A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1979. évi 25. törvényerejű rendelet

a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál New Yorkban, 1979. július hó 19. napján megtörtént. Az egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában az 1979. évi október hó 17. napján lép hatályba.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. évi február hó 21. napján kelt egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § *  Az Egyezmény angol szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„1971. évi Egyezmény a pszichotróp anyagokról

Bevezetés

A Felek

gondoskodni kívánva az egész emberiség egészségéről és jólétéről,

aggodalommal eltöltve egyes pszichotróp anyagokkal történő visszaélés következtében adódó közegészségügyi és szociális kérdések miatt,

elhatározták, hogy megelőzik és leküzdik az ezen anyagokkal való visszaélést és azok tiltott kereskedelmét,

figyelembe vették azt, hogy szükség van olyan szigorú rendelkezésekre, amelyekkel ezeknek az anyagoknak a használata törvényes célokra korlátozható,

elismerik, hogy a pszichotróp anyagok gyógyászati és tudományos felhasználása nélkülözhetetlen és hogy ezeknek az anyagoknak erre a célra történő beszerzése nem ütközhet semmiféle jogtalan korlátozásba,

úgy vélik, hogy az ezen anyagokkal történő visszaélés ellen hozott intézkedések hatásossága érdekében azokat össze kell hangolni és egyetemessé kell tenni,

elismerik az Egyesült Nemzetek Szervezete illetékességét a pszichotróp anyagok ellenőrzésében és azt óhajtják, hogy az érdekelt nemzetközi szervek tevékenységüket e szervezet keretében fejtsék ki,

abban a meggyőződésben, hogy ezen célok megvalósítására nemzetközi egyezményre van szükség, megállapodnak a következőkben:

1. cikk

Szójegyzék

Kifejezetten ellenkező értelmű utalás esetét, valamint azt az esetet kivéve, amikor a szövegösszefüggés mást kíván, az Egyezményben a következő kifejezéseknek az alábbiakban meghatározott jelentése van:

a) A „Tanács” az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsát jelenti.

b) A „Bizottság” a Tanács Kábítószer Bizottságát jelenti.

c) A „Szerv” az 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény alapján létrehozott Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervet jelenti.

d) A „Főtitkár” az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát jelenti.

e) A „pszichotróp anyag” az I., II., III. vagy IV. Jegyzékben felsorolt minden természetes vagy szintetikus eredetű anyag vagy természetes termék.

f) A „készítmény

(i) olyan oldat vagy keverék, bármilyen is legyen annak fizikai állapota, amely egy vagy több pszichotróp anyagot tartalmaz, vagy

(ii) egy vagy több pszichotróp anyag adagokra elosztva.

g) Az „I. Jegyzék”, „II. Jegyzék”, „III. Jegyzék”, „IV. Jegyzék” a pszichotróp anyagokat tartalmazó, megfelelő számmal ellátott jegyzékek, melyek a jelen Egyezmény mellékletét képezik és amelyek a 2. cikknek megfelelően módosíthatók.

h) A „behozatal” és a „kivitel” értelemszerűen a pszichotróp anyagoknak egyik államból a másikba történő szállítása.

i) A „gyártás” mindennemű művelet, amellyel pszichotróp anyag nyerhető, ideértve azok tisztítását, valamint a pszichotróp anyagoknak más pszichotróp anyagokká történő átalakítását. Ezen meghatározás magában foglalja azon készítmények gyártását is, amelyek nem a gyógyszertárban orvosi vényre készülnek.

j) A „jogellenes kereskedelem” a pszichotróp anyagoknak a jelen Egyezmény rendelkezéseivel ellentétesen megvalósított gyártása vagy kereskedelme.

k) A „terület” egy állam minden olyan része, amely a 28. cikk értelmében a jelen Egyezmény szempontjából önálló egységnek tekintendő.

l) A „helyiségek” az épületek, az épületrészek, valamint ezen épületek, épületrészek céljára igénybe vett területek.

2. cikk

Az ellenőrzött anyagok köre

(1) Ha valamely Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi ellenőrzés alá még nem helyezett pszichotróp anyagra vonatkozó olyan adatok birtokába jut, amelyek megítélése szerint szükségessé tehetik annak felvételét jelen Egyezmény egyik jegyzékébe, erről értesíti a Főtitkárt, és ezzel egyidejűleg közli vele azokat az információkat, amelyek ezt a lépést alátámasztják. Ezt az eljárást kell alkalmazni akkor is, amikor valamely Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet olyan adatok birtokába jut, amelyek indokolják egy anyagnak az átsorolását egyik jegyzékből a másikba, vagy annak törlését a jegyzékek valamelyikéből.

(2) A Főtitkár az értesítést, valamint az általa megfelelőnek ítélt adatokat közli a Felekkel, a Bizottsággal, és ha az értesítést valamely Fél küldte, úgy az Egészségügyi Világszervezettel is.

(3) Ha az értesítést kísérő adatokból az következik, hogy nevezett anyag a 4. bekezdésben foglaltak alapján az I. vagy II. Jegyzékbe tartozhat, a Felek a rendelkezésükre álló valamennyi adat ismeretében megvizsgálják annak lehetőségét, hogy ezen anyagra ideiglenesen alkalmazzák az I. vagy II. Jegyzékben szereplő anyagokra alkalmazandó valamennyi ellenőrzési rendszabályt.

(4) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítja,

a) hogy a kérdéses anyag kiválthat

(i) 1. függőségi állapotot, és

2. a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek hallucinációkat vagy motoros vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogóképességi vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy

(ii) az I., II., III. vagy IV. Jegyzék valamelyik anyagához hasonló visszaélést és káros hatást; és

b) ha okkal feltételezhető, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak nemzetközi ellenőrzés alá vonását, közli a Bizottsággal ezen anyagra vonatkozó értékelését, amelyben többek között jelzi, hogy az milyen mértékben alkalmas vagy lehet alkalmas visszaélésre, a közegészségügyi és szociális probléma súlyosságának a fokát, az anyag terápiás használhatóságának a mértékét, valamint az értékelés alapján a javaslatait azon esetleges ellenőrzési rendszabályokra, melyeket hasznos lenne erre az anyagra alkalmazni.

(5) A Bizottság, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet értesítését, melynek értékelése gyógyászati és tudományos vonatkozásban meghatározó, valamint a gazdasági, szociális jogi, adminisztratív jellegű tényezőket és minden más általa szükségesnek ítélt tényezőt, felveheti a kérdéses anyagot az I., II., III. vagy IV. Jegyzékbe. A Bizottság kiegészítő adatokat kérhet az Egészségügyi Világszervezettől vagy más megfelelő forrásokból.

(6) Ha az (1) bekezdés alapján készült értesítés a jegyzékek valamelyikébe már felvett anyagra vonatkozik, az Egészségügyi Világszervezet megküldi a Bizottságnak ezen anyagra vonatkozó új megállapításait, valamint legújabb értékelését, melyeket a (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján tehet meg; továbbá az ellenőrzési rendszabályokra vonatkozó mindazon új javaslatait, amelyeket ezen értékelés alapján megfelelőnek tartana. A Bizottság, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezettől az (5) bekezdésben foglaltak alapján kapott értesítést, valamint a hivatkozott bekezdésben felsorolt tényezőket, elhatározhatja a kérdéses anyag átsorolását egy másik jegyzékbe vagy annak törlését a jegyzékekből.

(7) A Bizottságnak jelen cikk alkalmazásával kapcsolatban hozott minden határozatát a Főtitkár közli az Egyesült Nemzetek Szervezetének összes tagállamaival, azokkal a nem tagállamokkal, amelyek a jelen Egyezményben Felek, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel. A határozat minden Félre nézve az értesítést követő 180. napon lép hatályba, kivéve azt a Felet, mely ezen időn belül és olyan határozat tárgyában, melynek célja egy anyagnak felvétele valamelyik jegyzékbe, írásban értesíti a Főtitkárt, hogy kivételes körülmények következtében nem áll módjában erre az anyagra alkalmazni az Egyezmény mindazon rendelkezéseit, melyek ezen jegyzékbe felvett anyagokra vonatkoznak. Az idevonatkozó értesítésben ki kell emelni ezen kivételes elhatározás indokait. Az értesítéstől függetlenül minden Fél köteles legalább az alábbiakban felsorolt ellenőrzési rendszabályokat alkalmazni.

a) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és az I. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, lehetőség szerint figyelembe veszi a 7. cikkben előírt különleges ellenőrzési rendszabályokat, továbbá ezen anyagot illetően köteles:

(i) megkövetelni, hogy a 8. cikkben a II. Jegyzékbe felvett anyagokra előírt rendelkezéseknek megfelelően annak gyártása, kereskedelmi forgalma, elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) megkövetelni, hogy a 9. cikkben a II. Jegyzékbe felvett anyagokra előírt rendelkezéseknek megfelelően az csak orvosi vényre legyen kiadható vagy elosztható;

(iii) alkalmazkodni a 12. cikkben a kivitelre és behozatalra előírt rendelkezésekhez, kivéve egy olyan Fél tekintetében, aki a kérdéses anyaggal kapcsolatban jegyzéket intézett a Főtitkárhoz;

(iv) alkalmazkodni a 13. cikkben, a II. Jegyzékbe felvett anyagokra előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(v) a Szervnek a 16. cikk (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően statisztikai adatokat szolgáltatni; és

(vi) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

b) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és a II. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, ezen anyagot illetően köteles:

(i) a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy annak gyártása, kereskedelmi forgalma és elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy az csak orvosi vényre legyen kiadható vagy elosztható;

(iii) alkalmazkodni a 12. cikkben a kivitelre és behozatalra előírt rendelkezésekhez, kivéve egy olyan Fél tekintetében, aki a kérdéses anyaggal kapcsolatban jegyzéket intézett a Főtitkárhoz;

(iv) alkalmazkodni a 13. cikkben előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(v) a Szervnek a 16. cikk (4) bekezdés a), c) és d) pontjaiban előírt rendelkezéseknek megfelelően a Szervnek statisztikai adatokat szolgáltatni; és

(vi) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

c) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és a III. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, ezen anyagot illetően köteles:

(i) a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy annak gyártása, kereskedelmi forgalma és elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy az csak orvosi vényre legyen kiadható vagy elosztható;

(iii) alkalmazkodni a 12. cikkben a kivitelre és behozatalra előírt rendelkezésekhez, kivéve egy olyan Fél tekintetében, aki a kérdéses anyaggal kapcsolatban jegyzéket intézett a Főtitkárhoz;

(iv) alkalmazkodni a 13. cikkben előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(v) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

d) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és a IV. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, ezen anyagot illetően köteles:

(i) a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy annak gyártása, kereskedelmi forgalma és elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) alkalmazkodni a 13. cikkben előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(iii) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

e) Az a Fél, aki a Főtitkárt ilyen elhatározásáról egy olyan jegyzékbe átsorolt anyag tárgyában értesítette, amely szigorúbb ellenőrzési intézkedéseket és kötelezettségeket tartalmaz, köteles legalább az Egyezménynek arra a jegyzékére vonatkozó valamennyi rendelkezését alkalmazni, amelyből a kérdéses anyag áthelyezésre került.

(8) a) Amennyiben valamely Fél a határozat átvételét követő 180 napon belül a határozat felülvizsgálatát kéri, a Tanács a Bizottságnak a jelen cikk alapján hozott határozatait felülvizsgálja. A felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet a szükséges adatokkal együtt a Főtitkárnak kell megküldeni.

b) A Főtitkár a felülvizsgálati kérelem másolatát a szükséges adatokkal együtt megküldi a Bizottságnak, az Egészségügyi Világszervezetnek és valamennyi Félnek, egyben felszólítva őket arra, hogy 90 napon belül tegyék meg észrevételeiket. A Tanács az így beérkezett összes észrevételeket vizsgálat tárgyává teszi.

c) A Tanács megerősítheti, módosíthatja vagy semmisnek nyilváníthatja a Bizottság határozatát. A határozatát közli az Egyesült Nemzetek minden tagállamával és a nem tagállamokkal, amelyek a jelen Egyezményben Szerződő Felek, a Bizottsággal, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel.

d) A Bizottság eredeti határozata – a (7) bekezdés rendelkezéseinek fenntartásával – a felülvizsgálat folyamán érvényben marad.

(9) A Felek, amennyire módjukban áll, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy kiterjesszék a felügyeletet azokra az anyagokra, amelyeket jelen Egyezmény nem érint, de amelyek felhasználhatók pszichotróp anyagok tiltott gyártására.

3. cikk

A készítmények ellenőrzésére vonatkozó részletes rendelkezések

(1) Annak fenntartásával, amit jelen cikk következő bekezdései tartalmaznak, valamely készítményre a benne levő pszichotróp anyagra vonatkozó ellenőrzési rendszabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a készítmény több pszichotróp anyagot tartalmaz, úgy arra azok az ellenőrzési rendszabályok alkalmazandók, amelyek a benne levő legszigorúbban ellenőrzött pszichotróp anyagra vonatkoznak.

(2) Ha egy pszichotróp anyagot tartalmazó készítménynek – kivéve az I. Jegyzékbe felvett pszichotróp anyagokat tartalmazó készítményeket – olyan az összetétele, hogy nem vagy csak jelentéktelen mértékben alkalmas visszaélésre, és ha a benne levő anyagot nem lehet könnyen alkalmazható módszerekkel oly mennyiségben visszanyerni, hogy az visszaélésre alkalmas legyen, és ennek következtében ezen készítmény nem okoz sem közegészségügyi, sem társadalmi problémát, úgy az ilyen készítmény a (3) bekezdésnek megfelelően mentesíthető jelen Egyezményben meghatározott egyes ellenőrzési rendszabályok alól.

(3) Ha valamely Fél megállapítja, hogy egy készítményre vonatkoztathatók a megelőző bekezdés rendelkezései, elhatározhatja, hogy azt országában vagy valamely területén mentesíti a jelen Egyezményben előírt valamely vagy valamennyi ellenőrzési rendszabály alól. Ennek ellenére ezen készítményre alkalmazni kell a következő cikkekben előírt rendelkezéseket:

a) 8. cikk (engedélyek), mindaz, ami a gyártásra vonatkozik,

b) 11. cikk (nyilvántartás), mindaz, ami a mentesített készítményekre vonatkozik,

c) 13. cikk (kivitel és behozatal tilalma és korlátozása),

d) 15. cikk (ellenőrzés), mindaz, ami a gyártásra vonatkozik,

e) 16. cikk (a Felek által küldendő adatok), mindaz, ami a mentesített készítményekre vonatkozik,

f) 22. cikk (büntető rendelkezések), a fenti kötelezettségekkel összhangban elfogadott törvényekkel vagy rendeletekkel ellentétes cselekmények megtorlásához szükséges mértékben.

A Fél tájékoztatja a Főtitkárt minden ilyen határozatáról, valamint a mentesített készítmény nevéről és összetételéről, és azokról az ellenőrzési rendszabályokról, amelyek alól a készítmény mentesítve lett. A Főtitkár a tájékoztatást megküldi valamennyi Félnek, az Egészségügyi Világszervezetnek és a Szervnek.

(4) Ha valamely Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet a (3) bekezdés alapján mentesített készítményről olyan információkkal rendelkezik, amelyek véleménye szerint indokolttá teszik a mentesítés teljes vagy részleges eltörlését, úgy erről tájékoztatja a Főtitkárt és ezen tájékoztatás alátámasztására megküldi az információkat. A Főtitkár továbbítja a kapott tájékoztatást az általa szükségesnek ítélt valamennyi információval együtt a Feleknek, a Bizottságnak, és abban az esetben, ha a tájékoztatást valamely Fél küldte, az Egészségügyi Világszervezetnek is. Az Egészségügyi Világszervezet közli a Bizottsággal a készítményre vonatkozó értékelését, figyelembe véve a (2) bekezdésben felsorolt tényezőket, valamint azon ellenőrzési intézkedésekre vonatkozó ajánlását, amelyek alól a készítmény esetleg nem mentesíthető. A Bizottság, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet értesítését, amelynek értékelése gyógyászati és tudományos szempontból meghatározó, továbbá, figyelembe véve az általa szükségesnek ítélt gazdasági, szociális, jogi, adminisztratív és más tényezőket, elhatározhatja a készítmény mentesítésének valamely vagy valamennyi ellenőrzési rendszabály alóli megszüntetését. A Főtitkár a Bizottságnak a jelen bekezdés alapján hozott határozatát közli az Egyesült Nemzetek Szervezetének összes tagállamával, azokkal a nem tagállamokkal, amelyek a jelen Egyezményben Szerződő Felek, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel. Minden Fél intézkedéseket foganatosít abból a célból, hogy a Főtitkár értesítését követő 180 napon belül megszüntesse a szóban forgó ellenőrzési rendszabály vagy rendszabályok alóli mentesítést.

4. cikk

Az ellenőrzés területére vonatkozó egyéb különleges rendelkezések

A Felek az I. Jegyzékben foglalt pszichotróp anyagok kivételével engedélyezhetik:

a) a nemzetközi utasok személyes használatát szolgáló készítmények kis mennyiségeinek szállítását. Minden Félnek azonban jogában áll meggyőződni arról, hogy ezen készítményeket törvényesen szerezték be;

b) a pszichotróp anyagok ipari felhasználását nem pszichotróp anyagok vagy termékek gyártására olyan feltétellel, hogy mindaddig foganatosítják a jelen Egyezmény által megkívánt ellenőrzési rendszabályokat, míg a pszichotróp anyag állapota olyanná nem válik, hogy az gyakorlatilag visszaélésre már nem ad lehetőséget, vagy nem nyerhető vissza; és

c) ezeknek az anyagoknak a használatát állatok befogására – az illetékes hatóságok által az ilyen anyagok felhasználására külön feljogosított személyek útján – azzal a kikötéssel, hogy ezekre alkalmazzák a jelen Egyezményben előírt ellenőrzési rendszabályokat.

5. cikk

A pszichotróp anyagok használatának korlátozása gyógyászati és tudományos célra

(1) Minden Fél korlátozza az I. Jegyzékben felvett anyagok használatát a 7. cikkben előírtaknak megfelelően.

(2) Minden Fél köteles a 4. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett a II., III. és IV. Jegyzék anyagainak a gyártását, kivitelét, behozatalát, elosztását, készletét, kereskedelmi forgalmát, használatát és birtoklását az általa megfelelőnek ítélt rendszabályokkal gyógyászati és tudományos célra korlátozni.

(3) Kívánatos, hogy a Felek csak a törvényhozásukban meghatározott feltételek mellett engedélyezzék a II., III. és IV. Jegyzék anyagainak a birtoklását.

6. cikk

Elkülönült ügyintéző szervezet

Kívánatos, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása céljából minden Fél külön hatóságot létesítsen és tartson fenn. E szervezet lehetőség szerint legyen azonos azzal a hatósággal, amelyet a kábítószereket ellenőrzés alá helyező egyezmények rendelkezései alapján hoztak létre, illetőleg e szervezet szorosan működjön együtt ez utóbbival.

7. cikk

Az I. Jegyzékben szereplő anyagokra vonatkozó különleges rendelkezések

Ami az I. Jegyzékbe felvett anyagokat illeti, a Felek kötelesek:

a) megtiltani ezeknek az anyagoknak bármilyen alkalmazását, kivéve a tudományos vagy igen korlátozott gyógyászati felhasználást, olyan megfelelően felhatalmazott személyek által, akik a kormányuknak közvetlenül alárendelt vagy általuk kifejezetten kijelölt egészségügyi vagy tudományos létesítményekben dolgoznak;

b) megkövetelni, hogy ezeknek az anyagoknak a gyártása, kereskedelmi forgalma, elosztása és birtoklása különleges engedélyhez vagy előzetes engedélyezéshez legyen kötve;

c) biztosítani az a) és b) pontokban említett tevékenységek szigorú felügyeletét;

d) biztosítani, hogy az arra feljogosított személynek csak az engedélyben meghatározott célra szükséges mennyiségben adják ki ezeket az anyagokat;

e) megkövetelni, hogy egészségügyi és tudományos működést kifejtő személyek tételesen tartsák nyilván ezeknek az anyagoknak a beszerzését, valamint felhasználását és hogy ezeket a nyilvántartásokat a legutolsó bejegyzett felhasználástól számítva legalább két évig őrizzék meg; és

f) megtiltani ezeknek az anyagoknak a kivitelét és behozatalát, kivéve amikor mind a kiszállító, mind a behozó az exportáló és importáló országok vagy területek hatósága vagy illetékes ügyintéző szerve, illetőleg olyan személyek vagy vállalatok, amelyeket államuk vagy területük illetékes hatóságai erre kifejezetten felhatalmaztak. A 12. cikk (1) bekezdésében előírt követelményeket, amelyek a II. Jegyzék anyagainak kivitelére és behozatalára vonatkoznak, az I. Jegyzék anyagaira is alkalmazni kell.

8. cikk

Engedélyek

(1) A Felek engedélyhez vagy más hasonló ellenőrzési rendszabályokhoz kötik a II., III. és IV. Jegyzékekben felvett anyagok gyártását, kereskedelmi forgalmát (ideértve a kivitelt és behozatalt) és elosztását.

(2) A Felek:

a) felügyeletet gyakorolnak minden olyan személy és vállalat felett, aki vagy amely fel lett hatalmazva az (1) bekezdésben érintett anyagok gyártására, kereskedelmi forgalmazására (ideértve a kivitelt és behozatalt) vagy elosztására;

b) engedélyezési rendszerhez vagy más hasonló ellenőrzési rendszabályhoz kötik azon létesítmények és helyiségek kijelölését, ahol ezeknek az anyagoknak a gyártása, kereskedelmi forgalma vagy elosztása történhet; és

c) gondoskodnak ezen létesítményeknél és helyiségeknél biztonsági intézkedések alkalmazásáról a lopások vagy a készletek eltulajdonításának megelőzése céljából.

(3) A jelen cikknek az engedélyek rendszerére vagy más hasonló ellenőrzési rendszabályokra vonatkozó (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseit nem szükséges alkalmazni a gyógyászati és tudományos tevékenység gyakorlására szabályszerű engedéllyel rendelkező és ezen tevékenységük keretében működő személyekre.

(4) A Felek megkövetelik, hogy mindazon személyek, akik a jelen Egyezmény végrehajtása kapcsán engedélyt kaptak, vagy akik a jelen cikk (1) bekezdésében vagy a 7. cikk b) pontjában előírt rendelkezéseknek megfelelően hasonló engedélyek birtokában vannak, megfelelő szakképzettséggel rendelkezzenek abból a célból, hogy hatékonyan és hűen alkalmazni tudják a jelen Egyezmény végrehajtására kiadott törvények és rendeletek előírásait.

9. cikk

Orvosi vények

(1) A Felek megkövetelik, hogy magánszemélyek használatára a II., III. és IV. Jegyzékek anyagait csak orvosi vényre adják ki vagy bocsássák rendelkezésre, kivéve azon eseteket, amikor magánszemélyek törvényesen szerezhetik be, használhatják, oszthatják el vagy kezelhetik ezen anyagokat szabályszerűen engedélyezett gyógykezelési és tudományos tevékenységük gyakorlásában.

(2) A Felek intézkednek az iránt, hogy a II., III. és IV. Jegyzékek anyagait előíró orvosi rendelvények kiadása a gyógyászati gyakorlatnak megfelelően történjék és a vények ismételt kiváltásának lehetőségét és azok érvényességi idejét úgy szabályozzák, hogy az biztosítsa az egészségügy és a közérdeknek védelmét.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenére valamely Félnek módjában áll, ha véleménye szerint azt a helyi körülmények megkövetelik, az általa előírt feltételek mellett, ideértve az anyagnyilvántartást is, felhatalmazni a közegészségügyi hatóságok által kijelölt, működési engedéllyel rendelkező gyógyszerészeket vagy kicsinybeni elosztókat arra, hogy állama területén vagy annak egy részén kivételes esetekben, egyéni gyógyászati felhasználás céljából kiadják a III. és IV. Jegyzékekben felvett anyagok kis mennyiségeit, saját belátásuk szerint orvosi vény nélkül a Felek által meghatározott kereteken belül.

10. cikk

A csomagolásokon feltüntetett figyelmeztetések és reklámok

(1) Minden Fél megköveteli, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet idevonatkozó szabályozásait vagy ajánlásait, hogy a pszichotróp anyagok kicsinybeni elosztására készült csomagolások címkéin, amennyiben arra lehetőség van, de minden esetben a kiszereléshez mellékelt ismertetőben a használati utasítás, valamint azon óvintézkedések és figyelmeztetések feltüntetését, amelyekre véleménye szerint szükség van azok biztonságos felhasználása érdekében.

(2) Minden Fél, figyelembe véve alkotmányának rendelkezéseit, megtiltja a pszichotróp anyagoknak a nagyközönség részére történő reklámhirdetését.

11. cikk

Nyilvántartás

(1) A Felek megkövetelik, hogy az I. Jegyzék anyagaira vonatkozóan a gyártók és a 7. cikk alapján ezen anyagok kereskedelmére és elosztására felhatalmazott személyek a Felek által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben pontosan fel van tüntetve minden gyártott vagy készletezett, beszerzett és kiadott anyag mennyisége, a beszerzés és kiadás időpontja, valamint a szállító és vásárló megnevezése.

(2) A Felek a II. és III. Jegyzékek anyagaira vonatkozóan megkövetelik, hogy a gyártók, nagybani elosztók, importálók és exportálók a Szerződő Fél által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben pontosan fel van tüntetve minden gyártott, beszerzett és kiadott anyag mennyisége, a beszerzés és kiadás időpontja, valamint a szállító és vásárló megnevezése.

(3) A Felek a II. Jegyzék anyagaira vonatkozóan megkövetelik, hogy a kicsinybeni elosztók, a kórházak, a betegellátó intézmények és a tudományos-kutató intézetek a Szerződő Fél által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben pontosan fel van tüntetve minden beszerzett és kiadott anyag mennyisége, a beszerzés és kiadás időpontja, valamint a szállító és vásárló megnevezése.

(4) A Felek, figyelembe véve saját szakmai és kereskedelmi gyakorlatukat, megfelelő módszerekkel ügyelnek arra, hogy a kicsinybeni elosztóknak, a kórházaknak, betegellátó intézményeknek és tudományos-kutató intézeteknek a III. Jegyzék anyagainak beszerzésére és kiadására vonatkozó információs adatai könnyen figyelemmel kísérhetők legyenek.

(5) A Felek megkövetelik a IV. Jegyzék anyagaira vonatkozóan, hogy a gyártók, exportálók és importálók a Szerződő Fél által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben fel van tüntetve a gyártott, behozott, illetve kivitt anyagok mennyisége.

(6) A Felek kötelezik a 3. cikk (3) bekezdése alapján mentesített készítmények gyártóit arra, hogy tartsák nyilván valamely mentesített készítmény gyártása során felhasznált minden egyes pszichotróp anyag mennyiségét, a gyártott mentesített készítmény fajtáját és ezen anyag felhasználásával előállított teljes mennyiségét, valamint a szóban forgó készítmény első kiadására vonatkozó utalásokat.

(7) A Felek gondoskodnak arról, hogy a jelen cikkben érintett nyilvántartásokat és információkat, amelyek a 16. cikkben előírt jelentések összeállításához szükségesek, legalább két évig megőrizzék.

12. cikk

A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó rendelkezések

(1) a) Minden egyes Fél, amely az I. vagy II. Jegyzék anyagainak kivitelét és behozatalát engedélyezi, a Bizottság által elfogadott nyomtatványminta alkalmazásával külön behozatali vagy kiviteli engedélyt követel meg a kivitel vagy a behozatal minden esetében akár egy, akár több pszichotróp anyagot érint az.

b) Az engedélyben fel kell tüntetni az anyag nemzetközi szabad nevét vagy ennek hiányában az anyag jegyzékbeni megjelölését, a behozandó vagy kiszállítandó mennyiségét, a gyógyszerformát, az exportáló, valamint az importáló megnevezését, címét és azt az időtartamot, amelyen belül a kivitelnek vagy behozatalnak meg kell valósulnia. Ha az anyagot készítmény alakjában exportálják vagy importálják, az engedélyben a készítmény nevét is fel kell tüntetni, amennyiben ilyen létezik. A kiviteli engedélyben a behozatali engedély számát és keltét, valamint az azt kiállító hatóságot is fel kell tüntetni.

c) A Felek a kiviteli engedély kiadása előtt megkövetelik a behozatali ország vagy terület illetékes hatóságai által kiadott behozatali engedélyt, amely tanúsítja, hogy a szóban forgó anyag vagy anyagok behozatalához hozzájárultak; ezt az engedélyt annak a személynek vagy vállalatnak kell felmutatni, aki vagy amely a kiviteli engedélyt kéri.

d) Minden egyes küldeményt a kiviteli engedély egy másolati példánya kísér és a kiviteli engedélyt kiállító kormány megküld egy ilyen másolati példányt a behozatali ország vagy terület kormányának.

e) Ha a behozatal megtörtént, a behozatali ország vagy terület kormánya visszaküldi a kiviteli ország vagy terület kormányának a kiviteli engedélyt, igazolva azon a ténylegesen behozott mennyiséget.

(2) a) A Felek megkövetelik, hogy az exportálók a III. Jegyzék anyagainak minden egyes kiviteléről állítsanak ki a Bizottság által elfogadott nyomtatványminta alkalmazásával nyilatkozatot három példányban, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

(i) az exportáló és importáló neve és címe;

(ii) az anyag nemzetközi, oltalom alatt nem álló neve vagy ennek hiányában az anyag jegyzékben szereplő elnevezése;

(iii) az anyag mennyisége és annak a gyógyszerformának a megjelölése, amelyben az anyag kiszállításra került, ha készítményről van szó és annak neve van, a készítmény megnevezése; és

(iv) a szállítás dátuma.

b) Az exportálók megküldik az országuk vagy területük illetékes hatóságainak ezen nyilatkozat két példányát. A harmadik példányt a szállítmányhoz mellékelik.

c) Az a Fél, amelynek területéről a III. Jegyzék valamely anyagát exportálják, köteles, amilyen gyorsan az lehetséges, de legkésőbb a szállítás időpontját követő kilencven napon belül az importáló ország vagy terület illetékes hatóságának tértivevényes ajánlott levélben az exportálótól kapott nyilatkozat egy példányát megküldeni.

d) A Felek megkövetelhetik, hogy a csomagok átvételéről az importáló küldje meg országa vagy területe illetékes hatóságának a küldeményt kísérő példányt olyan kiegészítéssel, melyben jelzi az átvett mennyiséget, valamint az átvétel időpontját.

(3) Továbbiakban az I. és II. Jegyzékek anyagait az alábbi rendelkezéseknek is alá kell vetni:

a) A Felek a szabadkikötőkben és szabadövezetekben ugyanolyan felügyeletet és ellenőrzést gyakorolnak, mint területük más részein, de szigorúbb rendszabályokat is alkalmazhatnak.

b) Tilos a kivitelnek az a formája, hogy a küldeményt valamely bankhoz a kiviteli engedélyen szereplő személytől különböző személy számlájára vagy valamely postafiók címre irányítják.

c) Tilos az I. Jegyzék anyagainak kivitele vámszabad raktárba. Tilos a II. Jegyzék anyagainak kivitele vámszabad raktárba, kivéve, ha a behozatali ország kormánya a kiviteli engedélyt kérő személy vagy vállalat által bemutatott behozatali engedély tanúsítja, hogy hozzájárul a küldemény behozatalához abból a célból, hogy azt vámszabad raktárban helyezzék el. Ilyen esetben a kiviteli engedély feltünteti, hogy a küldeményt milyen célra vitték ki. A vámszabad raktárból történő mindennemű elszállításhoz a raktár tekintetében illetékes hatóságok engedélye szükséges és amennyiben külföldi rendeltetésű küldeményről van szó, ez az Egyezmény értelmében új kivitelnek tekintendő.

d) Azokat a küldeményeket, amelyek kiviteli engedély kísérete nélkül lépnek be valamely Fél területére, vagy azt ilyen módon hagyják el, az illetékes hatóságoknak vissza kell tartaniuk.

e) A Felek nem engedélyezik más országba irányított ilyen anyagok átvitelét saját területükön – függetlenül attól, hogy a küldeményt kirakják-e vagy sem a szállítóeszközökből –, kivéve, ha a küldeményhez mellékelt kiviteli engedély másolati példányát bemutatják a szóban forgó Fél illetékes hatóságainak.

f) Minden olyan országban vagy területen, ahol ezeknek az anyagoknak a keresztülszállítását engedélyezték, az illetékes hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a küldemény a mellékelt kiviteli engedély másolati példányában megnevezett rendeltetési helytől eltérő irányítást kapjon, kivéve, ha azon ország vagy terület kormánya, amelyen keresztül a küldemény áthalad, az iránytól történő eltérítést engedélyezi. Az átszállításra igénybe vett ország vagy terület kormánya mindennemű ilyen átirányítási kérelmet úgy kezel, mintha az átirányítás az átszállításra igénybe vett országból vagy területről való kivitel lenne az új rendeltetési országba vagy területre. Ha az átirányítást engedélyezték, az (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések is alkalmazandók az átszállításra igénybe vett ország vagy terület és azon ország vagy terület tekintetében, ahonnan a küldeményt eredetileg kivitték.

g) Ezen anyagoknak semmilyen átmenő vagy vámszabad raktárban elhelyezett küldeményét nem szabad olyan eljárásnak alávetni, amely a kérdéses anyagokat megváltoztatná. Az illetékes hatóságok engedélye nélkül a csomagolást nem szabad megváltoztatni.

h) Ezeknek az anyagoknak valamely Fél területén történő átszállítására vonatkozó e)–g) pontokban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szóban forgó küldeményt olyan repülőgépen szállítják, amely az átszállításra igénybe vett országban vagy területen nem száll le. Ha a repülőgép leszállást hajt végre ilyen országban vagy területen, a rendelkezések a körülmények által megkívánt mértékben alkalmazandók.

i) Jelen bekezdés rendelkezései nem érintik azon nemzetközi megegyezések rendelkezéseit, amelyek bármely Fél által ezen anyagok átmenő forgalma tekintetében gyakorolható ellenőrzést korlátozták.

13. cikk

A kivitel és behozatal tilalma és korlátozása

(1) Bármelyik Fél tájékoztathatja a Főtitkáron keresztül a többi Felet arról, hogy megtiltja a II., III. vagy IV. Jegyzék bejelentésében felsorolt egy vagy több anyagának behozatalát országába vagy annak valamely területére. Idevonatkozó bejelentésében az anyagnak a II., III. vagy IV. Jegyzékben szereplő elnevezését kell feltüntetni.

(2) Amennyiben valamely Fél az (1) bekezdésben meghatározott tiltó bejelentésről kap tájékoztatást, intézkedéseket foganatosít abból a célból, hogy a szóban forgó bejelentésben felsorolt anyagok egyike sem kerüljön kivitelre azon Fél országába vagy annak valamely területére, aki a bejelentést megtette.

(3) Az a Fél, aki az (1) bekezdésnek megfelelő bejelentést tette, a megelőző bekezdések rendelkezései ellenére engedélyezheti esetenként kiadott rendkívüli behozatali engedéllyel a szóban forgó anyagok vagy az azokat tartalmazó készítmények meghatározott mennyiségének behozatalát. Az importáló országnak a rendkívüli behozatali engedélyt kiállító hatósága az importáló és exportáló nevét és címét feltüntető engedély két példányát megküldi az exportáló ország vagy terület illetékes hatóságának, amely ezután engedélyezheti a küldemény továbbítását. A küldeményt az exportáló ország vagy terület illetékes hatósága által megfelelően láttamozott rendkívüli behozatali engedély egy példánya kíséri.

14. cikk

A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók, légi járművek vagy a nemzetközi tömegközlekedés egyéb formáinak elsősegély ládáiban szállított pszichotróp anyagokra vonatkozó külön rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény értelmében nem tekintendő behozatalnak, kivitelnek vagy átszállításnak a II., III. vagy IV. Jegyzékek olyan korlátozott mennyiségű anyagainak nemzetközi vonalakon közlekedő hajókon, repülőgépen vagy más szállítási eszközökön, úgymint vonatokon és nemzetközi autóbuszjáratokon történő szállítása, amelyekre útközben elsősegélynyújtásra és sürgős esetekben szükség lehet.

(2) A lajstromozó ország megfelelő óvintézkedéseket hoz, hogy megakadályozza az (1) bekezdésben említett anyagoknak helytelen használatát, vagy azoknak tiltott célokra fordítását. A Bizottság az illetékes nemzetközi szervek meghallgatásával tesz javaslatot ezen óvintézkedésekre.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően hajókon, repülőgépen vagy a nemzetközi tömegközlekedés egyéb formáján, úgymint vonatokon és nemzetközi autóbuszjáratokon szállított anyagok tekintetében a lajstromozó ország törvényei, rendeletei, engedélyei és jogosítványai hatályosak anélkül, hogy ez érintené az illetékes helyi hatóságok azon jogát, hogy ezen szállítási eszközökön vizsgálatot, felügyeletet vagy egyéb ellenőrzési tevékenységet végezzenek. Ezen anyagoknak sürgős esetekben való kiszolgáltatása nem tekinthető a 9. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértésének.

15. cikk

Ellenőrzés

A Felek létrehozzák a pszichotróp anyagok gyártói, exportálói, importálói, nagybani és kicsinybeni elosztói, valamint ezen anyagokat felhasználó gyógyászati és tudományos intézmények ellenőrzésének rendszerét. Tervbe veszik az általuk szükségesnek ítélt gyakorisággal a helyiségek, készletek és nyilvántartások ellenőrzését.

16. cikk

A Felek által adandó tájékoztatás

(1) A Felek a Főtitkárnak megadják mindazt a tájékoztatást, amit a Bizottság működésének ellátásához szükségesnek tart kérni, nevezetesen éves jelentést az Egyezmény alkalmazásáról területük vonatkozásában, mely adatokat tartalmaz:

a) a pszichotróp anyagokra vonatkozó törvényeik és rendeleteik lényeges módosításáról; és

b) a pszichotróp anyagokkal való visszaélés és tiltott kereskedelem kérdésében területükön végbement különlegesen jellemző eseményekről.

(2) A Felek bejelentik a Főtitkárnak a 7. cikk f) pontjában, a 12. cikk és a 13. cikk (3) bekezdésében említett kormányhatóságok megnevezését és címét. A Főtitkár ezen adatokat megküldi valamennyi Félnek.

(3) A Felek a legrövidebb időn belül jelentést küldenek a Főtitkárnak a pszichotróp anyagok tiltott kereskedelmének eseteiről és a tiltott kereskedelem tárgyát képező lefoglalt anyagokról akkor, amikor ezen eseteket az alábbiak miatt jelentősnek vélik:

a) új irányzatok megjelenése;

b) a szóban forgó mennyiségek;

c) mert fényt vet a jogellenes terjesztés beszerzési forrásaira; vagy

d) a jogellenes kereskedelemmel foglalkozó személyek által alkalmazott módszerek.

A jelentés másolatai a 21. cikk b) pontjának megfelelően kerülnek közzétételre.

(4) A Felek a Szervnek a Szerv által kiadott nyomtatványok felhasználásával éves statisztikai jelentéseket küldenek. Ezen jelentések kiterjednek:

a) az I. és II. Jegyzék minden anyagának vonatkozásában a gyártott mennyiségekre, az egyes országokba vagy területre kivitt vagy onnan behozott mennyiségekre, valamint a gyártók birtokában levő készletekre;

b) a III. és IV. Jegyzékek minden anyagának vonatkozásában a gyártott mennyiségekre, valamint az egész kivitt és importált mennyiségre;

c) a II. és III. Jegyzékek minden anyagának vonatkozásában a mentesített készítmények gyártásánál felhasznált mennyiségekre; és

d) az I. Jegyzéket kivéve, valamennyi jegyzékbe felvett anyag vonatkozásában a 4. cikk b) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az ipari célra alkalmazott mennyiségekre.

Jelen bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott gyártott anyagok nem foglalják magukba a gyártott készítmények mennyiségét.

(5) A Fél a Szerv kérésére kiegészítő statisztikai adatokat küld a Szervnek a III, és IV. Jegyzékek valamely anyagának egyes országokba vagy területre meghatározott időszakban történt kiviteléről, illetőleg egyes országokból vagy területről meghatározott időszakban történt behozataláról. A Fél kérheti a Szervet, hogy a jelen bekezdés alapján kapott, mind az adatszolgáltatásra vonatkozó kérését, mind a megküldött adatokat bizalmasan kezelje.

(6) A Felek az (1) és (4) bekezdésekben említett statisztikai adatokat a Bizottság vagy a Szerv által meghatározott módon és időpontra küldik meg.

17. cikk

A Bizottság működése

(1) A Bizottság megvizsgálhatja az Egyezmény célkitűzéseit és a rendelkezéseinek alkalmazását érintő valamennyi kérdést; ennek érdekében javaslatokat tehet.

(2) A 2. és 3. cikkben előírt bizottsági határozatok meghozatalához a Bizottság kétharmados szavazattöbbségére van szükség.

18. cikk

A Szerv jelentései

(1) A Szerv munkájáról éves jelentéseket készít, amelyek tartalmazzák a rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzését és adott esetekben beszámolnak az egyes kormányok által adott vagy tőlük kért magyarázatokról, továbbá tartalmazzák a Szerv által tenni kívánt megjegyzéseket és ajánlásokat. A Szerv, amennyiben szükségesnek tartja, kiegészítő jelentéseket is tehet. A jelentéseket a Tanácshoz nyújtja be a Bizottság útján, amely hozzáfűzheti az általa alkalmasnak vélt megjegyzéseket.

(2) A Szerv jelentéseit közlik a Felekkel és ezt követően a Főtitkár közzéteszi azokat. A Felek hozzájárulnak a jelentések szabad terjesztéséhez.

19. cikk

A Szerv intézkedései az Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítására

(1) a) Amennyiben a Szerv a kormányok által szolgáltatott adatok vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete szervei által közölt adatok megvizsgálása után okkal feltételezi, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseit valamely ország vagy terület nem hajtotta végre és ezáltal komoly mértékben veszélyeztette a jelen Egyezmény célkitűzéseit, jogosult magyarázatot kérni az érdekelt ország vagy terület kormányától. A Szerv a jelen bekezdés alapján valamely kormánytól kért felvilágosítást vagy a kapott tájékoztatást bizalmas jellegűnek tekinti, fenntartva azon jogát, hogy a c) pont alapján felhívhatja a kérdésre a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét.

b) Ha a Szerv – miután a fenti a) pont szerint járt el – szükségesnek tartja, javasolhatja az érdekelt kormánynak, hogy olyan javító célzatú intézkedéseket tegyen, amelyek az adott körülmények között szükségesnek látszanak a jelen Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítására.

c) Amennyiben a Szerv véleménye szerint az érdekelt kormány nem adott kielégítő magyarázatot az a) pont alapján feltett kérdésre, vagy elmulasztotta a b) pont alapján javasolt javító célzatú intézkedések megtételét, felhívhatja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét erre a körülményre.

(2) Amikor a Szerv az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően felhívja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét valamely kérdésre, ha szükségesnek ítéli, egyidejűleg javasolhatja a Feleknek, hogy szüntessék meg a pszichotróp anyagok kivitelét az érdekelt országba vagy területre, vagy az ezen országból vagy területről a pszichotróp anyagok behozatalát, vagy pedig egyszerre mind a kivitelt, mind a behozatalt, akár meghatározott időszakra, akár mindaddig, amíg a Szerv megítélése szerint a helyzet ezen országban vagy ezen a területen nem válik kielégítővé. Az érdekelt állam jogosult a kérdést a Tanács elé vinni.

(3) A jelen cikk rendelkezései alá eső kérdésekről a Szervnek joga van jelentést kiadni és azt a Tanáccsal közölni, amely azt megküldi az összes Félnek. Ha a Szerv ebben a jelentésében a jelen cikk értelmében hozott határozatot vagy az ilyen határozatra vonatkozó adatokat tesz közzé, az érdekelt kormány ilyen irányú kérése esetén egyúttal közzé kell tennie a jelentésben a kormány véleményét is.

(4) Amennyiben a Szerv jelen cikknek megfelelően közölt valamely határozatát nem egyhangúlag fogadták el, a kisebbség véleményét közölni kell.

(5) Minden államot fel kell hívni, hogy képviseltesse magát a Szerv azon ülésein, amelyeken a jelen cikk értelmében őt közvetlenül érdeklő kérdést vizsgálnak meg.

(6) A Szervnek jelen cikk értelmében hozott határozatai a Szerv összes tagjai kétharmadának hozzájárulásával jönnek létre.

(7) Az előző bekezdések rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a Szerv okkal feltételezi, hogy az Egyezmény célkitűzéseit komolyan veszélyeztetik valamely Félnek a 2. cikk (7) bekezdése alapján hozott határozatai.

20. cikk

A pszichotróp anyagokkal való visszaélés elleni intézkedések

(1) A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek abból a célból, hogy megelőzzék a pszichotróp anyagokkal való visszaélést, és biztosítsák az érintett személyek gyors felkutatását, valamint kezelését, felvilágosítását, utógondozását, munkaképességük helyreállítását, valamint a társadalomba való újbóli beilleszkedésüket; e célkitűzés érdekében összehangolják az erőfeszítéseiket.

(2) A Felek, amennyire az lehetséges, támogatják szakszemélyzet kiképzését abból a célból, hogy biztosítsák a pszichotróp anyagokkal visszaélő személyek orvosi kezelését, utógondozását és a munkaképességük helyreállítását, valamint a társadalomba való újbóli beilleszkedésüket célzó intézkedéseket.

(3) A Felek segítik mindazon személyeket, akiknek hivatásuk gyakorlása közben szükségük van arra, hogy megismerjék a pszichotróp anyagokkal való visszaélés és a megelőzés problémáit, és a nagyközönség körében is terjesztik az idevonatkozó ismereteket, ha fennáll annak a veszélye, hogy a pszichotróp anyagokkal való visszaélés széles körben elterjed.

21. cikk

A jogellenes kereskedelem elleni fellépés

A Felek alkotmányos, jogi és államigazgatási rendszerük megfelelő tiszteletben tartásával:

a) nemzeti szinten biztosítják a megelőző és megtorló intézkedések összehangolását a jogellenes kereskedelem ellen, ennek érdekében szükség esetén megfelelő hivatalt jelölhetnek ki;

b) kölcsönösen támogatják egymást a pszichotróp anyagok jogellenes kereskedelme elleni fellépésben, és haladéktalanul átadják a közvetlenül érintett másik Félnek diplomáciai úton vagy a Felek által megbízott illetékes hatóságok közvetítésével mindazon jelentések másolatát, amelyeket valamely tiltott kereskedelmet érintő ügy felderítéséről vagy lefoglalásról a 16. cikk értelmében a Főtitkárnak küldtek;

c) szorosan együttműködnek egymással és azokkal az illetékes nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek tagjai, hogy a jogellenes kereskedelem ellen összehangoltan lépjenek fel;

d) biztosítják, hogy a nemzetközi együttműködés a megfelelő hivatalok között gyors úton menjen végbe; és

e) biztosítják, hogy bírósági eljárások lefolytatásához szükséges iratok átadása az országok között a Felek által megjelölt szerveknek gyorsan történjék meg; e rendelkezés nem csorbítja a Felek azon jogát, hogy a hivatalos iratoknak diplomáciai úton való megküldését kérjék.

22. cikk

Büntető rendelkezések

(1) a) Alkotmányos rendelkezéseinek figyelembevételével minden Fél meghozza azokat a rendelkezéseket, amelyek szándékos elkövetés esetén büntetendő cselekménynek nyilvánítanak minden olyan szándékosan elkövetett cselekményt, amely az Egyezményből folyó kötelezettségeinek végrehajtására hozott törvénybe vagy rendeletbe ütközik, és biztosítja, hogy a súlyos bűncselekmények megfelelő büntetést vonjanak maguk után, nevezetesen szabadságvesztést vagy más szabadságelvonással járó joghátrányt.

b) Az előző pontban foglalt rendelkezésektől függetlenül azokban az esetekben, amikor ezeket a bűncselekményeket kábítószer-élvezők követik el, a Felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a 20. cikk (1) bekezdésével összhangban az elítélés vagy büntetés helyett, vagy amellett a bűncselekmény elkövetőjével szemben egyéb intézkedéseket foganatosítanak, például kezelést, nevelést, utógondozást, illetve rehabilitációt rendelnek el, vagy előmozdítják az illetőnek a társadalomba való újbóli beilleszkedését.

(2) A Felek alkotmányos rendelkezései, továbbá jogrendszerük és nemzeti joguknak keretei között:

a) (i) az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények mindegyike külön cselekménynek tekintendő, ha azokat más-más országban követték el;

(ii) az említett bűncselekmények bármelyikének szándékos elkövetése, az annak elkövetésében való megállapodás vagy az elkövetés kísérlete, valamint a jelen cikkben említett bűncselekményekkel összefüggő szándékosan megvalósított előkészületi cselekmények és pénzügyi műveletek az (1) bekezdésben előírt módon büntetendő cselekménynek minősülnek;

(iii) az ilyen bűncselekmények esetében külföldön kiszabott büntetéseket a visszaesés megállapításánál figyelembe kell venni; és

(iv) a fent említett súlyos bűncselekményeket – akár a Fél állampolgárai, akár külföldiek követték el – az a Fél üldözi, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, vagy az, amelynek területén az elkövető fellelhető, amennyiben kiadatásnak a megkeresett Fél jogszabályai szerint nincs helye, és ha az elkövető ellen még nem indult eljárás, valamint nem ítélték el.

b) Kívánatos, hogy a jelen cikk (1) bekezdésében és a (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt valamennyi bűncselekmény minden, a Felek által megkötött vagy megkötendő kiadatási egyezményben szerepeljen mint olyan bűncselekmény, amelynek elkövetője kiadható; azok a Felek, amelyek a kiadatást nemzetközi szerződés vagy viszonosság meglététől nem teszik függővé, egymás közötti kapcsolataikban a kiadatást megalapozó bűncselekménynek ismerik el azokat, a megkeresett Fél jogszabályaiban foglalt feltételekkel; ám az érintett Félnek joga van megtagadni a letartóztatást, illetőleg a kiadatás engedélyezését, ha az illetékes hatóságok megítélése szerint a bűncselekmény súlya azt nem indokolja.

(3) Minden olyan pszichotróp anyag, vagy egyéb anyag, vagy eszköz, amelyet az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott bűncselekmények elkövetésére felhasználtak vagy fel szándékoznak használni, lefoglalható és elkobozható.

(4) E cikk nem érinti az érintett Fél nemzeti jogának joghatósággal kapcsolatos rendelkezéseit.

(5) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti azt az alapelvet, hogy a Felek az e cikkben foglalt bűncselekményeket nemzeti joguknak megfelelően határozzák meg, üldözzék és büntessék.

23. cikk

Az Egyezményben megkívántaknál szigorúbb ellenőrzési rendszabályok alkalmazása

A Felek az Egyezményben foglaltaknál szigorúbb vagy súlyosabb ellenőrzési rendszabályokat alkalmazhatnak, ha ez megítélésük szerint az a közegészség és közérdek megóvása érdekében kívánatos vagy szükséges.

24. cikk

A nemzetközi ellenőrző szerveknek az Egyezmény rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő költségei

A Bizottság és a Szerv részére az Egyezményből eredő feladataik végrehajtása során felmerülő költségeket a Közgyűlés által meghatározott módon az Egyesült Nemzetek Szervezete biztosítja. Azok a Felek, amelyek nem tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének, részt vállalnak ezekből a költségekből a Közgyűlés által méltányosnak tartott olyan hozzájárulási összeggel, amelyet a Közgyűlés az érdekelt Felek kormányaival tanácskozva időről időre megállapít.

25. cikk

Az elfogadással, aláírással, megerősítéssel és csatlakozással kapcsolatos eljárás

(1) Az Egyezmény részese lehet az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama, valamint azok az államok, amelyek nem tagjai ugyan az Egyesült Nemzetek Szervezetének, de tagjai az Egyesült Nemzetek valamely szakosított intézményének, vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, vagy a Nemzetközi Bíróság Alapszabályzatának, továbbá minden olyan egyéb állam, amelyet a Tanács felkér arra, hogy az Egyezmény részesévé váljék,

a) annak aláírásával, vagy

b) annak megerősítésével, miután a megerősítés jogának fenntartásával az aláírás megtörtént, vagy

c) az ahhoz történő csatlakozással.

(2) Az Egyezmény 1972. január 1-jéig írható alá. Ezután nyitva áll a csatlakozásra.

(3) A megerősítő vagy a csatlakozásra vonatkozó okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

26. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény 90 nappal azután lép hatályba, hogy a 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott államok közül 40 állam azt a megerősítésre vonatkozó fenntartás nélkül aláírta, megerősítő vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

(2) Az Egyezmény minden más állam tekintetében, amely azt a megerősítés fenntartása nélkül aláírja, vagy amely az előző bekezdésekben meghatározott utolsó aláírás vagy letétbe helyezés időpontja után a megerősítő vagy csatlakozási okiratot letétbe helyezi, az attól a naptól számított 90 nap elteltével lép hatályba, amelyen az az állam megerősítő vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

27. cikk

Területi alkalmazás

Az Egyezmény rendelkezéseit alkalmazni kell a Felek mindazon nem anyaországi területeire, amelyeknek nemzetközi kapcsolataiért felelősek, kivéve, ha ehhez az érdekeltek szóban forgó területe előzetes hozzájárulása szükséges akár a Fél vagy az érdekelt terület alkotmánya, akár pedig a szokás értelmében. Ebben az esetben a Felek törekedni fognak arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszerezzék a terület részéről szükséges hozzájárulást és ha azt megkapják, erről értesítik a Főtitkárt. Az Egyezményt az értesítésben megjelölt területre vagy területekre az értesítésnek a Főtitkár által történő kézhezvételét követően kell alkalmazni. Olyan esetekben, amikor a nem anyaországi terület előzetes hozzájárulására nincs szükség, az érdekelt Felek az aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás alkalmával nyilatkoznak arról, hogy az Egyezmény milyen nem anyaországi területre vagy területekre nyer alkalmazást.

28. cikk

Területek az Egyezmény alkalmazása szempontjából

(1) Bármelyik Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy az Egyezmény alkalmazása szempontjából valamely területe két vagy több területre oszlik, illetve, hogy két vagy több területét egynek kell tekinteni.

(2) Két vagy több Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy a közöttük létrejött vámunió következtében ezek a Felek az Egyezmény alkalmazása szempontjából egy területet alkotnak.

(3) Az (1) vagy (2) bekezdés értelmében tett minden bejelentés annak megtételét követő év január l-jén lép hatályba.

29. cikk

Az Egyezmény felmondása

(1) Bármely Fél jogosult felmondani a hatálybalépéstől számított két év elteltével az Egyezményt, saját nevében vagy az olyan terület nevében, amelyért nemzetközi felelősséget visel – és amely a 27. cikk értelmében adott beleegyezését visszavonta – az erre vonatkozó okiratnak a Főtitkárnál történő letétbe helyezésével.

(2) Ha a Főtitkár a felmondást július 1. előtt vagy ezen a napon kapja meg, úgy a felmondás a következő év január 1-jével lép hatályba, ha pedig a felmondást július 1. után veszi kézhez, akkor annak olyan hatálya lesz, mintha azt a következő év július 1-jét megelőzően vagy azon a napon adták volna át.

(3) Az Egyezmény hatálya megszűnik, ha az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően foganatosított felmondások következtében az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozóan a 26. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak többé fenn.

30. cikk

Módosítások

(1) A Felek bármelyike az Egyezmény módosítására javaslatot nyújthat be. A módosítási javaslat szövegét, valamint annak indokolását a Főtitkárhoz kell eljuttatni, aki azt a Felekhez és a Tanácshoz továbbítja. A Tanács dönthet arról, hogy

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 62. cikke (4) bekezdésének megfelelően konferenciát hívjon-e össze a módosítási javaslat tanulmányozása céljából, vagy

b) megkérdezi a Feleket, elfogadják-e a módosítási javaslatot, és felkéri őket, a javaslatra vonatkozó esetleges észrevételeiket a Tanácshoz nyújtsák be.

(2) Ha a cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően előterjesztett módosítási javaslatot az értesítést követő tizennyolc hónapon belül egyik Fél sem utasította el, az azonnal hatályba lép. Ha azonban a módosítási javaslatot a Felek valamelyike elutasítja, akkor a Tanács a Felek észrevételeinek figyelembevételével dönt arról, hogy az említett módosítási javaslat tanulmányozására szükséges-e összehívni konferenciát.

31. cikk

Viták

(1) Ha két vagy több Fél között az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita támad, az említett Felek egymással tanácskoznak abból a célból, hogy ezt a vitát tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, a regionális szervekhez való folyamodás útján, bírói úton vagy választásuk szerinti egyéb békés eszközzel rendezzék.

(2) Minden olyan természetű vitát, amelyet az (1) bekezdésben előírt módon nem rendeztek, határozathozatal céljából a vitában részes bármely Fél kérelmére, a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.

32. cikk

Fenntartások

(1) E cikk (2), (3) és (4) bekezdése értelmében tehető fenntartásokon kívül semmiféle fenntartásnak nincs helye.

(2) Bármelyik állam jogosult az aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás alkalmával fenntartással élni az Egyezmény következő rendelkezései tekintetében:

a) 19. cikk (1) és (2) bekezdés,

b) 27. cikk és

c) 31. cikk.

(3) Minden olyan állam, amely az Egyezmény részesévé kíván válni, de amely a (2) és (4) bekezdésekben felsorolt fenntartásoktól eltérő, más fenntartásokat kíván tenni, e szándékát közölheti a Főtitkárral. Ha a szóban forgó fenntartással szemben annak a Főtitkár értesítésétől számított tizenkét hónap elteltével azon államok egyharmada – amelyek az említett időszak letelte előtt az Egyezményt aláírták a megerősítés fenntartása nélkül, vagy azt megerősítették, vagy ahhoz csatlakoztak – nem emelt kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni azzal azonban, hogy a szóban forgó fenntartást kifogásoló államok nem kötelesek a fenntartást tevő állam tekintetében az Egyezményből következő olyan jogi kötelezettséget vállalni, amelyre nézve a fenntartás vonatkozik.

(4) Minden olyan állam, amelynek területén vadon nőnek az I. Jegyzék pszichotróp anyagait tartalmazó olyan növények, amelyeket világosan meghatározott kisebb embercsoportok mágikus és vallásos szertartások alkalmával használnak, az aláíráskor, megerősítéskor vagy csatlakozáskor, ezeket a növényeket illetően, a 7. cikk rendelkezései vonatkozásában fenntartással élhet, a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó rendelkezések kivételével.

(5) Az az állam, amely fenntartással élt, fenntartását egészben vagy részben írásbeli értesítés formájában bármikor visszavonhatja.

33. cikk

Értesítések

A Főtitkár értesíti a 25. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi államot:

a) 25. cikknek megfelelő aláírásokról, megerősítésekről vagy csatlakozásokról;

b) arról az időpontról, amikor az Egyezmény a 26. cikknek megfelelően hatályba lép;

c) a 29. cikknek megfelelő felmondásokról, és

d) a 27., 28., 30. és 32. cikkeknek megfelelő nyilatkozatokról és értesítésekről.

Ennek hiteléül az alulírottak, szabályszerű felhatalmazás birtokában az Egyezményt kormányaik nevében aláírták.

Kelt Bécsben, 1971. február 21-én egyetlen példányban, angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven, az öt szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezményt az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál helyezik letétbe, aki az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamainak és a 25. cikk (1) bekezdésében említett államoknak megküldi annak hiteles másolatát.”

Melléklet a pszichotróp anyagokról szóló bécsi egyezményhez * 

Az Egyezmény I–IV. Jegyzékében foglalt pszichotróp anyagok listája

Megjegyzések:

Az ellenőrzött szerek alábbi jegyzékeiben az anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden: INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; nemzetközi név hiányában az 1971-es Pszichotróp Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott egyéb vagy triviális név (vastagítás nélkül), alatta dőlt betűvel a korábbi magyar jegyzéknév, ha eltér az előbbiektől.

Minden esetben, ahol nem szerepel külön dátum a táblázat Hivatalos elnevezés oszlopában, a kérdéses anyag Magyarországon 1979. október 17-től minősül pszichotróp anyagnak.

Az I. Jegyzék hatóanyagai
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt
más írásmód)
Kémiai név
Brolamfetamine
(brolamfetamin) /DOB/ (Magyarországon 1985. december 10-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
Cathinone
(katinon) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(–)-(S)-2-aminopropiophenone
DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
DMA
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
DOET
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
Eticyclidine
(eticiklidin) /PCE/
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
Etryptamine
(etriptamin)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
3-(2-aminobutyl)indole
N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)
(Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine
(+)-Lysergide
(+)-lizergid /LSD, LSD-25/
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide
MDE, N-ethyl MDA
(N-etil-MDA)
(Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
MDMA
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
Mescaline
(meszkalin)
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
Methcathinone
(metkatinon)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
4-methylaminorex
(4-metilaminorex)
(Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
MMDA
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
4-MTA
(Magyarországon 2002. május 3-tól minősül pszichotróp anyagnak)
α-methyl-4-methylthiophenethylamine
Parahexyl (parahexil) 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
PMA
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
p-methoxy-α-methylphenethylamine
Psilocine
(pszilocin) /Psilotsin/
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
Psilocybine
(pszilocibin)
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate
Rolicyclidine
(roliciklidin) /PHP, PCPY/
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
STP /DOM/ 2,5-dimethoxy-α,4-dimetylphenethylamine
Tenamfetamine
(tenamfetamin) /MDA/
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
Tenocyclidine
(tenociklidin) /TCP/
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants (a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik) /THC/ 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetil-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-ol
(9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H(-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
TMA (trimetoxiamfetamin) (+)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

A II. Jegyzék hatóanyagai
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt
más írásmód)
Kémiai név
Amfetamine
(amfetamin) /amphetamine/
(+)-α-methylphenethylamine
Amineptine
(amineptin)
(Magyarországon 2004. május l-jétől minősül pszichotróp anyagnak)
7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
Dexamfetamine
(dexamfetamin)
/dexamphetamine/
(+)-α-methylphenetylamine
Dronabinol * 
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants/
/delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-9-THC) és sztereokémiái variánsai/
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Fenetylline
(fenetillin)
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
Levamfetamine
(levamfetamin)
/Levamphetamine/
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(–)-(R)-α-methylphenethylamine
Levomethamphetamine
(levometamfetamin)
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(–)-N,α-dimethylphenethylamine
Mecloqualone
(meklokvalon)
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
Metamfetamine
(metamfetamin)
/Metamphetamine/
(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine
Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
/Metamphetamine racemate/
Magyarországon 1988. október 15-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-N,α-dimethylphenethylamine
Methaqualone
(metakvalon)
2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
Methylphenidate
(metilfenidát)
methyl α-phenyl-2-piperidine acetate
Phencyclidine
(fenciklidin) /PCP/
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
Phenmetrazine
(fenmetrazin)
3-methyl-2-phenylmorpholine
Secobarbital
(szekobarbitál)
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
Zipeprol
(zipeprol)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
α-(-α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

A III. Jegyzék hatóanyagai
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód)
Kémiai név
Amobarbital
(amobarbitál)
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
Buprenorphine
(buprenorfin)
(Magyarországon 1989. szeptember 1-jétől minősül pszichotróp anyagnak; 1997. szeptember 27. és 2002. május 2. között a III. Jegyzéken, 2004. május l-jétől a II. Jegyzéken szerepel)
21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
Butalbital
(butalbitál)
(Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotróp anyagnak)
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
Cathine
(katin) /(+)norpseudo-ephedrine/
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-(S)-α[(S)-1-aminoethyljbenzyl alcohol
Cyclobarbital
(ciklobarbitál)
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
Flunitrazepam
(flunitrazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Glutethimide
(glutetimid)
2-ethyl-2-phenylglutarimide
Pentazocine
(pentazocin)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak; 1997. szeptember 27. és 2002. május 2. között a III. Jegyzéken, 2004. május l-jétől a II. Jegyzéken szerepel)
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-
3-benzazocin-8-ol
Pentobarbital
(pentobarbitál)
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

A IV. Jegyzék hatóanyagai
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név
Allobarbital
(allobarbitál)
(Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotróp anyagnak)
5,5-diallylbarbituric acid
Alprazolam
(alprazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepine
Amfepramone
(amfepramon) /Diethylpropion/
2-(diethylamino)propiophenone
Aminorex
(aminorex)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
Barbital (barbital) 5,5-diethylbarbituric acid
Benzfetamine
(benzfetamin)
/Benzphetamine/
(Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotróp anyagnak)
N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine
Bromazepam
(Bromazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Brotizolam
(brotizolám)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Butobarbital
(butobarbitál) /5-butyl-5-ethylbarbituric acid/
(Magyarországon 1987. október 15-től tekintendő pszichotróp anyagnak)
5-butyl-5-ethylbarbituricacid
Camazepam
(kamazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-2-(-methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
Clobazam
(klobazám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione
Clonazepam
(klonazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Clorazepate
(klórazepát)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid
Clotiazepam
(klotiazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one
Cloxazolam
(kloxazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-
6(5H)-one
Delorazepam
(delorazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Diazepam
(diazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Estazolam
(esztazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepine
Ethchlorvynol
(etklórvinol)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
Ethinamate (etinamát) 1-ethynylcyclohexanolcarbamate
Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate
Etilamfetamine
(etilamfetamin)
/N-ethylamphetamine/ (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
N-ethyl-α-methylphenethylamine
Fencamfamin
(fenkamfamin)
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
Fenproporex
(fenproporex)
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile

(1986. X. 2-től tekintendő pszichotróp anyagnak)
Fludiazepam
(fludiazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Flurazepam
(flurazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
GHB (gamma-hidroxi-vajsav)
(Magyarországon 2002. május 3-tól minősül pszichotróp anyagnak; 2004. május l-jén került át a IV. Jegyzékről a II. Jegyzékre)
γ-hydroxybutyric acid
Halazepam
(halazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Haloxazolam
(haloxazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepm-6(5H)-one
Ketazolam
(ketazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
Lefetamine
(lefetamin) /SPA/
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
(–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
Loprazolam
(loprazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-α][1,4]benzodiazepin-1-one
Lorazepam
(lorazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Lormetazepam
(lormetazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Mazindol
(mazindol)
(Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotróp anyagnak)
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol
Medazepam
(medazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
Mefenorex
(mefenorex)
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine
Meprobamate
(meprobamát)
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
Mesocarb
(mezokarb)
(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotróp anyagnak)
3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine
Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
Methyprylon
(metiprilon)
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione
Midazolam
(midazolám)
(Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotróp anyagnak)
8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-α][1,4]benzodiazepine
Nimetazepam
(nimetazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Nitrazepam
(nitrazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Nordazepam
(nordazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Oxazepam
(oxazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Oxazolam
(oxazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo
[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
Pemoline (pemolin)
(Magyarországon 1989. szeptember 1-jétől minősül pszichotróp anyagnak)
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
Phendimetrazine
(fendimetrazin)
(Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotróp anyagnak)
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
Phenobarbital
(fenobarbitál)
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
Phentermine
(fentermin)
(Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotróp anyagnak)
α,α-dimethylphenethylamine
Pinazepam
(pinazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Pipradrol (pipradrol) 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
Prazepam (prazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Pyrovalerone
(pirovaleron)
(Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotróp anyagnak)
4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone
Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)
(Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotróp anyagnak)
5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
Temazepam
(temazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Tetrazepam
(tetrazepám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Triazolam
(triazolám)
(Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotróp anyagnak)
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Vinylbital
(vinilbitál)
(Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotróp anyagnak)
5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
Zolpidem
(zolpidem)
(Magyarországon 2002. május 3-tól minősül pszichotróp anyagnak)
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.”

3. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyezmény megerősítése alkalmából a következő fenntartásokat és nyilatkozatokat tette:

Fenntartások:

a) A Magyar Népköztársaság nem tekinti magára nézve kötelezőnek a 19. Cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseit azon államok vonatkozásában, amelyek az Egyezmény 25. Cikke értelmében meg vannak fosztva attól a lehetőségtől, hogy annak részesévé váljanak.

b) A Magyar Népköztársaság nem tekinti magára nézve kötelezőnek a 31. Cikk 2. bekezdését, amely a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát irányozza elő és kijelenti, hogy az Egyezmény alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatban felmerülő, a 31. Cikk 1. bekezdése alapján rendezést nem nyert viták minden esetben csak a vitában érdekelt összes fél beleegyezésével vihetők a Nemzetközi Bíróság elé.

Nyilatkozatok:

a) A Magyar Népköztársaság felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyezmény 25. Cikke diszkriminatív jellegű, ellentmond az államok szuverén egyenlősége elvének, és úgy véli, hogy az Egyezménynek nyitva kellene állnia minden érdekelt állam előtt.

b) A Magyar Népköztársaság szükségesnek tartja továbbá kijelenteni, hogy az Egyezmény 27. Cikke ellentétben áll az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének a gyarmati országok és népek függetlenségének biztosításáról szóló Nyilatkozatával (1514/XV. számú 1960. december 14-én kelt határozat), amely szükségesnek nyilvánítja a gyarmatosítás minden formájának és megnyilvánulásának gyors és feltétel nélküli felszámolását.

4. § * 

5. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1979. év október hó 17. napjától kell alkalmazni.

(2) *  Az Egyezmény végrehajtásáról a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, egészségügyért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter a feladatkörükben érintett miniszterekkel egyetértésben gondoskodik. *