A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1967. évi 17. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

(A kormányjóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1966. évi július hó 12. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről
 * 

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya

- attól a szándéktól vezetve, hogy a szocialista országok közötti együttműködést a nemzetközi gépjármű-közlekedés területén továbbfejlessze,

- a két ország közötti és az azok területén át harmadik országba áthatoló gépjárműforgalom lebonyolításának megkönnyítésére törekedve,

- fenti kérdéseket a kölcsönös segítségnyújtás, baráti együttműködés és kölcsönös előnyök szellemében óhajtván szabályozni,

elhatározta jelen Egyezmény megkötését, s e célból meghatalmazottakat kinevezte,

akik kellő formában kiállított és helyesnek talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Szerződő Felek kölcsönösen elősegítik a két ország közötti, valamint a területükön át harmadik országba irányuló gépjármű-közlekedés bonyolítását és fejlesztését.

2. Cikk

Jelen Egyezmény értelmében rendszeres autóbusz-fuvarozás az olyan autóbusszal végzett fuvarozás, amelyet a Szerződő Felek illetékes szervei által egyeztetett útvonalon, meghirdetett menetrend és díjszabás alapján végeznek.

3. Cikk

(1) A jelen Egyezmény alapján végzett autóbusz-fuvarozások engedélyezési kötelezettség alá esnek.

(2) A rendszeres autóbusz-fuvarozásokat a Szerződő Felek illetékes szervei által közös egyetértésben kiadott engedélyek alapján kell lebonyolítani. Mindegyik Szerződő Fél illetékes szerve arra a vonalszakaszra adja ki az engedélyt, amelyik saját területére esik.

(3) Mentesek az (1) bekezdésben említett engedélyezési kötelezettség alól, ha az út egész folyamán zárt csoportban ugyanazokat a személyeket ugyanazzal az autóbusszal fuvarozzák:

a) az olyan körutazások, amelyek az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén kezdődnek és fejeződnek be;

b) az olyan egyirányú utazások, amelyek kiindulópontja az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén, végpontja a másik Szerződő Fél területén levő helységben van.

(4) A (3) bekezdésben említett fuvarozások jellegét az a körülmény, hogy a fuvarozó a meghibásodott autóbuszt más üzemképes autóbusszal pótolta, nem érinti.

4. Cikk

A rendszeres autóbuszjáratok indítására irányuló javaslatokat a Szerződő Felek illetékes szervei egymásnak kölcsönösen átadják. A javaslatnak tartalmaznia kell az útvonalra, a menetrendre és a díjszabásokra, valamint az üzem megkezdésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat.

5. Cikk

Az autóbusszal végzett esetenkénti személyfuvarozások engedélyezése iránti kérelmeket közvetlenül a másik Szerződő Fél illetékes szervéhez kell megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell a fuvarozás jellegét és az autóbusz a célországban szándékolt tartózkodásának időtartamára vonatkozó adatokat.

6. Cikk

Személygépkocsival végzett utazásokhoz engedély nem szükséges.

7. Cikk

(1) Az olyan árufuvarozásokhoz, amelyeknél a feladás helye az egyik Szerződő Fél területén és a rendeltetési hely a másik Szerződő Fél területén van, valamint az olyan árufuvarozásokhoz, amelyek a másik Szerződő Fél területén át harmadik országba irányulnak, a Szerződő Felek illetékes szervei által kiadott engedély szükséges.

(2) Minden tehergépjárműre vagy járműszerelvényre külön fuvarozási engedélyt kell kiadni. Egy engedély egy oda- és egy visszaút lebonyolítására jogosít fel.

(3) A kölcsönösen kiadásra kerülő fuvarozási engedélyek mennyiségét a Szerződő Felek illetékes szervei, a viszonosság elvének figyelembevételével évenként közösen állapítják meg.

8. Cikk

(1) Nem esik engedélyezési kötelezettség alá:

a) az átköltözködési ingóságok fuvarozása,

b) vásári- és kiállítási tárgyak, valamint felszerelések fuvarozása,

c) versenylovak, versenyjárművek és más meghatározott sportrendezvények céljait szolgáló sportfelszerelési cikkek fuvarozása,

d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések céljait szolgáló felszerelések fuvarozása,

e) a hullafuvarozás.

(2) A b-d) pontokban felsorolt kivételek csak akkor érvényesek, ha az árukat a gépjárművet nyilvántartó Szerződő Fél területére vissza vagy harmadik állam területére tovább fuvarozzák.

9. Cikk

Olyan árufuvarozást, amelynél mind a feladási, mind a rendeltetési hely az egyik Szerződő Fél területén van vagy amelynél a feladás helye az egyik Szerződő Fél és a rendeltetési hely harmadik ország területén van, tilos a másik Szerződő Fél által nyilvántartott tehergépjárművel lebonyolítani. E tilalom alól azonban a Szerződő Felek illetékes szervei felmentést adhatnak.

10. Cikk

Olyan fuvarozások esetében, amikor a fuvarozást végző gépjármű és a rakomány együttes súlya vagy terjedelme meghaladja a másik Szerződő Fél területén engedélyezett súly-, illetve mérethatárokat, a fuvarozás lebonyolításához e Szerződő Fél illetékes hatóságának különleges engedélye szükséges. A Szerződő Felek illetékes szervei kötelesek az ilyen engedélyre irányuló kérelmet a kézhezvételtől számított 10 napon belül megválaszolni.

11. Cikk

A jelen Egyezmény alapján lebonyolított gépjárműforgalommal kapcsolatos szervezési-, műszaki- és kereskedelmi kérdéseket a Szerződő Felek illetékes szervei kétoldalú megállapodásokkal és jegyzőkönyvekben fogják szabályozni.

12. Cikk

Az áru-, valamint személyfuvarozás szervezése és végrehajtása céljából az egyik Szerződő Fél gépjármű-közlekedési szervezetei a másik Szerződő Fél területén képviseletet létesíthetnek.

13. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásából eredő fizetések és elszámolások a Szerződő Feleket kötelező, mindenkor érvényben levő fizetési megállapodások rendelkezéseinek megfelelően történnek.

14. Cikk

A jelen Egyezmény alapján autóbusszal végzett személyfuvarozások és tehergépkocsival végzett árufuvarozások, valamint az e fuvarozásokat lebonyolító járművek a másik Szerződő Fél területén kölcsönösen adó- és illetékmentesek.

15. Cikk

A határ-, vám- és egészségügyi vizsgálatoknál, valamint minden olyan esetben, amelyre jelen Egyezmény különleges rendelkezést nem tartalmaz, azoknak a nemzetközi egyezményeknek a rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek a Szerződő Felek részesei; ilyen rendelkezések hiányában a Szerződő Felek belső jogszabályait alkalmazzák.

16. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei a menetrendszerű autóbusz-fuvarozásoknál és a gyorsan romló áruk fuvarozásánál a határ-, vám- és egészségügyi vizsgálatokat soron kívül végzik.

17. Cikk

Szerződő Felek jelen Egyezmény zavartalan végrehajtása és a nemzetközi gépjárműforgalom szervezésének tökéletesítése, továbbá az e téren szerzett tapasztalatok kicserélése érdekében illetékes szerveik útján közvetlen kapcsolatot tartanak fenn egymással.

18. Cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek közvetlen tárgyalások útján rendezik.

19. Cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek kormányainak jóvá kell hagyniok. Az Egyezmény a kormányjóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és érvényben marad attól a naptól számított kilencven nap elteltéig, amikor a Szerződő Felek egyike a felmondásra irányuló szándékát közli.

Készült Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján, két-két eredeti példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § *  Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1966. évi július hó 12. napjától kezdődően kell alkalmazni; végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére