A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1968. évi 26. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Hanoiban, az 1967. évi december hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

(Az Egyezmény megerősítő okiratairól szóló jegyzékváltás az 1968. évi május hó 21. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Hanoiban 1967. év december hó 20. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény eredeti magyar szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési Egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikat kinevezték, akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén

a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;

b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai adataikat;

c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.

2. Cikk

A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást

a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;

b) az egészségügyi oktatás formáiról és módszereiről és megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;

c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpóziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról.

3. Cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (településügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és az iskola-egészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás (DDT) terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.

b) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményeikről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére.

c) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.

4. Cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító- és megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.

b) Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő állampolgárait, akik hivatalos küldetésben vagy tanulmányúton ideiglenesen területén tartózkodnak. * 

c) Mindkét Szerződő Fél lehetőségeihez mérten betegeket fogad a másik Fél országából gyógykezelés vagy rehabilitáció céljából.

5. Cikk

A Szerződő Felek az egészségügyi szakkönyv és folyóirat kiadása terén való együttműködés érdekében

a) megküldik egymásnak az egészségügyi tárgyú szakfolyóirataikat és az újonnan kiadott orvosi és gyógyszerésztudományi szakkönyveiket;

b) az egészségügyi szakfolyóirataikban kölcsönösen közlik az egymást érdeklő cikkeket.

6. Cikk

A Szerződő Felek

a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat meghatározott időtartamra;

b) kiküldenek egymáshoz orvosi szakembereket továbbképzés vagy szakosodás céljából.

7. Cikk

a) Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáról a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztériumai gondoskodnak.

b) Az egészségügyi minisztériumok 2 éves időtartamra szóló munkaterveket írnak alá, amely tartalmazza a végrehajtás pénzügyi feltételeit is. A terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumának és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának képviselői 2 évenként közös értekezletet tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság területén tartják.

c) Indokolt esetben rendkívüli értekezlet is tartható.

8. Cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően meg kell erősíteni. Az Egyezmény a megerősítéséről szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és attól számított 5 évig marad érvényben. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal nem mondja fel, annak érvénye mindig újabb 5 évre meghosszabbodik.

Ez az Egyezmény Hanoiban, 1967. december hó 20-án készült két-két példányban magyar, vietnami és francia nyelven.

A magyar és a vietnami szöveg egyaránt érvényes, a francia szöveg magyarázó jelleggel bír.

(Aláírások)”

3. § *  Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1968. évi május hó 21. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére