A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1958. évi 36. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről * 

(Az egyezmény jóváhagyására vonatkozó jegyzékváltás az 1958. évi október hó 24. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya a két ország vámszervei közötti együttműködés fejlesztése és a vámalakiságoknak a határon történő meggyorsítása céljából elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és ebből a célból meghatalmazottaikat, kinevezték; akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg:

I. FEJEZET

Együttműködés a vámtevékenységben

1. Cikk

A Szerződő Felek vámszervei, amelyeket a két állam közös határán áthaladó szállítóeszközöknek, áruknak, az utasok poggyászának, a valutáknak és valutáris értékeknek ellenőrzését látják el, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak mindkét ország vámjogszabályai és valutarendelkezései, valamint más vámkérdésekkel kapcsolatos előírásai betartására vonatkozó ellenőrzés végrehajtásában.

A Szerződő Felek vámigazgatásai jelen Egyezmény életbelépésétől számított három hónapon belül kölcsönösen átadják egymásnak a vámkérdésekre vonatkozó valamennyi jogszabályt, továbbá azokat az igazgatási jogszabályokat, - beleértve a devizális vonatkozásúakat is - és a büntetőjogszabályokat, amelyek a jelen Egyezményben szabályozott kérdésekre vonatkoznak és a jövőben haladéktalanul tájékoztatják egymást az említett jogszabályok valamelyikének megváltoztatásáról vagy visszavonásáról, valamint a fentiekkel kapcsolatos összes újonnan kiadott jogszabályokról.

2. Cikk

A szállítóeszközöknek, az áruknak, az utasok poggyászának, valamint a valutáknak és valutáris értékeknek a Szerződő Felek közös határán történő átengedése a kölcsönös egyetértéssel meghatározott határátkelési helyeken történik.

A Szerződő Felek vámigazgatásai kölcsönösen egyeztetik a határvámhivatalok munkaidejét.

3. Cikk

A Szerződő Felek közös határán átszállításra kerülő és vámkezelés alá tartozó szállítóeszközöket, árukat, az utasok poggyászát, valamint a valutákat és valutáris értékeket a magyar és szovjet vámszervek által megkövetelt okmányoknak kell kísérniök.

4. Cikk

A Szerződő Felek vámszervei kölcsönösen elismerik az árukon és a szállítóeszközökön levő hivatalos jelzéseket, amelyek az áru megnevezésére, a súlyra, a térfogatra stb. vonatkoznak.

5. Cikk

Az egyik Szerződő Fél vámszervei csak a vámkezelés alá tartozó olyan árukat, utasok poggyászát, valamint a másik Szerződő Fél valutáját és olyan valutáris értékeket engednek be saját országukba, amelyeket a másik Szerződő Fél vámszervei vámkezeltek és kiengedtek.

Ha valamelyik Szerződő Fél vámszervei megállapítják, hogy a vámkezelés alá tartozó árukat, utasok poggyászát, valamint a másik Szerződő Fél valutáját és valutáris értékeket a másik Szerződő Fél vámszervei nem vámkezelték, ezeket az árukat, az utasok poggyászát, valamint valutákat és valutáris értékeket visszatartják és erről a másik Szerződő Fél vámszervét értesítik. A továbbiakban az ilyen árukkal, az utasok poggyászával, valutákkal és valutáris értékekkel kapcsolatosan a másik Szerződő Fél vámszervének intézkedése szerint járnak el.

6. Cikk

A Szerződő Felek vámszervei minden intézkedést megtesznek a szállítóeszközöknek, az áruknak, az utasok poggyászának, a közös államhatáron való átengedése meggyorsítására.

Ebből a célból a Szerződő Felek vámigazgatásai mindkét állam jogszabályainak betartásával közösen javaslatot dolgoznak ki a határvámkezelés végrehajtásának meggyorsítására.

II. FEJEZET

Kölcsönös segítségnyújtás vámkérdésekben

7. Cikk

A Szerződő Felek vámszervei kölcsönösen segítik egymást a vám- és devizajogszabályokat sértő cselekmények elleni küzdelemben, többek között a csempészet elleni küzdelemben.

Minden esetben, amikor a Szerződő Felek vám- vagy devizajogszabályait megsértik, annak a Félnek a vámigazgatása, amely a jogszabálysértést megállapítja, a másik Szerződő Fél vámigazgatásának kérésére szükséges esetén tájékoztatást ad az adott jogszabálysértésre vonatkozó nyomozás lefolytatásáról, vagy közli azokat az okokat, amelyek megakadályozzák a tájékoztatás megadását.

8. Cikk

Az olyan áruk, utasok poggyásza, valamint valuták és valutáris értékek tekintetében, amelyeket becsempésztek, a Szerződő Felek közül annak a Félnek a vámjogszabályai nyernek alkalmazást, amelynek területén a csempészett tárgyakat felfedezték.

9. Cikk

Azok az okmányok, amelyek a jelen Egyezménynek megfelelően kerülnek átadásra, a Szerződő Felek vámszerveinek csak hivatali, belső használatára szolgálhatnak.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

10. Cikk

A Szerződő Felek vámigazgatásainak képviselői időszakonként, a szükséghez képest, a Szerződő Felek egymás területén felváltva, találkoznak egymással azoknak a kérdéseknek megtárgyalására, amelyek a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatosak.

A Szerződő Felek vámigazgatásai megállapítják az egymás és a közös államhatáron elhelyezett magyar és szovjet vámszervek közötti kapcsolat formáját a jelen Egyezmény végrehajtása céljából.

11. Cikk

A jelen Egyezmény a Szerződő Felek belső előírásainak megfelelően kerül jóváhagyásra, hatályba lép az erre vonatkozó jegyzékváltástól számított 30 nap elteltével és öt évig marad érvényben.

Ha a Szerződő Felek egyike sem jelenti be az említett határidő letelte előtt egy évvel írásbeli nyilatkozatban az Egyezmény felmondására vonatkozó kívánságát, az Egyezmény további öt évig marad érvényben és ugyanígy a továbbiakban is.

Készült Budapesten, 1958. év július 21. napján, két példányban, magyar és orosz nyelven azzal, hogy mindkét szöveg egyformán érvényes.

(Aláírások)

3. § *  A jelen törvényerejű rendelet az 1958. évi november hó 23. napján lép hatályba. Végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve gondoskodik. * 


  Vissza az oldal tetejére