A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1912. évi LXI. törvény

a szerzői jogok kölcsönös védelme végett az Amerikai Egyesült Államokkal Budapesten, az 1912. évi január hó 30-ik napján kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről * 

A szerzői jogok kölcsönös védelme végett az Amerikai Egyesült Államokkal Budapesten, az 1912. évi január hó 30-ik napján kötött nemzetközi egyezmény az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya

és

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a két ország állampolgárainak és alattvalóinak szerzői jogai tekintetében kölcsönösen törvényes védelméről óhajtván gondoskodni, elhatározták, hogy e czélból egyezményt kötnek és kinevezték meghatalmazottaikká:

Ő Felsége Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya:

Esterházy Pál gróf urat, Galánthai bárót, Fraknói örökös grófot, belső titkos tanácsosát és kamarását, osztályfőnököt a császári és királyi Ház és a külügyek ministeriumában, és

dr. Tőry Gusztáv urat, államtitkárt a magyar királyi igazságügyministeriumban;

és

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke:

Kerens Richárd G. urat, az Amerikai Egyesült Államok rendkivüli és meghatalmazott nagykövetét Ő császári és apostoli királyi Felségénél;

A kik szabályszerü alakban talált meghatalazásaiknak kölcsönös közlése után a következőkben egyeztek meg:

1. CZIKK

Azok a szerzők (vagy jogutódjaik), a kik a két ország egyikének állampolgárai vagy alattvalói, közzé nem tett, vagy a két ország valamelyikében közzétett irodalmi, müvészeti, szinpadi, zenei és fényképészeti müveik tekintetében a másik ország területén ugyanazokat a jogokat fogják élvezni, a melyeket a vonatkozó törvények most vagy ezután a belföldiek javára biztositanak.

A fenti rendelkezés a zenemüvek gépies előadására vonatkozó szerzői jogkört is magában foglalja.

2. CZIKK

A jelen Egyezménynyel biztositott jogoknak élvezete és gyakorlása azoknak a föltételeknek és alakszerüségeknek betöltésétől függ, a melyeket annak az országnak törvényei és egyéb jogszabályai állapitanak meg, a hol a védelmet a jelen Egyezmény alapján igénylik; e jogok élvezete és gyakorlása független attól, vajjon a mű élvez-e védelmet származási országában.

3. CZIKK

A jelen Egyezménynyel nyujtott szerzői jogi védelem időtartamát annak az országnak joga szabályozza, a melyben a védelmet igénylik.

4. CZIKK

A jelen Egyezmény meg fog erősittetni s a megerősitő okiratok Washingtonban fognak minél előbb kicseréltetni.

5. CZIKK

A jelen Egyezmény a megerősitő okiratok kicserélésétől számitott egy hónap eltelte után lép hatályba és hatályban marad egy év elteltéig attól a naptól kezdve, a melyen esetleg felmondják.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak a jelen Egyezményt két példányban, a melyek mindegyike magyar és angol nyelven van szerkesztve, aláirták és pecsétjeikkel ellátták.


  Vissza az oldal tetejére