A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1976. évi 7. törvényerejű rendelet

a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről szóló, New Yorkban, 1962. évi december hó 10. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság csatlakozásáról szóló okirat letétele 1975. évi november hó 5. napján megtörtént; az egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1976. évi február hó 3. napján hatályba lépett.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről szóló, New Yorkban, 1962. évi december hó 10. napján kelt nemzetközi egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett nemzetközi egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:

„Egyezmény a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről

A Szerződő Államok,

attól az óhajtól áthatva, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának megfelelően előmozdítsák az emberi jogok és alapvető szabadságjogok fajra, nemre, nyelvre és vallásra való tekintet nélküli egyetemes tiszteletbentartását és megtartását,

emlékezve arra, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kijelenti, hogy:

„(1) Nagykorú férfiak és nők, fajra, nemzetiségre, vagy vallásra vonatkozó minden korlátozás nélkül jogosultak a házasságkötésre és a családalapításra. Egyenlő jogaik vannak a házasság megkötéséhez, a házasság alatt és annak felbontása esetében.

(2) Házasságot csupán a házasságkötő felek szabad és teljes beleegyezése alapján lehet kötni.”

emlékezve továbbá arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése az 1954. évi december hó 17. napján kelt 843/IX/sz. határozatában kifejezésre juttatta, hogy a házasság és a család vonatkozásában fennálló bizonyos szokások, ősi törvények és gyakorlat nem egyeztethető össze az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett alapelvekkel,

megerősítve azt, hogy minden államnak, ideértve azokat is, amelyek felelősséget vállaltak a függetlenségük elnyeréséig önkormányzattal nem bíró és a gyámsági területek kormányzására, megfelelő intézkedéseket kell tennie az ilyen szokások és gyakorlat eltörlésére, hogy biztosítsa többek között a házastárs megválasztásának teljes szabadságát, a gyermekházasságok, valamint fiatal lányoknak a serdülőkor előtt történő eljegyzése teljes megszüntetését, szükség esetén megfelelő büntetés megállapításával, továbbá intézkednie kell a tekintetben, hogy polgári vagy más anyakönyvet létesítsenek, amelybe minden házasságkötést be kell jegyezni, megállapodtak az alábbiakban:

1. Cikk

1. A két fél teljes és szabad beleegyezése nélkül törvényesen nem lehet házasságot kötni. Ezt a beleegyezést személyesen, kellő nyilvánosságra hozatal után, a házasságkötésre illetékes hatóság és tanúk jelenlétében a törvényben meghatározott módon kell megadni.

2. Nem érintve a fenti 1. bekezdésben foglaltakat, nem szükséges az egyik félnek jelen lennie, ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy különleges körülmények forognak fenn és ez a fél az illetékes hatóság előtt és a törvényben előírt módon beleegyezését adta, és azt nem vonta vissza.

2. Cikk

Az Egyezményben részes államok törvényhozási úton megállapítják a házasságkötéshez szükséges legalsóbb korhatárt. Senki sem köthet törvényes házasságot ezen a koron alul, kivéve, ha az illetékes hatóság a korhatárt illetően fontos okokból a házasulók érdekében felmentést adott.

3. Cikk

Valamennyi házasságot az illetékes hatóságnak megfelelő hivatalos nyilvántartásba be kell jegyeznie.

4. Cikk

1. Az Egyezmény 1963. december hó 1-jéig aláírásra nyitva áll az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamai és a szakosított intézmények tagjai számára további bármely más állam számára, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése felkér arra, hogy az Egyezmény tagjává váljék.

2. Az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítésről szóló okiratokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál letétbe kell helyezni.

5. Cikk

1. Az Egyezmény a 4. Cikk 1. bekezdésében említett államok számára csatlakozásra nyitva áll.

2. A csatlakozás a csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál történt letétbe helyezésével válik hatályossá.

6. Cikk

1. Az Egyezmény a nyolcadik megerősítési vagy csatlakozási okirat letétele utáni kilencvenedik napon lép hatályba.

2. Minden olyan állam számára, amely az Egyezményt a nyolcadik megerősítő vagy csatlakozási okirat letétele után erősíti meg vagy ahhoz csatlakozik, az Egyezmény a megerősítő vagy csatlakozási okirat letétele utáni kilencvenedik napon lép hatályba.

7. Cikk

1. Bármely Szerződő Állam az Egyezményt az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkárához intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja. A felmondás az értesítésnek a Főtitkár által történő kézhezvétele utáni egy évvel lép hatályba.

2. Az Egyezmény hatálya megszűnik azon a napon, amelyen hatályba lépett az a felmondás, amellyel a részes államok száma nyolcnál kevesebbre csökkent.

8. Cikk

Minden olyan jogvitát, amely két vagy több Szerződő Állam között az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében keletkezik és amelyet tárgyalásokkal nem rendeztek, a jogvitában részes valamennyi Szerződő Fél kérelmére döntés céljából a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni, hacsak a felek a rendezés valamely más módjában nem egyeztek meg.

9. Cikk

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára az Egyesült Nemzetek Szervezetének 4. Cikk 1. bekezdésében említett nem tagállamokat az alábbiakról értesíti:

a) a 4. Cikknek megfelelően az aláírásokról, valamint a megerősítő okiratok kézhezvételéről;

b) az 5. Cikknek megfelelően a csatlakozási okiratok kézhezvételéről;

c) arról az időpontról, amikor az Egyezmény a 6. Cikk értelmében hatályba lép;

d) a 7. Cikk 1. bekezdésének megfelelően a felmondások kézhezvételéről;

e) az Egyezmény hatályának a 7. Cikk 2. bekezdése értelmében történt megszűnéséről.

10. Cikk

1. Az Egyezményt, amelynek kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Szervezetének irattárában kell elhelyezni.

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára az Egyezmény egy hiteles másolatát megküldi az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamainak és a 4. Cikk 1. bekezdésében említett nem tagállamoknak.”

3. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyezményhez való csatlakozás alkalmából a következő fenntartást tette:

„A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyezmény 1. Cikkének 2. bekezdését nem értelmezi olyképpen, hogy ennek alapján a Magyar Népköztársaság köteles lenne a házasságkötést az egyik házasuló fél távollétében is lehetővé tenni.”

4. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1976. évi február hó 3. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.