A jogszabály mai napon ( 2023.12.08. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1990. évi XII. törvény

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról * 

1. § Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj (a továbbiakban együtt: Díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.

2. § (1) A Díj fokozatai: nagydíj és díj.

(2) A Díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(3) A Díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

3. § (1) *  A Díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

(2) *  Az emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Kossuth Lajos, illetve Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó – oklevéltartó – része ezüstözött.

(3) *  A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű nettó nominál átlagkereset hatszorosa, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.

(4) A jutalomösszeg adó- és illetékmentes.

(5) * 

(6) *  A Díj adományozásával járó költségeket a Sándor-palota költségvetésében kell biztosítani.

3/A. § *  (1) A 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető.

(2) Nem részesülhet tudományos alkotói járadékban:

a) a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerint művészeti járadékban részesülő vagy arra jogosult személy,

b) a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagja,

c) aki a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy

d) akitől a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerést visszavonták.

(3) A tudományos alkotói járadék fedezetét a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésében kell biztosítani.

(4) *  A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a.

(5) A tudományos alkotói járadék élethosszig tartó juttatás.

4. § A Díjban részesített személy jogosult a Kossuth-díjas, illetőleg a Széchenyi-díjas cím használatára.

4/A. § *  A Díj adományozására és visszavonására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvénynek a Magyar Érdemrend adományozására, illetőleg visszavonására vonatkozó eljárási szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5. § (1) A Díjat a köztársasági elnök adományozza.

(2) A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a Kormány tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.

(3) Újabb Díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.

6. § A Díjat a köztársasági elnök – általában március 15-én – ünnepélyes körülmények között adja át a kitüntetettnek.

7. § *  A kitüntető címet a köztársasági elnök a Kormány előterjesztésére visszavonja attól, aki arra érdemtelenné vált.

7/A. § *  (1) *  A díjazott személyekről a nemzetpolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.

(2) *  A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az előterjesztő részére, továbbá a tudományos alkotói járadék folyósításához szükséges adatok ellenőrzése céljából a tudományos alkotói járadék folyósításáért felelős szerv részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A köztársasági elnök, illetve a Sándor-palota köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.

(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Díj adományozásától vagy visszavonásától számított harminc évig tartalmazza.

7/B. § *  (1) A tudományos alkotói járadék folyósítását a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatként a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján, külön jogszabályban meghatározott eljárásban végzi.

(2) A Titkárság a tudományos alkotói járadék folyósításával kapcsolatban kezeli a Széchenyi-díjban részesített személy

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) állandó lakcímét,

d) tartózkodási helyét,

e) telefonszámát,

f) elektronikus levélcímét

g) banki folyószámlaszámát,

h) elismerésben részesülésének időpontját,

i) 7/A. § (1) bekezdés szerinti egyéb adatait.

8. § (1) *  Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1963. évi 36. törvényerejű rendelet alapján Állami Díjjal kitüntetett személyek e törvény hatályba lépését követően is jogosultak az Állami Díjas kitüntető cím viselésére.

(3) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Díj adományozására történő javaslattétel, valamint az adományozás és visszavonás részletes szabályait rendeletben megállapítsa. * 

(4) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tudományos alkotói járadék igénylésének és folyósításának részletes szabályait rendeletben megállapítsa. *