A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők utánképzéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a törvény 18. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  (1) *  A járművezetők utánképzésére jogosító engedélyt a közlekedési hatóság adja ki.

(2) *  Az utánképzés folytatására az kaphat az illetékes közlekedési hatóságtól engedélyt, valamint a vizsgaközponttól a programok megtartására megbízást, aki az adott programhoz az 1. számú mellékletben előírt személyi és tárgyi feltételeket teljesíti.

(3) *  Az utánképzést végzők tevékenységét a közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi, és e tevékenység tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait. A hatóság bármely feltétel hiánya vagy nem kielégítő szakmai színvonal esetében az engedélyt visszavonja.

(3a) *  Az utánképzést végzők tevékenységét – különösen a tevékenység végzéséhez meghatározott feltételek és előírások megtartását – a vizsgaközpont rendszeresen ellenőrzi, amelyet az ellenőrzés alá vont szervezet, személy tűrni köteles, azt nem akadályozhatja. Ha a vizsgaközpont – az általa végzett ellenőrzés során feltárt – bármely, jogszabályban vagy az engedélyben előírt feltétel hiányát vagy az utánképzés nem kielégítő szakmai színvonalát állapítja meg, erről tájékoztatja a közlekedési hatóságot.

(4) Az utánképzés során a foglalkozásokat az utánképzési foglalkozás tartására az adott programnak megfelelő minősítéssel feljogosított szakoktatónak (a továbbiakban: foglalkozásvezető) kell tartania.

2. § (1) *  Az utánképzésre kötelezett az utánképzésre a vizsgaközpont bármelyik szervénél jelentkezhet, ahol az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A jelentkező bemutatja a rendelkezésére álló, a kötelezés okát tartalmazó hatósági értesítést, illetve a vizsgaközpont a feltáráshoz szükséges adatokat az engedély nyilvántartási rendszerből és a közúti közlekedési előéleti pont nyilvántartásból lekérdezi. A feltárás során alkalmazható módszereket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) *  A feltáró foglalkozás eredményétől függően a vizsgaközpont az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. Az utánképzés programját, az egyes programok tartalmát, időtartamát és a módszereket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti, amely keretében a járművezető feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül, az 1. számú mellékletben meghatározott III. programon történő részvételre kerül besorolásra.

3. § (1) Ha az utánképzésben a kötelezett közlekedési képzettségének hiányosságát kellett megszüntetni (1. számú melléklet I. és II. program) az utánképzés a programnak megfelelően elméleti vagy gyakorlati vizsgával zárul. A vizsga tartalmát, módszereit és időtartamát, valamint személyi és tárgyi feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) *  A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése vagy szabálytalan parkolás miatt – két éven belül legalább három alkalommal – szabálysértési eljárás során határozatban kiszabott bírsággal sújtott kötelezettet – a feltáró foglalkozás mellőzésével – az I. számú programra kell beosztani.

(3) *  Sikertelen vizsga esetében az utánképzett pótvizsgát tehet. A járművezetési gyakorlati vizsgán értelemszerűen alkalmazni kell a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló rendelet rendelkezéseit.

4. § (1) *  Az utánképzés teljesítéséről és a 3. § szerinti vizsga sikeres letételéről a vizsgaközpont igazolást ad ki, amely tartalmazza

a) az utánképzésen részt vevő nevét, születési helyét és idejét, továbbá anyja nevét,

b) az utánképzés teljesítésének igazolását,

c) a teljesített utánképzést elrendelő határozat számát és az elrendelés okát,

d) a kiállítás dátumát,

e) – az utánképzésen részt vevő kérésére kiadott papíralapú dokumentum esetében – a vizsgaközpont ügyintézőjének aláírását, a vizsgaközpont bélyegzőjét.

(2) Nem adható ki az igazolás, illetőleg a bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg.

(3) * 

5. § Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez * 

Az egyes utánképzési programok tartalma, időtartama, módszerei, végzésének személyi és tárgyi feltételei

Az utánképzés programja az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekmény(ek)től és az utánképzésre kötelezett közlekedési képzettségében, kultúrájában, illetőleg közlekedési magatartásában feltárt hiányosságoktól, valamint attól függ, hogy a kötelezett korábban már részt vett-e utánképzésben.

I. *  program

A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás

A foglalkozások során a résztvevők utánképzésre való kötelezésének alapjául szolgáló cselekmények, valamint a vezetési próbán elkövetett, az adott csoportra nézve tipikus hibák közlekedésszakmai (jogi, vezetéselméleti, közlekedéserkölcsi, járműműszaki stb.) elemzésével, a szükséges kapcsolódó ismeretek közlésével kell a képzettségi hiányosságokat csökkenteni, s a pedagógiai (andragógia) módszereivel kell a helyes közlekedési magatartásra nevelni, a kívánatos közlekedési beállítódásokat kialakítani.

A program időtartama: 6 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva kell megtartani.

A csoportlétszám felső határa 20 fő, alsó határa nincs.

Tárgyi feltételek:

– a közlekedési hatóság által e tevékenységre alkalmasnak minősített helyiség, a csoportlétszámnál legalább kettővel több, jegyzetelésre is lehetőséget nyújtó ülőhellyel;

– keretezett diaképek kivetítésére alkalmas diavetítő vetítővászonnal, vagy egyéb, ezzel egyenértékű berendezés;

– videolejátszó megfelelő méretű, illetve elegendő számú monitorral;

– falitábla krétával vagy más, ezzel egyenértékű demonstrációs eszköz.

II. *  program

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás
hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó
járművezetési gyakorlati foglalkozás

A felderített és a gyakorlatok közben felmerülő – a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó – hiányosságokat meg kell szüntetni. A rossz beállítódásokat, szokásokat le kell építeni. A helyes magatartás kialakítása a pedagógia (andragógia) módszereivel történik.

A program időtartama: 7 óra, amelyet négy foglalkozásra elosztva kell megtartani.

Egy foglalkozásvezető egyidejűleg egy kötelezettel foglalkozhat.

A foglalkozások a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gyakorlati oktatásnak minősülnek. A foglalkozások során a jármű felelős vezetője a foglalkozásvezető.

Tárgyi feltételek: azonosak a megfelelő járműkategóriájú járművezető-képző tanfolyamok járművezetési gyakorlati foglalkozásaival.

III. *  program

A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás

Pedagógiai, csoportdinamikai módszerek alkalmazásával lefolytatott problémaelemzések, helyzetgyakorlatok (kommunikációs, önismereti, helyzetfelmérési, anticipációs, decentrálási, konszenzus stb.) segítségével a csoport tagjainál előforduló hibás magatartások feltárása, korrekciója, attitűd-befolyásolás.

A program időtartama: 12 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva kell megtartani.

A foglalkozás kettős vezetésű.

A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 15 fő.

Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.

IV. *  program

Magatartásformálás

Dinamikus orientált csoportterápia (értelmezés, szembesítés, tanácsadás, lelkesítés), illetőleg szupportív (támogató) csoportterápia [redaptáció, szorongás oldása (konfrontáció-átélés), az életképesebb magatartás begyakorlása].

A program időtartama: 25 óra, amelyet 5 foglalkozásra elosztva kell megtartani.

A foglalkozás kettős vezetésű.

A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 15 fő.

Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.

V. *  program

Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása

Jogi és egészségügyi ismeretközlés, valamint csoportos témacentrikus beszélgetés, pszichológiai-behavior (viselkedés) terápiás elemek.

Alkalmazásának célja: célra irányuló részleges módosítás. A program az I., a II. vagy a III. programmal együtt, annak kiegészítéseként határozható meg a kötelezett számára.

A program időtartama: 7 óra.

A csoportlétszám felső határa 15 fő, alsó határa nincs.

Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.

VI. *  program

A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása

Ismeretátadás, egyéni motivációk feltárása, ezek csoportdinamikai felhasználása, tréningmódszerek, korrektív-behavior (viselkedés) terápia az ivás és vezetés területeinek szétválasztására. Célja a hamis tétel megváltoztatása, önismeret növelés, önkontroll módszerekkel (negáció-tagadás, averzió – elkerülés).

A program időtartama: 15 óra, amelyet 3 foglalkozásra elosztva kell megtartani.

A foglalkozás kettős vezetésű.

A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 15 fő.

Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.

VII. *  program

A „súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők”foglalkozása

A hibás magatartást motiváló személyiségtulajdonságok feltárása és konfrontáltatása a csoportdinamika felhasználásával, a változtatás lehetőségének felvázolása. Exploratív (feltáró) dinamikusan orientált terápia (a fókusz definiálása 1. a késztetés szintjén, 2. az elhárítási mechanizmusok szintjén); analitikusan orientált csoportterápia (a személyiség struktúrájának befolyásolása).

A program időtartama: 25 óra, amelyet 5 foglalkozásra elosztva kell megtartani.

A foglalkozás kettős vezetésű.

A csoportlétszám alsó határa 8, felső határa 15 fő.

Tárgyi feltételek: értelemszerűen azonosak az I. programnál feltüntetettekkel.

2. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez * 

3. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez * 

A feltárás során alkalmazható módszerek

A feltárást a vizsgaközpont által működtetett feltáró csoport (explorációs team) végzi, amely legalább három tagú, vezetőjét a vizsgaközpont bízza meg a foglalkozásvezetői jogosultsággal rendelkező személyek közül. A csoportot úgy kell összeállítani, hogy abban valamennyi program végzésére legyen minősített szakember.

(A feltárást végző szakember az általa vizsgált személynél – annak utánképzése során – foglalkozásvezetőként nem vehet részt.)

1. *  A közlekedési ismeretekben, képzettségben meglévő hiányosságok feltárása a közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgyköréből a közlekedésért felelős miniszter által összeállított feladatlappal, számítógép segítségével történik. A feladatlap megoldására a kötelezett 50 percet fordíthat.

2. A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak a feltárása vezetési próbán történik. A vezetési próba időtartama legfeljebb 50 perc.

Amennyiben a kötelezettség jellemzően „B”, „C” vagy „D” kategóriájú jármű vezetése során követte el az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekményt (cselekményeket), a vezetési próba csak a járművezetési gyakorlat oktatásához külön jogszabályban meghatározott felszerelésű gépkocsin tartható. Ez esetben – ha az utánképzésre kötelezett vezetői engedélyét bevonták – a jármű felelős vezetője a vezetési próba levezetője.

Amennyiben a kötelezett jellemzően egyéb kategóriába tartozó jármű vezetése során követte el az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekményt (cselekményeket), a vezetési próbát ilyen járművel, a kategória járművezetési gyakorlati vizsgájára vonatkozó előírások figyelembevételével kell végezni.

3. A pszichológiai feltárás során a pszichológus első explorációja információszerzés jellegű, a második explorációs szakasz az összerendező átgondolás.

Az utánképzésre kötelezés alapjául szolgáló cselekmény (cselekmények), valamint a feltárás eredményeinek összevetése és elemzése után a feltáró csoport az utánképzési programok közül a domináns probléma megoldását várhatóan leghatékonyabban szolgálóra irányítja a kötelezettet.

4. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez * 

A vizsgák tartalma, módszerei, időtartama, személyi
és tárgyi feltételei

Az I. programot követő vizsga

A vizsgázónak a közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgyköréből a közlekedésért felelős miniszter által kiadott vizsgalapot kell kitöltenie.

A vizsga követelményszintjén közlekedésért felelős miniszter állapítja meg. A vizsgalap kitöltésére 50 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A II. programot követő vizsga

A járművezetési gyakorlati vizsgát a külön jogszabály szerint a közúti járművezetők vizsgáztatására jogosult vizsgabiztos vezeti le.

A vizsga lebonyolítására, követelményszintjére, személyi és tárgyi feltételeire a megfelelő járműkategória járművezetési gyakorlati vizsgájának szabályait kell alkalmazni.

5. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez * 

6. számú melléklet a 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelethez *