A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1940. évi XXXIII. törvény

a Yeniköyben, 1934. évi augusztus hó 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről * 

1. § A Yeniköyben, 1934. évi augusztus hó 25. napján kelt magyar-afgán barátsági szerződés az ország törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett szerződésnek eredeti magyar és francia *  szövege a következő:

Barátsági szerződés Magyarország és Afganisztán között

Ő Főméltósága Magyarország Kormányzója és

Ő Felsége Afganisztán Királya,

áthatva azon óhajtól, hogy szorosabbra fűzzék az őszinte barátságnak kapcsolatait, amelyek a két ország között oly szerencsésen léteznek, elhatározták, hogy barátsági Szerződést kötnek és ebből a célból Meghatalmazottaikká kinevezték, mégpedig:

Ő Főméltósága Magyarország Kormányzója:

Ő Nagyméltóságát Dr. Jungerth-Arnóthy Mihályt, Magyarország Rendkívüli Követét és Meghatalmazott Miniszterét Törökországban;

Ő Felsége Afganisztán Királya:

Ő Nagyméltóságát Szultán Ahmed Kánt, Afganisztán Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövetét Törökországban;

Akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik közlése után, a következő rendelkezésekben állapodtak meg:

I. Cikk. A Magyar Királyság és az Afgán Királyság között úgyszintén a két Állam állampolgárai között zavartalan béke, valamint őszinte és állandó barátság fog fennállani.

II. Cikk. A Magas Szerződő Felek megállapodnak arra nézve, hogy a két Állam között a diplomáciai és konzuli viszonyt a nemzetközi jog elveinek megfelelően fogják létesíteni; megegyeznek abban, hogy mindegyiküknek diplomáciai képviselői a másik Államnak területén, a viszonosság feltétele mellett, az általános nemzetközi közjog általános elveinek megfelelő bánásmódban fognak részesülni.

III. Cikk. A jelen Szerződés magyar, perzsa és francia nyelven szövegeztetik. Kétség esetén a francia szöveg fog hivatalosnak tekintetni.

A jelen Szerződés meg fog erősítetni és a megerősítő okiratok, mihelyt csak lehetséges, Ankarában ki fognak cseréltetni. A Szerződés a megerősítő okiratok kicserélése utáni tizenötödik napon lép életbe.

Aminek hiteléül az illető Meghatalmazottak ezt a Szerződést aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt két példányban Yeniköyben, 1934. évi augusztus 25-én.

[Aláírások]

3. § A jelen törvény kihirdetése napján - azonban az 1. §-ban említett szerződés életbelépésétől kezdődő hatállyal - lép életbe.


  Vissza az oldal tetejére