A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/1991. (II. 26.) Korm. rendelet * 

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1990. június 25-én levélváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a vízumkényszer megszüntetésére vonatkozó 1990. június 25-én kelt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar külügyminiszternek az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, a norvég külügyminiszterhez intézett angol nyelvű válaszlevele hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Excellenciás Uram,

Van szerencsém igazolni a mai napon kelt alábbi szövegű levelének vételét:

Excellenciás Uram,

Tisztelettel értesítem, hogy a Norvégia és Magyarország közötti utazás megkönnyítése érdekében a Norvég Királyság Kormánya hajlandó a Magyar Köztársaság Kormányával megállapodás megkötésére a vízumkötelezettség megszüntetésére, az alábbi feltételekkel:

1. Érvényes norvég útlevéllel rendelkező norvég állampolgárok bármely hivatalos határátkelő helyen szabadon beutazhatnak Magyarországra legfeljebb 90 napos tartózkodási időre, vízumszerzés kényszere nélkül.

2. Érvényes magyar útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok bármely hivatalos határátlépő helyen szabadon beutazhatnak Norvégiába és legfeljebb kilencven napig tartózkodhatnak Norvégiában, vízumszerzés kényszere nélkül. E kilencven napos időtartam bármely olyan északi államba való belépés napjától számítandó, amely állam tagja az Északi Államok közötti útlevélellenőrzés megszüntetéséről szóló 1957. július 12-i Egyezménynek. A fenti kilencven napos időtartamba beszámítandó mindennemű tartózkodás nem északi állampolgárok részéről a fenti államokban.

3. A felek egyetértenek abban, hogy a vízumkötelezettség megszüntetése nem mentesíti a jelen megállapodást hasznosító személyeket azon kötelezettségük alól, hogy betartsák az adott ország belépésre, tartózkodásra - akár időleges, akár tartós - és munkavállalásra vonatkozó érvényes törvényeit és szabályait.

4. Mindegyik ország hatóságai fenntartják a jogot, hogy a másik ország nemkívánatosnak tekintett állampolgáraitól megtagadják az országba való belépés és tartózkodás jogát.

5. Mindegyik ország hatóságai vállalják, hogy bármely állampolgárukat formalitásoktól mentesen visszaengedik területükre.

6. Bármelyik Kormány a közrend fenntartása okán időlegesen a fenti rendelkezéseket egészében vagy részben felfüggesztheti, a fenti 5. pont kivételével. Az ilyen felfüggesztést a másik kormánnyal diplomáciai úton haladéktalanul közölni kell.

7. A jelen megállapodás 1990. július 15-ével lép életbe. A megállapodás bármelyik Kormány által írásbeli értesítéssel felmondható; a felmondás az értesítés keltétől számított harminc nap után válik hatályossá.

Amennyiben a fenti javaslatok a Magyar Köztársaság Kormánya számára elfogadhatók, tisztelettel javaslom, hogy a jelen levél és Excellenciás Uram válasza Kormányaink között ez ügyben kötött megállapodást jelentsen.

Fogadja, Excellenciás Uram, a legnagyobb nagyrabecsülésemet.

Tisztelettel igazolom, hogy a Kormányom a fenti javaslatokat elfogadja. Az Ön levele és jelen válaszlevelem megállapodást jelentenek a Magyar Köztársaság és a Norvég Királyság között a magyar és norvég állampolgárok vízumkényszerének megszüntetéséről, amely 1990. július 15-én lép hatályba. Fogadja Excellenciás Uram, a legnagyobb nagyrabecsülésem kifejezését.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. július 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére