A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1965. (X. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között az ingatlanokkal kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdések rendezése tárgyában létrejött megállapodás végrehajtásáról

1. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között létrejött megállapodás alapján - e rendelet hatálybalépésének napjával - teljes egészében a magyar államra száll át a csehszlovák állampolgárok tulajdonában levő magyarországi ingatlanok közül azoknak az ingatlanoknak a tulajdonjoga, amelyek 1964. február 3-án részben vagy egészben magyar állami vállalatok, egyéb állami gazdálkodó szervek, állami költségvetési szervek, szövetkezetek és társadalmi szervezetek kezelésében vagy használatában állottak.

2. § (1) *  Az 1. § értelmében állami tulajdonba került ingatlanok kezelői vagy használói e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül az ingatlan fekvése szerint illetékes járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának igazgatási osztályához (a továbbiakban: igazgatási osztály) írásban kötelesek bejelenteni a kezelésükben vagy használatukban levő, s e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokat. A bejelentésben fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett (telekkönyvi) tulajdonos nevét és lakcímét, az ingatlan-nyilvántartási (telekkönyvi) helyrajzi számát, továbbá azt, hogy az ingatlan melyik községben (városban) fekszik.

(2) *  Tagosítás vagy földrendezés során táblába került földek esetében a földterület részarányát kell bejelenteni. A bejelentésben fel kell tüntetni a földnek az ingatlan-nyilvántartás szerinti területét, művelési ágát és kataszteri tiszta jövedelmét is.

3. § (1) A bejelentés alapján vagy más módon tudomására jutott esetben az igazgatási osztály határozattal állapítja meg, hogy az ingatlan e rendelet hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az állam tulajdonjogát megállapító határozatban az ingatlankezelő szervet is ki kell jelölni, ha ez korábban még nem történt volna meg.

(2) A határozathozatalra, az ügyfelek értesítésére és a jogorvoslati eljárásra az 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. * 

(3) *  Az igazgatási osztály a határozat jogerőre emelkedése után megkeresi a telekkönyvi hatóságot a magyar állam tulajdonjogának és az ingatlan kezelő szervének, az ingatlan-nyilvántartásba (telekkönyvbe) való bejegyzése iránt. Határozatának egy példányát egyidejűleg a Magyar Nemzeti Bank Jogügyi Főosztályának is megküldi.

(4) Ha vita merül fel abban a kérdésben, hogy valamely ingatlan e rendelet hatálya alá tartozik-e, a Pénzügyminisztérium véleményét kell beszerezni.

4. § Az állam tulajdonjogát e rendelet alapján megállapító államigazgatási határozat bíróság előtt nem támadható meg.

5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére