A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1913. évi XLVII. törvény

az 1910. évi október hó 19. napján a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságával kötött választott bírósági egyezmény beczikkelyezése tárgyában * 

Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya

és

a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságának elnöke,

a nemzetközi viszályok békés elintézése végett kötött és Hágában 1907. évi október hó 18-ik napján aláirt egyezmény 37-42. Czikkeiben foglalt elveknek alapul vételével választott birósági egyezményt óhajtván kötni, e czélra meghatalmazottaikká kinevezték és pedig:

Ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya:

Riedenaui Riedl Ferencz báró urat, rendkivüli követét és meghatalmazott miniszterét a Braziliai Egyesült Államok kormányánál

és

a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságának elnöke:

Da Silva Paranhos Do Rio Branco József Mária urat, külügyi államminiszterét,

akik közölvén egymással meghatalmazásaikat, amelyeket jó és kellő alakban találtak, a következő czikkekben állapodtak meg:

I. Czikk

Jogi természetű vagy pedig olyan vitás kérdések, amelyek a magas Szerződő Felek között fennálló szerződések értelmezése tekintetében merülnek fel, ha azokat diplomácziai uton nem lehetett elintézni, az 1899. évi julius hó 29. napján kelt egyezmény alapján Hágában felállított és az 1907. évi október hó 18. napján kelt egyezménnyel fenntartott Állandó Választott Bíróság elé fognak utaltatni, föltéve mindazonáltal, hogy ezek a vitás kérdések a magas Szerződő Felek életbevágó érdekeit, függetlenségét vagy becsületét nem érintik és más Hatalmasságok érdekeire nem vonatkoznak, magától értetődvén azonban, hogy amennyiben ezt a magas Felek megfelelőbbnek tartják, a választott bírósági teendők végzése az Állandó Bíróság jegyzékében nem szereplő személyek köréből választott egy vagy több választott bíróra bizható.

II. Czikk

A magas Szerződő Felek, mielőtt a hágai Állandó Bírósághoz, vagy pedig egy vagy több más választott bíróhoz fordulnak, minden egyes esetben külön megállapodást fognak kötni, amely pontosan meg fogja jelölni a vita tárgyát, a választott bíró vagy bírák hatáskörét, a bíróság megalakulásra és az eljárás különféle szakaira nézve irányadó határidőket, valamint a követendő eljárási szabályokat.

Ezek a külön megállapodások a magas Szerződő Felek államaiban az irányadó alkotmányjog értelmében megkivant eljárás alá esnek.

A külön megállapodások csak akkor válnak kötelezőkké, ha azokat a magas Szerződő Felek kormányai jegyzékváltás utján megerősítik.

III. Czikk

Ez az egyezmény öt évig lesz hatályos a megerősitő okiratok kicserélésének időpontját követő tizenötödik naptól számítva. Ha az egyezményt hat hónappal e határidő lejárta előtt fel nem mondják, ugy az további öt évig és azután hasonlóképen folytatólagosan továbbra is hatályban marad.

IV. Czikk

Ez az egyezmény meg fog erősítettni és a megerősítő okiratok, mihelyt csak lehet, Rio de Janeroban ki fognak cseréltetni.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak ezt az egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.


  Vissza az oldal tetejére