A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1990. (I. 31.) MT rendelet

a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – minden bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, illetőleg területre (a továbbiakban együtt: bérlemény) kiterjed.

(2) *  Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra az esetekre, amikor a víziközmű üzemeltetője által szolgáltatott – mellékvízmérővel elkülönített – vízért az érdekelt vízdíjat fizet.

A víz- és csatornadíj áthárításának kötelezettsége

2. § (1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a bérbeadónak – a lakbéren (helyiségbéren) felül – díjmegtérítést kötelesek fizetni.

(2) A díjmegtérítés havi összege azokban a bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás

a) mérhető, az előző – egy teljes éves időtartam alatti – évben mért vízfogyasztás alapján meghatározott víz- és csatornadíj egytizenketted része;

b) *  nem mérhető

– az önkormányzat tulajdonában álló lakás esetében az önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat – rendeletében meghatározott víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normák, valamint a településen érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része;

– minden más bérlemény esetén a felek megállapodásának megfelelő összeg, ennek hiányában az önkormányzat rendeletében meghatározott víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó norma figyelembevételével megállapított összeg.

(3) *  Amennyiben az önkormányzatnak a bérbeadás feltételeiről nem kell rendeletet alkotnia – a felek megállapodásának hiányában –, a bérbeadó köteles vízmérő felszereléséről gondoskodni.

(4) *  A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § * 

4. § (1) Az egyes bérlemények után fizetendő díjmegtérítés összegét – a felek megállapodása esetének kivételével – a bérbeadó állapítja meg és közli a bérlőkkel.

(2) Ha a bérlő a közölt díjmegtérítést nem fogadja el, annak megállapítását a bíróságtól kérheti. A bíróság jogerős határozatáig a bérbeadó által közölt díjmegtérítést kell megfizetni.

5. § *  A bérlő a díjmegtérítést a lakbérrel (helyiségbérrel) egyidőben köteles a bérbeadó részére megfizetni; e kötelezettség nem teljesítése esetén a bérleti szerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. § * 

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépéskor fennálló bérleti jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.

Melléklet a 18/1990. (I. 31.) MT rendelethez *