A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/1986. (IX. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges határátlépési igazolványok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1986. évi június hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges határátlépési igazolványok egységesítéséről Budapesten, az 1982. évi március hó 18. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges Határátlépési Igazolványok egységesítéséről.

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya attól az óhajtól vezetve, hogy megkönnyítsék az államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges Határátlépési Igazolványok ellenőrzését, ezek egységesítése érdekében elhatározták ennek az Egyezménynek a megkötését.

Ebből a célból kinevezték Meghatalmazottaikat,

akik jó és kellő alakban talált Meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság állampolgárai a magyar-román államhatárt a két állam között hatályban levő szerződésekből, egyezményekből vagy megállapodásokból eredő feladatok ellátása céljából ebben az Egyezményben meghatározott Határátlépési Igazolvánnyal (a továbbiakban: Igazolvány) lépik át.

(2) Az Igazolványban fel kell tüntetni azt a szerződést, egyezményt vagy megállapodást, amely alapján az Igazolványt kiállították, továbbá tulajdonosának személyi adatait, az Igazolvány érvényességi idejét, a határátkelőhelyeket és a munka végzésére kijelölt körzetet.

Fel kell továbbá tüntetni a vonatkozó szerződés, egyezmény vagy megállapodás alapján az Igazolvány tulajdonosának jogait és kötelezettségeit.

(3) Az Igazolvány magyar és román nyelven készül. Az Igazolvány leírását az Egyezmény szerves részét képező I. számú Melléklet tartalmazza.

2. Cikk

(1) Az Igazolványt magyar állampolgárok részére a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának illetékes szerve, román állampolgárok részére pedig a Román Szocialista Köztársaság Belügyminisztériumának illetékes szerve állítja ki.

(2) Az Igazolványt a másik Szerződő Fél illetékes szervének nem kell láttamoznia.

3. Cikk

(1) Az Igazolvány korlátlan számú határátlépésre jogosít.

(2) Az Igazolvány a kiállítástól számított öt évig érvényes, és érvényessége újabb öt évre meghosszabbítható.

4. Cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy köteles annak az államnak a jogszabályait megtartani, amelynek területén tartózkodik.

(2) A másik állam területére átlépni csak abban a szerződésben, egyezményben vagy megállapodásban meghatározott és a munka végzésére kijelölt körzetbe és időtartamra szabad, amelynek alapján az Igazolványt kiadták.

(3) Alaposan indokolt munka elvégzése érdekében, továbbá orvosi ellátást igénylő betegség, baleset bekövetkezésekor és más előre nem látott esetben az Igazolvánnyal rendelkező személy a másik állam területén az Igazolványban meghatározottnál hosszabb ideig is tartózkodhat.

A tartózkodás meghosszabbítását ilyen esetekben a Szerződő Felek illetékes szervei engedélyezik.

5. Cikk

(1) Az Igazolvánnyal rendelkező személy az államhatárt a szolgálati feladat célszerű ellátása érdekében a határátkelőhelyen kívül is átlépheti.

(2) A határátkelőhelyen kívüli határátlépést előzetesen be kell jelenteni az illetékes határőrizeti szervnek. A határőrizeti szerv a határátlépést megelőzően értesíti a másik Szerződő Fél illetékes határőrizeti szervét a tervezett határátlépés helyéről és időpontjáról, valamint a másik állam területén végzendő munkák helyéről és az ott-tartózkodás előre látható időtartamáról. Az átlépésre akkor kerülhet sor, ha a másik Szerződő Fél illetékes szerve ehhez hozzájárult.

(3) Határátkelőhelyen kívüli határátlépésre - kivételes esetektől eltekintve - csak a nappali órákban, napkeltétől napnyugtáig kerülhet sor.

6. Cikk

(1) Igazolvánnyal nem rendelkező, a szolgálati feladatok teljesítéséhez szükséges műszaki és kisegítő személyzet az államhatárt csak Igazolvánnyal rendelkező személy kíséretében és vele együtt Névjegyzék alapján személyi igazolvánnyal vagy fényképpel ellátott szolgálati igazolvánnyal lépheti át.

A Névjegyzék mintáját az Egyezmény szerves részét képező II. számú Melléklet tartalmazza.

(2) Minden Igazolvánnyal rendelkező személyhez kiállított Névjegyzékben legfeljebb húsz személy szerepelhet. A Névjegyzéket a munkát elrendelő szerv állítja ki, és azt annak a Szerződő Félnek a belügyi, illetőleg határőrizeti szerve láttamozza, amelynek a Névjegyzékben szereplő személyek az állampolgárai.

(3) A Névjegyzéket négy példányban kell elkészíteni, mindig annak az államnak a nyelvén, amelynek az abban szereplő személyek az állampolgárai. A Névjegyzék első példánya az Igazolvány tulajdonosánál, a második a kiállító, a harmadik a kilépést engedélyező, a negyedik a beléptető szervnél marad.

(4) A Névjegyzékben szereplő személyek jogai és kötelezettségei azonosak az Igazolvánnyal rendelkező személy jogaival és kötelezettségeivel.

7. Cikk

Az Igazolvánnyal rendelkező személy az Igazolvány elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul köteles bejelenteni a kiállító szervnek. Ha az elvesztés vagy megsemmisülés a másik állam területén történt, ezt a szóban forgó állam legközelebbi belügyi szervénél kell bejelenteni, amely hazatérés céljából igazolást állít ki.

8. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei jogosultak arra, hogy megtagadják a belépést vagy megvonják a tartózkodási engedélyt attól az Igazolvánnyal rendelkező vagy a Névjegyzékben szereplő személytől, aki a tartózkodási helye szerinti állam jogszabályait megsérti vagy az Igazolványt rendeltetésétől eltérően használja fel.

9. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása során felmerült vitás kérdéseket a Szerződő Felek illetékes belügyi szervei közvetlen kapcsolataik keretében oldják meg.

10. Cikk

(1) Az Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között létrejött alábbi szerződésnek és egyezményeknek a szolgálati határátlépési Igazolványokra vonatkozó rendelkezései:

- A Bukarestben 1960. évi március 22. napján, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a Curtici közös állomáson végzendő határszolgálat szervezése tárgyában aláírt egyezmény.

- A Bukarestben 1962. évi szeptember hó 30. napján, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között, a Borson közös közúti forgalomellenőrző pont létrehozásáról szóló egyezmény.

- A Budapesten, 1963. évi június 13. napján, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár rendje és határkérdésekben együttműködés tárgyában aláírt szerződés.

- A Bukarestben, 1969. évi november hó 3. napján, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a határt alkotó és a határ által átmetszett vizekkel kapcsolatos vízügyi kérdések szabályozásáról szóló egyezmény.

(2) Hatályukat vesztik továbbá a szolgálati célú határátlépéshez szükséges Igazolványokra vonatkozóan az (1) bekezdésben felsorolt szerződés és egyezmények alapján kiadott szabályozások is.

11. Cikk

A korábban kiállított szolgálati célú határátlépéshez szükséges igazolványok az Egyezmény hatálybalépésétől számított további hat hónapig érvényben maradnak.

12. Cikk

Az Igazolvány mintáját a kiállításnál használt bélyegzőlenyomat mintával együtt a Szerződő Felek illetékes szervei a használatbavétel előtt legalább harminc nappal, diplomáciai úton kölcsönösen megküldik egymásnak.

13. Cikk

Az Egyezmény előírásait kell alkalmazni az államhatár szolgálati célú átlépésekre jogosító Igazolványok kiadását szabályozó olyan rendelkezésekre is, amelyek a Szerződő Felek között az Egyezmény hatálybalépését követően megkötendő szerződésekben, egyezményekben és megállapodásokban szerepelnek.

14. Cikk

(1) Az Egyezményt jóvá kell hagyni és a Szerződő Felek jóváhagyásának megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltást követő hatvanadik napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény a hatálybalépéstől számított öt évig marad hatályban. Ha a Szerződő Felek valamelyike az Egyezményt a lejárta előtt legalább hat hónappal fel nem mondja, hatálya újabb ötéves időtartamra meghosszabbodik.

Készült Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

I. számú Melléklet

Borítólap

Magyar Népköztársaság

Címer

Határátlépési Igazolvány

A kiállító állam nyelvén kell kitölteni

1. oldal

Magyar Népköztársaság

Címer

Határátlépési Igazolvány

kiállítva a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a magyar-román államhatár szolgálati célú átlépéséhez szükséges Határátlépési Igazolványok egységesítése tárgyában Budapesten, 1982. évi március hó 18. napján kötött egyezménye alapján.

Száma: .......................................................................................................................................

Az Igazolvány ...................... számozott oldalt tartalmaz.

Az Igazolvány magyar és román nyelven írandó.

2. oldal

Családi név: ...............................................................................................................................

Utónév: ......................................................................................................................................

Születési hely: ............................................................................................................................

Születési év, hó, nap: .................................................................................................................

Állandó lakhely: ........................................................................................................................

Szolgálati beosztás: ...................................................................................................................

3. oldal

(Fénykép helye)

Megjegyzés: a fénykép sarkán kell elhelyezni a kiállító szerv szárazbélyegzőjét.

A tulajdonos aláírása:

.......................................................................

4. oldal

Érvényes:

aláírás

........ év ............................. hó ........... napjáig

bélyegző

Meghosszabbítva:

........ év ............................. hó ........... napjáig

aláírás

bélyegző

5-6. oldal

A Határátlépési Igazolvány a határ átlépésére jogosít ...............................................................

......................................................................................................................határátkelőhelyen, ...........................................................................................................................körzetben való munkavégzés céljából.

Kelt: ...................................................................

...........................................

aláírás

bélyegző

7. oldal

A kiállító szerv hivatalos bejegyzései

8. oldal

A beléptető szerv hivatalos bejegyzései a tartózkodás időtartamának meghosszabbítására vonatkozóan.

9-10. oldal

Az Igazolvánnyal rendelkező személy jogai és kötelezettségei.

II. számú melléklet

Névjegyzék

azokról a személyekről, akik a magyar-román államhatáron szolgálati feladatok ellátása céljából a ...................................................................................................................

határátkelőhelyen, határátkelőhelyen kívül a ......................................................... sz. határkőnél az államhatárt átléphetik.

Az igazolvánnyal rendelkező személy

családi és utóneve: .....................................................................................................................

Az igazolvány száma: ................................................................................................................

Sor-szám Családi és utónév Személyi igazolvány vagy szolgálati igazolvány száma
1.
2.
3.
...
20.

A kiállítás helye és ideje, a munkát elrendelő bélyegzője és aláírása.

Érvényes 19............ évi ............................. hó .............. napjáig.

Kelt: ................................................................................................

Az illetékes határőrizeti, belügyi szerv bélyegzője, aláírása.”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1986. augusztus 22. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter és a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére