A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/1978. (IV. 22.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi január hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya azzal a szándékkal, hogy erősítse a magyar és a szír nép barátságát és együttműködését, valamint fejlessze a két állam között és a területükön át végzett közúti személy- és árufuvarozásokat, a következőkben állapodott meg:

Személyfuvarozás

1. Cikk

Minden, a két ország között, valamint a területükön át, a két fél egyikének országában bejegyzett, a gépkocsivezetőt nem számítva legalább nyolc ülőhellyel rendelkező gépjárművel végzett személyfuvarozás előzetes engedélyezési kötelezettség alá esik - a jelen megállapodás 3. Cikkében említettek kivételével.

2. Cikk

1. A menetrendszerű járatok engedélyeit a két szerződő fél illetékes hatóságai adják ki.

2. Az illetékes hatóságok határozzák meg az engedélyezés módozatait és az üzemeltetés feltételeit, nevezetesen az engedély érvényességének időtartamát, az útvonalat, a járatok sűrűségét, az üzemeltetett gépjárművek előírt műszaki jellemzőit, az alkalmazandó díjszabásokat és a fizetés módozatait.

3. Cikk

Az esetenkénti turistaszállítások nem esnek engedélyezési kötelezettség alá. Turistaszállításnak minősül, ha utasok azonos csoportját ugyanazzal a gépjárművel

a) a gépjárművet nyilvántartó országban megkezdett és ott befejezni szándékozott körutazás során fuvarozzák, illetve

b) a gépjárművet nyilvántartó országban megkezdett és a másik szerződő fél területén fekvő érkezési ponton befejezett utazás során szállítják, azzal a feltétellel, hogy a jármű - kivéve, ha más engedély birtokában van - üresen tér vissza a nyilvántartó országba.

Árufuvarozás

4. Cikk

Minden, a két ország között, valamint a területükön át végzett árufuvarozás, az 5. Cikkben felsoroltak kivételével, engedélyezési kötelezettség alá esik.

5. Cikk

Nem szükséges engedély a következő fuvarozásokhoz:

a) vásári és kiállítási tárgyak fuvarozása,

b) színházi díszletek és kellékek fuvarozása,

c) hangszerek, valamint rádió, film- és televíziós felvételek céljára szolgáló felszerelések fuvarozása,

d) versenylovak, versenyjárművek és sportrendezvények céljait szolgáló egyéb sportszerek fuvarozása,

e) elromlott gépjárművek, valamint ezek helyettesítésére rendelt vagy egy másik gépjármű javításához szükséges alkatrészeket szállító gépjármű közlekedése,

f) természeti katasztrófa esetében segélyszállítmányok fuvarozása,

g) hullafuvarozás.

6. Cikk

1. Minden útra és minden árufuvarozó járműre vagy pótkocsis járműre külön engedélyt kell kiadni. Ez az engedély a fuvarozót a két ország között, valamint a két szerződő fél területén át egy fuvarozásra jogosítja fel.

2. Az engedélyek a fuvarozó nevére szólnak; azokat csak ő maga használhatja és azok nem ruházhatók át.

7. Cikk

1. Az engedélyeket a gépjárművet nyilvántartó ország illetékes hatóságai adják ki, a másik szerződő fél illetékes hatóságai nevében, a jelen megállapodás 18. Cikkében említett vegyesbizottság jegyzőkönyvében évenként közös megegyezéssel meghatározott kontingens keretén belül.

2. A szerződő felek illetékes hatóságai a jelen megállapodás alapján megfelelő mennyiségű fuvarozási engedélyűrlapot adnak át egymásnak.

3. Az engedély mintáját a szerződő felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel állapítják meg.

8. Cikk

1. A jelen megállapodás keretében fuvardíj vagy ellenszolgáltatás ellenében végzett fuvarozásokhoz fuvarlevélre van szükség.

2. A saját számlára árufuvarozásokat végző gépjárműveket a gépjárművet nyilvántartó ország jogszabályainak megfelelő fuvarokmánnyal kell ellátni.

Különböző rendelkezések

9. Cikk

Az a fuvarozó, akinek székhelye az egyik szerződő fél területén van, a másik szerződő fél területén levő két pont között sem személy-, sem árufuvarozást nem végezhet.

10. Cikk

A másik szerződő fél területén végzett minden fuvarozás során az engedélyeket és a jelen megállapodás 6-8. Cikkeiben említett fuvarokmányokat a gépjárművön kell tartani és azokat az ellenőrzésre jogosult közegek minden felszólítására fel kell mutatni.

11. Cikk

A fuvarozásra használt gépjárműveknek a fuvarozás elvégzésére alkalmasnak kell lenniük és azokat a gépjárműveket nyilvántartó ország előírásainak megfelelően kell karbantartani.

12. Cikk

Ha a fuvarozásra használt gépjármű súlya és/vagy méretei meghaladják a másik szerződő fél területén megengedett súly- és/vagy mérethatárokat, a fuvarozáshoz a másik szerződő fél illetékes hatóságának külön engedélye szükséges.

13. Cikk

A jelen megállapodás keretében végzett közúti személy- és árufuvarozásokra vonatkozó pénzügyi előírásokat a két szerződő fél hatályos törvényeinek és rendeleteinek tiszteletben tartásával, a jelen megállapodás 18. Cikkében említett vegyesbizottság jegyzőkönyvében határozzák meg.

14. Cikk

1. A gépjárműveknek a gyártó által előállított, üzemanyagtartályaiban levő üzemanyag adó-, vám- és illetékmentes.

2. A jelen megállapodás keretében fuvarozást végző elromlott gépjármű javítása céljából a másik szerződő fél területére ideiglenesen behozott cserealkatrészek mentesek a vámtól, a behozatali adótól és illetéktől.

3. A kicserélt alkatrészeket az országból újra ki kell vinni vagy a másik szerződő fél illetékes vámközegeinek ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni.

15. Cikk

Az egyik szerződő fél fuvarozói kötelesek a másik szerződő fél közlekedési szabályait és egyéb jogszabályainak rendelkezéseit betartani, amikor ez utóbbinak a területén közlekednek.

16. Cikk

1. Ha az egyik szerződő fél fuvarozója a jelen megállapodás rendelkezéseit a másik szerződő fél területén megsértette, ez utóbbi illetékes hatóságai (azon országban hatályos jogszabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül, ahol a szabálysértést elkövették) erről a másik szerződő fél illetékes hatóságait tájékoztathatják.

2. A jelen cikk 1. pontjában említett szabálysértések esetén annak a szerződő félnek illetékes hatóságai, ahol a szabálysértést elkövették, kérhetik a másik szerződő fél illetékes hatóságaitól, hogy

a) figyelmeztessék a fuvarozót, hogy ha a szabálysértés megismétlődik, meghatározott időre átmenetileg felfüggesztik az e fuvarozó tulajdonában levő vagy általa üzemeltetett gépjárművekkel végzett fuvarozások lehetőségét annak a szerződő félnek a területén, ahol a szabálysértést elkövette;

b) vagy tájékoztassák a fuvarozót a felfüggesztés megtörténtéről.

17. Cikk

A sem a jelen megállapodás által, sem olyan nemzetközi egyezmények által, amelyeknek mindkét szerződő fél tagja, nem szabályozott kérdéseket a két szerződő fél mindegyikének belső jogszabályai szerint rendezik.

18. Cikk

1. Mindegyik szerződő fél kijelöli a jelen megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására jogosult illetékes hatóságokat, és erről tájékoztatja a másik szerződő felet.

2. Az illetékes hatóságok képviselői, szükség szerint, kérhetik vegyesbizottság összehívását a jelen megállapodás 7. Cikkében említett kontingens megállapítása, a közúti fuvarozási tevékenység szabályozása és a jelen megállapodás végrehajtásával összefüggő kérdések megtárgyalása céljából.

19. Cikk

1. Ezt a megállapodást a szerződő felek alkotmányos jogszabályainak megfelelően hagyják jóvá és az azt a napot követő 30. napon lép hatályba, amikor a jóváhagyást megerősítő jegyzéket kölcsönösen kicserélték.

2. Ez a megállapodás a hatálybalépéstől számított egy évig marad érvényben, és érvénye hallgatólagosan évről évre meghosszabbodik, ha csak azt valamelyik szerződő fél az év vége előtt három hónappal fel nem mondja.

Kelt Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján, francia nyelven, két eredeti példányban, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1978. február hó 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére