A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet

a könyvtári anyagok bejelentéséről

A könyvtárakról szóló 1976. évi 15. törvényerejű rendelet végrehajtásáról intézkedő 17/1976. (VI. 7.) MT rendelet 30. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § A rendelet hatálya az országos feladatkörű szakkönyvtárakra, a tudományos könyvtárakra, a felsőoktatási intézmények központi könyvtáraira, és hálózati könyvtáraira, a hálózati központokra és alközpontokra, a koordinációs központokra, a nemzetiségi alapkönyvtárakra, valamint az Országos Széchényi Könyvtár által bejelentésre felkért könyvtárakra (a továbbiakban: bejelentő könyvtár) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában könyvtári anyag a külföldön megjelentetett könyv, és időszaki kiadvány (folyóirat, évkönyv stb.), a Magyarországon 1952-ig megjelentetett könyv, továbbá az előzőeknek állománygyarapítási, illetve állománykiegészítési céllal beszerzett másolata (fotómásolat, mikrofilm stb.)

3. § (1) A bejelentő könyvtár köteles az Országos Széchényi Könyvtárnak bejelenteni az állománya gyarapítására bármely módon (vétel, csere, ajándék) beszerzett könyvtári anyagot.

(2) Az állományba vett külföldi és az 1952-ig Magyarországon megjelentetett könyvet a bejelentő könyvtár folyamatosan, a külföldi időszaki kiadványt évente egyszer, legkésőbb a beszerzést követő év április 30-ig köteles a könyvtári szabványok előírása szerint – az Országos Széchényi Könyvtárnak bejelenteni.

(3) Nem kell bejelenteni az olyan időszaki kiadványt, amelyből a könyvtár csak szórvány számokkal rendelkezik.

4. § A muzeális értékű könyvtári anyag bejelentésére a muzeális értékek védelmére vonatkozó jogszabályok érvényesek.

5. § Ha a bejelentő könyvtár az Országos Széchényi Könyvtárnak bejelentett könyvtári anyagot vagy a könyvtári anyag valamely részét (kötetét, évfolyamát stb.), állományából kiiktatja, az Országos Széchényi Könyvtárat erről előzetesen értesíti.

6. § Az Országos Széchényi Könyvtár a bejelentett könyvtári anyagról könyvtárközi kölcsönzés céljára belföldi és külföldi intézmény vagy magánszemély kérésére általános, valamint lelőhelyre vonatkozó tájékoztatást ad, továbbá lelőhelyjegyzéket jelentet meg.

7. § (1) Az Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan figyelemmel kíséri a bejelentő könyvtár adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és annak eredményétől függően felhívja a könyvtár vezetőjét, illetőleg fenntartóját a bejelentéssel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére.

(2) Az Országos Széchényi Könyvtár évenként (szükség esetén az ellenőrzést követően) jelentést tesz e tevékenységéről és tapasztalatairól a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak.

(3) A bejelentési rend hatékonyságának növelése érdekében az Országos Széchényi Könyvtár módszertani tanácsadó feladatokat lát el.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a 183/1960. (MK 24.) MM utasítás hatályát veszti.

(2) *