A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

143/1992. (X. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. július 17-én aláírt, a területükön ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. július 1-jén megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között Budapesten, 1991. július 17-én aláírt, a területükön ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Norvég Királyság Kormánya között
a területükön ideiglenesen tartózkodó személyek
orvosi ellátásáról

a Genfben, 1980. október 17-én kelt, az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló Európai Megállapodás 20. cikke 1. bekezdése alapján

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

1. Cikk

1. Az Egyezmény szövegében:

a) Európai Megállapodás: a Genfben, 1980. október 17-én kelt Európai Megállapodás az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról;

b) terület: Magyarország esetében a Magyar Köztársaság, Norvégia esetében a Norvég Királyság, beleértve Svalbardot és Jan Mayent;

c) ideiglenes tartózkodás: bármely olyan tartózkodás az egyik Szerződő Fél területén, amely a 12 hónapot nem haladja meg;

d) orvosi ellátás: baleset, betegség, vagy terhesség esetén a szükséges kezelés;

e) felelős hatóság: Magyarország esetében a Népjóléti Minisztérium, Norvégia esetében a Szociális és Egészségügyi Minisztérium;

f) intézmény: a Szerződő Felek azon testülete vagy hatósága, amely egészében vagy részben felelős az Egyezményben említett jogszabályok végrehajtásáért;

g) felelős intézmény: az a szerv, amelytől az érintett személy jogosultság alapján az ellátást kapja vagy kapná, ha azon Fél területén tartózkodna, ahol az intézmény található.

2. Az Egyezményben használt egyéb kifejezések azzal a jelentéssel bírnak, amelyeket az Európai Megállapodás meghatároz.

2. Cikk

1. Azon személyek, akik a Szerződő Felek egyikének jogszabályai alapján orvosi ellátásra jogosultak, a másik Szerződő Fél területén történő ideiglenes tartózkodás során orvosi ellátásban részesülnek, amennyiben állapotuk ilyen ellátást igényel.

2. Az egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél területére átutazó személyek akkor is jogosultak az Egyezmény alapján orvosi ellátásra, ha betegségük az utóbbi Fél területére történő megérkezést megelőzően lépett fel.

3. Ezen cikk 1. és 2. pontja nem vonatkozik azokra a személyekre, akik gyógykezelés céljából utaznak a másik Szerződő Fél területére.

3. Cikk

A 2. cikkben említett orvosi ellátás nem foglalja magában a hosszú időtartamú gyógykezeléseket, a főbb gyógyászati segédeszközöket és protéziseket, kivéve azokat, amelyek szükségesek a biztonságos hazatéréshez.

4. Cikk

Az Egyezmény keretében biztosított orvosi ellátás feltételei nem kedvezőtlenebbek mint a vonatkozó feltételek:

a) Norvégia területén ugyanolyan jogi és pénzügyi feltételek mint a Nemzeti Biztosítási Rendszer keretében betegbiztosítással rendelkező személyek részére;

b) Magyarország területén ugyanolyan jogi és pénzügyi feltételek mint a magyar állampolgárok részére a magyar állami egészségügyi szolgálat keretében.

5. Cikk

A Szerződő Felek állampolgárai vagy útlevelükkel vagy pedig a felelős intézmények által kiadott biztosítási igazolással bizonyíthatják, hogy jogosultak az Egyezmény alapján járó orvosi ellátásra. Egyéb személyek, akik az Egyezmény alapján jogosultak orvosi ellátásra a felelős intézmények által kiadott biztosítási igazolással bizonyíthatják jogosultságukat.

6. Cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira és állandóan velük tartózkodó családtagjaikra vonatkozóan a Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy részükre az orvosi ellátást az Egyezményben leírtak szerint biztosítják.

7. Cikk

1. Azon díjakon túl, amelyeket bármely Szerződő Fél állandó lakosai is fizetnek, az Egyezmény keretében nyújtott orvosi ellátás költségeit a Szerződő Felek fizetik.

2. Az egyik Szerződő Fél területén az Egyezmény keretében nyújtott orvosi ellátás költségei nem kerülnek megtérítésre a másik Szerződő Fél részéről.

II. Rész

8. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásával a Szerződő Felek felelős hatóságukat bízzák meg.

9. Cikk

1. Mindkét Szerződő Fél felelős hatósága összekötő testületeket jelölhet ki, amelyeket felhatalmazhat arra, hogy közvetlen kapcsolatot tartsanak. Ezek a testületek kapcsolatba léphetnek a Felek intézményeivel is.

2. Az egyik Fél bármely intézménye kapcsolatba léphet a másik Fél intézményével akár közvetlenül, akár közvetítő testület útján.

10. Cikk

1. Az 5. cikkben említett igazolást a felelős intézmény az érintett személy kérésére adja ki. Az igazolás olyan maximális időtartamra érvényes, amely azon szerepel.

2. Ha az érintett személy nem tudja megfelelő időben bemutatni az 1. §-ban szereplő igazolást, az ideiglenes tartózkodás helye szerinti felelős intézmény késedelem nélkül felkéri a másik felelős intézményt az igazolás kiadására, vagy annak megerősítésére, hogy az érintett személy az utóbbi intézményre vonatkozó jogszabályok alapján jogosult orvosi ellátásra.

11. Cikk

Ez az Egyezmény a két Szerződő Fél belső jogszabályainak megfelelően kerül jóváhagyásra, és a jóváhagyás megtörténtéről szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba.

Ez az Egyezmény meghatározatlan időre szól, és az egyik Szerződő Fél által írásban történt felmondás időpontját követően még hat hónapig marad hatályban.

Ennek hiteléül a kormányok által meghatalmazottak aláírták az Egyezményt.

Készült Budapesten, 1991. július 17-én, két példányban, angol nyelven.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
A Norvég Királyság
Kormánya nevében
Dr. Surján László s. k., Tove Veierőd s. k.,”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. július 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére