A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1972. évi 23. törvényerejű rendelet

az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítő okiratának letétele a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormányánál az 1972. évi március 31. napján megtörtént. A megállapodás a 21. Cikkben foglaltak alapján 1972. évi július hó 12. napján lépett hatályba.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Kubai Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Moszkvában 1971. november 15-én aláírt, az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„MEGÁLLAPODÁS az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról

A Szerződő Felek,

- felismerve a mindenoldalú gazdasági, műszaki-tudományos, kulturális és egyéb kapcsolatoknak a műholdas távközlés, valamint rádió- és televízió-átvitel megvalósításával történő megszilárdítása és fejlesztése elősegítésének szükségességét,

- felismerve a nemzetközi űrtávközlési rendszer elméleti és kísérleti kutatásában, tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében és fejlesztésében kifejtett együttműködés hasznosságát,

- az államok szuverenitásának és függetlenségének, az egyenjogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás elvének tiszteletben tartása, valamint egymás megsegítése és a kölcsönös előnyök alapján történő nemzetközi együttműködés fejlesztése érdekében,

- az Egyesült Nemzetek Szervezete XVI. közgyűlésének 1721. számú határozata, továbbá az országoknak a kozmikus térség - beleértve a Holdat és a többi égitestet is - kutatásában és felhasználásában való részvétele elveiről 1967. január 27-én kötött egyezmény megállapításaiból kiindulva

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

1. Nemzetközi űrtávközlési rendszer jön létre.

2. A távközlési rendszer tervezésére, létrehozására, üzemeltetésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítések koordinálásának és az erre vonatkozó együttműködésnek a biztosítása céljából a Szerződő Felek megalakítják az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Szervezetet (a továbbiakban: Szervezet).

2. Cikk

1. Az INTERSZPUTNYIK nyílt nemzetközi szervezet.

2. A Szervezet tagjai azok a kormányok, amelyek aláírták a jelen Megállapodást és a 20. Cikknek megfelelően átadták megőrzésre a Megállapodás megerősítéséről szóló okiratokat, továbbá más államok kormányai, amelyek a 22. Cikknek megfelelően csatlakoztak a jelen Megállapodáshoz.

3. Cikk

A Szervezet székhelye Moszkva.

4. Cikk

1. A nemzetközi űrközlési rendszer a következő alkotóelemeket foglalja magába:

- kozmikus komplexum, amely a közvetítő berendezésekkel és fedélzeti berendezésekkel, valamint a műholdak normális működését biztosító földi vezérlőrendszerekkel ellátott távközlési műholdakból áll,

- a műholdakon keresztül történő kölcsönös összeköttetést biztosító földi állomások.

2. A kozmikus komplexum a Szervezet tulajdonát képezi, vagy pedig bérlik a Szervezetnek ilyen rendszerekkel rendelkező tagjaitól.

3. A földi állomások az államok, vagy az általuk elismert üzemeltető szervek tulajdonában vannak.

4. A Szervezet tagjainak joguk van ahhoz, hogy az általuk felépített földi állomásokat a Szervezet távközlési rendszerébe bekapcsolják, ha ezek az állomások a Szervezet műszaki követelményeinek megfelelnek.

5. Cikk

A nemzetközi távközlési rendszer létrehozását a következő ütemterv szerint irányozzák elő:

- A Szovjetunió által a Szervezet részére díjtalanul rendelkezésre bocsátandó műholdcsatornák felhasználásával a Szervezet tagjai által a földi állomásaikon folytatandó kísérleti munka szakasza. Ez a szakasz az 1973. év végéig tart.

- A Szervezet tagjainak távközlési műholdjain bérelt csatornák felhasználásával történő üzemeltetés szakasza.

- A távközlési rendszernek a Szervezet tulajdonát képező vagy általa a Szervezet tagjaitól bérelt kozmikus komplexum felhasználásával történő kereskedelmi jellegű üzemeltetésének szakasza. Az erre a szakaszra való áttérés akkor valósul meg, amikor a Szervezet tulajdonát képező kozmikus komplexum létrehozását, vagy kozmikus komplexum bérbevételét a Szerződő Felek gazdaságilag célszerűnek ítélik.

6. Cikk

A Szervezet tulajdonát képező távközlési műholdak felbocsátását és röppályára irányítását, valamint a röppályán való vezérlését a Szervezetnek azon tagjai hajtják végre, amelyek az erre a célra szolgáló eszközökkel rendelkeznek, a Szervezet és a Szervezet ilyen tagjai között kötendő megállapodások alapján.

7. Cikk

A Szervezet mind műszaki vonatkozásban (frekvenciafelhasználás, a távközlési csatornák műszaki normáinak és a berendezés szabványoknak az alkalmazása), mind a nemzetközi szabályozás kérdéseiben koordinálja tevékenységét a Nemzetközi Távközlési Egyesülettel és együttműködik más olyan szervezetekkel, amelyek tevékenysége kapcsolatban van távközlési műholdak felhasználásával.

8. Cikk

A Szervezet jogi személy és joga van szerződéseket kötni, javakat megszerezni, bérelni és elidegeníteni, jogi tevékenységet folytatni.

9. Cikk

1. A Szervezet azoknak az államoknak a területén, amelyeknek kormánya a Szervezetnek tagja, olyan jogképességgel rendelkezik, amely céljai eléréséhez és funkciói betöltéséhez szükséges. Ennek a jogképességnek a mértékét az azoknak az országoknak az illetékes szerveivel kötendő megfelelő megállapodások határozzák meg, amelyek területén a Szervezet működését kifejti.

2. A jelen Megállapodással és a jelen cikk 1. pontjában említett megállapodásokkal nem szabályozott kérdésekben azoknak az államoknak a jogrendjét alkalmazzák, amelyek területén a Szervezet tevékenységét kifejti.

10. Cikk

1. A Szervezet a tulajdonát képező javak határain belül anyagi felelősséggel tartozik kötelezettségeiért.

2. A Szervezetet nem terheli anyagi felelősség a Szerződő Felek kötelezettségeiért, és a Szerződő Felek ugyancsak nem felelnek a Szervezet kötelezettségeiért.

11. Cikk

1. A Szervezet tevékenységének irányítására az alábbi szervek jönnek létre:

1. Tanács - vezető szerv,

2. Igazgatóság - állandó végrehajtó és adminisztratív szerv, élén a vezérigazgatóval.

Az Igazgatóság létrehozásának és tevékenysége megkezdésének idejét a Tanács határozza meg.

2. Az Igazgatóság működésének megkezdéséig a vezérigazgatónak a 13. Cikk 2. pontja értelmében a Szervezet képviseletével kapcsolatos funkcióit a Tanács elnöke látja el.

3. A Szervezet pénzügyi tevékenységének ellenőrzésére Revíziós Bizottság alakul.

4. A Tanács olyan kisegítő szerveket hívhat életre, amelyek a jelen Megállapodás céljainak megvalósításához szükségesek.

12. Cikk

1. A Tanácsba a Szervezet minden egyes tagja egy képviselőt küld.

2. A Tanácsban a Szervezet minden egyes tagjának egy szavazata van.

3. A Tanács évenként legalább egyszer rendes ülést tart. Rendkívüli tanácsülés a Tanács bármely tagjának vagy a vezérigazgatónak a kérésére összehívható, ha a Szervezet tagjainak legalább egyharmada az összehívás mellett foglalt állást.

4. A tanácsüléseket általában a Szervezet székhelyén tartják. A Tanács olyan határozatot is hozhat, hogy a Szervezet érintett tagjainak meghívása alapján olyan más államok területén rendezze üléseit, amelyeknek a kormánya a Szervezet tagja. Az Igazgatóság működésének megkezdéséig a Tanács az országnevek orosz ábécé szerinti sorrendjének megfelelően egymás után azoknak az államoknak a területén ül össze, amelyeknek a kormánya tagja a Szervezetnek. Ebben az esetben az ülések lebonyolításával kapcsolatos költségeket a Szervezet fogadó tagjai viselik.

5. A Tanács ülésein a Szervezet tagjainak képviselői egymás után az országnevek orosz ábécé szerinti sorrendjében elnökölnek. Az elnök helyetteséül a Szervezetnek az ábécé szerinti sorrendben következő tagja képviselőjét jelölik ki. Az elnök és helyettese megbízásukat a Tanács következő rendes üléséig megtartják.

6. A Tanács hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a jelen Megállapodás felölel.

A Tanács -

1. megvizsgálja és jóváhagyja a kozmikus komplexum létrehozására, megvásárlására vagy bérletére, valamint üzemeltetésére vonatkozó intézkedéseket,

2. jóváhagyja a Szervezet távközlési rendszerének fejlesztési és tökéletesítési terveit,

3. meghatározza a Szervezet műholdjainak műszaki követelményeit,

4. megvizsgálja és jóváhagyja a Szervezet műholdfelbocsátási programját,

5. jóváhagyja a távközlési csatornáknak a Szervezet tagjai között történő felosztására vonatkozó tervet, valamint a csatornák más igénylők által történő felhasználásának rendjét és feltételeit,

6. meghatározza a földi állomások műszaki követelményeit,

7. meghatározza, hogy a földi állomások megfelelnek-e a Szervezet távközlési rendszerébe való bekapcsolás műszaki követelményeinek,

8. megválasztja a vezérigazgatót és helyettesét és ellenőrzi az Igazgatóság működését,

9. megválasztja a Revíziós Bizottság elnökét és tagjait és jóváhagyja e bizottság munkarendjét,

10. jóváhagyja az Igazgatóság szervezeti felépítését és létszámát, valamint az Igazgatóság ügyrendjét,

11. jóváhagyja a Szervezetnek a következő naptári évre vonatkozó munkatervét,

12. megvizsgálja és jóváhagyja a Szervezet költségvetését és az annak végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a Szervezet jövedelmének mérlegét és elosztását,

13. megvizsgálja és jóváhagyja a vezérigazgatónak az Igazgatóság működéséről szóló évenkénti beszámolóját,

14. jóváhagyja a Revíziós Bizottság jelentését,

15. tudomásul veszi a Megállapodáshoz csatlakozni kívánó kormányok hivatalos bejelentéseit,

16. meghatározza a hozzájárulási részarányok befizetésének rendjét és határidőit, valamint a hozzájárulási részarányoknak a 15. Cikk 5. pontjával összhangban történő újrafelosztását,

17. meghatározza az információegységek továbbításának díjszabását vagy a Szervezet távközlési műholdjainak csatornabérleti díját,

18. megvizsgálja és a 24. Cikkben meghatározott módon a Szerződő Feleknek jóváhagyásra javasolja a jelen Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatokat,

19. elfogadja a saját munkájára vonatkozó eljárási szabályzatot,

20. megvizsgál és eldönt a Megállapodásból eredő egyéb kérdéseket.

7. A Tanácsnak arra kell törekednie, hogy határozatai egyhangúlag kerüljenek elfogadásra. Amennyiben ez nem érhető el, a Tanács határozatai akkor tekintendők elfogadottnak, ha azokat a Tanács összes tagjainak legalább kétharmada megszavazta. A Tanács határozatai nem kötelezőek azokra a tagokra nézve, akik azokat nem szavazták meg és írásban fenntartást jelentettek be, utóbb azonban ezek a tagok csatlakozhatnak a hozott határozatokhoz.

8. A Tanács, a jelen cikk 6. pontjában felsorolt funkcióinak betöltése során a Szerződő Felek által megszabott eszközök határain belül jár el.

9. A Tanács első ülését a jelen Megállapodás érvénybelépését követően legkésőbb három hónapon belül annak az államnak a kormánya hívja össze, amelyben a Szervezet székhelye van.

13. Cikk

1. Az Igazgatóság a vezérigazgatóból, annak helyetteséből és a szükséges személyzetből áll.

2. A vezérigazgató, az egyszemélyi vezetés elve alapján fejtve ki tevékenységét, a Szervezet fő adminisztratív tisztségviselője és ebben a minőségben képviseli a Szervezetet a tevékenységét érintő minden kérdésben a Szervezet tagjainak illetékes szerveivel, valamint olyan államokkal, amelyeknek kormánya a Szervezetnek nem tagja és nemzetközi szervezetekkel szemben, amelyekkel az együttműködést a Tanács szükségesnek ítéli.

3. A vezérigazgató a Tanácsnak felelős és a jelen Megállapodás, valamint a Tanács határozatai által ráruházott jogkör keretein belül tevékenykedik.

4. A vezérigazgató a következő funkciókat tölti be:

1. biztosítja a Tanács határozatainak végrehajtását,

2. tárgyalásokat folytat a Szervezet tagjainak postaigazgatásaival, tervező intézeteivel és iparvállalataival a teljes rendszer megtervezése tárgyában, továbbá a Szervezet távközlési műholdjaihoz szükséges fedélzeti berendezések elemeinek és egységeinek tervezése, gyártása és szállítása tárgyában,

3. tárgyalásokat folytat távközlési műholdaknak a Szervezet részére történő felbocsátása tárgyában,

4. a Tanács megbízása alapján és a Tanács által adott felhatalmazás keretei között nemzetközi és egyéb megállapodásokat köt,

5. összeállítja és jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti a következő pénzügyi év költségvetését és beszámol a Tanácsnak az elmúlt pénzügyi évre szóló költségvetés teljesítéséről,

6. a Tanács elé való terjesztésre előkészíti az Igazgatóság elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót,

7. tervezeteket dolgoz ki és jóváhagyásra a Tanács elé terjeszt a Szervezet munkatervére, valamint a távközlési rendszer fejlesztésére és tökéletesítésére vonatkozóan,

8. biztosítja a Tanács üléseinek előkészítését, összehívását és lebonyolítását.

5. A vezérigazgatót és helyettesét 4 évi időtartamra választják azon államok állampolgárai közül, amelyeknek kormánya a Szervezetnek tagja. A vezérigazgató-helyettes általában csak egy 4 éves időtartamra választható meg. A vezérigazgató és helyettese nem lehetnek ugyanannak az államnak az állampolgárai.

6. Az Igazgatóság személyzete a szakmai hozzáértés és az igazságos földrajzi képviselet figyelembevételével azoknak az államoknak az állampolgáraiból tevődik össze, amelyeknek kormánya tagja a Szervezetnek.

14. Cikk

1. A Revíziós Bizottság három tagból áll, akiket a Tanács olyan különböző államok állampolgárai közül választ meg 3 évi időtartamra, amelyeknek kormánya tagja a Szervezetnek.

A Revíziós Bizottság elnöke és tagjai a Szervezetben más tisztséget nem viselhetnek.

2. A vezérigazgató a Revíziós Bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan anyagot és okiratot, amely a revíziók végrehajtásához szükséges.

3. A Revíziós Bizottság a Szervezet Tanácsának számol be.

15. Cikk

1. A Szervezet működésének biztosítása céljából létesítményi alap (álló- és forgóeszközök) jön létre. A létesítményi alap létrehozásáról és mértékéről a Szerződő Felek a Tanács javaslata alapján hoznak határozatot és azt külön jegyzőkönyvben rögzítik. A Szervezet tagjainak a létesítményi alap képzéséhez való hozzájárulási részaránya a csatornák általuk történő igénybevételének mértékével arányosan kerül megállapításra.

2. Ha a távközlési rendszer tökéletesítése folyamán szükségesnek mutatkozik a létesítményi alap megnövelése, akkor a kiegészítő hozzájárulások összegét a Szervezet azon tagjai között kell megosztani, akik ezzel az emeléssel egyetértettek.

3. A Szervezet tagjainak a létesítményi alaphoz való hozzájárulásaiból a Szervezet alábbi kiadásait fedezik:

1. a kozmikus komplexummal és a földi állomásokkal kapcsolatos tudományos kutató munkák és kísérleti szerkesztő munkák,

2. a kozmikus komplexum tervezése, létrehozása, megszerzése vagy bérlete,

3. a Szervezet műholdjainak felbocsátása és pályájára vezérlése,

4. a Szervezet működésével kapcsolatos egyéb célok.

4. A létesítményi alap létrehozásáig a Szervezet az egyes naptári évekre összeállított speciális költségvetés alapján működik. A költségvetésben az Igazgatóság személyzetének fenntartására, a tanácsülések lebonyolítására és egyéb adminisztratív jellegű intézkedésekre előirányzott költségeket a Szervezet tagjai a Szerződő Felek által a Tanács javaslata alapján megállapított és külön jegyzőkönyvben rögzített mértékben fedezik.

5. Új tagoknak a Szervezetbe való belépése vagy az egyik tagnak a Szervezetből való kilépése esetén a Szervezet többi tagjának hozzájárulási részaránya megfelelően megváltozik.

6. A Szervezet létesítményi alapjához és költségvetéséhez való hozzájárulások befizetésére szolgáló pénznemet a Szerződő Felek a Tanács javaslata alapján határozzák meg.

7. A megállapított határidőre be nem fizetett összegekre évi 3 százalékos késedelmi kamatot számítanak.

8. Ha a Szervezet tagjai egy éven át nem teljesítik pénzügyi kötelezettségeiket, a Tanács dönt a szervezeti tagságból eredő jogok részleges vagy teljes felfüggesztéséről.

9. A távközlési rendszer üzemeltetéséből eredő haszon a Szervezet tagjai között befizetéseik arányában kerül felosztásra. A Szervezet tagjainak határozata alapján a haszon a létesítményi alap növelésére vagy bármilyen speciális alapok létrehozására fordítható.

10. A Szervezet feladatainak végrehajtása érdekében tartandó értekezletek és ülések résztvevőinek ellátásával kapcsolatos költségeket - beleértve a Tanács üléseit is - azok a Szerződő Felek viselik, amelyek képviselőiket ezekre az értekezletekre és ülésekre kiküldik.

16. Cikk

1. A Szervezet úgy üzemelteti a kozmikus komplexumot, hogy a távközlési csatornákat a jelen Megállapodás cikkeivel összhangban tagjai és más felhasználók rendelkezésére bocsátja.

2. A Szervezet rendelkezésére álló távközlési csatornákat a Szervezet tagjainak áramkörigényéből kiindulva a Szervezet tagjai között osztják el. A Szervezet valamennyi tagjának teljes igényét meghaladó távközlési csatornák más felhasználóknak bérbeadhatók.

3. A távközlési csatornák a Tanács által megállapított tarifa szerinti fizetés ellenében kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A díj mértékének az aranyfrankban számított átlagos nemzetközi tarifák szintjén kell lennie. A szolgáltatások elszámolásának rendjét a Tanács határozza meg.

17. Cikk

1. Bármely Szerződő Fél felmondhatja a jelen Megállapodást, miután erről írásbeli értesítést küldött a letéteményes kormánynak.

A Megállapodás felmondása a Szerződő Fél részére annak a pénzügyi évnek a befejezésével lép érvénybe, amelyben a letéteményes kormányhoz küldött felmondó értesítés keltétől számított egyéves határidő lejár. Ez a Szerződő Fél köteles a Tanács által megállapított határidőre befizetni az arra a pénzügyi évre meghatározott hozzájárulásának összegét, amelyben a felmondás érvénybe lép, továbbá köteles teljesíteni minden egyéb vállalt pénzügyi kötelezettségeit.

2. A Megállapodást felmondó Szerződő Fél pénzbeli kártalanításának mértékét a Tanács a Szerződő Félnek a létesítményi alap képzéséhez történt befizetései arányában állapítja meg az állóeszközök fizikai és erkölcsi kopásának figyelembevételével. A pénzbeli kártalanítás akkor kerül kifizetésre, amiután a Tanács jóváhagyja az arra a pénzügyi évre vonatkozó költségvetés teljesítéséről szóló jelentést, amelyben a felmondás érvénybe lép.

18. Cikk

1. A jelen Megállapodás valamennyi Szerződő Fél megegyezésével megszüntethető. A Megállapodás megszüntetése a Szervezet felszámolását jelenti.

A Szervezet felszámolásának rendjét a Tanács határozza meg.

2. A Szervezet felszámolása esetén a Szervezet állóeszközeit értékesítik és a Szervezet tagjainak pénzbeli kártalanítást fizetnek ki a rendszer létrehozásával kapcsolatos beruházásokban való részvételüknek megfelelően az állóeszközök fizikai és erkölcsi kopásának figyelembevételével. A meglevő forgóeszközök, annak a résznek a kivételével, ami a Szervezet tartozásainak fedezésére szolgál, a Szervezet tagjai között a Szervezet felszámolásának napjáig általuk ténylegesen teljesített pénzbefizetések arányában kerülnek felosztásra.

19. Cikk

A Szervezet nyelvei az angol, a francia, az orosz és a spanyol nyelv.

A nyelvek használatának mértékét a Szervezet tényleges szükségleteitől függően a Tanács határozza meg.

20. Cikk

1. A jelen Megállapodás 1972. december 31-ig Moszkvában aláírható.

A Megállapodást meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Szovjetunió kormányának adják át megőrzésre, amelyet a jelen Megállapodás letéteményeséül jelölnek ki.

21. Cikk

A Megállapodás hat megerősítő okirat megőrzésre való átadása után lép érvénybe.

22. Cikk

1. Bármely ország kormánya, amely nem írta alá a jelen Megállapodást, csatlakozhat hozzá. Ebben az esetben ez a kormány a Szervezet Tanácsához hivatalos bejelentést tesz arról, hogy osztja a Szervezet célkitűzéseit és működési elveit és magára vállalja a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeket.

2. A Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló okiratokat a letéteményes kormánynak kell átadni megőrzésre.

23. Cikk

Azon kormányok részére, amelyek a megerősítő okiratokat vagy a csatlakozásról szóló okiratokat a jelen Megállapodás érvénybe lépése után adják át megőrzésre, a Megállapodás ezeknek az iratoknak megőrzésre történő átadása napján lép érvénybe.

24. Cikk

A jelen Megállapodás módosítása a Szerződő Felek kétharmadának jóváhagyása után lép érvénybe minden egyes olyan Szerződő Fél részére, amely ezeket a módosításokat elfogadja. Az érvénybe lépett módosítás akkor válik kötelezővé a többi Szerződő Félre, miután azok a módosítást elfogadták.

25. Cikk

1. A jelen Megállapodás letéteményes kormánya valamennyi Szerződő Felet értesíti minden egyes aláírás időpontjáról, minden egyes megerősítő okirat és minden egyes csatlakozásról szóló okirat megőrzésre történt átadásának időpontjáról, a Megállapodás érvénybelépésének időpontjáról, valamint a hozzá érkező minden egyéb bejelentésről.

2. A letéteményes kormány a jelen Megállapodást az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmánya 102. Cikkének megfelelően bejegyezteti.

26. Cikk

A jelen Megállapodás, amelynek angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles, a letéteményes kormány levéltárába kerül megőrzés végett. A letéteményes kormány a Megállapodás kellő módon hitelesített másolatait a Szerződő Felekhez eljuttatja.

Ennek hiteléül az erre kellőképpen felhatalmazott alulírottak a jelen Megállapodást aláírták.

Kelt: Moszkvában, 1971. november 15.”

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1972. július 12. napjától kezdve kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére