A jogszabály mai napon ( 2022.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

97/1990. (V. 29.) MT rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok kivonásáról Moszkvában, az 1990. évi március hó 10. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről

(Az egyezmény aláírása napján - 1990. március 10-én - hatályba lépett.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok kivonásáról Moszkvában, az 1990. március hó 10. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Köztársaság területén
ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok kivonásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya (a továbbiakban: Felek),

a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti baráti és jószomszédi kapcsolatok fejlesztésére való törekvéstől vezérelve, következetesen betartva a nemzetközi jognak az ENSZ alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Záróokmányában megerősített alapelveit, beleértve a szuverenitás és a belügyekbe való be nem avatkozás elvének tiszteletben tartását,

a Magyarországon ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok kivonását az európai és a nemzetközi bizalom és biztonság erősítésére irányuló együttes erőfeszítéseik szerves részének tekintve

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok kivonására 1990-1991 folyamán kerül sor.

A szovjet csapatok kivonása a Magyar Köztársaság területéről 1990. március 12-én kezdődik és 1991. június 30-ig fejeződik be.

Kivonásra kerül a szovjet csapatok egész személyi állománya, beleértve a szovjet állampolgárságú polgári személyeket, valamint fegyverzete, harci technikája és anyagi eszközei.

A szovjet csapatoknak a Magyar Köztársaság területéről való kivonása ütemezési tervét a jelen Egyezmény Melléklete tartalmazza és az annak elválaszthatatlan részét képezi.

2. Cikk

A Magyar Köztársaság Kormánya közreműködik a szovjet csapatok Magyarország területéről való kivonásának végrehajtásához szükséges feltételek biztosításában.

3. Cikk

A szovjet csapatok elszállítása, valamint a különböző anyagok és hulladékok hátrahagyása és megsemmisítése a polgári lakosság érdekeinek figyelembe vételével és a környezetvédelmi jogszabályok betartásával történik.

4. Cikk

A Magyar Köztársaság területén tartózkodó szovjet csapatoknak a kiképzési-harci tevékenységgel kapcsolatos mozgását - ideértve a repüléseket is - korlátozzák.

5. Cikk

A felek kijelölik Meghatalmazottukat ezen Egyezmény rendelkezései végrehajtásának biztosítására, a szovjet csapatoknak a Magyar Köztársaság területéről történő rendezett kivonásának ellenőrzésére, az objektumok, felszerelések és más anyagi eszközök egyeztetett módszerekkel történő nyilvántartásba vételére, felértékelésére, átadására, vagy értékesítésére.

6. Cikk

A szovjet csapatok jogi státuszát, valamint a csapatok ideiglenes magyarországi tartózkodásával kapcsolatos vagyonjogi, pénzügyi és egyéb kérdéseket a csapatoknak a Magyar Köztársaság területéről történő végleges kivonásáig a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzetéről 1957. május 27-én kötött Egyezmény, valamint más, érvényben lévő magyar-szovjet egyezmények rendelkezései határozzák meg.

7. Cikk

A szovjet csapatok kivonásával kapcsolatos azon vagyonjogi-pénzügyi és egyéb gazdasági kérdéseket, amelyeket az érvényben lévő szerződések nem rendeznek, külön megállapodások fogják szabályozni.

A Felek megteszik a mielőbbi intézkedéseket annak érdekében, hogy a fenti kérdések megoldódjanak a szovjet csapatok teljes kivonásáig.

8. Cikk

Ezen Egyezmény értelmezésével és alkalmazásával, valamint a szovjet csapatok ütemezési terv szerinti kivonásának végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Felek a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között 1957. május 27-én, a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzetéről kötött Egyezmény 17. Cikke alapján létrehozott Magyar-Szovjet Vegyesbizottságban a kérdés beterjesztésétől számított 30 napon belül rendezik.

Ha a Vegyesbizottság valamely elé utalt kérdésben nem tudna dönteni, a vitát diplomáciai úton kell megoldani.

9. Cikk

Ezen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Felek között érvényben lévő két- és többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeket, beleértve azokat, amelyek az 1955. május 14-én Varsóban kötött Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződésből származnak.

10. Cikk

Ez az Egyezmény az aláírása napján lép hatályba.

Készült Moszkvában, 1990. március 10-én, két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya
nevében:
A Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetségének Kormánya nevében:
Horn Gyula s. k., Eduard Sevardnadze s. k.”

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. március 10-től kell alkalmazni.

ÜTEMTERV

a szovjet csapatok kivonására a Magyar Köztársaság területéről
(melléklet az egyezményhez)

Megjegyzés: 1. A magyar fél garantálja, hogy mindenoldalú segítséget nyújt (beleértve az üzemanyag és lőszer megvásárlását) 260 szerelvényt kitevő anyag értékesítésének realizálásában.
2. A szovjet fél biztosítja napi 3-4 katonavonat átvételét és garantálja az ehhez szükséges 80 db vagon átadását, valamint 417 számvetési vonat átvételét.

  Vissza az oldal tetejére