A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1925. évi XXX. törvény

a sáska elleni védekezés szervezése végett 1920. évi október 31-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában * 

1. § A sáska elleni védekezés szervezése végett 1920. évi október 31-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény a magyar állam törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett egyezménynek francia *  eredeti szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Egyezmény

a sáska elleni védekezés szervezése tárgyában, amelyet az 1920. évi október 31-én Rómában a következő országok kötöttek; úgymint: Argentina, Bulgária, Cuba, Franciaország, Francia-Nyugatafrika, Algir, Indo-Kina, Madagaszkar, Marokko (francia rész), a Tuniszi Kormányzóság, Magyarország, Olaszország, Erythrea és Olasz Somali, Tripolisz és Cyrenaika, Mexikó, Szerb-, Horvát- és Szlovénország és Uruguay.

Amely országok meghatalmazottaikká kijelölték, még pedig:

(Következik a meghatalmazottak megnevezése:)

Magyarország: Nemes Albert urat, a Magyar Királyi Kormány meghatalmazott képviselőjét az Olasz Kir. Kormánynál;

Jablonowszky József urat, m. kir. kísérletügyi főigazgatót.

A felsorolt országok kormányainak alulírott meghatalmazottai Rómában, a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet palotájában tartott értekezleten egybegyűlvén, a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

1. Cikk. A szerződő államok kötelezik magukat, hogy a jelen Egyezményt aláíró szomszédos államok vetéseire káros sáskák ellen megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a védekezésre.

2. Cikk. Kötelesek minden szükséges rendelkezést megtenni a végett, hogy a jelen Egyezményben részes szomszédos Államok az 1. Cikkben említett sáskák mozdulatairól mielőbb értesítést kapjanak.

3. Cikk. Közös érdekből külön megegyezéseket létesíthetnek avégett, hogy egységes intézkedésekkel megkönnyítsék a védekezést a sáskák ellen.

4. Cikk. A jelen Egyezmény aláírása után a Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézetet a sáska elleni védekezéssel kapcsolatos minden kérdésben az adatgyüjtés és terjesztés hivatalos nemzetközi központjának ismerik el.

Kötelezik magukat, hogy évenként legalább egyszer, de ha a körülmények megkívánják, többször is megküldik az Intézetnek, az arra hivatott személyek által, az e tárgyra vonatkozólag összegyüjtött műszaki, tudományos, törvényhozási és közigazgatási anyagot.

A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet ezeket a tudósításokat a leggyorsabban és a legszélesebb körben nyilvánosságra fogja hozni.

5. Cikk. A szerződő Államok valamelyikétől származó és a jelen Egyezmény módosítását célzó, minden javaslatot ez az Állam a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel közli és az utóbbi azt a szerződő Felek Kiküldöttjeinek értekezlete elé terjeszti, amelyet az Intézet közgyűlése alkalmából Rómába fog egybehívni.

A Kiküldöttek által tett javaslatokat azután a jelen Egyezményhez csatlakozó Államok jóváhagyása alá kell bocsátani.

6. Cikk. A jelen Egyezmény alá fog iratni és mihelyt lehetsége, meg fog erősíttetni és a megerősítő okiratok az olasz Kormánynál fognak letétetni, mihelyt legalább három szerződő Állam abban a helyzetben lesz, hogy ezt megtehesse.

Az olasz kormány minden megerősítésről értesíti a többi szerződő Államot, valamint a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézetet.

7. Cikk. Minden Állam, Tartomány vagy Gyarmat, amely szabad önkormányzattal rendelkezik és amely a jelen Egyezményt nem írta alá, kérelmére csatlakozhatik az egyezményhez.

A Gyarmatok annak az Államnak kérelmére, amelytől függnek, ugyanolyan feltételek mellett, mint a független Államok, szintén csatlakozhatnak az Egyezményhez.

8. Cikk. A csatlakozás diplomáciai úton közlendő az olasz Kormánnyal s ez utóbbi által a szerződő Kormányokkal, valamint a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel.

9. Cikk. A jelen egyezmény legalább azzal az első három Állammal szemben, amelyek azt meg fogják erősíteni, a megerősítés keltétől számított három havi határidő mulva, a többi Állammal szemben pedig fokozatosan, saját megerősítő vagy csatlakozó okiratuknak az olasz Kormánynál való letételétől számított hat havi határidő mulva lép életbe.

Minek hiteléül a meghatalmazottak, akiknek meghatalmazásai jó és kellő alakban levőknek találtattak, a jelen Egyezményt aláírták.

Kelt Rómában, az 1920. évi október 31-én egyetlen példányban, amely az olasz Külügyminisztériumban helyeztetik el és amelynek hitelesített másolatait a jelen Egyezményhez csatlakozó minden Államnak ki kell adni.

(Következnek az aláírások)

3. § A jelen törvény kihirdetése napján lép életbe s végrehajtásával a földmívelésügyi és külügyminiszterek bízatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére