A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

77/1988. (XI. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről Budapesten, az 1987. évi június hó 17. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
A Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális,
tudományos és oktatási együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya, (a továbbiakban: Szerződő Felek),

attól az óhajtól vezérelve, hogy továbbfejlesszék a két ország kulturális, tudományos és oktatási együttműködését,

abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés elősegíti a két fél kölcsönös jobb megismerését, erősíti a két ország és a két nép kapcsolatait

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján előmozdítják és fejlesztik a két ország együttműködését a kultúra, a tudomány, az oktatás, az egészségügy, a sajtó, a rádiózás, a televíziózás, a sport és az idegenforgalom területén.

2. cikk

A Szerződő Felek támogatják a Magyar Tudományos Akadémia és a Kínai Tudományos Akadémia, illetve a Magyar Tudományos Akadémia és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia között megkötött közvetlen együttműködési megállapodások alapján történő együttműködést.

3. cikk

A Szerződő Felek elősegítik az oktatás területén folyó együttműködést, támogatják a tapasztalatok és információk cseréjét. Az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján kiemelten fejlesztik az alkalmazott tudományok és a műszaki tudományok területén folyó együttműködést.

4. cikk

A Szerződő Felek egyetemi hallgatókat, aspiránsokat és továbbképzősöket fogadnak kölcsönösen, akik a fogadó Fél felsőoktatási intézményeiben tanulnak, illetve továbbképzésben részesülnek.

5. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik a felsőoktatási intézményeikben kiadott bizonyítványokat, végbizonyítványt (diplomát), tudományos rangokat, fokozatokat és címeket. E célból aktív erőfeszítéseket tesznek a feltételek megteremtésére és tárgyalásokat folytatnak egy erre vonatkozó megállapodás aláírása céljából.

6. cikk

A Szerződő Felek elősegítik a hungarológiai, valamint sinológiai tudományok fejlesztését, arra ösztönzik országuk felsőoktatási intézményeit és szakértőit, hogy kutatásokat folytassanak a másik Fél nyelve, kultúrája és történelme területén, támogatják az ezeken a területeken folyó oktatási és tanulmányi munkát. Ennek érdekében anyagokat és dokumentumokat biztosítanak egymás számára, valamint a nyelv és a kultúra oktatására kölcsönösen tanárokat küldenek.

7. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen elismert tudósokat, szakembereket küldenek egymás felsőoktatási intézményeibe és kutatóintézeteibe, ahol azok rövid kurzusokat tartanak, vagy tudományos tevékenységben vesznek részt.

8. cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország felsőoktatási intézményei és egyéb oktatási intézményei közötti közvetlen együttműködés kialakítását.

9. cikk

A Szerződő Felek támogatják a kulturális és művészeti területen történő együttműködést.

Egyetértenek abban, hogy kölcsönösen kulturális és művészeti szakembereket, művészegyütteseket és szólistákat fogadnak és léptetnek fel, művészeti és egyéb kiállításokat rendeznek. Elősegítik a másik országban készült filmek, színdarabok és zeneművek bemutatását, szorgalmazzák irodalmi, művészeti és tudományos művek lefordítását és kiadását, elősegítik a kulturális intézmények és a művészeti alkotó szövetségek közötti közvetlen együttműködést, támogatják a kereskedelmi alapon megvalósuló kulturális kapcsolatokat.

10. cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország múzeumai, műemlékvédelmi intézményei, könyvtárai és archívumai közötti együttműködést, szorgalmazzák a szakosított folyóiratok szakirodalom és archív anyagok cseréjét.

11. cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország között az egészségügy területén folytatott együttműködést és cserét.

12. cikk

A Szerződő Felek segítik és támogatják a két ország rádiói, televíziói, hírügynökségei, újságjai és újságírószövetségei közötti együttműködést.

13. cikk

A Szerződő Felek támogatják az Állami Ifjúsági és Sporthivatal és a Kínai Testnevelési és Sportbizottság sokoldalú együttműködését.

14. cikk

A Szerződő Felek támogatják a Magyar Nemzetközi Kulturális Intézet és a Kínai Nép Külföldi Baráti Kapcsolatait Ápoló Társaság együttműködését.

15. cikk

A Szerződő Felek támogatják az idegenforgalom területén történő együttműködést, a turisták kölcsönös utazásait a másik fél országában megrendezett kulturális eseményekre, fesztiválokra, tudományos és oktatási rendezvényekre.

16. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják a másik fél kiküldöttei számára a feladatok ellátásához szükséges feltételeket, beleértve a tudományos és kulturális intézmények, könyvtárak és levéltárak látogatását.

17. cikk

A Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása érdekében meghatározott időszakra szóló munkaterveket dolgoznak ki. A végrehajtás pénzügyi feltételeit a munkatervek rögzítik. A munkatervek egyeztető tárgyalásait felváltva Budapesten és Pekingben tartják.

18. cikk

Az Egyezmény akkor lép életbe, amikor a Szerződő Felek az országukban előírt jogi eljárások befejezéséről kölcsönösen értesítik egymást.

Az Egyezmény 5 évig marad érvényben, és hatálya mindenkor további 5 évre meghosszabbodik, ha azt a Szerződő Felek egyike bármely lejáratot 6 hónappal megelőzően írásban fel nem mondja.

Készült Budapesten 1987. június 17-én két eredeti példányban, magyar és kínai nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások.)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1988. évi szeptember hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról - az oktatásért felelős miniszterrel, a kultúráért felelős miniszterrel és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben - a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére