A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/1990. (II. 28.) MT rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek főtitkáránál, mint letéteményesnél 1989. évi április hó 20. napján megtörtént. A Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1989. évi július hó 19. napján lépett hatályba.)

1. § A Minisztertanács „Az ózonréteget lebontó anyagokról” szóló, Montreálban 1987. szeptember 16. napján aláírt jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

MONTREÁLI JEGYZŐKÖNYV AZ ÓZONRÉTEGET LEBONTÓ ANYAGOKRÓL

A Jegyzőkönyv részesei

Lévén az ózonréteg védelméről szóló bécsi Egyezmény szerződő Felei,

Tudatában annak, hogy azon Egyezmény keretében kötelezettségük a szükséges intézkedések megtétele az emberi egészség és a környezet megóvására az emberi tevékenységből eredő, vagy feltételezhetően bekövetkező negatív hatásoktól, amelyek megváltoztatják, vagy feltételezhetően módosítják az ózonréteget,

Felismerve azt, hogy meghatározott anyagok világszerte történő kibocsátása jelentősen károsíthatja, vagy másképpen úgy módosíthatja az ózonréteget, hogy az várhatóan az emberi egészségre és a környezetre ártalmas hatásokkal jár,

Tudatában ezen anyagok kibocsátása potenciális klimatikus hatásainak,

Figyelve arra, hogy az ózonréteg lebontástól való megvédésére hozott intézkedések megfelelő tudományos ismeretekre legyenek alapozva, figyelembe véve a műszaki és gazdasági körülményeket,

Eltökélve arra, hogy megvédik az ózonréteget, a lebontó anyagok globális összkibocsátását méltányosan szabályozó, megelőző intézkedések meghozatalával, a tudományos ismeretek fejlődésével végső célul teljes kiküszöbölésüket kitűzve, számításba véve a műszaki és gazdasági körülményeket, és figyelemmel kísérve a fejlődő országok fejlődésének igényeit, * 

Elismerve, hogy különleges intézkedést igényel a fejlődő országok igényeinek kielégítése, beleértve a kiegészítő pénzügyi forrásokról és a szükséges technológiák hozzáférhetőségéről való gondoskodást, szem előtt tartva, hogy az anyagi eszközök szükséges nagysága előrelátható, és hogy az anyagi eszközök várhatóan jelentősen járulnak hozzá ahhoz, hogy a világ hogyan képes megoldani az ózonlebontás és káros hatásai tudományosan megállapított problémáját, * 

Megjegyezve, hogy nemzeti és regionális szinten már történtek intézkedések bizonyos halogénezett szénhidrogének kibocsátásának szabályozására,

Megfontolva az ózonréteget lebontó anyagok kibocsátásainak korlátozásával és csökkentésével kapcsolatos alternatív technológiák kutatása, fejlesztése és átadása terén a nemzetközi együttműködés elősegítésének a fontosságát, különös figyelemmel a fejlődő országok igényeire. * 

MEGEGYEZTEK A KÖVETKEZŐKBEN:

1. Cikk
Meghatározások

A Jegyzőkönyvre vonatkozóan:

1. „Egyezmény” az ózonréteg védelméről szóló bécsi Egyezményt jelenti, amelyet 1985. március 22-én fogadtak el.

2. „Felek” ezen Jegyzőkönyv részeseit jelenti, kivéve, ha a szöveg ezt másképpen nem értelmezi.

3. „Titkárság” az Egyezmény titkárságát jelenti.

4. *  „Szabályozott anyag”: a Jegyzőkönyv „A”, „B”, „C”, vagy „E” függelékében felsorolt anyagot jelenti akár önmagában, akár egy keverékben fordul elő. Ide tartozik bármely ilyen anyag izomerje, kivéve, ha az a vonatkozó függelékben másképpen áll, kivételt képez azonban bármely szabályozott anyag vagy keverék, amennyiben egy olyan feldolgozott termékben van, amely nem ilyen anyag szállítására vagy tárolására használt tartály.

5. *  „Termelés”: a szabályozott anyagok előállított mennyisége, levonva ebből a Felek által elfogadásra kerülő technológiákkal ártalmatlanított mennyiséget és a más vegyi anyagok előállításához teljes mértékben alapanyagként felhasznált mennyiséget. Az újrafeldolgozott és újrahasznosított mennyiség nem tekinthető „termelésnek”.

6. „Felhasználás” a szabályozott anyagok termelése hozzáadva azok importját és levonva azok exportját.

7. A termelés, importok, exportok és felhasználás „Számított szintjei” a 3. Cikkel összhangban meghatározott szinteket jelenti.

8. „Ipari racionalizáció” a termelés egésze, vagy egy része számított szintjének egyik Féltől egy másiknak történő átadását jelenti, gazdasági hatékonyság elérése érdekében, vagy üzem bezárása miatt előre látható ellátási hiány pótlására.

9. * 

2. Cikk
Szabályozó intézkedések

1. * 

2. * 

3–4. * 

5. *  Bármely Fél átadhatja egy másiknak a 2A.–2F. és 2H. Cikkekben szereplő anyagok számított termelési szintjének bármely hányadát, egy vagy több szabályozási időszakban, amennyiben az érintett Felek termelése kombinált összegének számított szintje a szabályozott anyagok egyik csoportjában sem lépi túl az azon Cikkekben arra a csoportra megállapított termelési határértéket. A termelés ilyen átadását minden érintett Félnek be kell jelentenie a Titkárságnak, közölve az ilyen átadás feltételeit és a vonatkozó időszakot.

5 bis. *  Nem az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő bármely Fél egy vagy több szabályozási időszakra átadhatja egy másik ilyen Félnek a 2F. Cikkben kifejtett felhasználása számított szintjének egy részét, amennyiben a számított szintjéből részt átadó Fél felhasználásának a számított szintje az „A” függelék I. csoportjában szabályozott anyagokat illetően 1989-ben nem lépte túl a 0,25 kg/főt és az érdekelt Felek együttes felhasználásának az összegzett számított szintje nem lépi túl a 2F. Cikkben rögzített felhasználási határokat. A felhasználás ilyen átengedését minden érdekelt Fél írásban kell közölje a Titkársággal, kifejtve az átadás feltételeit, és hogy az mely időszakra vonatkozik.

6. *  A nem az 5. Cikk szerint működő bármely Fél, amelynek az „A” vagy „B” függelék szabályozott anyagok termelésére üzeme jelenleg épül, vagy 1987. szeptember 16. előtt erre szerződést kötött és a nemzeti jogszabályozás azt 1987. január 1. előtt előkészítette, az ilyen üzemek által termelt anyagokat hozzászámíthatja az 1986. évi ilyen anyag termeléséhez az 1986. évre számított termelési szint meghatározása céljából, feltéve, hogy ezek az üzemek 1990. december 31-ig elkészülnek és ezek termelésével együtt a Fél szabályozott anyag felhasználásának számított éves szintje nem emelkedik 0,5 kg/fő fölé.

7. Bármilyen 5. bekezdés szerinti termelés-átadást, vagy a 6. bekezdés szerinti bármely termelés-növekedést jelezni kell a titkárságnak, legkésőbb az átadásig, vagy az új üzem belépéséig.

8. a) *  Azok a Felek, amelyek az Egyezmény 1(6) Cikkében meghatározott tagállamai egy regionális gazdasági integrációs szervezetnek, megállapodhatnak abban, hogy kötelezettségeiket – a 2., 2/A)–2/I) cikkben előírt felhasználást tiszteletben tartva – közösen hajtják végre, feltéve, hogy összes felhasználásuk kombinált számított szintje nem lépi túl a 2., 2/A)–2/E) cikkben előírt szintet.

b) Bármely ilyen megállapodás Felei informálják a titkárságot a megállapodás feltételeiről, még a megállapodásban foglalt felhasználás-csökkentés időpontja előtt.

c) Az ilyen megállapodás akkor érvényes, ha a regionális gazdasági integrációs szervezet minden tagállama és az érintett szervezet is a Jegyzőkönyv szerződő Fele és a titkárságnak jelezték a végrehajtás módját.

9. a) A 6. Cikk szerinti hatásvizsgálatra alapozva a Felek határozhatnak, hogy

(i) *  módosítják-e az „A”, „B”, „C” és/vagy „E függelékben szereplő ózonlebontó potenciálokat és amennyiben igen, akkor milyenek legyenek a módosítások, valamint

(ii) *  vállalnak-e további termelési vagy felhasználási módosításokat és csökkentéseket és amennyiben igen, akkor milyen mértékű, mennyiségű és időzítésű módosítások és csökkentések legyenek azok.

b) Az ilyen módosítási javaslatokat a titkárság a Felekkel legalább hat hónappal a Felek azon ülését megelőzően közli, amelyen azokat elfogadásra javasolják.

c) *  Ilyen döntések meghozatalánál a Felek mindent megtesznek, hogy konszenzussal jussanak megállapodásra. Ha minden konszenzus iránti törekvés kimerült és nem jutottak megegyezésre, az ilyen határozatok végső megoldásként a jelen levő és szavazó Felek kétharmados szavazat-többségével is elfogadhatók, ha ezek az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő, jelenlévő és szavazó Felek többségét és a nem úgy működő jelenlévő és szavazó Felek többségét képviselik.

d) A határozatokról, amelyek minden Fél számára kötelezők lesznek, a letéteményes haladéktalanul értesíti a Feleket. Hacsak a határozatokban másképpen nem rendelkeznek, azok a letéteményes értesítésétől számított hat hónap leteltével lépnek hatályba.

10. *  A Jegyzőkönyv 6. Cikke szerinti hatásvizsgálatokra alapozva és az Egyezmény 9. Cikkében rögzített eljárással összhangban a Felek határozhatnak:

(i) hogy valamely anyagot és ha igen, akkor melyeket iktassanak be, vagy töröljenek a Jegyzőkönyv bármely függelékéből; és

(ii) az ezen anyagokra alkalmazandó szabályozó intézkedések mechanizmusáról, mértékéről és időzítéséről.

11. *  A 2., és a 2/A)–2/I) cikkben foglaltakra való tekintet nélkül a Felek a 2., és a 2/A)–2/I) cikkben megkívántnál szigorúbb intézkedéseket vállalhatnak.

2/A) Cikk: CFC-k * 

1. *  Minden Fél biztosítja, hogy a Jegyzőkönyv hatályba lépését követő hetedik hónap első napjától számított tizenkét hónapos időszakban és ezután minden tizenkét hónapos időszakban az A függelék I. csoportjában felsorolt anyagok felhasználásának számított szintje nem haladja meg a felhasználás 1986. évre számított szintjét. Ugyanezen időszak végéig minden Fél, amely ezen anyagokból egyet, vagy többet termel, biztosítja, hogy ezen anyagok termelésének számított szintje nem lépi túl 1986. évi termelésének számított szintjét, kivéve, ha ez a szint nem jelent tíz százaléknál nagyobb növekedést az 1986-os szintet alapul véve. Ilyen növekedés csak az 5. Cikk szerint működő Felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése és a Felek közötti ipari racionalizáció céljából engedhető meg.

2. *  Minden Fél biztosítja, hogy az 1991. július 1-jétől 1992. december 31-ig terjedő időszakban az „A” függelék I. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok felhasználásának és termelésének számított szintjei nem lépik túl ezen anyagok felhasználásának és termelésének az 1986. évi számított szintjeinek a 150 százalékát. 1993. január 1-jétől hatályosan ezen szabályozott anyagok tizenkét hónapos szabályozási időszakai minden évben január 1-jétől december 31-éig számítandók.

3. *  Minden Fél biztosítja, hogy az 1994. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban az „A” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1986. évi felhasználás számított szintjének a huszonöt százalékát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ugyanezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1986. évi termelés számított szintjének a huszonöt százalékát. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1986. évi termelés számított szintjének legfeljebb tíz százalékával meghaladhatja ezt a határt.

4. *  Minden Fél biztosítja, hogy az 1996. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban az „A” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ugyanezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl a nullát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelése éves átlagának megfelelő mennyiséggel, az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti. Ezen bekezdés alkalmazása fenntartja annak a lehetőségét, hogy a Felek döntsenek a termelés és felhasználás olyan szintjének a megengedéséről, amely az általuk szükségesnek elfogadott alkalmazások kielégítéséhez kell.

5. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2003. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának nyolcvan százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

6. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk (1) bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának ötven százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

7. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2007. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának tizenöt százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

8. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

9. *  E cikk 4–8. bekezdései alapján az alapvető hazai szükségletek kiszámításának céljából a részes fél termelése éves átlagának kiszámításába beletartozik minden olyan termelési jogosultság, amelyet a részes fél a 2. cikk 5. bekezdése alapján adott át, de nem tartozik bele semmilyen olyan termelési jogosultság, amelyet a részes fél a 2. cikk 5. bekezdése alapján szerzett.

2/B) Cikk: Halonok * 

1. *  Minden Fél biztosítja, hogy az 1992. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban az „A” függelék II. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1986. évi felhasználás számított szintjét. Egy vagy több ilyen anyagot termelő minden fél ugyanezen időszakokra biztosítja, hogy az anyagok termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1986. évi termelés számított szintjét. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1986. évi termelés számított szintjének legfeljebb tíz százalékával meghaladhatja ezt a határt.

2. *  Minden Fél biztosítja, hogy az 1994. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban az „A” függelék II. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezeket az anyagokat termelő minden Fél biztosítja ugyanezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket 2002. január 1-jéig az 1986-os termelés számított szintjének tizenöt százalékával túllépheti; azután ezt a határértéket az A melléklet II. csoportjában levő szabályozott anyagok termelése éves átlagának megfelelő mennyiséggel az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti. Ezen bekezdés alkalmazása fenntartja annak a lehetőségét, hogy a Felek döntsenek a termelés és felhasználás olyan szintjének a megengedéséről, amely az általuk szükségesnek elfogadott alkalmazások kielégítéséhez kell.

3. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet II. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának ötven százalékát az 1995-től 1997-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

4. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban az A melléklet II. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

2C) Cikk: egyéb telített CFC-k * 

1. Minden Fél biztosítja, hogy az 1993. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi felhasználás számított szintjének a nyolcvan százalékát. Ezek az anyagok közül egyet vagy többet termelő minden Fél biztosítja ugyanezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi termelés számított szintjének a nyolcvan százalékát. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelési számított szintjének legfeljebb tíz százalékával haladhatja meg ezt a határt.

2. Minden Fél biztosítja, hogy az 1994. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi felhasználás számított szintjének a huszonöt százalékát. Ezen anyagok közül egyet vagy többet termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyagok termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi termelés számított szintjének a huszonöt százalékát. Az 5. Cikk d) bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelés számított szintjének legfeljebb tíz százalékával meghaladhatja ezt a határt.

3. *  Minden Fél biztosítja, hogy az 1996. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezekből az anyagokból egyet vagy többet termelő minden Fél biztosítja ugyanezen időszakokon, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket 2003. január 1-jéig az 1989-es termelés számított szintjének tizenöt százalékával túllépheti; azután ezt a határértéket a B melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének éves átlaga nyolcvan százalékának megfelelő mennyiséggel az 1999-tól 2000-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti. Ezen bekezdés alkalmazása fenntartja annak a lehetőségét, hogy a Felek döntsenek a termelés és felhasználás olyan szintjének a megengedéséről, amely az általuk szükségesnek elfogadott alkalmazások kielégítéséhez kell.

4. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2007. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban a B melléklet 1 csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyagok termelése éves átlagának tizenöt százalékát az 1998-tól 2000-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

5. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2010. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban a B melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

2D) Cikk: Szén-tetraklorid * 

1. Minden Fél biztosítja, hogy az 1995. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék II. csoportjában szabályozott anyag felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi felhasználás számított szintjének a tizenöt százalékát. Ezt az anyagot termelő minden Fél biztosítja ezen időszakra, hogy az anyag termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi termelés számított szintjének a tizenöt százalékát. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelés számított szintjének legfeljebb tíz százalékával meghaladhatja ezt a határt.

2. Minden Fél biztosítja, hogy az 1996. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék II. csoportjában szabályozott anyag felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezt az anyagot termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyag termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelés számított szintjének legfeljebb tizenöt százalékával meghaladhatja ezt a határt. Ezen bekezdés alkalmazása fenntartja annak a lehetőségét, hogy a Felek döntsenek a termelés és felhasználás olyan szintjének a megengedéséről, amely az általuk szükségesnek elfogadott alkalmazások kielégítéséhez kell.

2E) Cikk: 1,1,1-triklór-etán (metil kloroform) * 

1. Minden Fél biztosítja, hogy az 1993. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék III. csoportjában szabályozott anyag felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi felhasználás számított szintjét. Ezt az anyagot termelő minden Fél biztosítja ezen időszakra, hogy az anyag termelésének a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi termelés számított szintjét. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelés számított szintjének legfeljebb tíz százalékával meghaladhatja ezt a határt.

2. Minden Fél biztosítja, hogy az 1994. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék III. csoportjában szabályozott felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi felhasználás számított szintjének az ötven százalékát. Ezt az anyagot termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyag termelésének a számított szintje nem lépi túl az 1989. évi termelés számított szintjének az ötven százalékát. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelés szintjének legfeljebb tíz százalékával meghaladhatja ezt a határt.

3. Minden Fél biztosítja, hogy az 1996. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „B” függelék III. csoportjában szabályozott anyag felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezt az anyagot termelő minden Fél biztosítja ezen időszakokra, hogy az anyag termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát. Az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek alapvető hazai igényeinek a kielégítésére azonban a termelés számított szintje az 1989. évi termelés számított szintjének legfeljebb tizenöt százalékával meghaladhatja ezt a határt. Ezen bekezdés alkalmazása fenntartja annak a lehetőségét, hogy a Felek döntsenek a termelés és felhasználás olyan szintjének a megengedéséről, amely az általuk szükségesnek elfogadott alkalmazások kielégítéséhez kell.

2F) Cikk: HCFC-k (telítetlen freonok) * 

1. Minden Fél biztosítja, hogy az 1996. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az alábbiak összegét:

a) *  az „A” függelék I. csoportjában szabályozott 1989. évi felhasználása számított szintjének a kettő egész nyolctized százaléka, valamint

b) a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok 1989. évi felhasználásának a számított szintje.

2. Minden Fél biztosítja, hogy a 2004. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti mennyiség hatvanöt százalékát.

3. Minden Fél biztosítja, hogy a 2010. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti mennyiség harmincöt százalékát.

4. Minden Fél biztosítja, hogy a 2015. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti mennyiség tíz százalékát.

5. *  Minden Fél biztosítja, hogy a 2020. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az ezen Cikk 1. bekezdése szerinti mennyiség nulla egész öt tized százalékát. Ez a felhasználás kizárólag az akkor meglévő hűtő- és légkondicionáló berendezések szervizelésére korlátozódik.

6. Minden Fél biztosítja, hogy a 2030. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát.

7. *  1996. január 1-jétől minden Fél biztosítja, hogy:

a) a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználását olyan alkalmazásokra korlátozza, ahol környezetvédelmi szempontból kedvezőbb más alternatív anyag vagy technológia nem áll rendelkezésre,

b) a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok használata nem történik olyan alkalmazási területeken kívül, amelyekhez jelenleg „A”, „B” vagy „C” függelékekben szabályozott anyagot használnak, kivéve az emberi élet és egészség védelmének a ritka eseteit; valamint

c) a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagokat az alkalmazást illetően úgy választják meg, hogy az az ózon lebomlást minimalizálja, egyéb környezetvédelmi, biztonsági és gazdasági megfontolásokon túlmenően.

Minden fél – amely egyet vagy többet gyárt ezekből az anyagokból – köteles biztosítani a 2004. január 1-jével induló tizenkét hónapos időszakra, valamint minden azt követő tizenkét hónapos időszakra, hogy a C Melléklet I. Csoportjában a szabályozott anyagok számított termelési szintje évente ne haladja meg:

A C Melléklet I. Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított felhasználási szintjének és az A Melléklet I. Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított felhasználási szintje 2,8%-ának az összegét; valamint

A C Melléklet 1 Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított termelési szintjének és az A Melléklet I. Csoportja szabályozott anyagainak 1989. évi számított termelési szintje 2,8%-ának az összegét.

Azonban az 5. cikk 1. bekezdése alá tartozó felek alapvető hazai igényeinek kielégítésére a kiszámított termelési szint meghaladhatja ezt a határt a fenti módon meghatározott, C melléklet I. Csoport szabályozott anyagai számított termelési szintjének 15%-áig.

2G) Cikk: HBFC-k (telítetlen halonok) * 

Minden Fél biztosítja, hogy az 1996. január 1-jét követő tizenkét hónapos időszakban és azt követően minden tizenkét hónapos időszakban a „C” függelék II. csoportjában szabályozott anyagok felhasználásának a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ilyen anyagot termelő minden Fél biztosítja ugyanezen időszakokon, hogy az anyagok termelésének a számított szintje nem lépi túl a nullát. Ezen bekezdés alkalmazása fenntartja annak a lehetőségét, hogy a Felek döntsenek a termelés és felhasználás olyan szintjének a megengedéséről, amely az általuk szükségesnek elfogadott alkalmazások kielégítéséhez kell.

2H) Cikk: Metil-bromid * 

1. Minden félnek biztosítania kell, hogy az 1995. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjét. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanerre az időszakra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjét. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

2. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy az 1995. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden ezután következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének hetvenöt százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanerre az időszakra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének hetvenöt százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

3. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2001. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének ötven százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének ötven százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

4. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2003. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg az 1991-es felhasználás számított szintjének harminc százalékát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelésének számított szintje évente ne haladja meg az 1991-es termelés számított szintjének harminc százalékát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket maximum tíz százalékkal túllépheti a felek 1991-es termelésének számított szintjéhez képest.

5. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és az utána következő tizenkét hónapos időszakban, az E mellékletben levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente ne haladhassa meg a nullát. Minden ilyen anyagot gyártó félnek biztosítania kell ugyanezekre az időszakokra, hogy az anyag termelése ne haladja meg a nullát. Az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében azonban a termelés számított szintje ezt a határértéket 2002. január 1-jéig az 1991-es termelés számított szintjének tizenöt százalékával túllépheti; azután ezt a határértéket az E mellékletben levő szabályozott anyag termelése éves átlagának megfelelő mennyiséggel az 1995-től 1998-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében túllépheti. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, de a felek döntik el, hogy engedélyezik-e azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt felhasználási igények kielégítéséhez. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, kivéve, ha a felek úgy döntenek, hogy engedélyezik azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt mezőgazdasági felhasználási igények kielégítéséhez.

5. bis. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2005. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden utána következő tizenkét hónapos időszakban az E mellékletben levő szabályozott anyag termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg az anyag termelése éves átlagának nyolcvan százalékát az 1995-tól 1998-ig tartó időszakra az alapvető hazai szükségletek kielégítése érdekében.

5. ter. *  Minden félnek biztosítania kell, hogy a 2015. január 1-jén kezdődő tizenkét hónapos időszakban, és minden utána következő tizenkét hónapos időszakban az E mellékletben levő szabályozott anyag termelésének számított szintje az 5. cikk 1. bekezdése szerint működő felek alapvető hazai szükségleteinek kielégítése érdekében ne haladhassa meg a nullát.

6. *  Az e cikknek megfelelő felhasználási és termelési számított szintekbe nem tartoznak bele a részes fél által karantén és szállítmányozás előtti alkalmazások céljából felhasznált mennyiségek.

2I Cikk: Bróm-klór-metán * 

Minden fél biztosítja, hogy a 2002. január 1-jével kezdődő, s minden azt követő 12 hónapos időszakban a C Melléklet III. Csoportjába tartozó szabályozott anyag felhasználásának és termelésének kiszámított szintje nem haladja meg a nullát. Ez a bekezdés meghagyja azt a lehetőséget, hogy a felek dönthessenek a termelés és felhasználás olyan szintjének engedélyezéséről, amely a nem helyettesíthető felhasználásuk kielégítéséhez szükséges.

3. Cikk
Szabályozási szintek számítása * 

A 2., 2/A)–I) és 5. Cikk céljaira minden Fél a következők szerint határozza meg az A, B, C, vagy E függelék minden csoportjában szereplő anyagokra saját számított szintjét: * 

a) a termelésre:

(i) *  minden egyes szabályozott anyag éves termelését beszorozva annak az A, B, C, vagy E függelékben meghatározott ózonlebontó potenciáljával; és

(ii) a szorzat-számokat csoportonként összeadva.

b) Az importokat és exportokat külön-külön az a) pontban leírt eljárás analógiáját követve; és

c) a felhasználást illetően összeadva a termelés és importok számított szintjét és kivonva az exportok számított szintjét, ahogyan azokat az a) és b) pontok szerint meghatározták. Azonban 1993. január elsejétől kezdődően nem Félhez irányuló bármely export nem vonható le az exportáló Fél felhasználási szintjének számításakor.

4. Cikk * 
A nem Felekkel való kereskedelem szabályozása

1. 1990. január 1-jétől minden Fél megtiltja az „A” függelékben szabályozott anyagok importját minden olyan államból, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

1. bis. Ezen bekezdés hatálybalépésének az időpontjától számított egy éven belül minden Fél megtiltja a „B” függelékben szabályozott anyagok importját minden olyan államból, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

1. ter. Ezen bekezdés hatálybalépését követő egy éven belül minden Fél megtiltja a „C” függelék II. csoportjában szabályozott bármely anyag importját minden olyan országból, amely nem csatlakozott ehhez a Jegyzőkönyvhöz.

1. qua. E bekezdés hatálybalépésétől számított egy éven belül minden fél megtiltja az E Mellékletben rögzített szabályozott anyag importját minden olyan államtól, amely nem részese a jegyzőkönyvnek.

1. quin. 2004. január 1-jétől minden fél tiltja a C Melléklet I. Csoportjába tartozó szabályozott anyagok bármely, a jegyzőkönyvben félként nem szereplő államból történő importját.

1. sex. E bekezdés hatálybalépését követő egy éven belül minden fél tiltja a C Melléklet III. Csoportjába tartozó szabályozott anyag bármely, a jegyzőkönyvben félként nem szereplő államból történő importját.

2. 1993. január 1-jétől minden Fél megtiltja bármilyen szabályozott anyag exportját bármely olyan államba, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

2. bis. Ezen bekezdés hatálybalépésének az időpontjától számított egy év múltán minden Fél megtiltja a „B” függelékben szabályozott anyagok exportját bármely olyan országba, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

2. ter. Ezen bekezdés hatálybalépését követő egy éven belül minden Fél megtiltja a „C” függelék II. csoportjában szabályozott minden anyag exportját olyan államokba, amelyek nem csatlakoztak ehhez a Jegyzőkönyvhöz.

2. qua. E bekezdés hatálybalépését követő egy év múlva minden Fél megtiltja az E Mellékletben rögzített szabályozott anyag exportját minden olyan államba, amely nem részese a jegyzőkönyvnek.

2. quin. 2004. január 1-jétől minden fél tiltja a C Melléklet I. Csoportjába tartozó szabályozott anyagok bármely, a jegyzőkönyvben nem félként szereplő államba történő exportját.

2. sex. E bekezdés hatálybalépését követő egy éven belül minden fél tiltja a C Melléklet III. Csoportjába tartozó szabályozott anyag bármely, a jegyzőkönyvben félként nem szereplő államba történő exportját.

3. 1992. január 1-jéig a Felek kidolgozzák egy függelékként az „A” függelékben szabályozott anyagokat tartalmazó termékek listáját, az Egyezmény 10. Cikke szerinti eljárást követve. Azon Felek, amelyek az eljárás rendjének megfelelően nem utasították el a függeléket, a függelék hatálybalépését követő egy éven belül megtiltják az ilyen termékek importját minden olyan államból, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

3. bis. Ezen bekezdés hatálybalépését követő három éven belül a Felek kidolgozzák a „B” függelékben szabályozott anyagokat tartalmazó termékek listáját, az Egyezmény 10. Cikke szerinti eljárást követve. Azon Felek, amelyek az eljárás rendjének megfelelően nem utasították el a függeléket, a függelék hatálybalépését követően egy éven belül megtiltják az ilyen termékek importját minden olyan államból, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

3. ter. Ezen bekezdés hatálybalépését követő három éven belül a Felek, az Egyezmény 10. Cikkének az eljárását követve egy függelékként kidolgozzák az olyan termékek listáját, amelyek „C” függelék II. csoportjában szabályozott anyagot tartalmaznak. A függeléket nem visszautasító Felek az eljárásnak megfelelően a függelék hatálybalépését követő egy éven belül megtiltják minden ilyen termék importját olyan államokból, amelyek nem csatlakoztak a Jegyzőkönyvhöz.

4. 1994. január 1-jéig a Felek meghatározzák a Jegyzőkönyvben nem részes államokból történő minden olyan termék importja megtiltásának vagy korlátozásának a lehetőségét, amelyek nem tartalmaznak az „A” függelékben szabályozott anyagot, de amelyet ennek segítségével termeltek. Amennyiben ezt célravezetőnek ítélik, a Felek az Egyezmény 10. Cikkében leírt eljárást követve egy függelékben kidolgozzák az ilyen termékek listáját. Azon Felek, amelyek az eljárás rendjének megfelelően nem utasították el a függeléket, a függelék hatálybalépését követően egy éven belül megtiltják az ilyen termékek importját minden olyan államból, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

4. bis. Ezen bekezdés hatálybalépését követő öt éven belül a Felek meghatározzák a Jegyzőkönyvben nem részes államokból történő minden olyan termék importja megtiltásának vagy korlátozásának a lehetőségét, amelyek nem tartalmaznak a „B” függelékben szabályozott anyagot, de amelyet ennek segítségével termeltek. Amennyiben ezt célravezetőnek ítélik, a Felek az Egyezmény 10. Cikkében leírt eljárást követve egy függelékben kidolgozzák az ilyen termékek listáját. Azon Felek, amelyek az eljárás rendjének megfelelően nem utasították el a függeléket, a függelék hatálybalépését követő egy éven belül megtiltják vagy korlátozzák az ilyen termékek importját bármely olyan államból, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

4. ter. Ezen bekezdés hatálybalépését követő öt éven belül a Felek meghatározzák a „C” függelék II. csoportjában szabályozott anyagokkal gyártott, de olyant nem tartalmazó termékek nem részes államokból történő importja korlátozásának vagy tiltásának a várható eredményességét. Amennyiben eredményesnek ítélik, akkor a Felek az Egyezmény 10. Cikkének az eljárását követve egy függelékben kidolgozzák az ilyen termékek listáját. A függelék elfogadását nem ellenző Felek ezen eljárásnak megfelelően megtiltják vagy korlátozzák a függelék hatálybalépését követő egy éven belül ezen termékek importját olyan államokból, amelyek nem csatlakoztak a Jegyzőkönyvhöz.

5. Minden Fél igyekszik a lehető legnagyobb mértékben ellenösztönzést alkalmazni az A, B, C és E Mellékletben szabályozott anyagok előállító vagy hasznosító technológiák exportjára, minden olyan államba, amely nem részese a Jegyzőkönyvnek.

6. Mindegyik Fél tartózkodik új támogatások, segítségek, hitelek, garanciák, vagy biztosítási programok nyújtásától olyan termékek, felszerelés, üzemek vagy technológiák exportjára – a Jegyzőkönyvben nem részes államokba –, amelyek megkönnyíthetik az A, B, C és E Mellékletben szabályozott anyagok termelését.

7. Az 5. és 6. bekezdések nem vonatkoznak olyan termékekre, felszerelésre, üzemekre, vagy technológiákra, amelyek tökéletesítik az A, B, C és E függelék II. csoportjában szabályozott anyagok tárolását, visszanyerését, újrahasznosítását, vagy ártalmatlanítását, elősegítik alternatív anyagok kifejlesztését, vagy másképpen járulnak hozzá az A, B, C és E Mellékletben szabályozott anyagok emisszióinak csökkentéséhez.

8. Ezen Cikkel szemben az 1., 1. bis., 3., 3. bis. és 4., 4. bis. bekezdésekben hivatkozott import, valamint a 2., 2. bis. bekezdésekben hivatkozott export megengedhető a Jegyzőkönyvben nem részes államokból, illetve államokba, amennyiben a Felek egy értekezlete azt az államot a 2., 2A.–2I. Cikknek és ezen Cikknek teljesen megfelelőnek ítéli, valamint erre vonatkozólag a 7. Cikk előírásai szerint adatokat szolgáltat.

9. Ezen Cikk értelmezésében a „jegyzőkönyvben nem részes állam” kifejezés magában foglalja egy bizonyos szabályozott anyag vonatkozásában azt az országot vagy regionális gazdasági integrációs szervezetet, amely nem vállalta az illető anyagra érvényben lévő korlátozási intézkedések kötelezettségét.

10. A Felek 1996. január 1-jéig megvizsgálják, hogy módosítsák-e a Jegyzőkönyvet olyan tekintetben, hogy kiterjesszék az ezen Cikk intézkedéseit a „C” függelék I. csoportjában és az „E” függelékben szabályozott anyagok kereskedelmére a nem részes államokból.

4/A) Cikk: A felekkel való kereskedelem szabályozása * 

1. Ahol egy szabályozott anyag reá vonatkozó kiváltási határideje után a fél – annak ellenére, hogy a jegyzőkönyv kötelezettségeinek teljesítése érdekében minden megvalósítható lépést megtett – nem képes megszüntetni ennek az anyagnak a gyártását hazai felhasználásra, kivéve ez alól a felek által nem helyettesíthetőnek minősített felhasználását, megtiltja az anyag használt, regenerált és visszanyert mennyiségeinek exportját, ha az nem ártalmatlanítás céljából történik.

2. E cikk 1. bekezdését kell alkalmazni az Egyezmény 11. cikke működésének és a jegyzőkönyv 8. cikkében kidolgozott nemteljesítési eljárás sérelme nélkül.

4/B) Cikk: Engedélyezés * 

1. Mindegyik fél – 2000. január 1-jére vagy e cikk hatálybalépésétől számított három hónapon belül, aszerint, hogy melyik időpont következik be később – létrehoz és foganatosít egy engedélyezési rendszert az A, B, C és E Mellékletekben felsorolt gyári új, használt, regenerált és visszanyert szabályozott anyagok exportjának és importjának ellenőrzésére.

2. E cikk 1. bekezdése ellenére, ha valamely, az 5. cikk 1. bekezdése alá tartozó fél úgy határoz, hogy nincs abban a helyzetben, mely szerint a C és E Mellékletekben felsorolt szabályozott anyagok importjára, illetve exportjára engedélyezési rendszert létesítsen és foganatosítson, ebben az esetben ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését elhalaszthatja 2005. január 1-jéig, illetve 2002. január 1-jéig.

3. Mindegyik fél, engedélyezési rendszerének bevezetése után három hónapon belül, jelentést készít a Titkárságnak a rendszer létesítéséről és működéséről.

4. A Titkárság rendszeres időközönként listát készít az engedélyezési rendszerüket bejelentő felekről és eljuttatja azt az összes félnek, valamint a Végrehajtási Bizottságnak, hogy az vizsgálja meg s tegyen megfelelő ajánlásokat a feleknek.

5. Cikk * 
A fejlődő országok különleges helyzete

1. *  Bármely Fél, amely fejlődő ország és az „A” függelékben szabályozott anyag felhasználásának éves szintje kevesebb, mint 0,3 kg/fő, a Jegyzőkönyv számára történő hatálybalépésekor vagy bármely időben azt követően 1991. január 1-jéig, jogosult alapvető hazai igényeinek a kielégítése érdekében a 2A.–2E. Cikkekben foglalt szabályozó intézkedések vállalásának tíz évvel történő elhalasztására, feltételezve, hogy a Felek második értekezlete Londonban, 1990. június 29-én elfogadottakon túl a kiigazításokat vagy kiegészítéseket, illetve egyéb módosítások is vonatkoznak majd a bekezdés szerint működő Felekre, ezen Cikk 8. bekezdésében előirányzott áttekintést követően és annak végkövetkeztetései alapján.

1. bis. *  A Felek, figyelembe véve ezen Cikk 8. bekezdésében hivatkozott áttekintést, a 6. Cikk értelmében készült felméréseket és minden egyéb vonatkozó információt, 1996. január 1-jéig döntést hoznak a 2. Cikk 9. bekezdésben kifejtett eljárás keretében:

a) a 2F. Cikk 1–6. bekezdéseit illetően, hogy a „C” függelék I. csoportjában szabályozott anyagok felhasználására milyen bázisév, kezdeti szint, szabályozási ütemezés és kiváltási határidő alkalmazható az ezen Cikk 1. bekezdése szerint;

b) a 2G. Cikket illetően, hogy a „C” függelék II. csoportjában szabályozott anyagok termelésére és felhasználására vonatkozóan milyen kiváltási határidő alkalmazható az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő Felekre;

c) a 2H. Cikket illetően, hogy az „E” függelékben szabályozott anyag felhasználására és termelésére vonatkozóan milyen bázisév, kezdeti szint és korlátozási ütemezés alkalmazható az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő Felekre.

2. Azonban az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő bármely Fél szabályozott anyag felhasználásának éves viszonylatban számított szintje nem lépheti túl az „A” függelék vonatkozásában a 0,3 kg/fő, a „B” függelék vonatkozásában pedig a 0,2 kg/fő határt.

3. *  A 2A.–2E. Cikkekben kifejtett szabályozó intézkedések végrehajtása során az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő Fél jogosult a következők használatára:

a) az „A” függelékben szabályozott anyagokra: vagy az 1995–1997-ig bezárólag terjedő időszak éves számított szintjeinek a középértéke, vagy a 0,3 kg/fő számított felhasználási szint – amelyik alacsonyabb ezek közül – szolgáljon alapul a szabályozó intézkedések betartásának meghatározásához;

b) a „B” függelékben szabályozott anyagokra: vagy az 1998-tól 2000-ig bezárólag terjedő időszak éves számított felhasználási szintjeinek a középértéke, vagy a 0,2 kg/fő számított felhasználási szint – amelyik ezek közül alacsonyabb – szolgáljon alapul a szabályozó intézkedések betartásának meghatározásához.

c) *  Az A mellékletben levő szabályozott anyagok esetében a termelésre vonatkozó szabályozási intézkedéseknek történő megfelelés meghatározásának alapja ennek az anyagnak az 1995. és 1997. év közötti időszakra vonatkozó termelésének az éves számított szintjeinek átlaga vagy egy 0,3 kilogramm per fős termelés számított szintje közül az alacsonyabb.

d) *  A B mellékletben levő szabályozott anyagok esetében a termelésre vonatkozó szabályozási intézkedéseknek történő megfelelés meghatározásának alapja ennek az anyagnak az 1998. és 2000. év közötti időszakra vonatkozó termelésének az éves számított szintjeinek átlaga vagy egy 0,2 kilogramm per fős termelés számított szintje közül az alacsonyabb.

4. *  Amennyiben egy ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő Fél bármely időben a 2A.–2I. Cikkek szabályozó intézkedései alkalmazásának számára történő kötelezővé válása előtt úgy találja, hogy képtelen hozzájutni a megfelelő mennyiségű szabályozott anyaghoz, azt jelentheti a Titkárságnak. A Titkárság az ilyen értesítés egy példányát haladéktalanul megküldi a Feleknek, amelyek a következő értekezletükön megvizsgálják az ügyet, és döntenek a megfelelő intézkedésről.

5. *  Az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek kötelezettségteljesítési kapacitásának a fejlesztése, mely a 2A.–2H. Cikkekben foglalt szabályozó intézkedések betartására és ezen intézkedések ugyanazon Felek általi végrehajtására irányul, függni fog a 10. Cikkben meghatározott pénzügyi együttműködés és a 10A. Cikkben meghatározott technológiaátadás hatékony végrehajtásától.

6. *  Az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő bármely Fél bármikor írásban értesítheti a Titkárságot, hogy minden lehetséges lépés megtétele után képtelen végrehajtani a 2A.–2E. és 2I. Cikkekben lefektetett kötelezettségek vagy a 2F.–2H. Cikkek valamely vagy minden kötelezettsége, amelyről ezen Cikk 1 bis bekezdése értelmében döntöttek, bármelyikét vagy mindegyikét, a 10. és a 10A. Cikkek nem kielégítő végrehajtása miatt. A Titkárság az értesítés egy példányát haladéktalanul megküldi a Feleknek, amelyek a következő értekezletükön megvitatják az ügyet, és ezen Cikk 5. bekezdésének a megfelelő figyelembevételével döntenek a megfelelő intézkedésről.

7. Az értesítés és a Felek ülése – amelyen a 6. bekezdésben hivatkozott szükséges teendőket meghatározzák – közötti időszakban, vagy ha a Felek értekezlete úgy dönt, egy további időszakban, a 8. Cikkben szereplő összeférhetetlenségi eljárások nem kezdeményezhetők az értesítést tevő Féllel szemben.

8. A Felek értekezlete legkésőbb 1995-ben áttekinti az ezen Cikk 1. bekezdése szerint működő Felek helyzetét beleértve a pénzügyi együttműködés és a részükre történő technológiaátadás hatékony megvalósulását, és olyan változtatásokat fogad el, amelyek szükségesnek tűnhetnek az azon Felekre vonatkozó szabályozó intézkedések ütemezése szempontjából.

8. bis. *  A fenti 8. bekezdésben említett felülvizsgálat következtetései alapján:

a) Az A mellékletben levő szabályozott anyagokat illetően, az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő fél – alapvető hazai szükségletei kielégítése érdekében – jogosult tíz év halasztásra a felek 1990. június 29-i londoni Második Ülésén elfogadott szabályozási intézkedések végrehajtásában, és a jegyzőkönyv 2A és 2B cikkeire vonatkozó hivatkozásai ennek megfelelően olvasandók;

b) A B mellékletben levő szabályozott anyagokat illetően, az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő fél – alapvető hazai szükségletei kielégítése érdekében – jogosult tíz év halasztásra a felek 1990. június 29-i londoni Második Ülésén elfogadott szabályozási intézkedések végrehajtásában, és a jegyzőkönyv 2C–2E cikkeire vonatkozó hivatkozásai ennek megfelelően olvasandók.

8. ter. * 

a) *  Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – fél biztosítja, hogy a 2016. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C melléklet I. csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje évente nem lépi túl a 2015. évi felhasználásának számított szintjét. 2016. január 1-jétől minden, e cikk 1. bekezdésének értelmében működő fél teljesíti a 2F cikk 8. bekezdésében felsorolt csökkentési intézkedéseket, a csökkentési intézkedések teljesítése érdekében a termelés és felhasználás 2015-re számított szintjeinek átlagát használja;

b) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint eljáró – fél biztosítja, hogy a 2040. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan a C melléklet I csoportjában levő szabályozott anyagok felhasználásának számított szintje nem lépi túl a nullát;

c) Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint eljáró – fél megfelel a 2G cikknek;

d) Az E mellékletben levő szabályozott anyagot illetően:

(i) 2002. január 1-jétől minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – fél megfelel a 2H cikk 1. bekezdésében meghatározott szabályozási intézkedéseknek, és az e szabályozási intézkedéseknek történő megfelelés alapjául az 1995–1998. évi időszak felhasználásának, illetve termelésének éves számított szintjeinek átlagát használja.

(ii) *  Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – fél biztosítja, hogy a 2005. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának és termelésének számított éves szintje nem lépi túl az 1995–1998. évi időszakra vonatkozó felhasználásának, illetve termelésének éves számított szintjei átlagának nyolcvan százalékát.

(iii) *  Minden egyes – az ennek a cikknek az 1. bekezdése szerint működő – fél biztosítja, hogy a 2005. január 1-jétől kezdődő tizenkét hónapos időszakra, és ezután minden egyes tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan az E mellékletben levő szabályozott anyag felhasználásának és termelésének számított szintje nem lépi túl a nullát. A jövőben ez a bekezdés alkalmazandó, de a felek döntik el, hogy engedélyezik-e azt a termelési vagy felhasználási szintet, amely szükséges az általuk kritikusnak ítélt felhasználási igények kielégítéséhez.

(iv) *  A felhasználásnak és termelésnek ezen albekezdés szerinti számított szintjei nem tartalmazzák a felek által karanténra vagy szállítmányozás előtti alkalmazásokra felhasznált mennyiségeket.

9. Az ezen Cikk 4., 6. és 7. bekezdéseiben hivatkozott Felek döntéseinél a 10. Cikk szerinti döntéshozatallal azonos eljárást kell alkalmazni.

6. Cikk
A szabályozó intézkedések hatásvizsgálata és áttekintése

1990-ben kezdődően és ezt követően legalább négy évenként a Felek a rendelkezésre álló tudományos, környezeti, műszaki és gazdasági információk alapján felmérik a 2., 2/A–I) Cikkben előírt szabályozó intézkedések hatását. Minden hatásvizsgálat előtt legalább egy évvel a Felek összehívják az említett szakterületek szakembereinek megfelelő fórumait és meghatározzák bármely ilyen fórum összetételét és tárgyköreit. Az összehívást követően egy éven belül e fórumok a titkárságon keresztül jelentést tesznek következtetéseikről a Feleknek. * 

7. Cikk * 
Adatszolgáltatás

1. Minden Fél a csatlakozását követő három hónapon belül statisztikai adatokat – vagy ahol tényleges adatok nem állnak rendelkezésre, akkor ezek lehetséges legjobb becsléseit – szolgáltat a Titkárságnak az „A” függelékben szabályozott anyagok mindegyikének 1986. évi termelésére, importjaira és exportjaira vonatkozóan.

2. *  Minden Fél statisztikai adatokat szolgáltat a Titkárságnak minden egyes szabályozott anyagot illető termeléséről, importjáról és exportjáról

– a „B” Melléklet és „C” Melléklet I. és II. Csoportjában levőkre 1989. évre,

– az „E” függelékben levőre 1991. évre,

vagy az ezekre vonatkozó lehetséges legjobb becsült adatokat, ahol tényleges adatok nem állnak rendelkezésre, legkésőbb 3 hónappal azt követően, hogy a Jegyzőkönyvben kifejtett elvárások a B függelék, C függelék I. és II. Csoportjában és E függelékekben levő anyagokra vonatkozóan az illető Fél számára hatályba lépnek.

3. *  Minden Fél statisztikai adatokat szolgáltat a Titkárságnak az A, B, C és E függelékekben levő minden anyagot illető éves termeléséről (amint azt az 1. Cikk 5. bekezdése meghatározza), továbbá külön, minden anyagra

– az intermedierként használt mennyiséget,

– a Felek által jóváhagyott technológiákkal ártalmatlanított mennyiséget, és

– a Felekkel és nem Felekkel lebonyolított importokat és exportokat,

arra az évre vonatkozóan, amelynek folyamán az illető Fél számára az A, B, C és E függelékek anyagaira vonatkozó előírások hatályba léptek, és minden azt követő évre.

Minden fél statisztikai adatokat szolgáltat a titkárságnak az E Melléklet szabályozott anyagának karantén és szállítmányozás előtti kezelés céljaira használt évi mennyiségéről.

3. bis. *  Minden Fél statisztikai adatokat szolgáltat a Titkárságnak az „A” függelék II. csoportjában és a „C” függelék I. csoportjában felsorolt minden visszanyert szabályozott anyag éves importjáról és exportjáról.

4. *  A 2. Cikk 8.a) bekezdésének előírásai szerint működő Felek ezen Cikk 1., 2., 3. és 3. bis bekezdésének az importokkal és exportokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeit kielégítik, ha az érintett regionális gazdasági integrációs szervezet adatokat szolgáltat az importokról és exportokról a szervezet és azon országok között, amelyek nem tagjai azon szervezetnek.

8. Cikk
Összeférhetetlenség

A Jegyzőkönyv rendelkezéseivel való összeférhetetlenség és az összeférhetetlenséggel elmarasztalható Felekkel szembeni bánásmód meghatározására a Felek első ülésükön eljárásokat és intézményi mechanizmusokat tekintenek át és fogadnak el.

9. Cikk
Kutatás, fejlesztés, társadalmi tudatosság
és információcsere

1. A Felek nemzeti törvényeikkel, jogszabályaikkal és gyakorlatukkal összhangban, valamint figyelembe véve különösen a fejlődő országok igényeit, együttműködnek, közvetlenül vagy illetékes nemzetközi testületeken keresztül, a kutatás, fejlesztés és információcsere elősegítésében az alábbi területeken:

a) *  legjobb technológiák a szabályozott anyagok tárolásának, visszanyerésének, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának a tökéletesítésére, vagy emisszióik egyéb módon való csökkentésére;

b) a szabályozott anyagok az ilyen anyagokat tartalmazó termékek és az ezekkel gyártott termékek lehetséges alternatívái, valamint

c) a megfelelő szabályozó stratégiák költség és haszon vonatkozásai.

2. A Felek egyénileg, közösen vagy illetékes nemzetközi testületeken keresztül együttműködnek a társadalmi tudatosság fejlesztésében a szabályozott anyagok és az ózonréteget károsító más anyagok kibocsátásának környezeti hatásait illetően.

3. A Jegyzőkönyv hatálybalépését követő két éven belül és azt követően két évenként minden Fél összefoglalót nyújt be a titkárságnak a jelen Cikk szellemében kifejtett tevékenységeiről.

10. Cikk * 
Pénzügyi mechanizmus

1. *  A Felek egy mechanizmust hoznak létre a pénzügyi és műszaki együttműködés biztosításának céljából, beleértve a technológiaátadást, az ezen Jegyzőkönyv 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Feleknek, hogy ezek megfelelhessenek a Jegyzőkönyv 2A.–2E. és 2I. Cikkeiben lefektetett szabályozó intézkedéseknek. A mechanizmus, hozzájárulások, amelyeknek kiegészítéseként még más pénzügyi transzferek is történnek azon bekezdés szerint működő Felek részére, fedezi az ilyen Felek minden megállapított bekerülési költségét a célból, hogy lehetővé tegye megfelelésüket a Jegyzőkönyv szabályozó intézkedéseinek. A bekerülési költség kategóriák tájékoztató jegyzékét a Felek értekezlete határozza meg.

2. Az 1. bekezdés szerint létrehozott mechanizmus egy multilaterális alapot foglal magában. Egyéb multilaterális, regionális és bilaterális együttműködési eszközöket is magában foglalhat.

3. A Multilaterális Alap:

a) Adomány vagy koncessziós alapon, ahogy megfelelőbb, és a Felek által meghatározandó kritériumokkal összhangban biztosítja a megállapított bekerülési költségeket.

b) Kliring-intézet funkciókat finanszíroz:

(i) az 5. Cikk 1. bekezdés szerint működő Feleknek történő segítségnyújtás érdekében országspecifikus vizsgálatokon és más műszaki együttműködésen keresztül, hogy együttműködési igényeiket meghatározhassák;

(ii) a műszaki együttműködés elősegítésére, hogy ezeket a meghatározott igényeket kielégíthessék;

(iii) információk és vonatkozó anyagok terjesztésére, amint azt a 9. Cikk előirányozza, illetve munkatalálkozók, tanfolyamok és más hasonló tevékenységek tartására, azon Felek hasznára, melyek fejlődő országok;

(iv) azon Felek számára, melyek fejlődő országok igénybe vehető egyéb sokoldalú, regionális és kétoldalú együttműködések elősegítésére és ellenőrzésére.

c) Finanszírozza a Multilaterális Alap titkársági szolgáltatásait és a vonatkozó ellátási költségeket.

4. A Multilaterális Alap a Felek felügyelete alatt működik, amelyek döntenek az Alap általános politikájáról.

5. A Felek egy Végrehajtó Bizottságot hoznak létre a specifikus működési koncepciók, irányelvek és az adminisztratív ügyvitel fejlesztésére és ellenőrzésére, beleértve a források elosztását, a Multilaterális Alap céljainak az elérése érdekében. A Végrehajtó Bizottság feladatait és felelősségi körét a Felek által megállapított hatásköri leírás szerint látja el, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD), az Egyesült Nemzetek Környezeti Programja (UNEP), az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP), vagy más illetékes szervezetek együttműködésével és segítségével ezek vonatkozó szakterületeitől függően. A Végrehajtó Bizottság tagjait, akiket az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő, illetve a nem így működő Felek a kiegyensúlyozott képviselet alapján választanak ki, a Felek hagyják jóvá.

6. A Multilaterális Alap forrása azon Felek hozzájárulása konvertibilis valutában vagy bizonyos körülmények között természetben és/vagy nemzeti valutában, az ENSZ hozzájárulási ráta alapján, amelyek nem az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működnek. Más Felek hozzájárulásai bátorítandók. A Multilaterális Alaphoz való hozzájárulásnak tekinthetők kétoldalú és különös esetekben a Felek egyetértő döntése alapján, regionális együttműködések is bizonyos százalékig és a Felek által meghatározandó kritériumoknak megfelelően, feltéve, hogy az együttműködés legalábbis:

a) szorosan kapcsolódik ezen Jegyzőkönyv előírásainak a teljesítéséhez;

b) kiegészítő forrásokat biztosít; és

c) biztosítja az elfogadott bekerülési költségeket.

7. A Felek döntenek a Multilaterális Alap programköltségvetéséről az egyes pénzügyi időszakokra, valamint az egyes Felek hozzájárulásának a százalékáról.

8. A Multilaterális Alap forrásait a kedvezményezett Felek versenyeztetésével kell elosztani.

9. A Felek ezen Cikkel kapcsolatos döntéseiket, amikor csak lehetséges, konszenzussal alakítják ki. Amennyiben a konszenzus elérésére irányuló minden törekvés kimerült, és egyetértés nem jött létre, a döntéseket a jelenlévő és szavazó Felek kétharmados szavazattöbbségével kell elfogadni, amely képviseli az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő és a nem így működő, jelenlevő és szavazó Felek többségét.

10. Az e Cikkben kifejtett pénzügyi mechanizmus nincs jogfenntartással bármilyen jövőbeli megoldásokkal kapcsolatosan, amelyek más környezetvédelmi témákkal összefüggésben kerülhetnek kifejlesztésre.

10/A) Cikk: Technológiaátadás * 

Minden Fél megtesz minden gyakorlati lépést a pénzügyi mechanizmus által támogatott programokkal összhangban, annak biztosítására, hogy

a) a rendelkezésre álló legjobb, környezetileg biztonságos helyettesítő anyagokat és kapcsolódó technológiákat adják át rövid úton az 5. Cikk 1. bekezdése szerint működő Feleknek; és

b) az a) alpont alatt hivatkozott átadások méltányos és a legkedvezőbb feltételek mellett történjenek.

11. Cikk
A Felek értekezletei

1. A Feleknek rendszeres időszakonként értekezletet kell tartaniuk. A titkárság a Felek első értekezletét legkésőbb jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját követő egy éven belül hívja össze, éspedig az Egyezmény Felei konferenciájának üléséhez csatlakozóan, amennyiben ez utóbbi tervezve volt az adott időszakra.

2. A Felek következő rendes értekezleteit, hacsak a Felek másként nem határoznak, az Egyezmény Felei konferenciájának üléseihez csatlakozva kell megtartani. A Felek rendkívüli értekezleteit olyan más időpontokban kell megtartani, ahogyan azt a Felek értekezlete szükségesnek ítéli, vagy bármely Fél írásbeli kérésére, amennyiben az ilyen kérésről szóló titkársági értesítést követő hat hónapon belül a Felek legalább egyharmada támogatja azt.

3. A Felek első értekezletükön

a) konszenzussal elfogadják értekezleteik eljárási szabályait;

b) konszenzussal elfogadják a 13. Cikk 2. bekezdésében hivatkozott pénzügyi szabályokat;

c) fórumokat hoznak létre és meghatározzák a 6. Cikk szerinti tárgyköröket;

d) áttekintik és jóváhagyják a 8. Cikkben meghatározott eljárásokat és intézményi mechanizmusokat;

e) a munkatervek előkészítését kezdik meg a 10. Cikk 3. bekezdésének megfelelően.

4. A Felek értekezleteinek feladata, hogy

a) tekintsék át a Jegyzőkönyv végrehajtását;

b) döntsenek bármilyen módosításokról, vagy a 2. Cikk 9. bekezdés szerinti csökkentésekről;

c) határozzanak bármely anyagokat felsoroló függelék kiegészítéséről, az ezekben történő beruházásokról, vagy törlésekről, valamint a kapcsolódó szabályozó intézkedésekről a 2. Cikk 10. bekezdésével egybehangzóan;

d) alkossanak, ahol szükséges irányelveket, vagy eljárásokat az információs jelentésekhez, a 7. Cikk és a 9. Cikk 3. bekezdésének előírásai szerint;

e) tekintsék át a 10. Cikk 2. bekezdése értelmében beterjesztett műszaki segítség iránti kérelmeket;

f) tekintsék át a titkárság által a 12. Cikk c) alpontja szerint készített beszámolókat;

g) *  vizsgálják meg a 6. Cikkel összhangban az átmeneti anyagokra vonatkozó szabályozó intézkedéseket és helyzetet;

h) tekintsék át és fogadják el szükség szerint a Jegyzőkönyv, vagy bármely függelék módosítására, vagy bármilyen új függelékre vonatkozó javaslatokat;

i) tekintsék át és fogadják el a Jegyzőkönyv végrehajtásának költségvetését; valamint

j) tekintsenek át és tegyenek meg bármely további intézkedést, amit a jelen Jegyzőkönyv céljainak elérése szükségessé tehet.

5. Az Egyesült Nemzetek, annak szakosított intézményei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, csakúgy, mint bármely állam, amely a Jegyzőkönyvnek nem részese, megfigyelőkkel képviseltetheti magát a Felek értekezletein. Bármely nemzeti vagy nemzetközi, kormányzati vagy nem-kormányzati testület vagy hivatal, amely az ózonréteg védelmével kapcsolatos szakterületekkel foglalkozik és amely értesítette a titkárságot a Felek ülésein megfigyelőként való részvételi szándékáról jelen lehet, kivéve, ha a jelen levő Felek legalább egyharmada ellenzi. A megfigyelők elfogadása és részvétele a Felek által elfogadott eljárási szabályzatnak megfelelően történik.

12. Cikk
A titkárság

A jelen Jegyzőkönyv céljaihoz a titkárság:

a) megszervezi és biztosítja a feltételeket a Felek értekezleteihez, a 11. Cikknek megfelelően;

b) fogadja és valamely Fél kérésére hozzáférhetővé teszi a 7. Cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat;

c) a Felek számára rendszeresen beszámolókat készít és küld a 7. és 9. Cikk értelmében kapott információk alapján;

d) értesíti a Feleket bármilyen műszaki segítségnyújtás iránti kérelemről, amelyet a 10. Cikk alapján kapott, annak érdekében, hogy megkönnyítse az ilyen közreműködést;

e) ösztönzi a Jegyzőkönyvben nem részes Feleket, hogy vegyenek részt megfigyelőként a részesek ülésein és a jelen Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban tevékenykedjenek;

f) szükség szerint információkat szolgáltat, vagy a c) és d) alpontokban hivatkozott kérelmeket továbbítja a Jegyzőkönyvben nem részes megfigyelőnek;

g) a Jegyzőkönyv céljainak elérése érdekében ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Felek megbízhatják.

13. Cikk
Pénzügyi rendelkezések

1. A Jegyzőkönyv működéséhez szükséges alapokat, beleértve a Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó titkárság működésének költségeit, kizárólag a Felek hozzájárulásaiból fedezik.

2. A Felek az első értekezletükön a Jegyzőkönyv működése céljából konszenzussal pénzügyi szabályokat fogadnak el.

14. Cikk
A Jegyzőkönyv kapcsolata az Egyezménnyel

Az Egyezménynek a Jegyzőkönyveire vonatkozó rendelkezései alkalmazandók erre a Jegyzőkönyvre is, kivéve ha ez a Jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik.

15. Cikk
Aláírás

Ez a Jegyzőkönyv az államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek számára aláírásra nyitva áll Montreálban 1987. szeptember 16-án, Ottawában 1987. szeptember 17-től 1988. január 16-ig és az Egyesült Nemzetek Székhelyén, New Yorkban 1988. január 17-től 1988. szeptember 15-ig.

16. Cikk
Hatálybalépés

1. A Jegyzőkönyv 1989. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy legalább tizenegy megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot helyeztek letétbe olyan államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek, amelyek a szabályozott anyagok 1986. évre becsült globális felhasználásának legalább kétharmadát képviselik és a 17. Cikk 1. bekezdése teljesült. Amennyiben ezek a feltételek a fenti időpontban nem teljesülnek, a Jegyzőkönyv az attól a naptól számított 90. napon lép hatályba, amikor a feltételek teljesültek.

2. Az 1. bekezdés vonatkozásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett bármilyen okiratot nem számítják hozzá a szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratokhoz.

3. A Jegyzőkönyv hatálybalépését követően bármely állam, vagy regionális gazdasági integrációs szervezet a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő kilencvenedik napon válik a Jegyzőkönyv részesévé.

17. Cikk * 
A hatálybalépést követően csatlakozó Felek

Az 5. Cikkben foglaltak fenntartásával, bármely államnak, vagy regionális gazdasági integrációs szervezetnek, amely a Jegyzőkönyv hatálybalépését követően válik annak részesévé, teljesítenie kell a 2., 2A–2I) Cikkekben és 4. Cikkben foglalt azon kötelezettségek összességét, amelyek az adott időpontban olyan államokra és regionális gazdasági integrációs szervezetekre érvényesek, amelyek a Jegyzőkönyv hatálybalépésének napján váltak annak részesévé.

18. Cikk
Fenntartások

A Jegyzőkönyvhöz fenntartások nem tehetők.

19. Cikk * 
Felmondás

Bármely Fél négy évvel a 2A. Cikk 1. bekezdésében meghatározott kötelezettségek elvállalását követően bármikor felmondhatja a Jegyzőkönyvet a letéteményeshez intézett írásbeli jegyzékkel. A felmondás egy évvel az után válik hatályossá, hogy a letéteményes a felmondást kézhez vette, vagy abban a későbbi időpontban, amelyet a felmondásról szóló értesítés meghatároz.

20. Cikk
Hiteles szövegek

Jelen Jegyzőkönyv eredeti példánya, amelynek angol, arab, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű szövege egyformán hiteles, az Egyesült Nemzetek főtitkáránál kerül letétbe helyezésre.

Ennek hiteléül ALULÍROTTAK, AKIK ERRE MEGFELELŐ FELHATALMAZÁSSAL RENDELKEZNEK, EZT A JEGYZŐKÖNYVET ALÁÍRTÁK.

KÉSZÜLT MONTREÁLBAN, EZERKILENCSZÁZNYOLCVANHÉT SZEPTEMBER TIZENHATODIKÁN.

A) FÜGGELÉK

SZABÁLYOZOTT ANYAGOK

Csoport Anyag Ózonlebontó
potenciál*
I. Csoport CFCl3 (CFC–11) 1.0
CF2Cl2 (CFC–12) 1.0
C2F3Cl3 (CFC–113) 0.8
C2F4Cl2 (CFC–114) 1.0
C2F5Cl (CFC–115) 0.6
II. csoport CF2BrCl (halon 1211) 3.0
CF3Br (halon 1301) 10.0
C2F4Br2 (halon 2402) (még meghatározandó)

* Ezek az ózonlebontó potenciálok a rendelkezésre álló ismeretekre alapozott becsült értékek, amelyeket a jövőben rendszeres időszakonként felülvizsgálnak és helyesbítenek.

B) FÜGGELÉK * 

Szabályozott anyagok

Csoport Anyag Ózonlebontó
potenciál
I. csoport
CF3Cl (CFC–13) 1.0
C2FCl5 (CFC–111) 1.0
C2F2Cl4 (CFC–112) 1.0
C3FCl7 (CFC–211) 1.0
C3F2Cl6 (CFC–212) 1.0
C3F3Cl5 (CFC–213) 1.0
C3F4Cl4 (CFC–214) 1.0
C3F5Cl3 (CFC–215) 1.0
C3F6Cl2 (CFC–216) 1.0
C3F7Cl (CFC–217) 1.0
II. csoport
CCl4 szén tetraklorid 1.1
III. csoport
C2H3Cl3* 1,1,1-trikloretán (metil kloroform) 0.1

* Ez a képlet nem vonatkozik az 1,1,2-triklóretánra.

C) FÜGGELÉK * 

Szabályozott anyagok

Csoport Anyag Izomerek száma Ózonlebontó potenciál (ODP)  * 
I. csoport
CHFCl2 (HCFC–21)  *  1 0.04
CHF2Cl (HCFC–22)  *  1 0.055
CH2FCl (HCFC–31) 1 0.02
C2HFCl4 (HCFC–121) 2 0.01–0.04
C2HF2Cl3 (HCFC–122) 3 0.02–0.08
C2HF3Cl2 (HCFC–123) 3 0.02–0.06
CHCl2CF3 (HCFC–123)  *  0.02
C2HF4Cl (HCFC–124) 2 0.02–0.04
CHFClCF3 (HCFC–124)  *  0.022
C2H2FCl3 (HCFC–131) 3 0.007–0.05
C2H2F2Cl2 (HCFC–132) 4 0.008–0.05
C2H2F3Cl (HCFC–133) 3 0.02–0.06
C2H3FCl2 (HCFC–141) 3 0.005–0.07
CH3CFCl2 (HCFC–141b)  *  0.11
C2H3F2Cl (HCFC–142) 3 0.008–0.07
CH3CF2Cl (HCFC–142b)  *  0.065
C2H4FCl (HCFC–151) 2 0.003–0.005
C3HFCl6 (HCFC–221) 5 0.015–0.07
C3HF2Cl5 (HCFC–222) 9 0.01–0.09
C3HF3Cl4 (HCFC–223) 12 0.01–0.08
C3HF4Cl3 (HCFC–224) 12 0.01–0.09
C3HF5Cl2 (HCFC–225) 9 0.02–0.07
CF3CF2CHCl2 (HCFC–225ca)  *  0.025
CF2ClCF2CHClF (HCFC–225cb)  *  0.033
C3HF6Cl (HCFC–226) 5 0.02–0.10
C3H2FCl5 (HCFC–231) 9 0.05–0.09
C3H2F2Cl4 (HCFC–232) 16 0.008–0.10
C3H2F3Cl3 (HCFC–233) 18 0.007–0.23
C3H2F4Cl2 (HCFC–234) 16 0.01–0.28
C3H2F5Cl (HCFC–235) 9 0.03–0.52
C3H3FCl4 (HCFC–241) 12 0.004–0.09
C3H3F2Cl3 (HCFC–242) 18 0.005–0.13
C3H3F3Cl2 (HCFC–243) 18 0.007–0.12
C3H3F4Cl (HCFC–244) 12 0.009–0.14
C3H4FCl3 (HCFC–251) 12 0.001–0.01
C3H4F2Cl2 (HCFC–252) 16 0.005–0.04
C3H4F3Cl (HCFC–253) 12 0.003–0.03
C3H5FCl2 (HCFC–261) 9 0.002–0.02
C3H5F2Cl (HCFC–262) 9 0.002–0.02
C3H6FCl (HCFC–271) 5 0.001–0.03
II. csoport
CHFBr2 1 1.00
CHF2Br (HBFC–22B1) 1 0.74
CH2FBr 1 0.73
C2HFBr4 2 0.3–0.8
C2HF2Br3 3 0.5–1.8
C2HF3Br2 3 0.4–1.6
C2HF4Br 2 0.7–1.2
C2H2FBr3 3 0.1–1.1
C2H2F2Br2 4 0.2–1.5
C2H2F3Br 3 0.7–1.6
C2H3FBr2 3 0.1–1.7
C2H3F2Br 3 0.2–1.1
C2H4FBr 2 0.07–0.1
C3HFBr6 5 0.3–1.5
C3HF2Br5 9 0.2–1.9
C3HF3Br4 12 0.3–1.8
C3HF4Br3 12 0.5–2.2
C3HF5Br2 9 0.9–2.0
C3HF6Br 5 0.7–3.3
C3H2FBr5 9 0.1–1.9
C3H2F2Br4 16 0.2–2.1
C3H2F3Br3 18 0.2–5.6
C3H2F4Br2 16 0.3–7.5
C3H2F5Br 8 0.9–14
C3H3FBr4 12 0.08–1.9
C3H3F2Br3 18 0.1–3.1
C3H3F3Br2 18 0.1–2.5
C3H3F4Br 12 0.3–4.4
C3H4FBr3 12 0.03–0.3
C3H4F2Br2 16 0.1–1.0
C3H4F3Br 12 0.07–0.8
C3H5FBr2 9 0.04–0.4
C3H5F2Br 9 0.07–0.8
C3H6FBr 5 0.02–0.7
III. Csoport
CH2BrCl bróm-klór-metán 1 0,12

E FÜGGELÉK * 

Szabályozott anyagok


Csoport

Anyag
Ózonlebontó
potenciál
(ODP)  * 
I. csoport
CH3Br metil-bromid 0.6

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. július 19. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke gondoskodik. *