A jogszabály mai napon ( 2020.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1980. (I. 16.) MT rendelet

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 1979. évi genfi Jegyzőkönyvének kihirdetéséről

(A Jegyzőkönyv aláírása 1979. december 17-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 1979. évi genfi Jegyzőkönyvét e rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Az általános vám- és kereskedelmi egyezmény
1979. évi genfi Jegyzőkönyve

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény szerződő felei és az Európai Gazdasági Közösség, amelyek részt vettek az 1973-79-es Többoldalú Kereskedelmi Tárgyalásokon (a továbbiakban: „a résztvevők”),

Miután tárgyalásokat folytattak a XXVIII/b, a XXXIII. Cikkely, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény egyéb ide vonatkozó rendelkezései alapján (a továbbiakban: „az Általános Egyezmény”),

megbízottaik útján az alábbiakban állapodtak meg:

1. A jelen jegyzőkönyvhöz csatolt vámengedmények listája *  valamely résztvevőre az Általános Egyezmény e résztvevőre vonatkozó engedményi listájává válik azon a napon, amelyen a jelen jegyzőkönyv számára hatályossá válik az 5. pontban foglaltak szerint.

2. (a) Egyes résztvevők listájában eltérően meghatározott, a résztvevők által elfogadott csökkentéseket kivéve, a csökkentéseket 1980. január 1-jével kezdődőleg egyenlő éves ütemben kell végrehajtani, és a teljes csökkentésnek legkésőbb 1987. január 1-jén kell érvénybe lépnie. Az a résztvevő, amely 1980. július 1-jén vagy 1980. január 1. és július 1. közötti időpontban kezdi meg a vámcsökkentéseket, kivéve ha e résztvevő listájában másként határozták meg, ebben az időpontban a végső vámtételig terjedő teljes csökkentés 2/8-át lépteti hatályba, és ezt követően hat egyenlő részletben teljesíti a csökkentéseket 1982. január 1-jével kezdődőleg. A csökkentett vámtételt minden egyes szakaszban egy tizedesre kell kerekíteni. A jelen pont rendelkezései nem gátolják, hogy a résztvevők kevesebb szakaszban vagy a fent megjelöltnél korábbi időpontban teljesítsenek csökkentéseket.

(b) Kérésre a csatolt engedményi lista a fenti 2. (a) pont szerinti végrehajtását multilaterális vizsgálatnak vethetik alá, amelyben részt vesznek a jelen jegyzőkönyvet elfogadó résztvevők. Ez azonban nem érinti a szerződő feleknek az Általános Egyezményből fakadó jogait és kötelezettségeit.

3. Azt követően, hogy a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt vámengedmények listája valamely résztvevőre vonatkozólag az Általános Egyezmény engedményi listájává vált az 1. pont rendelkezéseinek megfelelően, e résztvevőnek bármikor jogában áll visszatartani vagy visszavonni teljes mértékben vagy részben a listában szereplő engedményt olyan termékekre vonatkozólag, amelynek fő szállítója olyan más résztvevő vagy kormány, amely a Többoldalú Kereskedelmi Tárgyalások alatt folytatott csatlakozási tárgyalásokat, de amelynek listája, a Többoldalú Kereskedelmi Tárgyalásokon megállapítottak szerint, még nem vált az Általános Egyezmény engedményi listájává. Ilyen intézkedés azonban csak azután tehető, ha a SZERZŐDŐ FELEK-nek írásban bejelentik az engedmény visszatartását vagy visszavonását és azután, hogy kérésre konzultáltak bármely résztvevő vagy csatlakozó kormánnyal, amelyre vonatkozólag a vámengedmények listája az Általános Egyezmény engedményi listájává vált, és amelynek lényeges érdeke fűződik a kérdéses termékhez. Az így visszatartott vagy visszavont bármely engedményt alkalmazni kell attól a naptól kezdve, amikor a fő szállítói érdekeltségű résztvevőnek vagy csatlakozó kormánynak a vámengedmény listája az Általános Egyezmény listájává vált.

4. (a) Minden esetben, amikor az Általános Egyezmény II. Cikkely 1. pontjának (b) és (c) bekezdése utalást tartalmaz a megállapodás időpontjára, minden egyes termékre alkalmazandó időpont, amely a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt vámengedményi listában nyújtott engedmény tárgyát képezi, a jelen jegyzőkönyv kelte, ez azonban nem érinti az abban az időpontban érvényben levő bármely más kötelezettséget.

(b) Az Általános Egyezmény II. Cikkely 6. pontjának (a) bekezdésében a megállapodás időpontjára való utalás szempontjából a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt vámengedményi lista vonatkozásában alkalmazandó időpont a jelen jegyzőkönyv kelte.

5. (a) A jelen jegyzőkönyv a résztvevőknek elfogadásra nyitva áll - aláírás útján vagy egyéb módon - 1980. június 30-ig.

(b) A jelen jegyzőkönyv azon résztvevőkre vonatkozólag, amelyek addig az időpontig elfogadták, 1980. január 1-jén és azon résztvevőkre vonatkozólag pedig, amelyek ezt követően fogadják el, az elfogadás napján lép hatályba.

6. A jelen jegyzőkönyvet a SZERZŐDŐ FELEK vezérigazgatójánál helyezik letétbe, aki az Általános Egyezmény valamennyi szerződő felének és az Európai Gazdasági Közösségnek haladéktalanul megküldi a jegyzőkönyv egy hiteles példányát és a jegyzőkönyv 5. pontja szerinti elfogadásról szóló értesítést.

7. Ezt a Jegyzőkönyvet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. Cikkének rendelkezései szerint jegyzik be.

Kelt Genfben, 1979. június 30-án egyetlen példányban angol és francia nyelven, mindkét szöveg hiteles. Az ide csatolt engedményi listák hitelesek angol, francia és spanyol nyelven, az egyes jegyzékekben megadottak szerint.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére