A jogszabály mai napon ( 2022.08.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1992. évi XXXI. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról * 

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 7. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az e törvény szerinti életjáradék az őt saját jogon megillető kárpótlási jegy ellenében annak a kárpótlásra jogosultnak (a továbbiakban: jogosult) folyósítható, aki 1991. december 31-én

a) *  60. életévét betöltötte vagy

b) munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette.

2. § (1) Az életjáradék havonta, forintban fizetendő szolgáltatás.

(2) Az életjáradék az 1. § a) pontja szerinti esetben a jogosultat élete végéig megilleti. Mértékét a jogosult 1991. december 31-én betöltött életkora, valamint e törvény mellékletének megfelelően kell megállapítani.

(3) *  Az életjáradék az 1. § b) pontja szerinti esetben a férfi jogosultat 12, a női jogosultat 15 éven át megillető szolgáltatás, amelynek havi mértéke a törvény melléklete szerinti táblázatban a 60. életévhez tartozó életjáradék összegével azonos.

3. § (1) *  Az életjáradék folyósítására irányuló kérelmét a jogosult legkésőbb a kárpótlási jegy felvételére jogosító végleges vagy jogerős határozat közlésétől számított 90 napon belül nyújthatja be írásban a nyugdíbijbiztosítási igazgatási szervnél (a továbbiakban: igazgatóság).

(2) *  A kérelemben fel kell tüntetni a jogosult személyi adatait (név, születési idő, hely, anyja neve, lakcíme), be kell jelenteni az esetleges nyugdíjtörzsszámot és mellékelni kell a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozat hiteles másolatát.

4. § (1) *  A kérelem nem utasítható el, ha a jogosult az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(2) * 

5. § (1) Az életjáradék az igénybejelentés hónapjának első napjától esedékes.

(2) *  Az életjáradék folyósításának feltétele, hogy a jogosult a 4. § szerinti végleges vagy jogerős határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a kárpótlási jegyet az igazgatóságra átruházza. * 

(3) Az életjáradék folyósítását a nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb a kárpótlási jegy átruházásától számított 90 napon belül köteles megkezdeni.

6. § (1) *  Az igazgatóság köteles a jogosulttól átvett kárpótlási jegyeket az Állami Vagyonügynökségre (a továbbiakban: ÁVÜ) átruházni, valamint félévenként tájékoztatni a következő félévben várható kifizetések mértékéről.

(2) *  Az Állami Vagyonügynökség a privatizációs bevételeiből köteles a jogosultak részére folyósítandó életjáradék összegét, valamint az életjáradék megállapításával és folyósításával kapcsolatban felmerült tényleges költségeket az igazgatóságnak havonta - külön megállapodás szerint - átutalni. Amennyiben a privatizációs bevételekből fedezet nem áll rendelkezésre, a havi átutalásokat a központi költségvetés biztosítja.

(3) * 

(4) *  Az igazgatóság az átutalt összeget elkülönített bankszámlán kezeli és tartja nyilván, azt egyéb célokra nem használhatja fel.

(5) *  Az igazgatóságra e törvény alapján vonatkozó kötelezettségek nem terhelhetik a Nyugdíjbiztosítási Alapot.

7. § (1) A járadék összegét 1993-tól minden év március 1-jétől kell növelni. Az emelés mértékéről az Országgyűlés az állami költségvetés keretében dönt, az azonban az előző évi átlagos nyugdíjemelés mértékének 30%-ánál nem lehet kevesebb. * 

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott összeget az ÁVÜ az igazgatóságnak a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint utalja át.

8. § (1) Az életjáradék folyósítása a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(2) Az 1. § b) pontjában foglalt esetben a folyósítás annak az évnek az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a 2. § (3) bekezdés szerinti határidők letelnek.

(3) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhető.

9. § Az Állami Számvevőszék az e törvény végrehajtásával összefüggő pénzügyi elszámolásokat évente ellenőrzi.

10. § (1) Az életjáradék a magánszemélyek jövedelemadója szempontjából a kárpótlással egy tekintet alá esik.

(2) Az életjáradék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes.

11. § * 

12. § A Kormány felhatalmazást kap a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása eljárási szabályainak kidolgozására. * 

13. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ha a jogosultnak a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozatot e törvény hatálybalépése előtt kézbesítették, a 3. § (1) bekezdésében foglalt 90 napos határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

Melléklet az 1992. évi XXXI. törvényhez * 

Az életjáradék havi összege 100 000 Ft címletértékű kárpótlási jegy esetén (forintban)

A táblázatban lévő életjáradéki összegek tartalmazzák a kárpótlási jegyeknek az 1991. évi XXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdése szerinti kamatozási idejének lejártáig járó kamatát, valamint az 1992. évi LXXX. törvény 54. §-a szerint kiszámított 6%-os és az 1993. évi CXI. törvény 53. §-a szerint kiszámított 18%-os emelést.

A 100 000 Ft-tól eltérő címletértékű kárpótlási jegy átruházása esetén a járadék összege arányosan változik.

Életkor (év) Férfi
60 1 430 1 139
61 1 497 1 194
62 1 566 1 255
63 1 643 1 322
64 1 727 1 393
65 1 820 1 471
66 1 921 1 556
67 2 027 1 648
68 2 144 1 749
69 2 269 1 859
70 2 454 1 979
71 2 550 2 111
72 2 701 2 248
73 2 866 2 398
74 3 048 2 567
75 3 252 2 754
76 3 476 2 965
77 3 728 3 202
78 4 005 3 466
79 4 317 3 763
80 4 661 4 099
81 5 047 4 476
82 5 479 4 903
83 5 961 5 387
84 6 502 5 934
85 7 107 6 551
86 7 781 7 253
87 8 536 8 047
88 9 379 8 947
89 10 321 9 962
90 11 367 11 105
91 12 511 12 377
92 13 765 13 797
93 15 257 15 373
94 16 920 17 138
95 18 383 18 922
96 20 227 20 722
97 22 213 22 662
98 24 363 24 753
99 26 699 27 016
100 29 236 29 468
101 32 005 32 132

  Vissza az oldal tetejére