A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

96/1992. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. március hó 10. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya közötti, a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén való együttműködésről szóló, Csornán 1991. október 24-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Albán Köztársaság Kormánya között
a növényvédelmi karantén és a növényvédelem
területén való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén a két ország közötti együttműködés megerősítésére, a karantén betegségek, rovarkártevők és gyomok (a továbbiakban: karantén károsítók) országaikba történő be- és kihurcolásának megelőzésére, továbbá a növények és növényi termékek (a továbbiakban: növények) kétoldalú cseréjének és kereskedelmének megkönnyítésére a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy

a) megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy meggátolják a karantén károsítók be- és kihurcolását egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél területére növények behozatala, kivitele, továbbá átmenő forgalma alkalmával és ennek során megtartják a másik Szerződő Fél növényegészségügyi előírásait;

b) a növények behozatala és kivitele során kiemelt figyelmet fordítanak az Egyezmény Mellékletében felsorolt veszélyes karantén kórokozókra, rovarkártevőkre és gyomokra;

c) egymást kölcsönösen, évente, írásban tájékoztatják az újonnan fellépő károsítóknak a saját területükön történt megjelenéséről, elterjedéséről és az ellenük való védekezésről;

d) kölcsönösen megküldik egymásnak a növények kivitelére, behozatalára és átmenő forgalmára vonatkozó hatályos jogszabályokat és más előírásokat, beleértve a növényegészségügyi vizsgálatokkal és a tudományos kutatással kapcsolatos tájékoztatókat, valamint a karantén károsítók jegyzékét;

e) kölcsönösen biztosítják szakembereik cseréjét a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén elért tudományos és gyakorlati eredmények tanulmányozása céljából;

f) szükség esetén és egyeztetést követő megállapodás alapján kölcsönösen tudományos és műszaki támogatást nyújtanak egymásnak a növényvédelmi karantén és a növényvédelem területén.

2. Cikk

A Szerződő Felek megtesznek minden intézkedést annak érdekében, hogy meggátolják a karantén károsítók növényeket tartalmazó export küldeménnyel vagy más módon történő behurcolását a másik Szerződő Fél területére.

3. Cikk

Valamennyi növényt tartalmazó küldeményt el kell látni az exportáló ország illetékes hatóságai által a másik Szerződő Fél részére kiállított növényegészségügyi bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy a küldeményt karantén károsítóktól mentesnek találták, és az megfelel az importáló ország növényegészségügyi követelményeinek.

Növényeket talajban, illetve földes gyökérzettel csak becsomagolva lehet exportálni, azzal a feltétellel, hogy a talajt megvizsgálják, és a növényt ellátják a vonatkozó növényegészségügyi bizonyítvánnyal.

Az importáló országnak joga van a másik országból származó szállítmány megvizsgálására, még akkor is, ha el van látva növényegészségügyi bizonyítvánnyal, illetve joga van ahhoz, hogy megtegye a szükséges zárlati intézkedéseket, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek.

A növényeket tartalmazó import küldemény karantén károsítóval való fertőzöttségének észlelése esetén megteszik a szükséges intézkedéseket, és erről lehetőség szerint haladéktalanul és megfelelő úton értesíteni kell az exportáló ország illetékes növényvédelmi karantén szervét.

4. Cikk

A kivitel, a behozatal és az átmenő forgalom során a növényeket tartalmazó küldemény vizsgálatát a Szerződő Felek illetékes szerve által létesített növényvédelmi karantén szolgálatok a kikötőikben, határállomásaikon és a szükségesnek ítélt helyeiken végzik el.

5. Cikk

A Szerződő Felek diplomáciai testületei részére vagy rajtuk keresztül ajándékként, illetve csere céljából érkező növényeket tartalmazó küldeményeket az Egyezményben foglaltak szerint kell kezelni.

6. Cikk

A kivitelre kerülő növények csomagolóanyagaként mohát, fűrészport, faforgácsot és ezekhez hasonló anyagokat szabad felhasználni. Szalma, levél és más mezőgazdasági, illetve erdészeti eredetű anyag csomagolóanyagként való használatát kerülni kell. Amennyiben ilyen anyagokat használnak fel, az Egyezményben előírt karantén intézkedéseket vagy más hatásos kezelést kell eszközölni és erről az exportáló ország karantén szervének a kezelés módját feltüntető növényegészségügyi bizonyítványt kell kibocsátani.

7. Cikk

A Szerződő Felek illetékes növényvédelmi karantén és növényvédelmi szervei megállapodás alapján módosíthatják az Egyezmény Mellékletében felsorolt veszélyes kórokozók, rovarkártevők és gyomok jegyzékét. A módosításokat diplomáciai jegyzékváltás útján kell megerősíteni. A módosítások a diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított 60 nap eltelte után lépnek hatályba.

8. Cikk

A Szerződő Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák területükre karantén és más károsítóknak harmadik országból történő behurcolását.

A növényeket tartalmazó küldemények átmenő forgalmát akkor engedélyezik, ha azokat ellátták növényegészségügyi bizonyítvánnyal és megfelelnek azon ország növényvédelmi karantén előírásainak, amelynek területén a küldemény áthalad.

9. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása során felmerülő szakmai problémák megoldása, munkatapasztalatok cseréje és az együttműködés továbbfejlesztése érdekében a Szerződő Felek illetékes szervei megállapodás alapján a Szerződő Felek országaiban felváltva értekezletet tartanak.

A delegációk nemzetközi utazási költségeit a küldő fél, míg a szállás és ellátás, valamint a látogatás során felmerülő utazási költségeket viszonossági alapon a fogadó ország viseli.

A megbeszélés helyét és idejét a Szerződő Felek tárgyalások útján határozzák meg.

10. Cikk

Amennyiben az Egyezmény végrehajtása vagy értelmezése tárgyában nincs egyetértés, a Szerződő Felek a vita eldöntésére megállapodás alapján közös bizottságot alakítanak. Ha a közös bizottság nem jut megállapodásra, a véleményeltérést diplomáciai úton rendezik.

11. Cikk

Az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint meg kell erősíteni, illetve jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a megerősítésről, illetve a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napjától számított 30. napon lép hatályba. Az Egyezmény hatálybalépése napjától számított 5 évig marad érvényben.

Amennyiben az Egyezményt, hatályának lejárta előtt 6 hónappal egyik Szerződő Fél sem mondja fel írásban, az Egyezmény hatálya változatlan feltételek mellett további 5 éves időszakokra meghosszabbodik.

12. Cikk

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyarország és Albánia között, 1952. február 26-án kötött növényvédelemről szóló egyezmény hatályát veszti.

13. Cikk

Az Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek más országokkal kötött egyezményekből vagy nemzetközi növényvédelmi szervezetekben elfoglalt tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

Készült Csornán, 1991. október 25-én, két eredeti példányban, albán, magyar és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Amennyiben a Szerződő Felek között az Egyezmény szövegének értelmezésében bármilyen eltérés merül fel, az angol nyelvű változat az irányadó.

A Magyar Köztársaság Az Albán Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében
Dr. Lovászy Csaba s. k. Dr. Kastriot Koshaj s. k.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 1992. április hó 9. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére