosa.
Ennélfogva olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, és előnyökhöz jut a Krím annektálása által.
2022.2.23
227. Igor SHUVALOV
(Игорь Иванович Шувалов)
Születési idő: 1967.1.4.
Születési hely: Bilibino, Russian Federation
Nem: férfi
Igor Ivanovich Shuvalov a VEB.RF állami fejlesztési vállalat (State Development Corporation VEB.RF) elnöke és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsának (Council of the Eurasian Economic Commission) tagja. Korábban Oroszország első miniszterelnökhelyettese volt. E minőségében olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint Oroszország megváltoztatná a költségvetési szabályait, hogy azok tükrözzék a Krím félsziget Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálását követő két milliós lakosságnövekedést.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
228. Margarita SIMONYAN
(Маргарита Симоновна Симоньян)
Születési idő: 1980.4.6.
Születési hely: Krasnodar, egykori USSR, (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Az angol nyelvű RT (Russia Today) televíziós híradási hálózat főszerkesztője
Vele kapcsolatban álló személyek: Dmitry Konstantinovich KISELYOV
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Margarita Simonyan a kormánypropaganda központi alakja. Emellett az angol nyelvű RT (Russia Today) televíziós híradási hálózat főszerkesztője. E minőségében pozitív szemléletet ösztönzött a Krím annektálásával és a donyecki szakadárok tevékenységével kapcsolatban.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
229. Maria ZAKHAROVA
(Мария Владимировна Захарова)
Születési idő: 1975.12.24.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Az Oroszországi Föderáció külügyminisztériuma kommunikációs és sajtórészlegének (Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation) igazgatója.
Állampolgárság: orosz
Nem: nő
Maria Zakharova az Oroszországi Föderáció külügyminisztériuma kommunikációs és sajtórészlegének (Information and Press Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation) igazgatója. A kormánypropaganda központi alakjaként ösztönözte az orosz erők Ukrajnába telepítését.
Tehát olyan tevékenységeket és politikákat támogatott, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
230. Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV
(Владимир Рудольфович Соловьёв)
Születési idő: 1963.10.20.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: Propagandista és televíziós/ rádiós újságíró
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Vladimir Solovyev propagandista, valamint a Russia-1 csatorna és a Rossia 24 műsorvezetője. Kitüntetést (Alexander Nevsky rendet) kapott „a Krími Köztársaságban zajló eseményekről való tudósítással kapcsolatos magas szintű professzionalizmusért és objektivitásért”.
Vladimir Solovyev az Ukrajnával szembeni rendkívül ellenséges hozzáállásáról és az orosz kormány iránti barátságáról ismert.
Tehát felelős olyan tevékenységek és politikák támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
231. Konstantin KNYRIK
(Константин Кнырик)
Születési idő: 1989 (esetleg)
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Konstantin Knyrik a jogellenesen annektált Krím félszigeten bejegyzett MediaGroup News Front Ltd honlapot működtető oroszbarát aktivista. A Kreml-barát oroszországi Rodina párt (Rodina Party) krími részlegének vezetője.
Konstantin Knyrik megkapta „a Krím visszakerüléséért” emlékérmet. Ezért aktívan támogatott és végrehajtott olyan tevékenységeket és politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult Ukrajna további destabilizálásához.
2022.2.23
232. Aleksey Konstantinovich PUSHKOV
(Алексей Константинович Пушков)
Születési idő: 1954.8.10.
Születési hely: Beijing, China
Állampolgárság: orosz
Telefon és fax: 8 (495) 697-58-69
Az Oroszországi Föderáció területén működő fogadó iroda címe: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219
Az Oroszországi Föderáció területén működő fogadó iroda telefon- és faxszáma: (342) 253-66-01
Nem: férfi
Aleksey Konstantinovich Pushkov a permi határterület (Perm Krai) szenátora, a kormányzó Egyesült Oroszország (United Russia) politikai párt tagja és az információpolitikai bizottság (Commission on Information Policy) elnöke. Számos nyilatkozatot tett a Krím félsziget annektálásának alátámasztására, és azt befejezett tényként mutatta be.
Tehát felelős olyan tevékenységek és politikák támogatásáért, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23
233. Pyotr TOLSTOY
(más néven: Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)
(Пётр Олегович Толстой)
Születési idő: 1969.6.20.
Születési hely: Moscow, egykori USSR (jelenleg: Russian Federation)
Tisztség: orosz újságíró, producer, bemondó és politikus. 2016 óta az Állami Duma (State Duma) elnökhelyettese, 2020. január 28. óta az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (Parliamentary Assembly of the Council of Europe) elnökhelyettese.
Állampolgárság: orosz
Nem: férfi
Pyotr Tolstoy az Állami Duma (State Duma) tagja és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) az orosz delegáció vezetője. Emellett a „Vremya Pokazhet” című televízióműsor házigazdája. A kormányzati propaganda központi alakjaként gyakran foglal állást a Krím annektálása mellett.
Tehát olyan tevékenységek és politikák támogatásáért felelős, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét.
2022.2.23”

2. Szervezetek

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe vétel időpontja
„52. Internet Research Agency
(Агентство интернет-исследований)
A létrehozás dátuma: 2013
Cím: Saint Petersburg, Russia
Kapcsolódó személyek: Yevgeny Prigozhin
Az Internet Research Agency az Oroszország nevében végrehajtott online befolyásolási műveletekben részt vevő orosz vállalat. Végső célja a közvélemény manipulálása.
A vállalat az Ukrajna témáját célzó dezinformációs kampányokat hajt végre a választások, illetve a Krím annektálásáról vagy a Donyec-medencei konfliktusról alkotott kép befolyásolásán keresztül. E minőségében az Internet Research Agency az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető tevékenységek aktív támogatásáért felelős.
A vállalatot Yevgeny Prigozhin finanszírozza, és ezért az egy jegyzékbe vett személyhez kapcsolódik.
2022.2.23
53. Bank Rossiya
(Банк «Россия»)
Alapítva: 1990.6.27.
Cím: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation
Honlap: Abr.ru
Kapcsolódó személyek: Dmitri LEBEDEV (elnök); Yuriy KOVALCHUK (legnagyobb részvényes)
A Bank Rossiya az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselőinek személyi bankja. E minőségében a Bank Rossiya támogatást nyújt a Krím annektálásáért, illetve KeletUkrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, illetve általuk előnyökhöz jut.
A Bank Rossiya jelentős részesedéssel rendelkezik a National Media Group-ban, amely azokat a televíziócsatornákat irányítja, amelyek aktívan támogatják az orosz kormány Ukrajnát destabilizáló intézkedéseit. A Bank Rossiya a Krím jogellenes annektálása óta fiókokat nyitott szerte a Krím területén és Szevasztopolban. A Bank Rossiya hitelt is nyújtott a „Krími Vasutak” szövetségi állami vállalatnak (Federal State Unitary Enterprise „Crimean Railway”), valamint támogatja a krími hídon áthaladó vasútvonal építését. A Bank Rossiya tehát pénzügyileg támogat olyan intézkedéseket, amelyek aláássák és fenyegetik Ukrajna területi integritását.
Yuriy Valentinovich Kovalchukhoz, a Bank Rossiya legnagyobb részvényeséhez kapcsolódik.
2022.2.23
54. PROMSVYAZBANK
(ПАО Промсвязьбанк")
Alapítva: 1995-ben
Cím: Moscow
Honlap: psbank.ru
Kapcsolódó személyek: Petr Fradkov, CEO
A PROMSVYAZBANK orosz állami tulajdonban lévő bank, amely pénzügyi támogatást nyújt az orosz védelmi ágazat és az orosz katonaság számára, amely felelős orosz csapatoknak az ukrán határ mentén való tömeges telepítéséért és orosz csapatoknak a Krím félszigeten való jelenlétéért.
A PROMSVYAZBANK közvetlenül Vladimir Putintól, az Oroszországi Föderáció elnökétől kapja az utasításokat, és ennélfogva pénzügyi és anyagi támogatást nyújt azoknak az orosz döntéshozóknak, akik felelősek Kelet-Ukrajna destabilizálásáért és a Krím félsziget jogellenes annektálásáért.
A PROMSVYAZBANK a Krím félszigeten végzi tevékenységét.
2022.2.23
55. VEB.RF
(más néven: Vnesheconombank; VEB)
(ВЭБ.РФ)
Alapítva: 1922-ben mint bank és 2007-ben mint fejlesztési intézet
Cím: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;
Honlap: veb.ru
Kapcsolódó személyek: Igor Shuvalov, elnök
A VEB.RF egy jelentős pénzügyi fejlesztési intézet, amelynek elnökét közvetlenül Vladimir Putin, az Oroszországi Föderáció elnöke nevezi ki, aki közvetlenül utasítja az elnököt. A VEB.RF fontos bevételi forrást generál az orosz kormány számára, és kezeli annak állami nyugdíjalapjait.
A VEB.RF aktív szerepet játszik az Oroszországi Föderáció védelmi ágazatának diverzifikálásában, és olyan projekteket hajt végre védelmi ipari vállalatokkal, köztük a Rosteckel, amelyek támogatják az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó és fenyegető intézkedéseket.
A VEB hiteleket nyújtott krími kis- és középvállalkozásoknak, és „kiemelt régiónak” tekinti a Krímet, továbbá partnerségben áll a krími ügyekért felelős minisztériummal (Ministry of Crimean Affairs), amely felelős az annektált „Krími Autonóm Köztársaságnak” az Oroszországi Föderációba való integrálásáért.
E minőségében a VEB.RF aktív - anyagi vagy pénzügyi - támogatást nyújt a Krím annektálásáért, illetve Kelet-Ukrajna destabilizálásáért felelős orosz döntéshozók részére, illetve általuk előnyökhöz jut.
2022.2.23”