A jogszabály mai napon ( 2020.04.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

76/1989. (VII. 10.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya közötti kulturális egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány *  a Magyar Köztársaság *  Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya között Caracasban 1988. december 13-án aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti. (Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1989. április 20-án megtörtént.)

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„KULTURÁLIS EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya között

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Felek”) attól a szándéktól vezérelve, hogy erősíteni kívánják a két ország baráti kapcsolatait,

óhajtva, hogy elősegítsék egymás kultúrájának kölcsönös megismerését,

elhatározták, hogy Kulturális Egyezményt kötnek és e célból a következőkben állapodtak meg:

I. Cikk

A Szerződő Felek ösztönzik az együttműködést a kultúra, az oktatás, a tudomány, a sport, a sajtó, a rádió, a televízió és a film területén.

II. Cikk

A Szerződő Felek bátorítják és előmozdítják:

1. A két ország kulturális, tudományos és oktatási szervezetei, oktatási intézményei, művészeti és írószövetségei, ifjúsági szervezetei, sajtó-, rádió, és televízióügynökségei együttműködését.

2. Koncertek, kiállítások, színházi előadások megrendezését és művészeti alkotások bemutatását, egymás kultúrájának jobb megismerése céljából.

3. Szakemberek, egyetemi tanárok, diákok részvételét konferenciákon, kongresszusokon, szemináriumokon, alap- és továbbképző tanfolyamokon.

4. Mindkét ország érdeklődésére számot tartó, az Egyezmény célkitűzéseivel kapcsolatos irodalmi, művészeti, sport- és egyéb kiadványok cseréjét, valamint azok fordítását és megjelentetését.

5. Filmek, hangfelvételek és egyéb, a rádió, a televízió, illetve a sajtó által terjeszthető anyagok, valamint zenei művek, színdarabok cseréjét.

6. A két ország szakértőinek együttműködését és információcseréjét tudományos fokozatok kölcsönös elismerése lehetőségének tanulmányozása érdekében, azzal a céllal, hogy erről külön megállapodás aláírására kerüljön sor.

7. A két ország közötti turizmus fejlesztését.

III. Cikk

A Szerződő Felek hozzájárulnak sportkapcsolatok létesítéséhez és fejlesztéséhez a két ország sportszervezetei között csapataik és sportolóik bemutatókon és versenyeken való részvétele, valamint szakértőik és edzőik cseréje útján.

IV. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása céljából a Szerződő Felek munkaterveket dolgoznak ki, amelyekben meghatározzák az együttműködés konkrét területeit és pénzügyi feltételeket. Hasonlóképpen, illetékes szerveik útján, a Felek kiegészítő megállapodásokat köthetnek egyéb együttműködési, valamint csereprogramokról és tervekről, meghatározva a végrehajtás időtartamát, módját, pénzügyi- és egyéb feltételeit.

V. Cikk

A Szerződő Felek megkönnyítik - vámmentesség biztosításával - a Kulturális Egyezmény végrehajtása céljából a másik fél által küldött anyagok behozatalát. A vámmentesen behozott anyagok nem, illetve csak a fogadó fél illetékes hatóságai által meghatározott feltételek alapján idegeníthetők el a fogadó ország területén.

VI. Cikk

A Szerződő Felek - belső törvényes rendelkezéseikkel összhangban - megteszik a szükséges intézkedéseket a másik ország olyan állampolgárainak az országba történő belépése, tartózkodása és mozgása megkönnyítése céljából, akik az Egyezmény és az abból származó kiegészítő megállapodások végrehajtására irányuló tevékenységet folytatnak.

A Szerződő Felek adminisztratív könnyítéseket biztosítanak a vízum megszerzése, a vám- és pénzügyi formalitások meggyorsítása céljából.

VII. Cikk

Ezen együttműködés és mindaz, ami az Egyezményben szerepel, meg kell hogy feleljen a Szerződő Felek belső törvényes rendelkezéseinek, normáinak.

VIII. Cikk

Az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak teljesítéséről szóló diplomáciai jegyzékek kicserélése napján lép hatályba.

IX. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezéséből, vagy alkalmazásából adódó eltéréseket és vitákat a Szerződő Felek egymás közötti tárgyalásokon tisztázzák.

X. Cikk

Az Egyezmény a hatálybalépéstől számított 5 évig marad érvényben és időtartama automatikusan újabb 5 évvel meghosszabbodik, amennyiben a Szerződő Felek egyike - legalább 6 hónappal az Egyezmény lejárta előtt - ellentétes szándékáról írásban nem értesíti a másik felet.

XI. Cikk

Az Egyezményt bármelyik fél, bármikor írásban mondhatja fel és érvényessége a felmondástól számított 6 hónap múlva szűnik meg.

Készült Caracasban, Ezerkilencszáznyolcvannyolc december hónap tizenharmadik napján két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. április 20-ától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére