A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1981. (II. 23.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1980. évi november hó 6. napján megtörtént. A megállapodás 1980. évi december hó 6. napján hatályba lépett.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Népköztársaság kormánya
és Spanyolország kormánya között
a nemzetközi közúti fuvarozásról

A Magyar Népköztársaság kormánya és Spanyolország kormánya, a két ország között és területükön átmenetben a két ország egyikének területén bejegyzett járművekkel végzett személy- és árufuvarozások előmozdítását óhajtva, a következőkben állapodtak meg:

I. SZEMÉLYFUVAROZÁS

1. Cikk

A két ország között, valamint területükön átmenetben, fuvardíj vagy más ellenszolgáltatás ellenében, illetve saját számlára, olyan járművekkel végzett minden személyfuvarozás, amelyekben - a gépkocsivezető ülésén túl - nyolcnál több ülőhely van, a 4. Cikkben meghatározott fuvarozásokat kivéve, engedélyezési kötelezettség alá esik.

2. Cikk

(1) A két ország között vagy területükön áthaladó menetrendszerű vonalakat a Szerződő Felek közös egyetértésben engedélyezik.

(2) Az engedélyt mindegyik Szerződő Fél az útvonalnak saját területén fekvő szakaszára adja ki.

(3) Az engedélyezés feltételeit a Szerződő Felek közös egyetértésben állapítják meg, különösen az engedély érvényességének időtartamát, a fuvarozások gyakoriságát, a menetrendet, valamint az alkalmazandó díjszabásokat.

3. Cikk

(1) Az engedély iránti kérelmet annak az országnak az illetékes hatóságához kell intézni, amelynek területén a gépkocsit bejegyezték. E hatóság a kérelmet - ha ellene nincs kifogása - elküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához.

(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a két országban hatályos jogszabályok által megkövetelt okmányokat.

4. Cikk

Az alkalomszerű járatok nem engedélykötelesek. Alkalomszerű a járat, ha ugyanazokat a személyeket ugyanazzal a járművel fuvarozzák:

a) olyan körutazás keretében, amelynek kezdő és előirányzott végpontja a járművet nyilvántartó ország területén van,

b) olyan utazás keretében, amelynek kiinduló pontja a járművet nyilvántartó ország területén és előirányzott végpontja a másik Szerződő Fél területén van, feltéve, hogy a jármű üresen tér vissza a nyilvántartó országba.

5. Cikk

A nem menetrendszerű, de engedélyköteles fuvarozások engedélyezése iránti kérelmet közvetlenül a másik Szerződő Félhez kell intézni.

II. ÁRUFUVAROZÁSOK

6. Cikk

A Szerződő Felek egyikének területéről vagy területére, illetve területén át fuvardíj és más ellenszolgáltatás ellenében, illetve saját számlára végzett minden nemzetközi árufuvarozás - a 7. Cikkben meghatározottak kivételével - engedélyezés alá esik.

7. Cikk

Mentesek az engedélyezés alól:

a) meghibásodott gépkocsik fuvarozása, valamint a mentésüket szolgáló gépkocsi belépése,

b) hullafuvarozás,

c) kiállításokra vagy vásárokra rendelt tárgyak és művészeti tárgyak fuvarozása,

d) kizárólag reklám és információs célokat szolgáló tárgyak és anyagok fuvarozása,

e) átköltözési ingóságok fuvarozása erre a célra speciálisan felszerelt vállalatok által,

f) színházi, zenei, film, sport, cirkuszi és vásári rendezvényekre küldött, valamint rádió, film vagy televíziófelvételre szolgáló anyagok, kellékek és állatok fuvarozása.

8. Cikk

(1) A fuvarozási engedélyeket a járművet nyilvántartó ország illetékes hatósága a másik Szerződő Fél nevében azoknak a kontingenseknek a keretében adja ki, amelyeket a Szerződő Felek évenként közös egyetértésben határoznak meg.

(2) A kitöltetlen engedélynyomtatványokat a Szerződő Felek kölcsönösen megküldik egymásnak.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek által közös egyetértésben meghatározott mintáknak megfelelő engedélyek kétféle típusúak:

a) egy útra szóló engedélyek, amelyek egyetlen útra érvényesek és amelyek érvényességi ideje két hónapot nem haladhat meg,

b) időre szóló engedélyek, amelyek meghatározatlan számú útra érvényesek és amelyek érvényességi ideje nem haladhatja meg a naptári év végét.

(2) A fuvarozás megkezdése előtt az engedély jogosultjának az engedélyen fel kell tüntetnie a fuvarozás jellemző adatait.

10. Cikk

Felhasználásuk vagy fel nem használás esetében, érvényességük lejárta után az engedélyeket azok jogosultjának ahhoz az illetékes hatósághoz kell visszaküldeni, amely azokat kiadta.

III. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

11. Cikk

A Szerződő Felek egyikének a területén fekvő két pont között tilos személy- vagy árufuvarozás a másik Szerződő Fél területén bejegyzett járművel.

12. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok a jelen megállapodásban jelzett engedélyeket - kivéve a 16. Cikkben említett külön engedélyeket - ingyenesen adják ki.

(2) Az engedélyt csak az a fuvarozó használhatja, akinek azt kiadták, az harmadik személyre nem ruházható át.

(3) Az engedélyeket a járművön kell tartani és azokat az ellenőrzéssel megbízott közegek minden felszólítására fel kell mutatni.

13. Cikk

Az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett, a megállapodásnak megfelelő fuvarozások végzésére a másik Szerződő Fél területére ideiglenesen belépő járművek mentesek a Magyar Népköztársaság területén a gépjárműadó, Spanyolországban pedig a Canon de Coincidencia elnevezésű adó alól.

14. Cikk

Az egyik Szerződő Fél területén bejegyzett, a jelen megállapodásnak megfelelő fuvarozások végzése céljából a másik Szerződő Fél területére ideiglenesen belépő járművekre nézve érvényesülnek a következő szabályok:

a) a járművek mentesek magára a járműre vonatkozó minden vámilleték alól,

b) a járműnek a gyártó által felszerelt tartályaiban levő üzemanyag mentes minden adó, illeték és vám alól,

c) a másik Szerződő Fél területén ideiglenesen tartózkodó járművek javítására szolgáló cserealkatrészek mentesek a vámok és minden egyéb behozatali adók, valamint illetékek alól. A lecserélt alkatrészeket újra ki kell vinni, vagy a másik Szerződő Fél illetékes vámközegeinek ellenőrzése mellett azokat meg kell semmisíteni.

15. Cikk

A fuvarozó vállalatok kötelesek megtartani mindegyik Szerződő Fél területén a - különösen a fuvarozásra és a közúti forgalomra vonatkozó - hatályos törvényeket és szabályokat. Az általuk végzett fuvarozásnak meg kell felelnie az engedélyben foglalt adatoknak.

16. Cikk

(1) A járművek súly- és mérethatárait illetően mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerződő Fél területén bejegyzett járműveket nem veti alá megszorítóbb feltételeknek, mint amelyek a saját országában bejegyzett járművekre kötelezőek.

(2) Ha a járműnek vagy rakományának súlya, illetve méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén elfogadott határokat, a járművet, amennyiben a fuvarozás technikailag lehetséges, külön engedéllyel kell ellátni, amelyet ennek a Szerződő Félnek az illetékes hatósága ad ki.

(3) Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a jogot, hogy veszélyes áruk területén végzett fuvarozásához különleges engedélyt követeljen.

(4) Ha ezek az engedélyek a jármű közlekedését meghatározott útvonalra korlátozzák, a fuvarozást csak ezen az útvonalon lehet végrehajtani.

17. Cikk

(1) A Szerződő Felek fuvarozó vállalatai és azok személyzete kötelesek betartani a megállapodás rendelkezéseit. Erről az illetékes hatóságok gondoskodnak.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén jelen megállapodás valamelyik előírását megsérti, ez a Szerződő Fél tájékoztatja erről a másik Szerződő Felet.

(3) A jelen cikk (2) bekezdésében említett esetben az a Szerződő Fél, amelynek területén a megállapodást megsértették, felkérheti a másik Szerződő Felet - anélkül, hogy ez érintené az országában bekövetkezhető jogkövetkezményeket - arra, hogy:

a) figyelmeztesse a fuvarozót, hogy a megállapodás ismételt megsértése esetén járművei meghatározott időtartamra nem kaphatnak engedélyt arra a területre, ahol a szabálysértés történt,

b) értesítésében tagadja meg az engedélyeket ettől a fuvarozótól.

(4) Az a Szerződő Fél, amely ilyen felkérést kapott, köteles azt teljesíteni és a legrövidebb időn belül tájékoztatni a másik Szerződő Felet a tett intézkedésről.

18. Cikk

A Szerződő Felek mindegyike közli a másik Szerződő Féllel azokat a hatóságokat, amelyek területükön illetékesek a jelen megállapodásban meghatározott intézkedések megtételére.

19. Cikk

(1) A Szerződő Felek ennek a megállapodásnak az alkalmazása során felmerülő minden kérdésben közvetlenül érintkeznek egymással.

(2) A jelen megállapodás rendelkezéseinek hatékony végrehajtása céljából a Szerződő Felek vegyesbizottságot hoznak létre.

(3) E bizottság a Szerződő Felek egyikének kérésére ül össze és üléseit váltakozva tartja a Szerződő Felek területén.

20. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen megállapodás alkalmazásának módozatait jegyzőkönyvben szabályozzák, amely a megállapodással egyidejűleg lép hatályba.

(2) A jelen megállapodás 19. Cikkében jelzett vegyesbizottság illetékes arra, hogy az említett jegyzőkönyvet szükség esetén módosítsa.

21. Cikk

(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy a jelen megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos vagy törvényes kötelezettségeiket teljesítették. A megállapodás azt a napot követő 30 nap elteltével lép hatályba, amikor ezen értesítések közül a másodikat kézhez vették.

(2) A jelen megállapodást aláírásának napját követő 30 nap elteltével ideiglenesen alkalmazzák.

(3) A jelen megállapodás egy éven át marad hatályban és hatálya évről évre hallgatólagosan meghosszabbodik, hacsak valamelyik Szerződő Fél azt legalább 3 hónappal hatályának lejárta előtt jegyzék útján fel nem mondja.

Készült Madridban, 1980. február 19-én két eredeti példányban, mindegyik magyar, spanyol és francia nyelven; mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Nézeteltérés esetében a francia szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. évi március hó 21. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az államháztartásért felelős miniszterrel és a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben - a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére