A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/1988. (III. 25.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1988. január 13-án megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. június 19-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya között
az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Zimbabwei Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikként kinevezték

a Magyar Népköztársaság Kormánya nevében

Dr. Medve László

egészségügyi minisztert

a Zimbabwei Köztársaság Kormánya nevében

Dr. Sydney T. Sekeramayi

egészségügyi minisztert

akik, a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

I. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást:

1. az egészségügy szervezetéről,

2. az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről,

3. a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről,

4. a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy) és a járványügy terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről,

5. az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről,

6. az információgyűjtés és -feldolgozás terén alkalmazott módszerekről, és azok eredményeiről,

7. a lakosság egészségnevelése terén alkalmazott módszerek és azok eredményeiről.

II. cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik:

1. orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézményeik és orvostudományi egyesületeik együttműködését,

2. tudósokból, szakemberekből álló munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt,

3. a másik Fél állampolgárainak szakképzésben és továbbképzésben részesítését, felsőoktatási és tudományos intézményeikben,

4. szakembereik részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.

III. cikk

A Szerződő Felek kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az együttműködési tervben meghatározott időtartamra.

IV. cikk

A Szerződő Felek heveny megbetegedés, vagy sürgős szükség esetén, kölcsönösen biztosítják az ingyenes egészségügyi ellátást a másik Fél azon állampolgárai részére, akik ennek az Egyezménynek a keretében, területükön ideiglenesen tartózkodnak.

V. cikk

1. A Szerződő Felek ennek az Egyezménynek a végrehajtásával a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumát, illetve a Zimbabwei Köztársaság Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg. A végrehajtás érdekében az említett minisztériumok a pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési terveket írnak alá.

2. A Terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumának és a Zimbabwei Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának képviselői közös értekezletet tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Zimbabwei Köztársaság területén tartják.

Indokolt esetben rendkívüli értekezletet is tarthatnak.

VI. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, és attól számított 5 évig marad hatályban. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal nem mondja fel, annak hatálya mindig újabb 5-5 évre meghosszabbodik.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1986. június hó 19-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. január 13. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére