A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

58/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről és az 1990. évi július hó 4. napján létrejött megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről Párizsban, 1990. évi július hó 4. napján levélváltás formájában létrejött megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

François SCHEER úr,

a Francia Köztársaság Külügyminisztériumának Főtitkára

Párizs

Főtitkár Úr!

Engedje meg, hogy igazoljam mai napon kelt levelének kézhez vételét, melynek szövege az alábbi:

„Nagykövet Úr!

Az országaink közötti kétoldalú kapcsolatok fejlődése elősegítésének szándékától vezetve, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányának szellemében állampolgáraink utazásának megkönnyítését óhajtva, kívánatos, hogy Kormányom a Magyar Köztársaság Kormányának javaslatot tegyen országaink között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetésére az alábbi feltételek szerint:

1. A magyar állampolgárok vízum nélkül léphetnek francia területre legfeljebb három hónapos tartózkodás céljából, érvényes nemzeti diplomata, szolgálati vagy magánútlevelük bemutatásával.

2. Ugyancsak vízum nélkül léphetnek a Francia Köztársaság Tengeren Túli Területeire legfeljebb egy hónapos tartózkodás céljából. Ezen időtartamon túl előzetesen felvett vízummal kell rendelkezniük.

3. A francia állampolgárok vízum nélkül léphetnek a Magyar Köztársaság területére legfeljebb három hónapos tartózkodás céljából, érvényes nemzeti diplomata, szolgálati vagy magánútlevelük, személyi igazolványuk felmutatásával. * 

4. Mindazonáltal mindkét Szerződő Fél állampolgárai kötelesek a másik állam területén hatályban levő, a külföldiek belépésére, tartózkodására és munkavállalására vonatkozó törvényeket és más jogszabályokat betartani.

Hasonlóképpen mindkét szerződő állam fenntartja a jogot, hogy közbiztonsági vagy közrendi okból egyes személyeknek az ország területére történő belépését vagy tartózkodását megtagadja.

5. A Szerződő Felek diplomata, szolgálati vagy magánútlevéllel rendelkező állampolgárai továbbra is vízumkötelezettek a három hónapnál hosszabb időtartamú tartózkodásuk esetén.

6. A fenti rendelkezéseket bármelyik Fél részben vagy egészben felfüggesztheti.

Ezen intézkedés bevezetését vagy megszüntetését a másik Féllel haladéktalanul, diplomáciai úton, írásban közölni kell.

Hálás lennék Önnek, ha közölné velem, hogy a fenti rendelkezések találkoznak-e Kormánya egyetértésével. Amennyiben igen, ezen levél és az Ön válaszlevele Kormányaink között megállapodást képez, amely 1990. július 15-én lép hatályba.

Ezt a megállapodást a két Kormány bármelyike diplomáciai úton, írásban a másik Kormányhoz intézett értesítéssel felmondhatja.

A felmondás a kézhezvételétől számított hatvanadik napon lép hatályba.

Kérem fogadja Nagykövet úr, nagyrabecsülésem kifejezését.”

Van szerencsém megerősíteni, hogy az Ön levelében foglalt javaslatokkal Kormányom egyetért. Az Ön levele és ez a válaszlevél megállapodást képez a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a rövid időtartamú tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről, amely 1990. július 15-én lép hatályba.

Dr. Nagy Gábor s. k.,

nagykövet

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1990. évi július hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére