A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1986. (XII. 28.) MÉM rendelet

a geodéziai azonosítók rendszeréről

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem.

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a térbeli objektumok adatait tartalmazó számítógépi adatállományokra és nyilvántartásokra (a továbbiakban: adatállományok) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az olyan adatállományokra, amelyeket nemzetközi megállapodás alapján, valamint fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél hoztak létre.

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából térbeli objektumok (a továbbiakban: objektumok):

a) a földmérési és földrajzi térképeken ábrázolt igazgatási egységek, külterületek, belterületek, zártkertek, tömbök (a továbbiakban együtt: nagyobb összefoglaló egységek) és földrészletek;

b) az Építményjegyzékben felsorolt építmények;

c) az olyan mesterséges létesítmények, természetes képződmények, országos jelentőségű védett természeti területek, hidrogeológiai, talajmechanikai, agrokémiai, geofizikai, geológiai, meteorológiai vagy egyéb olyan mérőhelyek, amelyeket az érdekelt minisztérium (országos hatáskörű szerv) objektumként kijelöl.

3. § (1) A geodéziai azonosító (a továbbiakban: geokód) az objektumok földrajzi (térbeli) helyzetét megjelölő és azok fő jellegét is kifejező olyan adat, amelyet a különböző adatállományok összekapcsolhatósága és együttes hasznosítása érdekében az adatállományokban egységes és hiteles azonosítóként kell használni.

(2) A geokód alapjául geodéziai koordináták szolgálnak, amelyeket egységes országos vetületi (EOV) rendszerben kell meghatározni.

(3) A geokódokat fokozatosan kell létrehozni, a nagyobb országos jelentőségű összefoglaló egységek geokódjának meghatározásától a kisebb kiterjedésű objektumok felé haladva, vagy kisebb területek objektumai geokódjainak teljes körű meghatározásával, a területi kiterjedés szakaszos növelésével.

(4) A geokódok létrehozását követően - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - csak olyan, a térbeli objektumokra vonatkozó adatokat tartalmazó gépi adathordozón levő adatállomány (számítástechnikai adattermék) hozható forgalomba, illetve adható át számítástechnikai eszköz segítségével, amely az objektumok geokódját tartalmazza.

(5) A korábban geokód nélkül létrehozott adatállományok geokóddal való azonosításának, kapcsolatbiztosításának és adatszolgáltatásának lehetőségét az érdekeltek kérelmére folyamatosan kell biztosítani.

4. § (1) A földrészletek és a nagyobb összefoglaló egységek geokódját földmérési vagy földrajzi térképekről, az egyéb objektumok geokódját a földmérési vagy földrajzi térképekről, vagy a sajátos célokat szolgáló földmérési, térképészeti és távérzékelési tevékenység keretében készített térképekről méréssel, vagy helyszíni méréssel, illetve geodéziai számítással kell meghatározni.

(2) A geokód meghatározásokat a meghatározást végző szervnek az illetékes földhivatalhoz 30 nappal a munka megkezdése előtt be kell jelenteni.

(3) A 2. § a) pont szerinti objektumok meghatározott geokódjának térképi helyét az egységes országos térképrendszer térképein, valamint a megvalósulási térképeken *  meg kell jelölni.

(4) A 2. § b) és c) pont szerinti objektumokat a geokód alkalmazásának alapjául szolgáló EOV-rendszerű térképeken kell feltüntetni, és az objektumok geokódjának térképi helyét e térképeken meg kell jelölni.

(5) A meghatározott geokódok számszerű értékét geokódjegyzékben kell rögzíteni és fenntartásáról a térképekkel együtt kell gondoskodni. A geokódjegyzék és a geokód helyét ábrázoló térkép egy példányát a földmérési és térképészeti adatszolgáltatás illetékes hatósági szervének kell átadni.

(6) Egy objektumra egyetlen geokódot lehet meghatározni és ezt kell használni mindaddig, amíg az objektum létezik.

5. § (1) Geokódot - a külön jogszabályban megállapított díj ellenében történő megbízás alapján - földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosult szervezetek, illetve ilyen tevékenységre jogosult szakemberek határozhatnak meg.

(2) Geokóddal azonosítható, államtitkot tartalmazó adat minősítésére vonatkozó nyilatkozat beszerzése a geokód meghatározásával megbízott szervezet feladata.

(3) A megvalósulási térkép készítése keretében a beruházó kérheti a beruházással létrehozott objektumok geokódjának meghatározását és rögzítését.

(4) A 2. § a) pont szerinti objektumok geokódjának hitelesítésére és szolgáltatására - a vonatkozó ármegállapítás szerint megállapított rögzített hatósági díj ellenében - a földmérési és térképészeti adatszolgáltatás hatósági szervei a jogosultak.

(5) A 2. § b) és c) pont szerinti - a földmérési és földrajzi térképeken nem ábrázolt - objektumok geokódjának hitelesítésére és szolgáltatására az objektumok szerint illetékes minisztérium (országos hatáskörű szerv) által kijelölt szerv díj ellenében jogosult.

(6) A hitelesítésre jogosult szervek kijelölésének nyilvántartását és tevékenységének koordinációját - az érdekelt minisztérium (országos hatáskörű szerv) kezdeményezésére - a Földművelésügyi Minisztérium látja el.

(7) A hiteles geokódokat tartalmazó adatállományok - a (4) és (5) bekezdésben előírt korlátozással, valamint a fegyveres erők és fegyveres testületek objektumainak geokódját tartalmazók kivételével - a szükségnek megfelelően módosíthatók, szabadon forgalmazhatók. A forgalmazott adatállományok árát a számítástechnikai adattermékekre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

6. § (1) A geokód kialakítására, hitelesítésére, tárolására és változásainak vezetésére, valamint a geokóddal azonosított adatrendszerek tervezésére vonatkozó szabályokat a Földművelésügyi Minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közleménnyel teszi közzé. A közlemény első részében foglaltak alkalmazása kötelező.

(2) A geokód egyes ágazatokra vonatkozó részletes szabályairól az érdekelt minisztériumok (országos hatáskörű szervek) a Földművelésügyi Minisztériummal egyetértésben rendelkeznek és e szabályokat az (1) bekezdésben foglaltak szerint teszik közzé.

7. § Ez a rendelet 1987. január 1-jén lép hatályba.