A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1937. évi XXIII. törvény

a menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezése tárgyában Budapesten, 1936. évi szeptember hó 18-án kelt magyar-brit pótszerződés becikkelyezéséről * 

1. § A menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezése tárgyában Budapesten, 1936. évi szeptember hó 18-án kelt magyar-brit pótszerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett pótszerződés magyar szövege a következő:

Ő Főméltósága a Magyar Királyság Kormányzója és Ő Felsége Nagybritannia, Irország és a Tengerentúli Brit Birtokok Királya, India Császára a menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezését óhajtván, elhatározták, hogy ebből a célból Pótszerződést kötnek és evégett meghatalmazottaikat kinevezték, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk. A Bécsben, 1873. évi december hó 3. napján kelt Kiadatási Szerződés II. Cikke a következő záradék hozzáadásával módosul:

„A megkeresett Magas Szerződő Fél szabad elhatározásából kiadatást engedélyezhet olyan cselekményért is, amely miatt e cikk előbbi rendelkezései szerint a kiadatás nem kötelező ugyan, a cselekmény azonban mindkét Magas Szerződő Félnek törvényei szerint legalább kétévi szabadágvesztésbüntetéssel büntethető olyan bűntett vagy vétség, amely miatt az említett törvények értelmében a kiadatás engedélyezésének helye van.”

2. Cikk. A fenti módosítást a kiadatási eljárásban egyrészről Magyarország, másrészről Ő Felségének következő területei között kell alkalmazni: Nagybritannia és Észak-Irország Egyesült Királysága, a Csatorna-Szigetek, a Man-Sziget, Ujfundland, a Brit Gyarmatok, a Brit Védett Területek, amelyekre az 1873. évi december hó 3. napján kelt Kiadatási Szerződés alkalmazást nyer, továbbá azok a megbízás folytán igazgatott területek, amelyekre az említett Szerződés hatálya kiterjed vagy ki fog terjedni és amelyekre vonatkozóan a megbízást Ő Felségének Nagybritannia és Észak-Irország Egyesült Királyságában kinevezett Kormánya gyakorolja.

3. Cikk. A Magas Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Ő Felsége a Király a Britt Államközösség bármely olyan Tagja részéről, amelynek Kormánya kívánja, csatlakozhatik a jelen Szerződéshez Ő Felsége illetékes budapesti diplomáciai képviselőjének erre irányuló közlésével. Attól a naptól kezdve, amidőn ez a közlés hatályossá válik, az 1. Cikkben megállapított módosítást a kiadatási eljárásban alkalmazni kell egyrészről Magyarország, másrészről az Államközösség illető Tagjának területe között.

A Brit Államközösség valamelyik Tagja részéről e cikk első bekezdése értelmében tett közlés vonatkozhatik bármely olyan területre, amelynek tekintetében Ő Felsége a Nemzetek Szövetsége részéről megbízást fogadott el és amely megbízást az illető Tag kormánya gyakorolja.

4. Cikk. A jelen Szerződés megerősítésre szorul. A megerősítő okiratokat Londonban, mihelyt lehetséges, ki kell cserélni.

5. Cikk. A jelen Szerződés a megerősítő okiratok kicserélését követő három hónap mulva lép hatályba és mindaddig érvényben marad, amíg az 1873. évi december hó 3-án kelt Kiadatási Szerződés.

Aminek hiteléül a fentnevezett meghatalmazottak ezt a Szerződést aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Kelt Budapesten, két példányban, magyar és angol nyelven, 1936. évi szeptember hó 18. napján.

(Aláírások)


  Vissza az oldal tetejére