A jogszabály mai napon ( 2020.09.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1975. évi 23. törvényerejű rendelet

az 1974. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vasúti személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmény pótegyezményének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Bernben 1970. évi február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási, valamint személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény hatálybaléptetése tárgyában tartott diplomáciai értekezlet II. Jegyzőkönyvét - amely a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, az 1966. február 26-án aláírt és 1973. január 1-jén hatályba lépett pótegyezmény érvényességi időtartamának meghosszabbítását tartalmazza - e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A II. Jegyzőkönyv hivatalos magyar fordítása a következő:

„Az 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIM), valamint vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIV) hatálybaléptetése tárgyában tartott diplomáciai értekezlet II. Jegyzőkönyve a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, 1966. február 26-án aláírt és 1973. január hó 1-jén hatályba lépett CIV Pótegyezmény érvényességi időtartamának meghosszabbítása tárgyában

Az 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIM), valamint vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIV) hatálybaléptetése tárgyában 1973. november 5-től 9-ig Bernben tartott diplomáciai értekezlet alkalmából

a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1961. február 25-én aláírt Nemzetközi Egyezményhez (CIV) tartozó, a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, az 1966. február 26-án aláírt Pótegyezményben részes Államok alulírott meghatalmazottai - szabályszerű és kellő alakban talált meghatalmazásaik előterjesztése után - a következőkben állapodtak meg:

tekintettel arra,

- hogy tisztán alaki okokból a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1961. február 25-én aláírt Nemzetközi Egyezményhez (CIV) tartozó, a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről szóló, az 1966. február 26-án aláírt és az 1973. január 1-jén hatályba lépett pótegyezmény 27. Cikke azt a rendelkezést tartalmazza, hogy a Pótegyezmény érvényességi időtartama ugyanaz, mint a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1961. február 25-én aláírt Nemzetközi Egyezménynek (CIV) és

- hogy az említett Pótegyezmény az 1970. február 7-i felülvizsgálati értekezlet alkalmával még nem volt hatályban, és ezért ez alkalommal nem volt felülvizsgálható vagy az 1970. évi CIV-be bedolgozható,

felismerve azt,

- hogy ennek a Pótegyezménynek hatályban kell maradnia az 1961. évi CIV hatályának megszűnése és az 1970. évi CIV hatálybalépése után is, és

- hogy a Pótegyezmény érvényességi időtartamának meghosszabbítása nem ellentétes a Központi Hivatalnak adott azzal a megbízatással, hogy vizsgálja meg a CIV és CIV Pótegyezmény egyeztetésének lehetőségét abból a célból, hogy megalkotható legyen a vasúti utasforgalomra is olyan teljes és egységes szabályozás, mint amilyen más fuvarozási eszközök tekintetében van,

elhatározták

- az 1966. február 26-án aláírt pótegyezmény hatályának meghosszabbítását, az e végből szükséges következő szövegmódosításokkal:

1. A cím a következőképpen módosul:

„Pótegyezmény az 1970. február 7-én aláírt vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezményhez (CIV), a vasútnak az utasok halála vagy megsérülése esetében fennálló felelősségéről.”

2. A bevezető rész második bekezdése a következőképpen módosul:

„elhatározták, hogy az 1970. február 7-én aláírt vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezményt (CIV) Pótegyezménnyel egészítik ki.”

3. Az 1. Cikk 1. §-ának a) és b) pontja a következőképpen módosul:

a) azok az utasok, akiknek fuvarozását az 1970. február 7-én aláírt vasúti személy- és poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIV) szabályozza;”

b) az 1970. február 7-én aláírt vasúti árufuvarozási Nemzetközi Egyezmény (CIM) alapján fuvarozott áruk kísérői.”

4. A 2. Cikk 6. §-a a következőképpen módosul:

„6. § A jelen Egyezmény érdekében „felelős vasút” az a vasút, amely a CIV vonaljegyzék szerint annak a vonalnak az üzemét viszi, amelyen a baleset bekövetkezett. Ha az említett vonaljegyzék szerint az üzemet két vasút viszi, mindkettő „felelős vasút”.”

5. (A 20. Cikk 1. §-a az eredeti francia szöveg szórendjének alaki változtatását tartalmazza.)

6. A 22. Cikk 1. §-a a következőképpen módosul:

„1. § A jelen Egyezményt - a 2. §-ban foglaltak fenntartásával - nem lehet alkalmazni olyan károkra, amelyek a CIV vonaljegyzékbe felvett gépkocsi - vagy hajózási vonalon végzett fuvarozás alatt következtek be.”

7. A 26. Cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

„Ha a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1970. február 7-én aláírt Nemzetközi Egyezmény (CIV) valamelyik olyan tagállama, amelyik a jelen Egyezményt nem írta alá, ehhez csatlakozni kíván, az ilyen irányú kívánságát a Svájci Kormányhoz intézi, amely ezt az összes szerződő Állammal közli.”

8. A 27. Cikk a következőképpen módosul:

„A jelen Egyezménynek ugyanaz az érvényességi időtartama, mint a vasúti személy- és poggyászfuvarozás tárgyában 1970. február 7-én aláírt Nemzetközi Egyezménynek (CIV-nek); a jelen Egyezményt a CIV-ben megállapított eljárás szerint lehet felülvizsgálni és esetleg abba bele is lehet foglalni.”

9. A 28. Cikk második bekezdése a következőképpen módosul:

„A francia nyelvű szöveghez német, angol, olasz és arab szöveg is mellékelve van, amelyek hivatalos fordítás jellegével bírnak.”

*

Ez a Jegyzőkönyv 1974. január 31-ig aláírásra nyitva áll.

Azok az Államok, amelyek ezt a Jegyzőkönyvet legkésőbb eddig az időpontig nem írták alá, valamint azok az államok, amelyek az 1966. február 26-i pótegyezménynek még az 1970. február 7-i CIV hatálybalépése előtt részesei lesznek, csatlakozhatnak ehhez a Jegyzőkönyvhöz a Svájci Kormányhoz intézett jegyzék útján, amely erről a pótegyezményben részes államokat értesíti.

Ez a Jegyzőkönyv az 1970. február 7-i CIV Nemzetközi Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba.

ENNEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak ezt a Jegyzőkönyvet elkészítették és aláírták.

Készült Bernben, ezerkilencszázhetvenhárom november kilencedikén, egyetlen példányban, amely a Svájci Szövetség levéltárában marad letéve, és amelynek egy hiteles másolatát minden Szerződő Fél megkapja.

Aláírások”

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1975. év január hó 1. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére