A jogszabály mai napon ( 2023.02.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1969. évi 22. törvényerejű rendelet

az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratainak letétbe helyezése a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, és az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumaiban 1969. június 4-én megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szóló - aláírásra 1968. április 22-én Moszkvában, Londonban és Washingtonban megnyílt - egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„EGYEZMÉNY
az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról

A Szerződő Felek,

figyelembe véve a „Az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket” című szerződés nagy jelentőségét, amely megköveteli az űrhajósoknak baleset, veszély, véletlen vagy kényszerleszállás esetén minden lehető segítség nyújtását, az űrhajósok azonnali és biztonságos hazaküldését és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatását,

óhajtva e kötelezettségek továbbfejlesztését és konkrétabb kifejezését,

kívánva a világűr békés kutatásában és felhasználásában való nemzetközi együttműködés előmozdítását,

áthatva az emberiesség érzésétől,

megegyeztek a következőkben:

1. Cikk

Az a Szerződő Fél, amely arról értesül, vagy azt észleli, hogy egy űrhajó személyzete balesetet szenvedett vagy veszélyes helyzetben van, illetve szándékán kívül vagy kényszerből leszállást hajtott végre a joghatósága alá tartozó területen vagy a nyílt tengeren vagy egyetlen állam joghatósága alá sem tartozó bármely más helyen, köteles azonnal:

a) értesíteni a felbocsátó szervet vagy - ha ezt nem tudja megállapítani és nem tud vele azonnal érintkezésbe lépni - minden rendelkezésére álló alkalmas távközlési eszköz útján azonnal nyilvános bejelentést tenni;

b) értesíteni az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki az értesülést minden rendelkezésére álló alkalmas távközlési eszköz útján haladéktalanul közzéteszi.

2. Cikk

Ha egy űrhajó személyzete baleset, veszély, szándékán kívül vagy kényszerből végrehajtott leszállás folytán valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartozó területen száll le, ez a Fél azonnal megtesz minden lehetőt a személyzet megmentésére és minden szükséges segítség megadására. A megtett intézkedésekről és azok menetéről tájékoztatni kell a felbocsátó szervet és az Egyesült Nemzetek Főtitkárát. Ha a felbocsátó szerv segítsége megkönnyítené a gyors mentést vagy lényegesen hozzájárulna a kutató és a mentési munkálatok eredményességéhez, a felbocsátó szerv köteles a Szerződő Féllel együttműködni a kutató és a mentési munkálatok eredményes lefolytatása érdekében. E munkálatokat a felbocsátó szervvel való szoros és folyamatos konzultáció alapján a Szerződő Fél irányítja és ellenőrzi.

3. Cikk

Azok a Szerződő Felek, amelyeknek ez módjukban áll, szükség esetén kötelesek segítséget nyújtani a személyzet felkutatására és megmentésére irányuló munkálatokhoz annak érdekében, hogy gyors megmentését biztosítsák, ha arról értesülnek vagy azt észlelik, hogy egy űrhajó személyzete a nyílt tengeren vagy egyetlen állam joghatósága alá sem tartozó bármely más helyen szállt le. A megtett intézkedésekről és azok menetéről tájékoztatni kell a felbocsátó szervet és az Egyesült Nemzetek Főtitkárát.

4. Cikk

Ha egy űrhajó személyzete baleset, veszély, szándékán kívül vagy kényszerből végrehajtott leszállás folytán valamelyik Szerződő Fél joghatósága alá tartozó területen száll le, vagy ha a személyzetet a nyílt tengeren vagy egyetlen állam joghatósága alá sem tartozó bármely más helyen találják meg, biztonságban és azonnal visszaküldik a felbocsátó szerv képviselőihez.

5. Cikk

1. Az a Szerződő Fél, amely arról értesül vagy azt észleli, hogy egy űrobjektum vagy annak alkatrésze a joghatósága alá tartozó területen vagy a nyílt tengeren vagy egyetlen állam joghatósága alá sem tartozó bármely más helyen tért vissza a Földre, köteles értesíteni a felbocsátó szervet és az Egyesült Nemzetek Főtitkárát.

2. Az a Szerződő Fél, amelynek joghatósága van azon a területen, ahol az űrobjektumot vagy annak alkatrészét észlelik, az objektum vagy az alkatrész visszaadása érdekében, a felbocsátó szerv kérésére - és ha kívánja - segítségével, köteles az általa célszerűnek tartott intézkedéseket megtenni.

3. Azt a világűrbe felbocsátott objektumot vagy alkatrészt, amelyet a felbocsátó szerv területi hatókörén kívül találnak meg, a felbocsátó szervnek, kérésére, vissza kell küldeni, vagy a felbocsátó szerv képviselőinek rendelkezésére kell bocsátani; a felbocsátó szerv a visszaszolgáltatás előtt az azonosító adatokat kérésre köteles megadni.

4. Az a Szerződő Fél, amely úgy véli, hogy a joghatósága alá tartozó területen észlelt vagy általa máshol fellelt űrobjektum vagy annak alkatrésze veszélyes vagy ártalmas természetű - az e cikk 2. és 3. bekezdésének rendelkezéseitől függetlenül - erről értesítheti a felbocsátó szervet, amely a szóban forgó Szerződő Fél irányítása és ellenőrzése mellett köteles hathatós lépéseket tenni az esetleges ártalom veszélyének kiküszöbölésére.

5. Az űrobjektum vagy alkatrészének visszaadására és visszaküldésére vonatkozóan az e cikk 2. és 3. bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése során felmerült költségeket a felbocsátó szervnek meg kell térítenie.

6. Cikk

Ennek az Egyezménynek a szempontjából a „felbocsátó szerv” kifejezés vonatkozik a felbocsátásért felelős államra vagy - ha a felbocsátásért valamely nemzetközi kormányközi szervezet felelős - erre a szervezetre, feltéve, hogy ez a szervezet elfogadja az ebben az Egyezményben meghatározott jogokat és kötelezettségeket, és hogy e szervezet tagállamainak többsége részese ennek az Egyezménynek és „Az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket” című szerződésnek.

7. Cikk

1. Ez az Egyezmény valamennyi állam számára aláírásra nyitva áll. Bármikor csatlakozhatik hozzá bármely állam, amely ezt az Egyezményt az e cikk 3. bekezdése értelmében történő hatályba lépése előtt nem írta alá.

2. Ezt az Egyezményt az aláíró államoknak meg kell erősíteniük. A megerősítő és a csatlakozásról szóló okiratokat az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége kormányainál kell letétbe helyezni, amelyek ezúttal Letéteményes Kormányoknak kijelöltetnek.

3. Ez az Egyezmény akkor lép hatályba, amikor a megerősítő okiratot öt kormány letétbe helyezte, beleértve az Egyezményben Letéteményes Kormányoknak kijelölt kormányokat is.

4. Azokra az államokra nézve, amelyek a megerősítő vagy a csatlakozásról szóló okiratot ennek az Egyezménynek a hatályba lépését követően helyezik letétbe, az Egyezmény a megerősítő vagy csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésének napján lép hatályba.

5. A Letéteményes Kormányok az aláíró és a csatlakozott államokat haladéktalanul értesítik, az Egyezmény minden egyes aláírásának, valamint minden egyes megerősítő és csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésének az időpontjáról, ezek hatályba lépésének az időpontjáról és egyéb bejelentésekről.

6. Ezt az Egyezményt a Letéteményes Kormányok az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően beiktatják.

8. Cikk

Az Egyezményben részes bármely állam javasolhatja az Egyezmény módosítását. A módosítás az Egyezményben részes minden olyan államra nézve, amely azt elfogadta, az Egyezményben részes államok többsége által történt elfogadáskor, a továbbiakban pedig az Egyezményben részes többi államra nézve az általuk történt elfogadás napján lép hatályba.

9. Cikk

Az Egyezményben részes bármely állam az Egyezmény hatályba lépését követő egy év eltelte után a Letéteményes Kormányokhoz intézett írásbeli értesítéssel bejelentheti az Egyezmény felmondását. A felmondás az értesítés kézhez vételétől számított egy év elteltével lép hatályba.

10. Cikk

Ezt az Egyezményt, amelynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles, a Letéteményes Kormányok levéltáraiban kell letétbe helyezni. A Letéteményes Kormányok az Egyezmény kellően hitelesített másolatát megküldik az aláíró és csatlakozó államok kormányainak.

Ezt az Egyezményt a kellően felhatalmazott alulírottak ennek hiteléül aláírták.”

3. § *  E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1969. június 4-étől kezdődően kell alkalmazni. Végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel együttesen a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére
//