A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet

a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § *  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerinti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei az 1. melléklet szerinti tartalommal igazolják.

2. § (1) *  Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti iskolai végzettséget tanúsító okiratot Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete részére kell bemutatni, amely ennek alapján a mentesülés tényét megállapítja és azt a 2. melléklet szerinti tartalommal igazolja.

2/A. § *  A Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete a sikeres elsősegélynyújtási vizsga teljesítésének vagy a vizsga alóli mentesülés megállapításának napján elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet

a) sikeres vizsga esetén a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény (a továbbiakban: MV tv.) 2. § (1b) bekezdés a) és b) pontjában,

b) mentesülés esetén az MV tv. 2. § (1b) bekezdés a) pontjában és c) pont cb) alpontjában

foglalt adatokról.

3. § Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez * 

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám:

............... Megyei Szervezete ...............

IGAZOLÁS
a közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről

Igazoljuk, hogy

név: ........................................................

születési név: .........................................

anyja neve: .............................................

születési helye és ideje: .........................

a Magyar Vöröskereszt vizsgabizottsága előtt a közúti elsősegélynyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tett. Sikeres vizsga időpontja: .................................

Kelt: ..............................

............................................................
Magyar Vöröskereszt vizsgabizottság elnöke

2. melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez * 

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám:

............... Megyei Szervezete ...............

IGAZOLÁS
a közúti járművezető jelöltek elsősegélynyújtási vizsgakötelezettség alóli mentesülésről

Igazoljuk, hogy

név: .........................................................

születési név: ..........................................

anyja neve: .............................................

születési helye és ideje: ..........................

a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti végzettségét (szakképzettségét, szakképesítését) tanúsító okiratot bemutatta, amely alapján az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól mentesül.

Kelt: ..............................

............................................................
Magyar Vöröskereszt fővárosi/........................... megyei szervezete