A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

91/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet

a magyar-izraeli légiközlekedési egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1989. október 11-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között Jeruzsálemben, 1989. március 1. napján aláírt légiközlekedési egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő

LÉGIKÖZLEKEDÉSI EGYEZMÉNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT

A Magyar Népköztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya (a továbbiakban Szerződő Felek)

A Chicagóban 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény részeseiként; és

Kívánatosnak tartva, hogy előmozdítsák a Magyarország és Izrael közötti légiközlekedés fejlődését és a legteljesebb mértékben folytassák e területen a nemzetközi együttműködést;

Az alábbiakban állapodtak meg;

I. Cikk
Fogalom meghatározások

Az Egyezmény értelmezése és alkalmazása céljából hacsak erre vonatkozóan másként nem rendelkeznek:

a) „Chicagói Egyezmény” a Chicagóban 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény, beleértve az Egyezmény 90. Cikke értelmében elfogadott bármely Függeléket, a 90. és 94. Cikkek alapján a Függelékek vagy az Egyezmény bármely módosítását, amennyire azok a Függelékek és módosítások mindkét Szerződő Fél tekintetében hatályba léptek vagy azokat ratifikálták;

b) „légügyi hatóságok” a Magyar Népköztársaság esetében a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium, illetve Izrael Állam esetében a közlekedési miniszter, vagy mindkét esetben bármely személy vagy szerv, amelyet az említett hatóságok bármely funkciójának ellátásával megfelelően megbíztak;

c) „kijelölt légiközlekedési vállalat” az a légiközlekedési vállalat, amelyet a Szerződő Fél ezen egyezmény függelékében meghatározott megállapodás szerinti járatok üzemeltetésére ezen Egyezmény III. Cikkével összhangban kijelölt;

d) „terület”, „nemzetközi légijáratok” és „nem-kereskedelmi célú leszállás” a Chicagói Egyezmény 2. és 96. Cikkeiben meghatározott jelentésűek;

e) „Egyezmény” ezen Egyezmény, Függelékei és ezek bármely módosítása;

f) „meghatározott útvonalak” az Egyezmény Függelékében megállapított vagy megállapítandó útvonalak;

g) „megállapodás szerinti járatok” nemzetközi légijáratok, melyek a meghatározott útvonalakon üzemeltethetők az Egyezmény cikkelyei szerint;

h) „tarifa” az utasok, poggyász és áru szállításáért fizetendő díjak és e díjak alkalmazásának feltételei, beleértve az ügynökség és egyéb kisegítő szolgáltatások díjait és feltételeit, de kivéve a postai szállítások díjazását illetve feltételeit.

II. Cikk
Forgalmi jogok

1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek az Egyezményben meghatározott jogokat a Függelékben meghatározott útvonalakon menetrendszerű nemzetközi légijáratok létesítése céljából.

2. Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata egy meghatározott útvonalon megállapodás szerinti járat üzemeltetése során a következő jogokat élvezi:

a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;

b) az említett területen nem-kereskedelmi célú leszállás; és

c) az említett területen a megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során, ahogy az a Függelékben meghatározott, nemzetközi forgalomban utasok, áru és posta külön-külön vagy együttes felvétele, vagy kirakása céljából történő leszállás.

3. Ezen Egyezményben semmi sem tekinthető úgy, mintha az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatára átruháznák azt a jogot, hogy a másik Szerződő Fél területén utasokat, árut és postát vehessen a fedélzetre díj vagy ellenszolgáltatás fejében a másik Szerződő Fél területének egy másik pontjára történő elszállítása céljából.

III. Cikk
Légiközlekedési vállalatok kijelölése és az üzemeltetési engedély

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van egy légiközlekedési vállalatot írásban kijelölni a másik Szerződő Félhez a megállapodás szerinti járatoknak a meghatározott útvonalakon történő üzemeltetése céljából.

2. Az ilyen kijelölés kézhezvételekor a másik Szerződő Fél késedelem nélkül kiadja - az e Cikk 3. és 4. bekezdése rendelkezéseitől függően - a kijelölt légiközlekedési vállalatnak a megfelelő engedélyt.

3. Az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai megkövetelhetik a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalattól, annak bizonyítását, hogy képes eleget tenni a jogszabályokban és rendelkezésekben előírt feltételeknek, amelyeket az ilyen hatóságok a nemzetközi légijáratok üzemeltetésével kapcsolatban szokásosan és értelemszerűen alkalmaznak a Chicagói Egyezmény cikkelyeivel összhangban.

4. Mindegyik Szerződő Félnek joga van az e Cikk 2. bekezdésében hivatkozott üzemeltetési engedély megadását megtagadni vagy olyan feltételeket szabni, amilyeneket szükségesnek tarthatnak, ezen Egyezmény II. Cikkében meghatározott jogoknak a kijelölt légiközlekedési vállalat általi gyakorlásával kapcsolatban bármely esetben, amikor az említett Szerződő Fél nem győződött meg arról, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy állampolgárai kezében van.

5. Amikor egy légiközlekedési vállalatot ily módon kijelöltek és engedélyeztek, az bármely időpontban megkezdheti a megállapodás szerinti járatok üzemeltetését feltéve, hogy az ezen Egyezmény VI. Cikke rendelkezéseinek megfelelően megállapított díjtétel a járatok tekintetében érvényben van.

IV. Cikk
Jogok visszavonása, felfüggesztése és feltételek előírása

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van az üzemeltetési engedélyt visszavonni, vagy az ezen Egyezmény II. Cikkében meghatározott, a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatnak nyújtott jogok gyakorlását felfüggeszteni, vagy az ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban olyan feltételeket szabni, amilyeneket szükségesnek tartanak:

a) abban az esetben, amikor nincs meggyőződve afelől, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy e Szerződő Fél állampolgárai kezében van;

b) abban az esetben, amikor a légiközlekedési vállalat nem tartja meg a jogokat nyújtó Szerződő Fél jogszabályait és rendelkezéseit;

vagy

c) minden olyan esetben, amelyben a légiközlekedési vállalat bármi más módon nem az ezen Egyezmény szerint előírt feltételekkel összhangban üzemelteti a megállapodás szerinti járatokat.

2. Hacsak a jogszabályok és rendelkezések további megsértésének megakadályozása érdekében nem szükséges az azonnali visszavonás, felfüggesztés vagy az e Cikk 1. bekezdésében említett feltételek kiszabása, az ilyen jogok csak a másik Szerződő Féllel történt konzultáció után gyakorolhatók.

A légügyi hatóságok közötti ilyen konzultációt a kérés időpontjától számított harminc (30) napon belül kell megkezdeni.

V. Cikk
Vámok és egyéb illetékek alóli mentesség

1. Mindegyik Szerződő Fél viszonossági alapon mentesíti a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát a nemzeti törvénye alapján lehetséges legteljesebb mértékben az import-korlátozások, vámok, közvetett fogyasztási adók, szemledíjak alól, továbbá egyéb adók és illetékek alól a légijárművek, üzemanyag, kenőolaj, felhasználható műszaki ellátmány, tartalék alkatrészek tekintetében, beleértve a hajtóműveket, szokásos légijármű-felszereléseket, a légijármű készleteit (beleértve a szeszesitalokat, dohányneműt, és egyéb, a repülés során az utasok részére korlátozott mennyiségben árusított termékeket), és más, a Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által kizárólag a megállapodás szerinti légijárművek üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatban felhasználni szánt cikkek, valamint a nyomtatott jegytömbök, légi fuvarlevelek, bármilyen, a vállalat cégjelzését viselő nyomtatott anyag és a kijelölt légiközlekedési vállalat által díjtalanul szétosztott reklám-szóróanyag tekintetében.

2. Az e Cikk által nyújtott mentesség az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott cikkekre vonatkozik, melyeket:

a) az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által vagy nevében vittek be;

b) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének fedélzetén található a másik Szerződő Fél területére történő érkezéskor, vagy az onnan való távozáskor;

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének fedélzetére a másik Szerződő Fél területén vettek fel és a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésében szándékozzák felhasználni;

függetlenül attól, hogy az ilyen cikkeket teljes egészében vagy részben használják-e fel, illetve fogyasztják el a mentességet nyújtó Szerződő Fél területén belül, feltéve, hogy az ilyen cikkeket nem idegenítik el az említett Szerződő Fél területén.

3. A bármelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművének fedélzetén szabályszerűen tartott szokásos légifelszerelések, valamint anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az ottani vámhatósági jóváhagyással rakhatók ki.

Ilyen esetben azok az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők addig az időpontig, amíg azokat visszaszállítják vagy a vámrendelkezésekkel összhangban más módon rendelkeznek felőlük.

4. A bármelyik Szerződő Fél területe feletti tranzitban az utasok csak egy nagyon egyszerűsített ellenőrzésnek lesznek alávetve. A poggyász és áru közvetlen tranzitban mentes a vámok és egyéb hasonló adók alól.

VI. Cikk
Díjtételek

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a másik Szerződő Fél területére vagy területéről történő fuvarozásért felszámított díjtételeket ésszerű szinteken kell megállapítani, kellő figyelmet fordítva valamennyi lényeges tényezőre, beleértve az üzemeltetés költségét, az ésszerű profitot és más légiközlekedési vállalatok díjtételeit.

2. Az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott díjtételekben, amennyiben lehetséges, a mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának egymás között kell megállapodni az útvonal egészén vagy egy részén üzemeltető többi légiközlekedési vállalattal folytatott konzultáció után, és az ilyen megállapodást - hacsak lehetséges - a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetségének a díjtételek kidolgozására alkalmazott eljárási felhasználásával kell elérni.

3. Az ily módon megállapított díjtételeket mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságaihoz jóváhagyásra legalább (45) nappal a bevezetésük javasolt időpontja előtt kell benyújtani. Különleges esetekben ezen határidő lerövidíthető, az említett hatóságok megállapodásától függően.

4. E jóváhagyás megadható nyilatkozattal. Amennyiben a benyújtás időpontjától számított (30) napon belül egyik légügyi hatóság sem fejezte ki elutasítását ezen Cikk 3. bekezdésével összhangban, ezeket a díjtételeket elfogadottnak kell tekinteni. Abban az esetben, amikor a benyújtás határidejét lerövidítik - amint azt a 3. bekezdés biztosítja -, a légügyi hatóságok megegyezhetnek, hogy az az időtartam, amelyen belül az elutasításról értesíteni kell, kevesebb legyen (30 napnál).

5. Amennyiben egy díjtételben az e Cikk 2. bekezdésével összhangban megállapodni nem tudnak vagy az e Cikk 4. bekezdésének megfelelően rendelkezésre álló időtartam alatt az egyik légügyi hatóság bármely - a 2. bekezdés rendelkezéseivel összhangban - egyeztetett tarifa elutasításáról szóló értesítést ad át a másik légügyi hatóságnak, a két Szerződő Fél légügyi hatóságai törekednek a díjtétel kölcsönös megállapodással történő meghatározására.

6. Amennyiben a légügyi hatóságok nem tudnak megegyezni bármely, az e Cikk 3. bekezdésében megfelelően hozzájuk benyújtott díjtételben, vagy bármely tarifa megállapításában, ahogy az az e Cikk 5. bekezdésében meghatározott, a vitát ezen Egyezmény XVII. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.

7. Egy, az e Cikk rendelkezéseivel összhangban megállapított díjtétel az új díjtétel megállapításáig marad érvényben.

Mindazonáltal egy díjtételt sem lehet - e bekezdés folytán - attól az időponttól számított tizenkét (12) hónapnál tovább meghosszabbítani, amikor az egyébként lejárna.

VII. Cikk
Képviselet

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának megengedett, hogy a másik Szerződő Fél területén képviselőit és kereskedelmi, üzemeltetési és műszaki személyzetét fenntartsa, ahogyan azt a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésével kapcsolatban igényelné. E személyzetet vagy az egyik, vagy mindkét Fél állampolgárai közül választják, szükség szerint.

2. E személyzeti követelményeket a légiközlekedési vállalat tetszése szerint kielégítheti saját személyi állományával vagy a másik Szerződő Fél területén működő olyan más szervezet, vállalat vagy légiközlekedési vállalat szolgáltatásainak felhasználásával, amelyek felhatalmazással rendelkeznek az ilyen szolgáltatások végzésére e másik Szerződő Fél területén.

3. A képviselők és a személyzet a másik Szerződő Fél érvényben lévő jogszabályai és rendelkezései alá esnek, és az ilyen jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban mindegyik Szerződő Fél viszonossági alapon és a legkisebb késedelemmel megadja a szükséges munkaengedélyeket, alkalmazási vízumokat, illetve egyéb hasonló okmányokat az e Cikk 1. bekezdésében hivatkozott képviselőknek és személyzetnek.

VIII. Cikk
Jogszabályok és rendelkezések betartása

1. Bármely Szerződő Félnek a nemzetközi légiszolgáltatásokban alkalmazott légijárművek területére történő belépésére illetve onnan távozására, valamint az ilyen légijárművek üzemeltetésére és légiirányítására vonatkozó jogszabályait, rendelkezéseit és eljárásait be kell tartani a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának az említett területére való érkezésekor, illetve az onnan való távozásáig, beleértve az elindulását.

2. Bármelyik Szerződő Fél bevándorlásra, útlevelekre, illetve egyéb elfogadott utazási okmányokra, a belépésre, vámkezelésre és egészségügyi zárlatra vonatkozó jogszabályainak, rendelkezéseinek és eljárásainak eleget kell tennie a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának légijárműve által szállított személyzetnek, utasoknak, árunak és postának az említett Szerződő Fél területére történő belépésükkor.

IX. Cikk
Bizonyítványok és jogosítványok

Az Egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és még érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Szerződő Fél érvényesnek ismeri el a megállapodás szerinti járatok üzemeltetése céljából feltéve, ha azok a követelmények, amelyek szerint az ilyen bizonyítványokat és jogosítványokat kiadták vagy érvényesítették, megfelelnek vagy felette állnak a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény értelmében megállapítható minimumszabványoknak.

Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának azonban azt a jogot, hogy megtagadja azon szakszolgálati engedélyek és jogosítványok érvényességének elismerését, melyeket saját állampolgárai részére a másik Szerződő Fél adott saját területe feletti átrepülés céljából.

X. Cikk
Biztonság

1. A nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban a Szerződő Felek újólag megerősítik, hogy egymással szembeni azon kötelességük, hogy védelmezzék a polgári repülés biztonságát a jogellenes beavatkozások cselekedetei ellen, szerves részét képezi ezen Egyezménynek. A nemzetközi jog szerinti jogaik és kötelezettségeik általános jellegének korlátozása nélkül a Szerződő Felek nevezetesen az 1963. szeptember 14-én Tokióban „A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és bizonyos egyéb tettekről” aláírt Egyezmény, az 1970. december 16-án Hágában „A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről” aláírt Egyezmény, az 1971. szeptember 23-án Montrealban „A polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekedetek leküzdéséről” aláírt Egyezmény és az 1988. február 24-én Montrealban „A nemzetközi polgári repülést kiszolgáló repülőtereken elkövetett jogellenes erőszak-cselekedetek leküzdéséről” aláírt Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban járnak el.

2. A Szerződő Felek kérésre megadnak minden szükséges segítséget egymásnak, hogy megelőzzék a polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének cselekedeteit és egyéb jogellenes cselekményeket az ilyen légijárművek, utasaik és személyzetük, a repülőterek és légi irányító berendezések biztonsága ellen, valamint a polgári repülés biztonságának bármely más fenyegetését.

3. A Szerződő Felek egymás közötti kapcsolataikban a repülésbiztonsági rendelkezésekkel összhangban járnak el - melyeket a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet állapított meg és a Nemzetközi Polgári Repülési Egyezmény Függelékeiként jelölt ki - olyan mértékben, amennyire az ilyen biztonsági rendelkezések alkalmazhatóak a Felekre; megkövetelik, hogy a náluk bejegyzett légijárművek üzemeltetői, illetve azok a légijármű üzemeltetők, akiknek fő üzleti székhelye vagy állandó lakóhelye a területükön van, valamint a területükön levő repülőterek üzemeltetői az ilyen repülésbiztonsági rendelkezésekkel összhangban járjanak el.

4. Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy az ilyen légijármű-üzemeltetőktől megkövetelhető a fenti 3. bekezdésben hivatkozott, a másik Szerződő Fél által megkívánt repülésbiztonsági rendelkezések betartása, e másik Szerződő Fél területére való belépésre, onnan való távozásra illetve ott-tartózkodásra előírottan. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja, hogy a területén hatékonyan alkalmazzák a megfelelő intézkedéseket a légijárművek védelmére és az utasok, legénység, a magukkal vitt cikkek, a poggyász, áru- és a légijármű-készletek be-, illetve leszállást megelőző és az alatti megvizsgálására. Továbbá mindegyik Szerződő Fél kedvezően bírálja el a másik Szerződő Félnek ésszerű speciális biztonsági intézkedésekre vonatkozó bármely kérését, hogy egy adott rendkívüli fenyegetésnek elébe menjenek.

5. Amikor polgári légijármű jogellenes hatalomba kerítésének esete vagy azzal való fenyegetés esete áll fenn, vagy egyéb jogellenes cselekedetek történnek, az ilyen légijárművek utasaik és legénységük, a repülőterek és a légi-irányító-berendezések biztonsága ellen, a Szerződő Felek segítik egymást az összeköttetések (távközlés) megkönnyítésével és más megfelelő intézkedésekkel, amelyek az ilyen incidens vagy azzal való fenyegetés gyors és biztonságos megszüntetését célozzák.

XI. Cikk
A bevételi többlet átutalása

1. Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata szabadon értékesítheti légifuvarozási szolgáltatásait a másik Szerződő Fél területén vagy közvetlenül, vagy ügynökön keresztül, helyi valutáért, vagy bármilyen szabadon átváltható valutáért a vonatkozó nemzeti törvényekkel és jogszabályokkal összhangban.

2. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai szabadon átutalhatják az értékesítés területéről hazai területükre az értékesítés területén a kiadásaikat meghaladó bevételeik többletét. Beleértendők az ilyen nettó átutalásba az értékesítésből származó jövedelmek, melyekre közvetlenül, vagy a légifuvarozási szolgáltatások ügynökén keresztül tettek szert, és a kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások és a normál kereskedelmi kamatok, amelyekre az ilyen jövedelmek után tettek szert az alatt az idő alatt míg ezek betétként átutalásra várnak.

3. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai a kérelemtől számított legkésőbb 30 napon belül engedélyt kapnak az ilyen átutalásokra. Az ilyen átutalásokkal kapcsolatos eljárás összhangban van annak az országnak a deviza-jogszabályaival, amelyben a bevétel felgyülemlik.

4. Mindegyik Szerződő Fél megadja a kölcsönösség alapján a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának azon valamennyi adó és díj alóli mentességet, amelyek a légiszolgáltatások kifejtéséből eredő nyereséget, vagy jövedelmeket terhelik.

XII. Cikk
Kapacitás-rendelkezések

1. Mindkét Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának méltányos és egyenlő lehetősége van a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésére a területeik közötti meghatározott útvonalakon.

2. A megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatának érdekeit azért, hogy indokolatlanul ne hozzák hátrányos helyzetbe azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az utóbbi nyújt ugyanazon útvonal egészén vagy egy részén.

3. A Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai által ellátott megállapodás szerinti járatoknak szoros kapcsolatban kell állniuk a meghatározott útvonalakon a közönség által támasztott forgalmi igényekkel, és elsődlegesen céljuk kell legyen, hogy annak a Szerződő Félnek, amelyik a légiközlekedési vállalatot kijelölte, a területéről kiinduló vagy oda irányuló, jelenlegi és ésszerűen előrelátható utas, áru és posta fuvarozási követelményeknek megfelelő kapacitást egy ésszerű terhelés mellett biztosítsa. A meghatározott útvonalakon más, nem a légiközlekedési vállalatokat kijelölő államok területének pontjaiban, mind a felvett, mind a kirakott utasok, áru és posta fuvarozásának biztosítása összhangban kell legyen azon általános elvekkel, hogy a kapacitás megfeleljen:

a) annak a Szerződő Félnek a területére irányuló és onnan kiinduló forgalmi igényeknek, amelyik a légiközlekedési vállalatot kijelölte,

b) azon terület forgalmi igényeinek, amelyen a repülőjárat áthalad, miután figyelembe vették a területet felölelő államok légiközlekedési vállalatai által létesített egyéb közlekedési szolgáltatásokat;

c) az átmenő légiforgalom üzemeltetése követelményeinek.

XIII. Cikk
Menetrendek jóváhagyása

1. A megállapodás szerinti járatok üzemeltetéséhez a frekvenciákat és a menetrendeket a két kijelölt légiközlekedési vállalat közötti kölcsönös megállapodással kell megállapítani, és érvénybe lépésük előtt legalább 30 nappal jóváhagyás végett a légügyi hatóságoknak be kell terjeszteni. Abban az esetben, ha a két kijelölt légiközlekedési vállalat között ilyen megállapodást elérni nem tudnak, az ügyet a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz kell utalni.

2. A megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során szükséges egy Kereskedelmi Megállapodás a két kijelölt légiközlekedési vállalat között. E Kereskedelmi Megállapodást jóváhagyás végett be kell terjeszteni a légügyi hatóságoknak.

3. Egy Szerződő Fél légügyi hatóságai ellátják a másik Szerződő Fél légügyi hatóságait kérésükre olyan időszakos vagy egyéb statisztikai adatokat tartalmazó kiadványokkal, amelyek ésszerűen igényelhetők az e bekezdésben elsőként említett Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata által a megállapodás szerinti járatokon nyújtott kapacitás áttekintésének (felülvizsgálatának) céljából.

Ezen közlemények tartalmazzák mindazon információt, amely a légiközlekedési vállalat által a megállapodás szerinti járatokon teljesített forgalom nagyságának és az ilyen forgalom eredetének és célállomásának meghatározásához szükséges.

XIV. Cikk
Könnyítések

1. A bármelyik Szerződő Fél területén a repülőjáratok üzemeltetésére vagy más repülési berendezésekre alkalmazott díjak és illetékek az egyik Fél területén nem lehetnek magasabbak, mint azok, melyeket az ezen Fél területén a többi, nemzetközi légiszolgáltatásokkal foglalkozó külföldi légitársaságokra alkalmaznak.

2. Egyik Szerződő Fél sem részesít előnyben egyetlen más külföldi légitársaságot sem a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatával szemben a vám, bevándorlási, egészségügyi zárlatra vonatkozó és hasonló rendelkezései alkalmazásában; vagy az ellenőrzése alatt álló repülőterek, légifolyosók, illetve légiközlekedési szolgáltatások és kapcsolatos berendezések használatában.

3. Mindegyik Szerződő Fél ösztönzi a díjakat megállapító illetékes hatóságai és a szolgáltatásokat és berendezéseket használó kijelölt légiközlekedési vállalatok közötti konzultációkat; és ahol keresztülvihető, a légiközlekedési vállalatok képviseleti szervezetein keresztül. A használati díjak változtatására vonatkozó bármely javaslatokról ésszerű időn belül értesítést kell adni a felhasználóknak, hogy képesek legyenek a változtatások megtörténte előtt nézeteiket kifejteni.

XV. Cikk
Konzultációk

1. A szoros együttműködés szellemében a Szerződő Felek légügyi hatóságai időről időre tanácskoznak egymással azzal a céllal, hogy biztosítsák ezen Egyezmény és Függeléke rendelkezéseinek végrehajtását és kielégítő betartását.

2. E tanácskozásokat az ilyen kérés kézhezvételének időpontjától számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, hacsak a Szerződő Felek nem állapodnak meg másképpen.

XVI. Cikk
Módosítások

1. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél kívánatosnak tartja az Egyezmény bármely feltételének módosítását, konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. A légügyi hatóságok között az ilyen tanácskozások történhetnek tárgyalás útján vagy levelezéssel, és a kérés kézhezvételének időpontjától számított hatvan (60) napon belül kell megkezdődjenek. Az ily módon egyeztetett bármely módosítások akkor lépnek hatályba, amikor diplomáciai jegyzékváltással azokat megerősítették.

2. Az ezen Egyezmény Függelékének módosításai a Szerződő Felek illetékes légügyi hatóságai közötti közvetlen megállapodással és diplomáciai jegyzékváltással való megerősítéssel történhetnek.

3. Az Egyezményt úgy fogják módosítani, hogy az összhangban legyen mindazon sokoldalú megállapodásokkal, amelyek mindkét Szerződő Félre nézve kötelezőek.

XVII. Cikk
Viták rendezése

1. Amennyiben a Szerződő Felek között ezen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a Szerződő Felek törekednek arra, hogy azt közvetlenül a légügyi hatóságok közötti tárgyalásokkal rendezzék, illetve ha szükséges, diplomáciai csatornákon keresztül.

2. Amennyiben a Szerződő Feleknek nem sikerül ezekkel a tárgyalásokkal rendezést elérni, a vitát egy három döntőbírából álló bírósághoz utalhatják, egyet-egyet a Szerződő Felek jelölnek ki, a harmadikat pedig e két döntőbíró nevezi ki.

Mindegyik Szerződő Fél attól az időponttól számított hatvan (60) napon belül jelöl ki egy döntőbírót, amikor bármelyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül kézhezvette a vita választott bíróságon történő rendezésének kéréséről szóló értesítést, a harmadik döntőbírót pedig egy további hatvan (60) napos időtartamon belül nevezik ki. Amennyiben bármelyik Szerződő Félnek nem sikerül a meghatározott időtartamon belül egy döntőbírót kijelölnie, vagy a harmadik döntőbírót nem nevezik ki a meghatározott időtartamon belül, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét kérheti meg bármelyik Szerződő Fél, hogy nevezzen ki egy döntőbírót illetve döntőbírókat, ahogy az eset megkívánja. A harmadik döntőbíró minden esetben egy harmadik állam állampolgára, a bíróság elnökeként jár el és meghatározza azt a helyet, ahol a döntőbíráskodást tartani fogják. A választott bíróság dönti el saját eljárását és ha szükséges, meghatározza az alkalmazandó jogot.

3. A választott bíróság bármely döntése kötelező mindkét Szerződő Félre, hacsak másként nem határoznak a vita döntőbírósághoz utalásának idején.

4. A bíróság költségeit a Szerződő Felek között egyenlően osztják meg.

5. Amennyiben és mindaddig, amíg bármelyik Szerződő Fél nem tesz eleget az ezen Cikk 3. bekezdése alapján hozott bármilyen döntésnek, a másik Szerződő Fél a mulasztó Szerződő Félnek vagy a vétkes kijelölt légiközlekedési vállalatnak az ezen Egyezmény alapján nyújtott bármely jogot vagy kiváltságot korlátozhatja, visszatarthatja, vagy visszavonhatja.

XVIII. Cikk
Nyilvántartásbavétel

Az Egyezményt, beleértve bármely módosítását, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél be kell jegyeztetni.

XIX. Cikk
Felmondás

Bármelyik Szerződő Fél bármely időpontban értesítheti a másik Szerződő Felet az Egyezmény felmondásának elhatározásáról. Az ilyen értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel is közölni kell.

Ebben az esetben az Egyezmény attól az időponttól számított tizenkét (12) hónap elteltével veszti érvényét, amikor a felmondásról szóló értesítést a másik Szerződő Fél kézhez vette, hacsak e határidő lejárta előtt a felmondási értesítést közös megegyezéssel vissza nem vonják.

A másik Szerződő Fél által történt kézhezvétel visszaigazolásának hiányában az értesítésnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által történt kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap elteltével az értesítést kézbesítettnek kell tekinteni.

XX. Cikk
Hatálybalépés

Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen mindkét Szerződő Fél átadja egymásnak írásbeli értesítését diplomáciai jegyzékváltással, hogy a hatálybalépéssel kapcsolatos vonatkozó belső követelményeket teljesítették.

Ennek hiteléül alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Egyezményt aláírták.

Készült Jeruzsálemben, a mai 1989. március 1. napon, ami megfelel az 5749. év I. Adár hava 24. napjának, két eredeti angol, magyar és héber nyelvű példányban, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Népköztársaság
Kormánya nevében:
Izrael Állam
Kormánya nevében:

Függelék
a Magyar Népköztársaság és Izrael Állam közötti Kétoldalú Légiközlekedési Egyezményhez a területeik közötti menetrendszerű légiközlekedésről

1. Útvonalak, melyeken Magyarország kijelölt légiközlekedési vállalata üzemeltethet légijáratokat:

Magyarországi pont(ok)

Bármely közbenső pont,

Tel Aviv, Izrael,

Izraelen túli pontok.

2. Útvonalak, melyeken Izrael kijelölt légiközlekedési vállalata üzemeltethet légijáratokat:

Izraeli pont(ok)

Bármely közbenső pont,

Budapest, Magyarország,

Magyarországon túli pontok.

3. Az 5. szabadságjogok 3. országokba illetve országokból igénybe vehetők a megállapodás szerinti járatokon feltéve, hogy azokat a két légiközlekedési vállalat előzetesen koordinálta és egyeztette és az illetékes légügyi hatóságok jóváhagyták.

4. A közbenső vagy túli pontok bármelyike vagy akár mindegyike kihagyható a légiközlekedési vállalat tetszése szerint bármely vagy akár az összes repülés során feltéve, hogy a járat a légiközlekedési vállalatot kijelölő Fél területéről indul vagy ott végződik.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1989. október 11. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére