A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

47/1978. (X. 4.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között, Budapesten az 1977. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1977. évi december hó 17. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi együttműködésről szóló egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék - abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához -, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési Egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikat kinevezték, akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya kölcsönös segítséget nyújt egymásnak az egészségügy területén.

A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében:

a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;

b) tájékoztatják egymást az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikról és a közzétett statisztikai adataikról;

c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.

2. Cikk

A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást:

a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;

b) az oktatás és képzés formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;

c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és szimpóziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, szimpóziumra. küldenek hivatalos képviselőt.

3. Cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy, környezet-egészségügy, munkaegészségügy, élelmezés-egészségügy és iskola-egészségügy, a rágcsálóirtás, járványügy, valamint a fertőtlenítés terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.

b) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és kérésre megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagok meghatározott számú példányait, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.

c) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén:

aa) a leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére,

bb) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást és - kérésre - általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.

4. Cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.

b) Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő azon állampolgárait, akik ideiglenesen területén tartózkodnak.

5. Cikk

A Szerződő Felek kérésre megküldik egymásnak egészségügyi szakfolyóirataikat és újonnan kiadott orvosi és gyógyszerészeti szakkönyveiket.

6. Cikk

A Szerződő Felek:

a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a Végrehajtási Tervben meghatározott időtartamra;

b) lehetővé teszik szakemberek meghívását előadások tartása céljából;

c) támogatják orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését, amennyiben szükséges az illetékes minisztériummal egyeztetve;

d) támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.

7. Cikk

a) Ennek az Egyezménynek végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai gondoskodnak.

b) Ennek az Egyezménynek a végrehajtása érdekében az egészségügyi minisztériumok kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek az Egyezménnyel kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák, evégből képviselőik kétévenként közös ülést tartanak, felváltva a két ország fővárosában.

c) Indokolt esetben rendkívüli ülések is tarthatók közös megegyezéssel, sürgős problémák megbeszélése céljából.

8. Cikk

a) Ez az Egyezmény aláírása napján ideiglenesen hatályba lép. Az Egyezmény véglegesen azon a napon lép hatályba, amelyen a két Szerződő Fél az Egyezménynek az egyes országokban az alkotmánynak megfelelően történt jóváhagyását bizonyító diplomáciai jegyzéket vált.

b) Ezt az Egyezményt aláírásának időpontjától számított ötéves időszakra kötötték. Automatikusan meghosszabbodik további ötéves időszakokra, hacsak a Szerződő Felek egyike a másik Felet az Egyezmény felmondására irányuló szándékáról nem később mint hat hónappal a lejárat előtt nem értesíti írásban.

Minek tanúbizonyságául a Szerződő Felek meghatalmazottai ezt az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1977. július 8-án két eredeti példányban, magyarul, arabul és angolul, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Értelmezési különbség esetén az angol szöveg magyarázó jelleggel bír.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1977. évi december hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére