A jogszabály mai napon ( 2021.05.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1966. évi 18. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június hó 25. napján aláírt kiegészítő egyezmény kihirdetéséről * 

(A megerősítő okiratok kicserélése 1966. évi január hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) nyövényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június 25-i napján aláírt kiegészítő egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett kiegészítő egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:

„KIEGÉSZÍTŐ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya az 1957. évi december hó 6-án, Budapesten kötött növényvédelmi egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) 2. Cikkében foglaltak alapján a növények tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át történő, átmenő (tranzit) szállításánál követendő növényegészségügyi ellenőrzés végrehajtására elhatározták, hogy kiegészítő egyezményt kötnek, és ebből a célból a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság számára tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított növényi küldemények növényegészségügyi ellenőrzésének végrehajtására a kiegészítő egyezmény 2. Cikkében foglaltak az irányadók.

2. Cikk

(1) A jól becsomagolt és az exportáló ország növényegészségügyi bizonyítvánnyal ellátott növényi szállítmányokat a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság zárszolgálata külső szemle után a Magyar Népköztársaságnak továbbítja.

(2) Külső szemlén a hajórekesz - melyben a küldemény érkezett -, valamint a csomagok külsejének megszemlélését kell érteni.

(3) Ha a küldeményt az exportáló állam növényegészségügyi bizonyítványa nem kíséri, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság zárszolgálata a küldeményt alaposan megvizsgálja, és annak eredményétől függően az átszállítást engedélyezi vagy fertőzés esetén a jelen kiegészítő egyezmény 5. Cikkében foglaltak szerint jár el.

3. Cikk

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság zárszolgálata minden ömlesztett küldeményt megvizsgál.

4. Cikk

(1) A tranzitszállítmányok vizsgálatán a következőket kell érteni:

a) a küldeményt kísérő növényegészségügyi bizonyítvány meglétének és tartalmának ellenőrzése;

b) a szállítmány külső megszemlélése annak megállapítása céljából, hogy vannak-e benne élő rovarok, külsőleg látható betegségek vagy gyommagvak;

c) a küldemény valamennyi tételéből vett minta alapos vizsgálata és az átlagminta laboratóriumi elemzése.

(2) A mintavétel az alábbi normák szerint történik:

a) csomagolt küldeményekből, ha a tétel 10 csomagnál kevesebb, minden csomagból egy-egy mintát,

ha 10-100 csomagból áll, a csomagok 20%-ából egy-egy mintát;

ha 101-1000 csomagból áll, a csomagok 10%-ból egy-egy mintát;

ha pedig 1000 csomagnál több, a csomagok 5%-ából egy-egy mintát kell venni;

b) ömlesztett küldeményekből: minden egyes hajórekesz minden második m2 területéről sakktábla-szerűen kell egy-egy mintát venni.

5. Cikk

A növényi küldeményeket a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban karanténnek minősülő kártevők és azoknak a kártevőknek szempontjából kell vizsgálni, amelyek vizsgálatát a Magyar Népköztársaság Növényvédelmi Szolgálata külön megkívánja.

6. Cikk

(1) Ha a tranzitküldemény vizsgálata során megállapítják, hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban karantén kártevőnek tekintett kártevővel fertőzött, az egyezmény 4. Cikkében foglaltak szerint kell eljárni.

(2) Abban az esetben, ha a küldemény a Magyar Népköztársaságban karantén kártevőnek tekintett kártevővel fertőzött vagy a Magyar Népköztársaság a behozatal megtiltását kívánja, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Növényvédelmi Szolgálata a Magyar Népköztársaság Növényvédelmi Szolgálatának kívánsága szerint jár el.

7. Cikk

A Szerződő Felek a jelen kiegészítő egyezmény gyakorlati végrehajtása során felmerülő költségeket a tényleges kiadásoknak megfelelően a nemzetközi szállítmányozó vállalataik útján számolják el.

8. Cikk

A jelen kiegészítő egyezmény végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben szükség szerint közös szakértői bizottság a helyszínen dönt.

9. Cikk

A jelen kiegészítő egyezményt Szerződő Felek illetékes szerveinek meg kell erősíteniük és az a megerősítő okiratok Belgrádban történő kicserélésének napján lép hatályba. A kiegészítő egyezmény öt évig marad érvényben. Ha a jelen kiegészítő egyezményt egy évvel az említett határidő lejárta előtt egyik Szerződő Fél sem mondja fel, akkor érvénye határozatlan időtartamra meghosszabbodik, mindegyik Szerződő Félnek azzal a jogával, hogy a jelen kiegészítő egyezményt bármely időben felmondhatja, azonban a kiegészítő egyezmény a felmondás napjától még egy évig érvényben marad.

Jelen kiegészítő egyezmény két eredeti példányban, magyar és szerb-horvát nyelven készült. Mindkét szöveg egyaránt hiteles. Készült Budapesten, az 1965. év június 25. napján.

(Aláírások)”

3. § *  E törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelezéseit azonban 1966. évi január hó 17. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. A kiegészítő egyezmény végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére