A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet

az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

A nyomvonal jellegű építmények minőségének javítása érdekében, a Ptk. 308. §-ában adott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendeljük:

1. § (1) A rendelet hatálya a rendelet mellékletében felsorolt egyes nyomvonal jellegű építményeket, létesítményeket és azok műtárgyait alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: nyomvonal jellegű építményszerkezetek) és az azok létrehozásával felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ideiglenes nyomvonal jellegű építményeket alkotó, valamint az építési kísérleti szerződés alapján kivitelezett nyomvonal jellegű építményeket alkotó - kísérlet tárgyát képező - nyomvonal jellegű építményszerkezetekre és termékekre.

2. § A nyomvonal jellegű építményszerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált termékek tartós használatra rendelt dolgok.

3. § (1) A nyomvonal jellegű építményszerkezeteket, valamint azok kötelező alkalmassági idejét, mint három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidőt (Ptk. 308. §) a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A nyomvonal jellegű építményszerkezetek létrehozásánál felhasznált egyes termékekre az építményszerkezetekkel azonos kötelező alkalmassági idő az irányadó.

4. § Ez a rendelet 1989. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

Melléklet a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelethez

I. Kötelező alkalmassági idő 10 év

1. Utak és azok műtárgyainak szerkezetei

1.1 Alépítmények (földművek, pillérek, alapozások, víztelenítő rendszerek, padkák, útalapok)

1.2 Felszerkezetek (híd, áthidaló-, támfal-, alagútszerkezetek)

1.3 Útpályaszerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyek

2. Közforgalmú vasutak és azok műtárgyainak szerkezetei

2.1 Alapépítmények és víztelenítő rendszereik

2.2 Felépítmények (kivéve a sínkapcsolószereket, kitérőalkatrészeket és keresztezéseket)

2.3 Hidak, átereszek, védőcsövek, közműalagutak

2.4 Alagutak, kéregalagutak

2.5 Görgetegfogók és galériák

2.6 Peronok és perontetők

2.7 Kábelhálózatok és szerelvényeik, kábelcsatornák és kábelaknák

2.8 Területburkolatok és kerítések

2.9 Jelző- és biztosítóberendezéseknél a külső- és belső téri szerelvények

2.10 Villamosvontatási létesítményeknél a vezetékhálózat, az áramvezető sín, a tám- és feszítőszerkezetek, kapcsolók és az alállomási berendezések (kivéve a közúti vasút-felsővezeték hálózatát)

2.11 Térvilágítás külső- és belső téri szerelvényei, tartószerkezetei

2.12 Rakodók, rakodóberendezések

2.13 Járműmozgatók

2.14 Járműmérlegelők

3. Járdák, térburkolatok, kerékpárutak és azok műtárgyainak szerkezetei

3.1 Alépítmények (földművek, pillérek, alapozások, víztelenítő rendszerek, padkák, útalapok)

3.2 Felszerkezetek (híd-, áthidaló-, támfalszerkezetek; közművezetékek elzáró fedele; aknák rácsa és fedlapja)

4. Csővezetékek és azok műtárgyainak szerkezetei

4.1 Ivó-, ipari és öntözővíz nyomóvezetékek (nyomócsövek, csőidomok, szerelvényaknák, csőhidak)

4.2 Melegvíz- és kondenzvízvezetékek (melegvízszállító csövek, aknák, csőidomok, szerelvények a termálvíz- és a 90°C feletti forróvíz- és gőzvezetékek kivételével)

4.3 Kőolaj-, földgáz- és egyéb gázvezetékek (kis-, közép-, nagyközép- és nagynyomású csővezetékek és szerelvényeik, aknák)

4.4 Szenny-, és csapadékvíz-csatorna hálózatok (gravitációs-, nyomó és vákuumos csővezetékek, átemelők, aknák, csőidomok és szerelvények a gépészeti berendezések kivételével)

4.5 Közműalagutak, közműfolyosók, közművédőcsatornák (alapozások, csőtartók, csővezetékek és idomok, aknák, szerelvények)

5. Erős- és gyengeáramú földbe fektetett kábelek és vezetékek

5.1 Erősáramú kábelek és vezetékek (kábelvonalak, csatlakozó-, elosztó- és biztosító szerelvények, védőcsövek, kábelcsatornák)

5.2 Távközlési kábelek (kábelvonalak, csatlakozó-, elosztó-, és biztosító szerelvények, védőcsövek, kábelcsatornák)

6. Árvízvédelmi vonalak és azok műtárgyainak szerkezetei

6.1 Töltések

6.2 Árvízvédelmi falak

6.3 Keresztező műtárgyak (nyomócsövek, gravitációs csövek) és azok elzáró szerkezetei

6.4 Árvízkapuk

6.5 Szivárgók, szivárgást gátló építmények, burkolatok

7. Belvízi és öntöző főművek és azok műtárgyainak szerkezetei

7.1 Földmedrek, töltések

7.2 Burkolatok, bukók, fenéklépcsők, surrantók, átereszek, bujtatók

7.3 Szivattyútelepek (a gépészeti berendezések kivételével)

II. Kötelező alkalmassági idő 5 év

1. Járdák, térburkolatok, kerékpárutak burkolatai és utak kopórétegei

2. Erősáramú és távközlési szabadvezetékek

2.1 Erősáramú csupasz és szigetelt szabadvezetékek és azok tartozékai (oszlopok, vezetékek, szigetelők és szerelvények)

2.2 Távközlési szabadvezetékek (csupaszvezetékek, föld feletti kábelhálózatok és szerelvényeik, tartó-, függesztő-, rögzítő- és feszítőszerkezetek, szigetelők, védőcsövek és dobozok, elosztó- és tápszekrények, csatlakozó- és biztosítótáblák, kapcsolódugaszoló- és csatlakozó aljzatok)

3. Közúti vasút és trolibusz felsővezeték hálózata

4. Közforgalmú vasút felépítményénél a sínkapcsolószerek, kitérő alkatrészek és keresztezések

5. Szenny- és csapadékvíz-csatorna hálózatok, valamint szivattyútelepek gépészeti berendezései

6. 90 °C feletti forróvíz- és gőzvezetékek (csövek, csőidomok, aknák, szerelvények a termálvízvezetékek kivételével)