A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1982. (I. 27.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a tudományos-műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1981. évi július hó 15. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1979. évi október hó 8. napján aláírt, a műszaki-tudományos együttműködésről szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság közötti tudományos és műszaki együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya attól a szándéktól vezérelve, hogy tovább építik baráti kapcsolataikat, megegyeztek az alább meghatározott tudományos-műszaki együttműködés programjának fejlesztésében és elősegítésében.

1. Cikk

A két ország közötti tudományos-műszaki együttműködés a két fél érdekeinek és adottságaiknak megfelelően a következőket foglalja magában:

a) információt a

- tudományos eredmények

- műszaki módszerek

- kutató tevékenység

területén;

b) bárhol, ahol a két fél érdeke egybeesik az

- információcsere,

- szakosított képzés,

- közös érdekeltségű tudományos kutatási témák szervezése céljából az állami és magánszektor tudósainak és szakértőinek cseréjét;

c) közös érdekeltségű tudományos kutatási témák megvalósítását;

d) tudományos és műszaki szimpóziumok és előadások szervezését közös érdeklődésre számottartó témák és problémák kérdésében.

2. Cikk

Magyar-görög tudományos-műszaki együttműködési vegyesbizottság (továbbiakban: Vegyesbizottság) létesül. A Vegyesbizottság a két ország azonos számú illetékes állami tisztviselőiből áll, ülésein meghívott szakértők is részt vehetnek.

A Vegyesbizottság feladata, hogy megtervezze és felügyelje a Megállapodás végrehajtását. A Vegyesbizottság ülésein elfogadott minden határozatot, megtett javaslatot és értékelést hivatalos jegyzőkönyvbe foglalnak. A Vegyesbizottság munkabizottságokat hozhat létre sajátos témák tanulmányozása céljából, amennyiben ez szükséges az együttműködési program kidolgozásához.

A Vegyesbizottság évente egyszer ül össze, váltakozva Magyarországon és Görögországban.

A Vegyesbizottság első ülésére való felkészülés céljából a két Fél vállalja, hogy a Megállapodás megerősítését követő 3 hónapon belül kinevez 3 tagot a Vegyesbizottságba és nevüket közli a másik Féllel.

3. Cikk

A tudományos és műszaki információ cseréje, amely a kiadványok cseréjét foglalja magában, a két ország megfelelő Tudományos Dokumentációs Központja közötti közvetlen levelezés útján történhet, de erről a 9. Cikkben megjelölt állami hatóságokat tájékoztatni kell.

4. Cikk

A tudósoknak és szakértőknek az 1. Cikkben meghatározott célból történő cseréjét mindegyik Fél tudományos igényeinek és a másik Fél válaszadásának megfelelően kell tervezni és megvalósítani. Ez a csere azonban nem korlátozódik az azonos szakterületen működő tudósok kölcsönös cseréjére.

A tudósok, kutatók és szakemberek cseréjének két fő típusa lesz:

a) szakemberek látogatása rövid időtartamra,

b) közép vagy hosszú időtartamú cserék.

5. Cikk

A két Fél bátorítja a tudományos intézmények és kutatóközpontok közötti közvetlen kapcsolatokat, de erről a 9. Cikkben megjelölt állami hatóságokat tájékoztatni kell.

A két ország tudományos intézményei és kutatóközpontjai, amelyek ilyen közvetlen kapcsolattal rendelkeznek, javaslatokat dolgozhatnak ki közös kutatási témákra és azokat a Vegyesbizottság elé terjeszthetik, hogy az dönthessen a témák jóváhagyásáról és pénzügyi fedezéséről.

6. Cikk

A közös érdeklődésre számottartó kutatási témák pénzügyi fedezését a Vegyesbizottság által létrehozandó, és a 9. Cikkben megjelölt állami hatóságok által végrehajtandó külön szerződések útján valósítják meg.

7. Cikk

A Megállapodás keretein belül történő tudóscserék pénzügyi és más technikai feltételei a viszonosság elvén alapulnak.

Egyes helyénvaló részletek a Megállapodás részét képező mellékelt Függelékben nyertek meghatározást. A további részletekről a Vegyesbizottság egyezik meg, és miután azoknak a Vegyesbizottság határozataiba való belefoglalása megtörténik, kötelező erejűek lesznek mindkét Fél számára.

8. Cikk

Mindegyik Fél a fogadó országnak a külföldi állampolgárokra vonatkozó törvényeinek és rendelkezéseinek megfelelően vállalja a területére látogató tudósok fogadását és kísérését, utazásuk megkönnyítését és könnyítésekben való részesítésüket, különös tekintettel utazásuk céljainak megvalósítására.

Elengedhetetlen, hogy a látogatók kielégítően ismerjék a három általános nyelv, az angol, a francia vagy a német nyelv egyikét vagy a fogadóország nyelvét.

9. Cikk

A Megállapodás végrehajtásáért felelős illetékes állami hatóságok a Magyar Népköztársaság részéről a Kulturális Kapcsolatok Intézete, a Görög Köztársaság részéről pedig a Koordinációs Minisztérium Tudományos Kutatási és Műszaki Hivatala.

10. Cikk

A Megállapodás a két Fél megfelelő alkotmányos, megerősítési eljárásának teljesítését jelző, a két Fél közti jegyzékváltáskor lép hatályba, és ezután hároméves időszakra marad hatályban. A Megállapodás hatálya minden külön eljárás nélkül további 3 éves időtartamra meghosszabbodik, ha a lejárat előtt legalább 6 hónappal egyik Fél sem mondja fel a másik Féllel közölt írásbeli értesítés útján.

Ez a Megállapodás készült Budapesten, 1979. október 8-án két angol nyelvű eredeti példányban; mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)

FÜGGELÉK

A Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság közötti tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás végrehajtása érdekében a két Fél az alábbiakban állapodott meg:

1. Cikk

A tudósok és szakértők éves cseréje végett mindegyik Fél, ha a Vegyesbizottság másképpen nem határoz, megtervezheti a tudósok cseréjét nem több mint 250 napi összidőtartam tartózkodással.

A rövid időtartamú szakértői látogatások, melyek időtartama 7-15 nap, az információ és tapasztalatcserét, a kapcsolatok létrehozását, az együttműködési lehetőségek megvizsgálását, valamint a munkacsoport jellegű tudományos üléseken való részvételt szolgálják.

Közép- vagy hosszú időtartamú cserék, amelyek időtartama 30 napnál több, a tanulmányozást és kutatást, a szakemberek képzését sajátos témák területén folytatandó gyakorlatukat és a közös kutatási témák végrehajtásában való részvételüket szolgálják.

2. Cikk

A két Fél legalább 1 hónappal a Vegyesbizottság ülése előtt javaslatokat tesz egymásnak a tudósok és szakértők éves cseréje, a műszaki segítségnyújtás és a közös kutatási témák tervezése és pénzügyi fedezése kérdéseiben. Ezek a javaslatok meghatározzák az együttműködés tudományos területeit és a következő évben sorra kerülő tudós- és szakértő-csere össz személy-nap értékét.

3. Cikk

A Vegyesbizottság által egyeztetett látogatások megvalósításához minden ajánlott látogató esetében legalább 2 hónappal a látogató érkezésének időpontja előtt a következő adatokat kell megküldeni a Fogadó Fél állami hatóságainak: teljes nevet, születési helyet és időpontot, édesanya leánykori nevét, címet, az illető munkahelyét vagy kutatási helyét, tudományos tevékenység összefoglalóját, beszélt idegen nyelveket, a küldetés célját, a kívánt együttműködés tudományos területeit, javasolt érkezési időpontot és a javasolt tartózkodási időt.

4. Cikk

A tudósok és szakértők cseréjének költségeit a következőképpen fedezik:

- a küldő ország fedezi a tudós utazási költségeit a két főváros között, valamint a kisebb utazások költségeit,

- a fogadó ország fedezi a tudósok napi költségeit (szállás és élelem), a program végrehajtásában szükséges, országon belüli utazások és bármilyen sürgős orvosi ellátás költségeit.

5. Cikk

A látogató tudósok és szakértők napi költségeit a fogadó ország a következők szerint fizeti:

- A szállásköltségeket (beleértve a reggelit).

- A látogatók megérkezésükkor a következő készpénzösszegeket kapják az élelmezés költségeinek fedezése céljából:

napidíj 600 drachma, vagy 200 Ft,
havidíj 12 000 drachma, vagy 4000 Ft.

A Vegyesbizottság utólagos döntéssel módosíthatja a fenti díjakat a célból, hogy szükség szerint azok igazodjanak a változó gazdasági feltételekhez.

6. Cikk

A Vegyesbizottság tagjainak teljes utazási és napi költségeit a saját országuk fedezi.

7. Cikk

A Vegyesbizottság elé terjesztett közös kutatási javaslatok a következő kérdésekről tartalmaznak információt:

a) kutatási területről,

b) a téma céljairól,

c) a téma időtartamáról,

d) mindkét fél előrelátható összkiadásairól,

e) a tudományos kutató szervezetekről, amelyek a kutatást mindkét részről elvégzik,

f) a téma műszaki, és eljárási részleteiről,

g) a téma végrehajtásához szükséges látogatások számáról és időtartamáról.

Készült Budapesten, 1979. október 8-án két angol nyelvű eredeti példányban; mindkettő egyaránt hiteles.

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi július hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére