A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

68/1989. (VII. 1.) MT rendelet

az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság Kormányának jóváhagyásáról szóló értesítés az 1988. évi december hó 8. napján megtörtént. Az Egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában az 1989. évi március hó 8. napján lép hatályba.)

1. § A Kormány *  az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Plovdivban az 1986. évi április hó 22. napján kelt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„EGYEZMÉNY
az államhatárokon jogellenesen átszállított kulturális javak visszatartásának és visszaadásának kérdéseivel kapcsolatos együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Szerződő Felek:

figyelemmel arra, hogy a kulturális javak a népek civilizációjának és kultúrájának egyik alapelemét képezik,

kiemelve, hogy a kulturális javak jogellenes kivitele, átvitele és behozatala kárt okoz a népek kulturális örökségének, amelynek védelmét az államok vám- és egyéb illetékes szervei kötelesek elősegíteni,

törekedve a kulturális javak államhatárokon történő jogellenes átszállítása elleni küzdelem fokozására és az e téren megvalósuló vámegyüttműködés erősítésére,

óhajtva fejleszteni a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról 1962. július 5-én Berlinben aláírt Egyezményben rögzített elveket, figyelembe véve a kulturális javak jogtalan kivitelének, behozatalának és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló 1970. november 14-i Egyezményt

az alábbiakban állapodtak meg:

I. RÉSZ

Meghatározások

1. Cikk

(1) „Kulturális javakon” az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából azok a javak értendők, amelyeket a kivitelük szerinti állam törvényei és egyéb normatív jogszabályai ilyeneknek határoznak meg;

(2) „Kivitel szerinti államon” az Egyezmény azon Szerződő Felének állama értendő, amelyből a kulturális javakat először kivitték;

(3) „Átvitel szerinti államon” az Egyezmény azon Szerződő Felének állama értendő, amelynek területén keresztül a kulturális javakat a kivitel szerinti államból más államokba szállítják;

(4) „Behozatal szerinti államon” az Egyezmény azon Szerződő Felének állama értendő, amelybe a kulturális javakat bevitték;

(5) A kulturális javak „jogellenes szállításán” az ilyen javaknak az Egyezmény rendelkezéseinek megszegésével történő kivitele, átvitele és behozatala értendő;

(6) A „kulturális javak visszaadásán” a jogellenes szállítás miatt visszatartott kulturális javaknak a kivitel szerinti állam részére történő tényleges átadása értendő, amit a behozatal vagy az átvitel szerinti állam teljesít.

II. RÉSZ

Általános rendelkezések

2. Cikk

Az Egyezmény Szerződő Felei államainak jogszabályaiban előírt esetekben a kulturális javakat kiviteli engedéllyel lehet ezen államokból kivinni.

3. Cikk

(1) A kiviteli engedélyt a kulturális javak kivitele szerinti állam arra meghatalmazott szervei adják ki és ez a kiviteli engedély kíséri a kulturális javakat.

A Szerződő Felek vámigazgatásai a szükséges mennyiségben kölcsönösen megküldik egymásnak az engedély-nyomtatványok és az ezeket hitelesítő bélyegző-lenyomatok mintáit.

(2) Az engedélyeket a kulturális javak kivitele szerinti állam előírásainak megfelelő példányszámban állítják ki.

A kulturális javak kivitele, átvitele és behozatala szerinti államok ki- és belépő állomásainak vámszervei az engedély első példányának hátoldalán záradékolással igazolják a kulturális javak ellenőrzésre történt bemutatását.

4. Cikk

A kulturális javakat szállító természetes személyek vagy jogi személyek képviselői kötelesek a náluk levő ilyen javakat bejelenteni és ellenőrzés céljából a kiviteli engedéllyel együtt az Egyezmény azon Szerződő Felei vámszerveinek bemutatni, amelyek területén keresztül utaznak.

5. Cikk

A Szerződő Felek intézkedéseket foganatosítanak annak biztosítására, hogy:

(1) a kivitel szerinti államnak a felderített, kiviteli engedéllyel nem kísért javakat visszaszolgáltassák.

Kiviteli engedély hiányában az ellenőrzést végző vámszervek a kulturális javakat nem engedik át, visszatartják és a visszatartásról haladéktalanul értesítik a kivitel szerinti állam vámszerveit. Az ilyen esetekben a kulturális javak kiviteli engedélyének bemutatására határidőt állapítanak meg, amely nem haladhatja meg a két hónapot.

(2) Azon személyek felelősségre vonása esetén, akik kiviteli engedéllyel nem kísért kulturális javakat vittek be vagy vittek át, e javakat az említett személyek felelősségére vonatkozó határozat jogerőre emelkedése után adják vissza a kivitelük szerinti államnak.

(3) A visszaadni rendelt kulturális javak átadására és átvételére a vám- vagy egyéb illetékes szervek személyében meghatalmazott képviselőket jelölnek ki.

(4) Kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról a kulturális javakról, amelyek a Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően kiviteli engedéllyel vihetők ki.

6. Cikk

A behozatal vagy átvitel szerinti állam vámszervei által visszatartott kulturális javakat a kivitel szerinti állam azon szerveinek adják közvetlenül vissza, amelyeket erre az Egyezmény 5. Cikk 3. pontjának megfelelően meghatalmaznak, és a kulturális javak visszaadásával kapcsolatos valamennyi igény a kivitel szerinti állam elbírálása alá tartozik.

7. Cikk

(1) A Szerződő Felek vámszervei az Egyezmény alkalmazása során térítésmentesen kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak, kivéve azon költségek megtérítését, amelyek a visszatartott kulturális javak tárolásával, a behozatal vagy átvitel szerinti államból a kivitel szerinti államba való szállításával vagy visszaadásával kapcsolatosan merülnek fel.

Az említett költségeket a kivitel szerinti állam vámszervei viselik.

(2) Az Egyezménynek megfelelően visszaadásra kerülő kulturális javak után nem rónak ki semmiféle vámot vagy egyéb illetéket.

8. Cikk

Az Egyezmény Szerződő Feleinek vámszervei az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásáról tapasztalatcserét folytatnak.

III. RÉSZ

Záró rendelkezések

9. Cikk

(1) Az Egyezmény valamennyi állam kormánya részvétele számára nyitva áll.

(2) Az államok kormányai az Egyezmény Szerződő Feleivé válhatnak:

a) a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezésével az aláírás után, vagy

b) a csatlakozási okirat letétbe helyezése útján.

(3) Az Egyezmény aláírásra nyitva áll valamennyi állam kormánya számára Plovdivban 1986. július 31-ig bezárólag.

(4) A fenti (3) bekezdésben meghatározott időponttól az Egyezmény nyitva áll a csatlakozásra.

(5) A megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot megőrzésre a letéteményesnek adják át.

10. Cikk

(1) Az Egyezmény a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat három állam kormánya által történő letétbe helyezésének napjától számított három hónap után lép hatályba.

(2) Az Egyezmény hatálybalépése után minden további Szerződő Fél számára a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésének napjától számított három hónap után lép hatályba.

(3) Az Egyezményt érintő bármilyen módosítás vagy kiegészítés hatálybalépése után letétbe helyezett bármilyen megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat a kiegészítéseket vagy módosításokat tartalmazó Egyezményre vonatkozik.

(4) A 11. Cikkben előirányzott eljárás szerinti módosítások vagy kiegészítések elfogadása után, de hatálybalépése előtt letétbe helyezett bármely okirat e módosítások vagy kiegészítések hatálybalépésének napjától vonatkozik az Egyezményre.

11. Cikk

(1) Egy vagy több Szerződő Félnek az Egyezmény kiegészítésére vagy módosítására vonatkozó javaslatát írásban megküldik a letéteményesnek, amely a Szerződő Feleknek megküldi véleményezésre a kiegészítések vagy módosítások szövegét.

(2) Az előző bekezdésnek megfelelően közölt bármely kiegészítő vagy módosító javaslatot elfogadottnak tekintik, ha a javasolt kiegészítés vagy módosítás letéteményes által történt közlésének napjától számított hat hónapon belül a Szerződő Felek egyike sem emelt ellene kifogást.

(3) A letéteményes értesíti az Egyezmény valamennyi Szerződő Felét arról, hogy a javasolt kiegészítés vagy módosítás ellen emeltek-e kifogást. Ha a javasolt kiegészítés vagy módosítás ellen kifogást emeltek, akkor azt nem tekintik elfogadottnak és ezzel kapcsolatban semmiféle intézkedést nem hoznak. Ha a letéteményes nem kapott értesítést a kifogásról, a kiegészítés vagy módosítás valamennyi Szerződő Fél számára az előző bekezdésben feltüntetett hat hónapos határidő lejárta után három hónap elteltével lép hatályba.

12. Cikk

(1) Bármely Szerződő Fél a letéteményeshez intézett írásos értesítéssel felmondhatja az Egyezményt.

(2) A felmondás az értesítés letéteményeshez való beérkezésének napjától számított hat hónap eltelte után lép hatályba.

13. Cikk

(1) Az Egyezmény letéteményese írásban értesíti valamennyi Szerződő Felet:

a) az aláírásról, megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról és csatlakozásról,

b) az Egyezmény hatálybalépésének napjáról,

c) a felmondásokról,

d) az Egyezmény kiegészítésének vagy módosításának hatálybalépéséről.

(2) A letéteményes megküldi valamennyi Szerződő Félnek az Egyezmény megfelelő módon hitelesített másolatát.

Az Egyezmény letéteményese a Bolgár Népköztársaság Kormánya.

14. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek más megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.

15. Cikk

Az Egyezmény készült Plovdivban ezerkilencszáznyolcvanhat április huszonkettedikén, egy példányban, orosz nyelven.

Ennek igazolásául a meghatalmazott képviselők az Egyezményt aláírták.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1989. évi március hó 8. napjától kell alkalmazni. (Az Egyezménynek a Magyar Köztársaság *  vonatkozásában történő hatálybalépésének napja.)

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére