A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1988. évi 17. törvényerejű rendelet

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál New Yorkban, 1987. november 12-én megtörtént. A szerződés a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1987. december 12-én lépett hatályba.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvet e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„JEGYZŐKÖNYV
az 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény kiegészítéséről

Bevezetés

A Szerződő Felek,

Figyelembe véve a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egységes Kábítószer Egyezmény) rendelkezéseit,

Azt óhajtva, hogy az Egységes Kábítószer Egyezményt módosítsák,

Megállapodnak a következőkben:

1. cikk * 

2. cikk * 

3. cikk * 

4. cikk * 

5. cikk * 

6. cikk * 

7. cikk * 

8. cikk * 

9. cikk * 

10. cikk * 

11. cikk * 

12. cikk * 

13. cikk * 

14. cikk * 

15. cikk * 

16. cikk * 

17. cikk

A Jegyzőkönyv nyelve, valamint az aláírással, megerősítéssel és csatlakozással kapcsolatos eljárás

1. A Jegyzőkönyv, melynek angol, kínai, spanyol, francia és orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, 1972. december 31-ig aláírásra nyitva áll az Egységes Kábítószer Egyezmény valamennyi Szerződő Fele vagy aláírója előtt.

2. A Jegyzőkönyvet meg kell erősíteniük az azt aláíró államoknak és azoknak, amelyek megerősítették az Egységes Kábítószer Egyezményt, vagy ahhoz csatlakoztak. A megerősítő okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

3. A Jegyzőkönyv 1972. december 31. után csatlakozásra nyitva áll az Egységes Kábítószer Egyezmény azon Szerződő Felei előtt, akik nem írták alá a Jegyzőkönyvet. A csatlakozási okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

18. cikk

Hatálybalépés

1. A Jegyzőkönyv, valamint az abban levő módosítások a negyvenedik megerősítő, vagy csatlakozási okiratnak a 17. cikk szerint történő letétbehelyezésétől számított 30. nap elteltével lépnek hatályba.

2. Minden olyan állam tekintetében, amely a fent említett negyvenedik okirat letétbe helyezése után helyezi letétbe megerősítő vagy csatlakozási okiratát, a Jegyzőkönyv az attól a naptól számított 30. napon lép hatályba, amikor az az állam letétbe helyezte megerősítő vagy csatlakozási okiratát.

19. cikk

A hatálybalépés hatásai

Minden olyan állam, amely a 18. cikk 1. bekezdése szerint a Jegyzőkönyv hatálybalépése után az Egységes Kábítószer Egyezmény részesévé válik - ha csak eltérő szándékának nem adott kifejezést -, úgy tekintendő, mint:

a) a módosított Egységes Kábítószer Egyezmény Szerződő Fele és

b) azon Szerződő Felek tekintetében, amelyek nem részesei a Jegyzőkönyvnek, mint a nem módosított Egységes Kábítószer Egyezmény Szerződő Fele.

20. cikk

Átmeneti rendelkezések

1. A Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervnek a Jegyzőkönyvben foglalt módosítások által előirányzott feladatait a Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjától kezdve (18. cikk 1. bekezdése) a nem módosított Egységes Kábítószer Egyezmény szerint létrehozott Szerv látja el.

2. A Gazdasági és Szociális Tanács határozza meg a Jegyzőkönyvben foglalt módosítások szerint létrehozott Szerv működésének kezdő időpontját. Ettől az időponttól az így létrehozott Szerv gyakorolja a nem módosított Egységes Kábítószer Egyezmény alapján létrehozott Szerv feladatkörét, a nem módosított Egységes Kábítószer Egyezmény Szerződő Felei, valamint a nevezett Egyezmény 44. cikkében felsorolt szerződések olyan Szerződő Felei tekintetében, amelyek nem részesei a Jegyzőkönyvnek.

3. A Szerv tagjai számának 11-ről 13-ra történő emelését követő első választáson megválasztott tagok közül 5 tag hivatali működése 3 év múlva, a másik 7 tag hivatali működése pedig 5 év múltán szűnik meg.

4. A Szerv azon tagjait, akiknek a hivatali működése a fent említett 3 év elteltével lejár, közvetlenül az első választás lefolyása után a Főtitkár által megtartott sorshúzással jelölik ki.

21. cikk

Fenntartások

1. Minden állam jogosult a Jegyzőkönyv aláírásakor vagy megerősítésekor, illetőleg az ahhoz való csatlakozáskor bármely módosítással szemben fenntartással élni, kivéve a 2. cikk 6. és 7. bekezdését (a Jegyzőkönyv 1. cikke), a 9. cikk 1., 4. és 5. bekezdését (a Jegyzőkönyv 2. cikke), a 10. cikk 1. és 4. bekezdése (a Jegyzőkönyv 3. cikke), a 11. cikk (a Jegyzőkönyv 4. cikke), a 14/b. cikk (a Jegyzőkönyv 7. cikke), a 16. cikk (a Jegyzőkönyv 8. cikke), a 22. cikk (a Jegyzőkönyv 12. cikke), a 35. cikk (a Jegyzőkönyv 13. cikke), a 36. cikk 1. bekezdés b) pontja (a Jegyzőkönyv 14. cikke), a 38. cikk (a Jegyzőkönyv 15. cikke), és a 38/b. cikk (a Jegyzőkönyv 16. cikke) módosulásait.

2. Az az állam, amely fenntartással élt, fenntartását teljesen vagy részben, írásbeli közlés formájában bármikor visszavonhatja.

22. cikk

A Főtitkár megküldi a Jegyzőkönyv hiteles másolatát az Egységes Kábítószer Egyezmény valamennyi Szerződő Felének és aláírójának. Amikor a Jegyzőkönyv a 18. cikk 1. bekezdésének megfelelően hatályba lép, a Főtitkár kiadja az Egységes Kábítószer Egyezménynek a Jegyzőkönyvvel módosított szövegét és a hiteles másolatát megküldi minden Szerződő Államnak, vagy olyan államnak, amely jogosult a módosított Egyezmény részesévé válni.

KELT Genfben, Ezerkilencszázhetvenkettő március 25-én egy példányban, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete Okmánytárában helyeznek letétbe.

ENNEK HITELÉÜL az alulírottak, szabályszerű felhatalmazás birtokában, a Jegyzőkönyvet kormányaik nevében aláírták.”

3. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1987. december 12-től kell alkalmazni.

(2) *  A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a külpolitikáért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik. *