A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/1983. (XII. 30.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1983. február 4-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény 1983. július 31-én lépett hatályba.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között, a vízumkényszer megszüntetéséről szóló, Budapesten, 1983. február 4-én aláírt egyezményt e minisztertanácsi rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény eredeti magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Máltai Köztársaság Kormánya között
a vízumkényszer megszüntetéséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya

attól az óhajtól vezetve, hogy a két állam baráti kapcsolatait elmélyítsék, a két állam közötti utasforgalmat könnyítsék, és ezáltal állampolgáraik személyes érintkezését elősegítsék, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek állampolgárai, akik érvényes útlevéllel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Szerződő Fél területére és ott a magánútlevéllel rendelkezők esetében 30, a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkezők esetében pedig 90 napig tartózkodhatnak.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél állampolgára az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon túl kíván a másik Szerződő Fél területén tartózkodni, a hosszabbításra irányuló kérelmet az illetékes hatóságokhoz kell benyújtania.

(3) Az (1) bekezdésben említett jogosultság nem vonatkozik azokra az állampolgárokra, akik a másik Szerződő Fél területére munkavállalás vagy letelepedés céljából kívánnak beutazni.

2. Cikk

(1) Magyar, illetőleg máltai diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező személyek, akik az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén működő, vagy ott akkreditált diplomáciai, konzuli, vagy kereskedelmi képviseletének tagjai, vagy akik az egyik Szerződő Fél képviselői olyan nemzetközi szervezetnél, amelynek székhelye a másik Szerződő Fél területén van, vagy ilyen szervezetnél tisztviselőként állnak alkalmazásban, szolgálatuk időtartama alatt vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyek szolgálatának időtartamára a velük közös háztartásban élő családtagjaik vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén, amennyiben ők maguk is magyar, illetőleg máltai diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. Cikk

(1) Az Egyezmény nem mentesíti a másik Szerződő Fél területén tartózkodó magyar és máltai állampolgárokat az alól a kötelezettség alól, hogy az ott érvényben levő törvényeket és előírásokat betartsák.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás útleveleinek érvényességét. Nem adnak beutazási és tartózkodási engedélyt a másik Szerződő Fél állampolgárainak olyan útleveleibe, amelyek az útlevél birtokosát saját államának jogszabályai szerint a másik Szerződő Fél területén való tartózkodásra nem jogosítják fel.

(3) A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a másik Szerződő Félnek területükön engedély nélkül tartózkodó állampolgárát a lehető legrövidebb úton visszairányítsák hazájába.

4. Cikk

Az Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek illetékes hatóságainak azt a jogát, hogy a nemkívánatosnak tekintett személyek beutazását megtagadják, vagy ezek tartózkodási engedélyét megvonják.

5. Cikk

Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból a Szerződő Felek bármelyike az Egyezmény alkalmazását átmenetileg teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti. Az intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet haladéktalanul diplomáciai úton írásban értesíteni kell.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek az Egyezmény aláírását követően mielőbb, de legkésőbb a hatálybalépést megelőzően 30 nappal diplomáciai úton megküldik egymásnak nemzeti útiokmányaik mintapéldányát.

(2) Amennyiben az Egyezmény hatályba lépése után a Szerződő Felek új útiokmányt bocsátanak ki, ennek mintapéldányát is meg fogják egymásnak küldeni.

7. Cikk

(1) Az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyásra szorul, s az ennek megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltástól számított 60. napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény meghatározatlan időre szól és bármikor felmondható. Az Egyezmény a másik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban előterjesztett felmondásának kézhezvételétől számított három hónap elteltével veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1983. február hó 4. napján, magyar és angol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Népköztársaság Kormánya
nevében
A Máltai Köztársaság Kormánya
nevében”

3. § *  Ez az MT rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1983. július 31. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére