A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/1992. (XI. 10.) PM rendelet

a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréséről

A pénzügyminiszter feladat és hatásköréről szóló 50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás érdekében végzett kiemelkedő munka elismerését - a honvédelmi miniszterrel és a belügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiak szerint szabályozom:

1. § (1) Aki a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás érdekében végzett munkája során kiemelkedő és tartósan eredményes tevékenységet fejt ki, az éves költségvetési törvényben erre a célra a Pénzügyminisztérium fejezetben előirányzott összegből pénzjutalomban részesíthető.

(2) A jutalmazásra előirányzott keret maximum 25%-a a honvédelmi felkészítés és országmozgósítás érdekében végzett tevékenység személyre szóló megbízási szerződés alapján járó munka díjazására is fordítható.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés alapján jutalmazhatók a honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás feladataiba bevont

a) központi költségvetési szervek (minisztériumok, országos hatáskörű szervek) és intézményeik,

b) honvédelmi közigazgatás területi helyi szervei,

c) egyéb gazdálkodó szervezetek vezető és beosztott munkatársai, valamint

d) vállalkozók.

(2) Az 1. § (2) bekezdés szerinti megbízási szerződés nem köthető azzal a személlyel, akinek a feladatellátás munkaköri kötelessége és ez a törvényes munkaidőn belül elvégezhető.

3. § (1) A jutalom összegét a végzett tevékenység alapján kell megállapítani. Egy személy évenként több alkalommal is részesülhet jutalomban.

(2) A jutalom, illetve a megbízási díj folyósítása a munkabér jellegű kifizetésekre vonatkozó előírások szerint történik.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt személyek jutalmazására a honvédelmi felkészítési feladatokkal megbízott szervezeti egységet felügyelő vezető jogosult.

(2) Jutalmazásra javaslatot tehetnek a honvédelmi felkészítési feladatokkal megbízott szervezeti egységek vezetői.

(3) Megbízási szerződések megkötéséhez a felügyeleti szerv vezetőjének engedélye (jóváhagyása) szükséges.

5. § (1) A jutalmazásra, illetve a megbízási szerződés alapján járó díjazásra fordítható éves keretösszeget a jutalmazásra jogosultak javaslata alapján a Pénzügyminisztérium a költségvetési törvény PM fejezetében egy összegben tervezi meg.

(2) A költségvetési törvényben jóváhagyott és jutalmazásra (megbízást is beleértve) felhasználható keret megállapításához

a) nemzetgazdasági (gazdaságmozgósítási) felkészülési feladatokkal megbízott szervek esetében a Pénzügyminisztérium,

b) a területi és helyi honvédelmi közigazgatás esetében a Honvédelmi Minisztérium,

c) a közrend és közbiztonság, a polgári védelem és a katasztrófaelhárítás felkészülési feladataival megbízott szervek esetében a Belügyminisztérium

illetékes szervezeti egysége tesz javaslatot.

6. § (1) A jutalmazási, illetve a megbízási díjakat a Pénzügyminisztérium a jutalmazásra jogosultak igénybejelentése alapján bocsátja rendelkezésre, és ezt az összeget közvetlenül fizeti ki (utalja át) az 5. § (2) bekezdésében megjelölt szervezeteknek.

(2) A jutalmazásra, megbízási díj kifizetésére fordítható összeg magában foglalja a társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulékot, továbbá a személyi jövedelemadót is.

7. § (1) A jutalmazásra és a megbízási díjakra biztosított összeg rendeltetésszerű felhasználásáért központilag a Pénzügyminisztérium, az egyes jutalmazó szerveknél a 4. § (1) bekezdésében megnevezett vezető a felelős.

(2) A jutalmazásra és a megbízási díjakra fordított összeg e rendelet szerinti felhasználását a költségvetési szervezetek ellenőrzésére kijelölt állami szerv ellenőrzi.

(3) A jutalmazásra jogosult szervek a jutalmazásra, illetve a megbízási díjakra fordított éves keret felhasználásáról éves beszámolót és a rendelet melléklete szerinti adatszolgáltatást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztériumnak a költségvetési (mérleg) beszámolóra előírt határidőig.

(4) A Pénzügyminisztérium a költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben számol be a jutalmazói keret felhasználásáról.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. Rendelkezéseit először az 1992. évre az 1991. évi XCI. törvényben jóváhagyott jutalmazási keret felhasználásánál kell alkalmazni.

Melléklet a 25/1992. (XI. 10.) PM rendelethez

Szerv megnevezése:

Adatszolgáltatás a jutalmazási és a megbízási keret felhasználásáról

Érték: Ft
Megnevezés Jutalmazás Megbízás Összesen
A jutalmazásra és megbízásra jóváhagyott éves keret
A tényleges felhasználás
Maradvány
A jutalomban vagy megbízásban részesítettek száma
Az egy főre jutó jutalom vagy megbízási díj összege
A kifizetett legnagyobb jutalom vagy megbízási díj

  Vissza az oldal tetejére