A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/1989. (III. 7.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, 1986. április 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény 1988. október 6-án hatályba lépett.)

1. § A Kormány *  a Magyar Köztársaság *  Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten 1986. április 22. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikként kinevezték

a Magyar Népköztársaság Kormánya

Dr. Juszt Lajos egészségügyi miniszterhelyettest,

a Görög Köztársaság Kormánya

Dr. Ioannisz Florosz államtitkárt

akik, a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást:

1. az egészségügy szervezetéről,

2. az orvosi technológia fejlesztéséről,

3. az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről,

4. a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről,

5. a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy), járványügy, valamint a fertőtlenítés, a rovar- és rágcsálóirtás terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről,

6. az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről,

7. az információgyűjtés és -feldolgozás terén alkalmazott módszerekről, és azok eredményeiről,

8. a lakosság egészségnevelése terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről.

2. Cikk

A Szerződő Felek támogatják és elősegítik:

1. orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézményeik és orvostudományi egyesületeik együttműködését,

2. tudósokból, szakemberekből álló munkacsoport létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt,

3. a másik Fél állampolgárainak képzésben és továbbképzésben részesítését, felsőoktatási és tudományos intézményeikben,

4. szakembereik részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.

3. Cikk

A Szerződő Felek kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az együttműködési tervben meghatározott időtartamra.

4. Cikk

A Szerződő Felek heveny megbetegedés, vagy sürgős szükség esetén, kölcsönösen biztosítják az ingyenes egészségügyi ellátást a másik Fél állampolgárai részére, akik ennek az Egyezménynek a keretében, területükön ideiglenesen tartózkodnak.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek ennek az Egyezménynek a végrehajtásával a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumát, illetve a Görög Köztársaság Egészségügyi és Népjóléti Minisztériumát bízzák meg. A végrehajtás érdekében az említett minisztériumok a pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési terveket írnak alá.

2. A Terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának áttekintése érdekében a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumának és a Görög Köztársaság Egészségügyi és Népjóléti Minisztériumának képviselői közös értekezletet tartanak. Az értekezleteket felváltva a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság területén tartják.

Indokolt esetben rendkívüli értekezletet is tarthatnak.

6. Cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos eljárásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásáról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, és attól számított 5 évig marad érvényben. Ha az Egyezményt annak lejárata előtt legalább 6 hónappal egyik Szerződő Fél sem mondja fel, az további 5-5 évig hatályban marad.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült Budapesten, 1986. április hó 22-én 2 eredeti példányban, mindkettő angol nyelven.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. október 6. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére