A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/1978. (VI. 21.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1978. február 16-án megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között az idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1977. április 15-én aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya

- attól a kívánságtól vezetve, hogy a két ország közötti baráti kapcsolatokat az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján tovább bővítsék;

- elismerve ebben az idegenforgalom szerepének fontosságát;

- az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. augusztus 1-jén Helsinkiben aláírt Záróokmányának szellemében

elhatározták, hogy megkötik ezt az egyezményt és ebből a célból kinevezték meghatalmazottaikat, akik a következőkben állapodtak meg.

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya különös figyelmet szentel a két ország közötti idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztésének és kiszélesítésének abból a célból, hogy népeik jobban megismerjék egymás életét, történelmét és kultúráját.

2. Cikk

A Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek az országaik közötti idegenforgalom fejlesztésének, nevezetesen a szervezett és nem szervezett utazásoknak, a szakmai csoportok utazásainak, a kongresszusok, szimpóziumok, kiállítások, sportrendezvények, zenei és színházi fesztiválok látogatásának.

3. Cikk

A Szerződő Felek annak érdekében, hogy országaik lakosságát megfelelően tájékoztassák a másik ország idegenforgalmi lehetőségeiről, elősegítik a kölcsönös idegenforgalmi propagandát, tájékoztató és hirdetőtevékenységet, a nyomtatott anyagok, filmek és kiállítási anyagok, valamint a rádióban és televízióban közvetítendő anyagok és filmek cseréjét. Valamennyi fent említett anyag a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban, 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyve szerint behozatali vám- és illetékmentesség alá esik.

4. Cikk

A Szerződő Felek támogatják idegenforgalmi szervezeteiket, valamint az idegenforgalom fejlesztésében és lebonyolításában résztvevő egyéb szerveik, szervezeteik és intézményeik között a szoros együttműködés fejlesztését.

5. Cikk

A Szerződő Felek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy továbbfejlesszék illetékes szerveik együttműködését a nemzetközi idegenforgalmi szervezetekben és tájékoztatják egymást az ezzel kapcsolatos eredményekről.

6. Cikk

A Szerződő Felek különös figyelmet fordítanak arra, hogy megfelelő szerveik és szervezeteik rendszeres tapasztalat-, tájékoztatás és dokumentációcserét valósítsanak meg az idegenforgalom terén.

7. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei bizonyos időszakokra megállapodásokat köthetnek az Egyezmény végrehajtása érdekében.

8. Cikk

Ezt az Egyezményt a két Szerződő Fél alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően kell megerősíteni, vagy jóváhagyni és az a megerősítésről, illetőleg a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép életbe.

9. Cikk

Ez az Egyezmény öt évre szól és hatálya további öt évre meghosszabbodik, kivéve, ha a Szerződő Felek valamelyike azt hat hónappal a lejárat előtt - írásban - felmondja.

Ez az Egyezmény Budapesten, 1977. április 15. napján, két eredeti példányban - magyar és angol nyelven - készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1978. február 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére