A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/1977. (IX. 29.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1976. augusztus 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1977. február hó 3. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködés tárgyában Budapesten, 1976. augusztus hó 24. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Spanyol Állam Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezetve, hogy az állati kártevők, betegségek és gyomok (a továbbiakban: károsítók) elterjedésének és behurcolásának megakadályozása céljából a növényvédelem és a növényvédelmi karantén terén szoros együttműködést fejtsenek ki, és hogy ezáltal biztosítsák területük megvédését a károsítók behurcolásától és elterjedésétől, az alábbi egyezmény megkötését határozták el.

1. Cikk

A károsítók egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél területére való behurcolásának és elterjedésének megakadályozása céljából mindkét Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy

a) a saját területén végrehajtja az Egyezmény mellékletét képező jegyzékben feltüntetett károsítók ellen a szükséges védekezéseket;

b) megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy meggátolja mind az Egyezmény mellékletében feltüntetett, mind pedig az importáló fél külön kikötéseiben felsorolt károsítóknak a növényi eredetű exportküldeményekkel (a továbbiakban: küldemény) vagy más módon a másik Szerződő Fél területére való behatolását;

c) megtartja a küldemények exportjánál vagy tranzitforgalmánál a másik Fél növényvédelmi karantén előírásait;

d) a másik Szerződő Fél területére szállítandó minden küldeményhez növény-egészségügyi bizonyítványt csatol, amelyet a magyar Növényvédelmi Szolgálat, illetve a spanyol Károsítók Elleni Védelmi és Növénykórtani Felügyeleti Szolgálat (a továbbiakban: illetékes szerv) a FAO nemzetközi növényvédelmi egyezményhez mellékelt minta szerint állít ki, s amely igazolja, hogy a küldemény nem fertőzött az Egyezmény mellékletét képező jegyzékben felsorolt károsítókkal, valamint, hogy a küldemény megfelel az importáló fél illetékes szerve egyéb előírásainak.

2. Cikk

Harmadik országból származó károsítók behurcolásának és elterjedésének megakadályozása érdekében mindkét Szerződő Fél az Egyezmény 1. Cikkében lefektetett előírásokat alkalmazza azokra a küldeményekre is, amelyek a másik Szerződő Fél országán keresztül tranzitforgalomban vesznek részt.

3. Cikk

A Szerződő Felek a növényi küldeményeknek az egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél területére irányuló exportjánál elkerülik a csomagolóanyagként szalma, széna és más mezőgazdasági növényi hulladékok alkalmazását; erre a célra fűrészport, faforgácsot és egyéb olyan anyagot alkalmaznak, amely a legkisebb mértékre csökkenti a károsítók behurcolásának lehetőségét.

A küldeményeknek a másik Szerződő Fél területére történő szállításához felhasznált szállítóeszközöket a növény-egészségügyi követelményeknek megfelelően meg kell tisztítani, szükség esetén pedig fertőtleníteni kell.

4. Cikk

A küldemények behozatala, kivitele és tranzitforgalma csak a Szerződő Felek illetékes szervei által meghatározott határállomásokon kerül lebonyolításra.

5. Cikk

Az illetékes szervek növény-egészségügyi ellenőrzésének vetik alá azokat a küldeményeket, amelyek a másik Szerződő Fél területéről érkeznek. Az ellenőrzésre közvetlenül a küldemény megérkezése után kerül sor.

Ha növényvédelmi indokok alapján a küldemény bevitelét vagy tranzitforgalmát nem engedélyezik valamely Szerződő Fél országának területére, illetőleg, ha a szóban forgó küldemény vonatkozásában speciális karantén rendszabályok szükségesek, akkor az importáló fél illetékes szerve azonnal tájékoztatja erről a másik Szerződő Fél illetékes szervét, közölve a megtett intézkedést.

6. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei kötelezik magukat arra, hogy:

a) kölcsönösen tájékoztatják egymást minden év május 1-jéig a károsítók megjelenéséről és elterjedéséről;

b) a megjelenést követő 60 napon belül kölcsönösen tájékoztatják egymást a növényvédelemre és a növényvédelmi karanténra vonatkozó minden olyan jogszabályról és egyéb rendelkezésről, amely a küldemények export-import vagy tranzitforgalmát szabályozza.

7. Cikk

Szerződő Felek annak érdekében, hogy elősegítsék a tudományos-műszaki ismeretek cseréjét

a) kölcsönösen lehetővé teszik szakembereik részére a növényvédelmi intézményeik megtekintését;

b) szükség szerint, de legalább háromévenként szakembereik részvételével értekezletet hívnak össze, abból a célból, hogy megvitassák a növényvédelemmel és az illetékes szervek működésével kapcsolatos tudományos és gyakorlati kérdéseket.

A jelen cikkben előirányzott intézkedéseket Szerződő Felek illetékes szervei által kölcsönösen meghatározandó feltételek mellett fogják megvalósítani.

8. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei az Egyezmény által előirányzott intézkedésekkel kapcsolatos gyakorlati kérdések megoldása érdekében egymással közvetlen kapcsolatba léphetnek.

9. Cikk

Szerződő Felek illetékes szerveinek jogában áll, hogy a saját országában érvényes és a jelen Egyezményhez mellékelt károsítók jegyzékét egyoldalúan módosítsák. A módosításokat diplomáciai úton kell a másik Szerződő Féllel közölni és azok az értesítés kézhezvételétől számított 60 nap múlva lépnek hatályba.

10. Cikk

Jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyatni és az Egyezmény a megerősítő okiratok diplomáciai úton történő kicserélésének napjától számított 60. napon lép hatályba.

Az Egyezmény a hatálybalépés napjától számított 5 évig marad érvényben.

Amennyiben az Egyezményt hatályának lejárta előtt 6 hónappal egyik Szerződő Fél sem mondja fel, az Egyezmény hatálya változatlan feltételek mellett további 5-5 évre meghosszabbodik.

Készült Budapesten, 1976. augusztus 24-én, két példányban, magyar és spanyol nyelven. Mindkét példány szövege egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1977. évi április hó 4. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére