A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2023.XII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: * 

1. § *  (1) *  Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban.

(1a) *  Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a 3/A. melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik.

(2) *  Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3)–(4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) *  Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A főcsoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az elsődleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja

a) a fődiagnózis,

b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja,

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás,

d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja,

e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint

f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja,

g) *  a beteg életkora,

h) *  az újszülött születési súlya.

(4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősülő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni.

(5) * 

(6) *  Az ellátási eset minősítésénél a főbetegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fődiagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCS-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint.

(7) Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint: * 

a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama az adott HBCS-re a 3. mellékletében megállapított alsó és felső határnap között van;

b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama nem éri el az adott HBCS ellátására megszabott alsó határnapot;

c) *  hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítésű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCs ellátására megszabott felső határnapot;

d) *  áthelyezett ellátási esetnek minősül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőző ellátás időtartama nem érte el az adott HBCS normatív ápolási idejét. A normatív ápolási idő az adott HBCS alsó és felső határnapja közötti napban a 3. mellékletében megállapított időtartam.

(8) *  A 99M 959A-L, illetve a 9511–9515 HBCs-k elszámolása esetén – ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – az Egészségbiztosítási Alapból a 959A–L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni: * 

a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött;

b) többszörös ellátásnak minősül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult;

c) részleges ellátási eseménynek minősül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után;

d) az ellátás során a protokoll szerinti következő fázis megkezdésének időpontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat;

e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett

ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy

eb) kiegészítő indikációs meghatározásoknak és kezelési előírásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg;

f) *  ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az első kezelési naptól számított 30 napon belül.

(8a) *  A 99M 9711 és a 99M 9713 HBCs-k esetén – ideértve a HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.

(9) *  Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a felső határnapig teljesített ellátásért.

(10) *  Az áthelyezett ellátási eset után – a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozással járó ellátások (P jelű HBCs) kivételével – az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra eső díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelelő összegre.

(11) *  A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és műtét – a sorrendtől függetlenül – egymásnak nem garanciális akadályai.

(12) *  Az aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól.

(13) *  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa.

(13a) *  Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az újszülött 0–4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú „Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal” HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.

(14) *  A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével) az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerű ellátás – kivéve a 99M 959A-L, illetve a 9511–9515 HBCs-k – egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés.

(15) *  A sürgősségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6–24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő „M” jelű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó.

(16) *  A 3. számú mellékletben „társult és súlyos társult betegséggel” szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehető az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísérő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényező a betegség kezelésével összefüggő szövődmény. Az alsó határnap előtt elbocsátott eset a „társult betegséggel” elnevezésű HBCs-be nem sorolható be.

(17) * 

(18) *  A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és az országos tisztifőorvost a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani előiratainak elkészítése. A bizottságot a NEAK működteti.

(19) *  Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett – a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt – indikáción túli gyógyszeres kezelés.

(20) *  A 941V HBCs szerinti műszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa.

(21) *  A gümőkor multidrog- és kiterjedten rezisztens eseteinek finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,09-szerese.

(22) *  A 941R HBCs szerinti centrális keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 1,20-szorosa.

(23) *  A 941X és 941Y HBCs-k szerinti perifériás keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 2,20-szorosa. A 941X HBCs napidíja legfeljebb 7 napig finanszírozható.

1/A. § * 

2. § *  A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét, kódját, valamint az elszámolásra jogosult intézetek körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

2/A. § *  A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, az elszámolásra jogosult intézetek körét, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket – ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket – az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

2/B. § *  (1) *  Az egészségügyi szolgáltató az 1/A. számú melléklet szerinti tételes elszámolású gyógyszerek intézményi körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és az NNGYK támogató nyilatkozatával az egészségbiztosításért felelős miniszternél kezdeményezi. Az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése meghozatala érdekében a NEAK-tól tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában.

(2) *  A NEAK a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben, vagy ha ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja az 1/A. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatóknak.

2/C. § *  (1) *  Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget a NEAK határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és az NNGYK-t tájékoztatja.

(2) *  Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és az NNGYK javaslatának kikérését követően a NEAK végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy – országos szinten – tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) *  Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat a NEAK gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzéteszi.

(4) *  Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását

a) az egészségbiztosításért felelős miniszter,

b) *  az NNGYK,

c) a szakmai kollégium, vagy

d) a saját

kezdeményezésére a NEAK végzi.

(5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását.

(6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26. § (5) bekezdés b) pontja alapján történik.

(7) *  Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről a NEAK negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.

2/D. § *  Amennyiben az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot – ide nem értve a humán normál immunglobulinokat – tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult.

2/E. § *  (1) *  A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója – az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján – az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad a NEAK részére.

(2) *  A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben.

3. § (1) *  A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) * 

(3) * 

(4) *  A külön jogszabályban meghatározott

a) J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet,

b) * 

tartalmazza.

(5) *  Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési időt meghaladóan végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott – a járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejéről szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak hiányában legalább 2 perc ellátási idő alapján számított – összesített havi ellátási idő meghaladja a tárgyhavi rendelési időt.

(6) *  Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások, valamint a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó beavatkozások végzése esetén.

(7) *  Ha a 35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a 35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a 35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálatra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.

3/A. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi 2 000 000 forint fix összegű díjra jogosult.

4. § (1) *  A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik.

(3) *  A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.

(4) *  Amennyiben a NEAK, illetve a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségbiztosításért felelős miniszternél a 4. számú melléklet módosítását.

(5) *  Az egészségbiztosításért felelős miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat.

(6) *  Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását a NEAK ellenőrző hálózatának (fő)orvosa – az ellátás befejezését követő 20. napig benyújtott kérelemre – vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül.

(7) *  A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása a NEAK-kal kötött külön szerződés szerint történik.

(8) *  Amennyiben a *HBCs-be tartozó műtétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezelő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti Adatlapon a műtéti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végző intézet kódját. A műtét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is.

5. § *  A még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § *  (1) *  Egynapos beavatkozás aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvőbeteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás – a HBCS csoportba történő besorolás egyéb feltételeinek (fődiagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével – kizárólag a 9. számú melléklet III. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el.

(2) *  A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás – a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel – a besorolása szerinti HBCs felső határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel.

(3) *  Az „E” feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.

7. § *  (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket.

(2) *  Aktív fekvőbeteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhető.

(3) *  A 10. számú melléklet szerinti meddőségi kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. Petesejt leszívásának céljából végzett stimulációért önmagában 0,25000 súlyszám, amennyiben emellett petesejt leszívása is történik, 1,40953 súlyszám, fagyasztott petesejt felhasználásáért, amennyiben további részfolyamat nem történik, 0,25000 súlyszám számolható el.

(3a) *  A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A különálló beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával.

(4) *  A daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás kezeléséről kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni.

(4a) *  A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint a NEAK végzi. A NEAK a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. A NEAK a javaslatát az egészség ügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság a NEAK javaslata, valamint az egészség ügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.

(5) * 

(6) * 

(6a) *  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el.

8. § *  (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit.

(2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a művesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható.

9. § *  A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál.

9/A. § *  Az Országos Vérellátó Szolgálattól a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza.

9/B. § *  (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyűjtőkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthető elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit – az e §-ban foglalt szabályoknak megfelelően – a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthető elszámolásra.

(3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal – szakmai kompetencia fennállása esetén – együttesen is jelenthető, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek.

(4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelő dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit.

(5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minősül.

(6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek.

9/C. § *  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. §-a szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

9/D. § *  (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkező miniszteri rendelet tartalmazza.

(2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a NEPCs főcsoportjához kell rendelni. A főcsoportokon belüli csoportokat

a) az alapdiagnózis,

b) a fődiagnózis és

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások

határozzák meg.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti beutalóval, rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakorvos javaslata alapján vehető igénybe.

(5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében az ismétlésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

9/E. § *  (1) A rehabilitáció kezdő időpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátáshoz tartozó első rehabilitációs ellátási esemény első kezelési napja.

(2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás időtartama a rehabilitáció kezdő napja és a rehabilitáció befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap.

(3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt időtartama alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelő rehabilitációs beavatkozásokat végeztek.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben foglalt kezelési napok számával egyezik meg.

(5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték.

(6) Felső határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felső határérték, amely a rehabilitáció kezdő időpontjából kezdődően, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minősülő napok figyelembevétele nélkül kerül meghatározásra.

(7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felső határnapon belül elvégezhető kezelési napok maximális száma.

9/F. § *  (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak szerint:

a) normál ellátási esetnek minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben megállapított alsó és felső határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra meghatározott maximális kezelési napok számát;

b) rövid időtartamban végzett ellátásnak minősül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot;

c) hosszú ellátásnak minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama a rehabilitáció kezdő napjától számítva meghaladta a felső kezelési határnapot.

(2) A felső kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat.

(3) *  A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérően, a NEAK

a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felső határnapját követő 10. napig benyújtott kérelem esetén, és

b) a NEAK ellenőrző főorvosának jóváhagyása alapján

az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felső határnappal egyező időtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint:

a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,

b) rövid időtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el,

c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felső határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismételhetőségi határidő előtt elkezdett újabb rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethető.

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismétlési számot meghaladóan végzett rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethető.

9/G. § *  Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a 19. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében kell vezetni.

10. § (1) Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

11. § *  (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

12. § *  (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 3. melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

b) 3. § (4) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet,

c) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

e) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét,

f) 3. § (8) bekezdésével módosított 9. számú mellékletet,

g) 3. § (9) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet,

h) * 

i) 3. § (11) bekezdésével módosított 14. számú mellékletet,

j) 3. § (12) bekezdésével megállapított 16. számú mellékletet

a 2011. január 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

(2) A Módr2.

a) 3. § (1) bekezdésével módosított 1. számú mellékletet,

b) 3. § (2) bekezdésével módosított 1/A. számú mellékletet,

c) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletnek a Módr2. 3. melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletnek a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

e) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletnek a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

f) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletnek a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét a 2011. április 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

13. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, valamint 1. § (2) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet a 2011. márciusi kifizetésektől kell alkalmazni.

14. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. § (1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektől kell alkalmazni.

15. § *  Járóbeteg-szakellátás keretében 2013. január 1-jétől a gyártástól számított 12 évnél idősebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint elszámolható volt.

16. § *  Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2014. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.

17. § *  Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

18. § *  A 2. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelettel megállapított rendelkezését a 2015. május 31-ét követő teljesítményekre kell alkalmazni.

19. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

20. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

21. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelettel módosított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2018. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

22. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 16. számú melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

23. § *  Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról szóló 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelettel módosított 1/A. számú mellékletben és 4. számú mellékletben foglaltak a módosítás hatálybalépésekor kezelés alatt álló betegek gyógykezelésének folytatását nem érintik, a módosítással érintett egészségügyi szolgáltatóra nézve – a 2/C. § (5) bekezdése alkalmazásával – intézményi kvóta kerül meghatározásra.

24. § *  Az e rendelet 16. számú mellékletének az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelettel megállapított 14–16. sora szerinti díjakra 2020. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

25. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat 4b. megjelölésű sora szerinti díjra 2020. november hónaptól az Országos Sportegészségügyi Intézet jogosult.

26. § *  E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelettel módosított 16. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti díjra 2021. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.

27. § *  (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 1. §-ával módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr4. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr4. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.

27. § * 

28. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

28/A. § *  E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelet 3. § a)–d) pontjával tételes elszámolás alá eső hatóanyagok köréből hatályon kívül helyezett hatóanyagok vonatkozásában az érintett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó támogatási kategóriát és mértékét megállapító eljárás részletes szabályait megállapító, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelettel megállapított 22/A. § szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől pénzügyi keret terhére elszámolás nem lehetséges, a természetben biztosított készítményekre az egészségügyi szolgáltató részéről rendelés nem adható le, csak a már részére kiszállított gyógyszerek felhasználására van lehetőség a tételes finanszírozás keretében.

29. § *  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 15.) BM rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat B:7b mezője szerinti díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 2022. március hónaptól jogosult.

30. § *  Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

31. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez * 

Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre

1. *  01000 Gerinc belső fixációs implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

2. *  01001 HALO készülék

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

3. 01010 Scoliosis implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

4. *  01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

5. *  01062 Egyenes érprotézis gyűrűs vagy spirál, külső vagy belső erősítéssel, valamint Dacron alaplanyagú Y protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

6. *  01063 Érprotézis dialízis shunt készítéséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7. *  Keringéstámogató eszközök

7/a. *  01082 Szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/b. *  01083 Szívműtétekhez használt oxigenátor és csőkészlet

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/c. *  01504 Intraaortikus ballonpumpa

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/d. *  01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

7/e. *  01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/f. *  01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/g. *  01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ”

8. *  01090 Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

9. *  01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

10. Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek

10/a. *  01123 Kardiológiai ablációs katéterek

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

10/b. *  01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

11. *  01130 Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

12. *  01140 Peritoneo-venosus shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

13. 01150 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

14. *  0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

15. 01204 Orbitális implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

16. 01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

17. 01323 Felszínpótló bokaízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

18. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is

18/a. *  01338 Maxillo-faciális belső fixációs eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

18/b. *  01340 CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

18/c. 01343 Maxillo-faciális helyreállító protézisek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

19. *  01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

20. *  01346 Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

21. *  01349 Mamma protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

22. *  01350 Tissue expander, extender

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

23. *  01351 Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anastomosis-varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza

1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2535 Magyar Imre Kórház, Ajka

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

24. *  0135C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

25. 0135E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz

Elszámolásra jogosult intézetek:

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

26. *  Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök

26/a. *  0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

26/b. *  0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

27. *  0135G Kolorectalis laparoszkopós bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N591 Szigetvári Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

28. *  0135K Húgyhólyag laparoszkopós műtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

29. *  01360 Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

30. 01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

31. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb)

31/a. *  01401 Biológiai implantátum (konzerv csont)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/b. *  01402 Biológiai implantátum (porc)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/c. *  01403 Biológiai implantátum (ín)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/d. *  01404 Biológiai implantátum (szaruhártya)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

31/e. 01405 Biológiai implantátum (keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

31/f. 01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

31/g. *  01409 Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín szaruhártya,

keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

32. *  Stent-graftok

32/a. *  01501 Stent-graftok (dilatatív érbetegségek ellátásában)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

32/b. *  01526 Fedett vascularis stentek (obliteratív érbetegségek ellátásában)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U984 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

33. * 

34. 01503 Műanyag keratoprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

35. *  01505 Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

36. *  01506 Baclofen-pumpa

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

37. *  01507 Légúti stentek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

38. Neuropacemaker

38/a. 01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker)

38/b. *  01520 Gerincvelői stimulátor (pacemaker)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

39. Urethra stent, ureter stent

39/a. *  01509 Urethra stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

39/b. 01514 Ureter stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

40. *  01510 Hereprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

41. *  01524 Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmény

Elszámolásra jogosult intézetek:

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

42. *  01517 Vékonybél endoszkópos kapszula

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

43. Antiglaucoma implantátum

43/a. 01518 Antiglaucoma shunt implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

43/b. 01519 Antiglaucoma fascia lata implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

44. *  01600 Beültethető szívmonitor

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

45. 01700 Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

46. *  Aorta érprotézisek

46/a. *  01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft

Elszámolásra jogosult intézetek:

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

46/b. *  01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

46/c. *  01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

47. *  01114 Szívsebészeti ablációs eszköz

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

48. *  01525 Műsphincter

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

49. 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszer használatos eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez * 

Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

1/a1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján:

Megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés folytatható mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a kezelés felfüggesztését legalább 6 hónapja tartó stabil remisszió esetén. Amennyiben a kezelés felfüggesztésre kerül, panaszmentes időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhető. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében. Mellékhatás vagy hatásvesztés esetén készítményváltás lehetséges.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06005 vedolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1/a2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06005vedolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1/b1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére (PCDAI>30) – amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

1/b2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) – amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. Ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

2/a. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, amennyiben adekvát immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin) igazolt szisztémás szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan ≥ 10 mg/nap prednisolon ekvivalens dózis) esetén a szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore ≥ 2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score > 9 és endoszkópos Mayo subscore ≥ 2), három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése). Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető. Akut lefolyású, fulmináns forma, fenyegető colectomia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendelet alapján adható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06005 vedolizumab

06070 tofacitinib

06056 ustekinumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és sagittális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index > 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent, három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06067 szekukinumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

4. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0–100) átlaga több, mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (metotrexát, szulfaszalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06067 szekukinumab

06068 ixekizumab

06070 tofacitinib

06074 guszelkumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

5. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06056 ustekinumab

06067 szekukinumab

06068 ixekizumab

06074 guszelkumab

06083 rizankizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

6/a1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rheumatoid arthritis (több, mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexátot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van 3 hónapig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06053 infliximab

06054 tocilizumab

06057 abatacept

06069 baricitinib

06070 tofacitinib

06075 sarilumab

06084 upadacitinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

6/a2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2), a remisszió fennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

6/b. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján.

Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab

06057 abatacept

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

6/c. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A tocilizumab monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06054 tocilizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

8002 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N597 Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

6/d. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában – GPA, mikroszkópikus polyangiitisben – MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagydózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

S828 Országos Mozgásszervi Intézet

7/a. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06060 bortezomib

06003 daratumumab

06004 karfilzomib

06076 ixazomib

06082 pomalidomid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III–IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0–2 értékkel rendelkeznek, R-kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

III–IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06058 rituximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b4. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06059 ibritumomab tiuxetan

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyem Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b5. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T–ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T–LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06038 nelarabin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b6. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06047 klofarabine

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b7. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G–CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5–20/ul tartományban marad vagy G–CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejtszáma még mindig az 5–20/ul tartományban van) G–CSF-ral együtt alkalmazva.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06073 Plerixafor

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b8. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Korábban nem kezelt, 11q és a 17p deléció nélküli, jelentős társbetegségekkel (CIRS-score > 6, creatinin clearance<70 ml/perc, RAI III–IV) és ECOG skálán 0–2 értékkel rendelkező krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél nyirokcsomói vizsgálattal vagy vérképpel igazolt reagálás mutatható 3 ciklus után, összesen 6 cikluson keresztül.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06062 obinutuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

2917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b9. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, vagy IGVH mutációval nem rendelkező allogén transzplantációra alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiaban szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

06088 akalabrutinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b10. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Relapszáló vagy refrakter köpenysejtes lymphoma kezelésére javallott felnőtt betegeknél.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b11. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kiújuló vagy terápia rezisztens CD30+ Hodgkin-lymphomában (HL) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt

Kiújuló vagy terápia rezisztens, szisztémás, anaplasztikus, nagysejtes lymphomában (sALCL – systemic anaplastic large cell lymphoma) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06063 brentuximab vedotin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b12. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan 17p delécióval vagy TP53 mutációval nem rendelkező krónikus lymphoid leukémiában (CLL) szenvedő betegek esetén, akiknél egy kezelési ciklust követően relapszus vagy progresszió következik be.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06028 ibrutinib

06088 akalabrutinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b13. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

– Rituximabbal kombinálva olyan krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.

– Monoterápiaként krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére

– akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt hordozók, és akiknél a B-sejt receptor jelút gátlás nem alkalmazható, vagy az eredménytelen volt; vagy

– akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt nem hordozók és akiknél az immuno-kemoterápia és a B-sejt receptor jelút gátlás is eredménytelen volt.

– Obinutuzumabbal kombinálva, korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

A kezelés a betegség progressziójáig, vagy addig folytatható, ameddig a beteg a kezelést tolerálja.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06078 venetoklax

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b14. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) kezelésére antineoplasztikus kombinált terápia részeként gyermekgyógyászati betegek (születéstől 18 éves korig) és felnőtt betegek számára.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06081 pegaszpargáz

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7/b15. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttek részére kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL) kezelésére autológ őssejt-transzplantációt (ASCT) és brentuximab-vedotinnal végzett kezelést követően.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a1. * 

8/a2. * 

8/a3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a4. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR–TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06022 afatinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a5. * 

8/a6. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Docetaxellel kombinációban, felnőtt betegek lokálisan előrehaladott, metasztatikus vagy lokálisan kiújult, szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákjának (NSCLC) kezelésére javallott az első vonalbeli kemoterápia után.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06023 nintedanib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a7. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkernek megfelelően, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06002 atezolizumab

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a8. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK)-pozitív, előrehaladott, nem kissejtes tüdőcarcinoma (NSCLC) kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06072 crizotinib

06001 alektinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a9. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) T790M mutáció-pozitív, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban EGFR-TK kezelésben részesültek, másod-, illetve többedvonalas terápiaként a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06049 osimertinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a10. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknek a daganatában a tumorsejtek ≥ 1%-a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06048 durvalumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/a11. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) és Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek első vonalbeli kezelésére, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend szerint.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06025 pembrolizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1301 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény

1484 Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2899 Mátrai Gyógyintézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/b. * 

8/c1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

IHC HER2+++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokálisan előrehaladott távoli áttétet nem adó (beleértve a gyulladásos betegséget is), vagy 2 cm-nél nagyobb átmérűjű korai emlőkarcinóma neoadjuváns (primer szisztémás) kezelése esetén a neoadjuváns terápia esetében a neoadjuváns és adjuváns kezelés összesített időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.

HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/c2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott,

inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére paclitaxel kombinációban progresszióig.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/c3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06061 lapatinib

06009 trastuzumab emtanzine

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/c4. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06008 pertuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/d1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a

készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú radio-

kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/d2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor – míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/d3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett betegeknél a betegség kiújulásának igazolására akik pajzsmirigyhormon-szuppressziós terápiában (THST) részesülnek, valamint a hormonszuppressziós kezelés elhagyása szempontjából magas kockázatúnak számítanak, és akiknél THST mellett nincs kimutatható mennyiségű, vagy csak mérsékelten emelkedett szérum tireoglobulin (TG) (<20 ng/ml) észlelhető a következő megjegyzések figyelembevételével:

– Az rhTSH stimuláció előtt kötelező a TSH, thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin meghatározás, valamint a nyaki ultrahang elvégzése.

– Nem kell diagnosztikus célú rhTSH stimulációt végezni:

– akinél egyértelmű a maradék betegség (recidiva),

– citológiailag igazolt maradék betegség esetén.

– A klinikailag progrediáló, de normális thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin szintű betegek esetében a maradék betegség kizárására az rhTSH stimulációt követő thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin, illetve szükség esetén teljes test I–131-szcintigráfia elvégzése szükséges.

– Anti-thyreoglobulin pozitív betegek esetében minden esetben szükséges teljes test I–131-szcintigráfia végzése rhTSH stimuláció után.

Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt near-total vagy total thyreoidectomián átesett betegeknél, akiknél nincs a pajzsmirigyrák távoli metasztázisára utaló bizonyíték, a reziduális pajzsmirigyszövet 30 mCi (1,1 GBq) – 100 mCi (3,7 GBq) tartományban radioaktív jóddal történő ablációját megelőző stimulálásra.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06080 alfa-tirotropin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác

8/d4. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Definitív lokális terápiával nem kezelhető, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes karcinómában (SCCHN) szenvedő, stabil, jó általános állapotú (ECOG 0-1) felnőtt betegek kezelésére, akik az elsővonalas platina alapú terápia mellett 6 hónapon belül progrediáltak.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

8/e2.1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.1. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség

d) 18 év alatt

e) Várandósság

f) Akinél a K–RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben

k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ka) Hemoglobin < 9 gr/dl

kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

kd) Thrombocyta < 100 000/mm3

l) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/e2.2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.2. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben

d) 18 év alatt

e) Várandósság, szoptatás

f) Akinél a K–RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ja) Hemoglobin < 9 gr/dl

jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

jd) Thrombocyta < 100 000/mm3

k) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/e2.3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve – a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján – kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.3. pont szerint folytatható az ellátás.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés

e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal

f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal

g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal

h) Anticoaguláns kezelés

i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar

j) Thromboembolia a kórelőzményben

k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat

l) Aktív gyulladásos folyamat

m) Fenyegető bélelzáródás

n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)

o) 18 év alatt

p) Várandósság, szoptatás

q) Hatóanyag iránti érzékenység

r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ra) Hemoglobin < 9 gr/dl

rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

rd) Thrombocyta < 100 000/mm3

s) Nem megfelelő vese és májparaméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/e3.1. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, cetuximab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06014 cetuximab

Cetuximab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség

d) 18 év alatt

e) Várandósság

f) Akinél a K–RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben

k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ka) Hemoglobin < 9 gr/dl

kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

kd) Thrombocyta < 100 000/mm3

l) Nem megfelelő vese és májparaméterek

la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/e3.2. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis – miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról – vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, panitumumab ismét alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06071 panitumumab

Panitumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben

d) 18 év alatt

e) Várandósság, szoptatás

f) Akinél a K–RAS mutáns, vagy nem vizsgálták

g) Aktív gyulladásos folyamat

h) Fenyegető bélelzáródás

i) Hatóanyag iránti érzékenység

j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ja) Hemoglobin < 9 gr/dl

jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

jd) Thrombocyta < 100 000/mm3

k) Nem megfelelő vese és májparaméterek

ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/e3.3. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételten alkalmazható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06036 bevacizumab

Bevacizumab nem alkalmazható:

a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70

b) Kontrollálatlan magas vérnyomás

c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)

d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés

e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal

f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal

g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal

h) Anticoaguláns kezelés

i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar

j) Thromboembolia a kórelőzményben

k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat

l) Aktív gyulladásos folyamat

m) Fenyegető bélelzáródás

n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)

o) 18 év alatt

p) Várandósság, szoptatás

q) Hatóanyag iránti érzékenység

r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek

ra) Hemoglobin < 9 gr/dl

rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3

rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3

rd) Thrombocyta < 100 000/mm3

s) Nem megfelelő vese és máj paraméterek

sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese

sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse

sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/f. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06010 trastuzumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

8/g. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére felnőtteknél, a finanszírozási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

8/h. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Felnőttek irreszekábilis vagy metasztatikus, konvencionális SSA kezelés után radiológiai progressziót mutató, jól differenciált (G1 és G2), szomatosztatin-receptor-pozitív gasztroentero-pankreatikus neuroendokrin tumorainak (GEP-NET) kezelésére, onkoteam döntés alapján.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06045 lutécium (177Lu)-oxodotreotid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

9/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

9/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

9/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Akut ST elevációval járó myocardiális infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06042 alteplase

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

4. számú melléklet szerint

10. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06040 ranibizumab

06041 verteporfin

06029 aflibercept

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

11. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Fabry-betegség (α-galaktozidáz A hiány).

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06030 agalsidase beta

06032 agalsidase alfa

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

12. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06043 palivizumab

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

13. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki szindróma kezelése.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06044 humán normál immunglobulin

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

14. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

06018 ipilimumab

06019 dabrafenib

06020 vemurafenib

06006 cobimetinib

06007 trametinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

14/a. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A nyirokcsomókat érintő vagy metasztatikus melanomában szenvedő, teljes tumorreszekción átesett felnőttek adjuváns kezelésére.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06024 nivolumab

06025 pembrolizumab

06019 dabrafenib

06007 trametinib

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

15/a. * 

15/b. pont * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Tüneteket okozó csontáttétes, kasztráció-rezisztens prosztatarák kezelésére, akiknél viscerális

metasztázis nem ismert és hematológiai statusuk megfelelő.

OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:

06017 rádium–223-diklorid

KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

15/c. * 

15/d. * 

2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez * 

A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai

Kód Index Tevékenység megnevezése Pont
11011 Elsősegély 176
11030 Sürgősségi beteg osztályozás (triázs) 222
11031 Sürgősségi beteg újra-osztályozás (re-triázs) 0
11041 Vizsgálat 750
11042 Vizsgálat a rendelőn kívül 878
11043 58 Beutalás távkonzultáció nyomán 0
11044 Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat 468
11045 53 Vastagbélszűrés keretében végzett vizsgálat 750
11047 Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra 654
11048 Vizsgálat hatósági felkérésre 504
11050 53 Vastagbélszűrés keretében végzett szakasszisztensi vagy szakorvosi tájékoztatás 750
11054 Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához 749
11055 *  58 Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása megváltozott munkaképességű személyek esetén 4965
11056 * 
11057 Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására 823
11058 Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására 1147
11059 Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására 1147
11060 Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából 892
11061 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel 3 588
11062 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján 2 261
11063 Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez 1 769
11064 47 A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése 4 965
11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 354
11302 Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül 566
11303 53 Vastagbélszűrés keretében végzett kontrollvizsgálat, konzílium 354
12000 Szenzórium vizsgálata 35
12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata 181
12002 Agyidegek vizsgálata 117
12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 119
12004 Érzőkör vizsgálata 117
12005 Koordinatio vizsgálata 108
12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 108
12030 Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata 374
12031 Afázia neurológiai vizsgálata 362
12032 Demencia vizsgálata 432
12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 362
12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 1110
12052 Actographia 619
12054 Extrapiramidalis mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben 1017
12060 Lumbálpunkció 597
12061 Ciszterna punkció 597
12065 Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása 3519
12066 Edrophonium hydrochloricum teszt 2979
12070 Standard EEG 1275
12071 EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként) 196
12072 Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz 1369
12073 EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal 2212
12074 EEG telemetriával 1127
12075 12–24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás 3266
12076 EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra) 2934
12077 EEG térképezés 1275
12078 EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel 1275
12079 EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres 1393
1207A EEG split screen 1622
1207B EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel 529
1207C 1 Poliszomnográfia (PSG) 10394
1207D 1 Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel 10479
1207R 1 Polygraphia (cardio-respiratórikus) 7422
1207S Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel 1568
1207T Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal 5929
12080 Turn-amplitúdó analízis 1597
12081 Elektromyographia (izmonként) 647
12082 Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként 635
12083 Elektromyographia, tűelektróddal izmonként 1021
12085 Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat 755
12086 Repetitív idegingerlés 2115
12087 Elektromyographia, egyes rost vizsgálatok, Jitter mérés 3416
12089 Motoros rendszer vizsgálata mágneses ingerléssel 1507
1208A Elektroneurographia, tűelektródával 2115
1208C Elektromyographia palati et laryngis 2115
1208E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén 658
1208F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén 597
1208I Blink reflex 663
12090 Diaphanoscopia cerebri 43
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) 981
12092 Akusztikus kiváltott válasz 723
12094 Kiváltott potenciál térképezés 1016
12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás 467
12098 Fénytörés meghatározása komputerrel 185
1209A Hullámvonal próba 113
1209B Webster-skála 664
1209C Tremometria 438
1209D Tenyér-kézhát próba 77
1209E Pontrakó próba (1 perc) 106
1209F 1/a Csecsemőkori látás- és hallásszabályozás (habituatios paradigma) objektív, műszeres vizsgálata 1,5 éves kor alatt 1067
12100 Perimetria, kinetikus 397
12101 Perimetria, komputeres 689
12102 Kampimetria, Amsler szerint 118
12111 Accomodatio vizsgálata 93
12112 Fénytörés objektív meghatározása, sciascopia 164
12113 Fénytörés szubjektív meghatározása 112
12114 Szaruhártya-görbület mérése computerrel 157
12115 Leleplező látásvizsgálat 150
12130 Üvegtest biomikroszkópos vizsgálata 274
12140 Nyctometria 223
12141 Adaptometria 574
12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával 97
12150 Színlátásvizsgálat pseudoisochrom táblákkal 112
12151 Anomaloscopia 232
12152 Színlátás kvantitatív vizsgálata 257
12160 Ortoptikai vizsgálat 283
12162 Polatest vizsgálat 164
12163 Heterophoria vizsgálata 145
12164 Kettőskép vizsgálat ernyővel vagy gyertyával 213
12200 Ophthalmoscopia 216
12201 Hármastükör vizsgálat 243
12202 Ophthalmoscopia pásztázó lézerrel (SLO) 397
12203 Centrális fúziós frekvencia vizsgálata 163
12204 Ophthalmoscopia, binocularis, indirekt módszerrel 274
12205 Fundusvizsgálat, kontaktlencsével 213
12206 8 Optikai koherencia tomográfia (OCT) 1191
12210 Réslámpa vizsgálat 119
12221 Fluorescein angiographia (FLAG) 1488
12222 Fluoroangiographia iridis 476
12223 Fluorometria vestibuli oculi 468
12224 Angiographia oculi (pásztázó lézerrel, SLA) 608
12230 Nystagmographia myographica 246
12231 Kancsalsági szög, szemmozgások vizsgálata 164
12232 Elektroretinographia 803
12233 Elektrooculographia 803
12240 Szaruhártya-görbület mérése 168
12241 Szaruhártya-érzékenység vizsgálata 74
12242 Spekulármikroszkópos vizsgálat 520
12243 Topographia corneae 470
12250 Tonometria oculorum 141
12251 Tonographia oculorum 145
12252 Ophthalmodynamometria 145
12253 Ophthalmodynamographia 145
12254 Indocyanin angiographia 10424
12255 YAG lézer synechiolysis 1795
12256 Astigmia sebészi correctioja 1520
12257 2 Excimer laser terápiás alkalmazása 13197
12258 Endothelsejt számlálás 1193
12260 Gonioscopia 163
12267 2/a A látópályarendszer neuroophtalmológiai vizsgálata 3104
12268 2/a A központi idegrendszer szemmozgató idegének neuroophtalmológiai vizsgálata 2574
12270 Hertel érték mérése 26
12280 Könnytermelés mérése 59
12281 Könnyfilm felszakadási idő 56
12282 Cornea festődés vizsgálata 74
12290 Diaphanoscopia sclerae 230
12291 Cataracta átvilágítás, entoptikai vizsgálat 206
12300 Légvezetéses küszöb mérése (szűrőaudiometria is) 83
12301 Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) 891
12302 Békésy audiometria 153
12310 Impedancia audiometria (Tympanometria + stapedius refl.) 211
12311 Tympanometria, stapedius reflex nélkül 113
12312 Stapedius reflex vizsgálat, tympanometria nélkül 113
12313 Többfrekvenciás tympanometria, ETF, tubafunkció, speciális impedancia mérés 240
12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat 61
12321 Hangvillavizsgálatok 63
12322 Hallásvizsgálat reflexpróbákkal, audiométer nélkül 96
12323 Játékaudiometria 197
12330 Beszédaudiometria 289
12331 Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) 197
12333 Leleplező halláspróbák audiométer nélkül 96
12334 Leleplező halláspróbák audiométerrel 335
12335 Szabadhangteres hallásvizsgálat 189
12339 Irányhallás vizsgálat 51
12340 Nystagmus kalorikus vizsgálata 111
12342 Vestibularis elektronystagmographia 416
12349 Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű 821
12350 Rotációs teszt Bárány-székkel 133
12351 Rotációs teszt forgatószékkel és nystagmographia 237
12354 Optokinetikus nystagmus vizsgálat, craniocorpographia 208
12355 Vestibularis Galvan-próba 162
12360 Vestibularis spontán jelek vizsgálata 103
12370 Adaptáció és fáradás fülészeti vizsgálata 155
12390 Elektrocochleographia 440
12392 Promontorium tympani teszt 237
12393 Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR) 671
1239A Emissio otoacusticus transiens et distorsio 440
12400 Otoscopia 51
12410 Microotoscopia 150
12420 Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel 80
12430 Rhinoscopia anterior/posterior 63
12431 Epipharynx feltárása katéterrel 103
12432 Epipharyngoscopia indirecta 51
12440 Diaphanoscopia maxillae 29
12450 Olphactometria non calibrata 208
12451 Olphactometria calibrata 387
12452 Rhinomanometria 387
12453 Tubamanometria 162
12470 Laryngoscopia indirecta 80
12480 Foniátriai alapvizsgálat 208
12481 Stroboscopia, fiberostroboscopia 266
12482 Pneumographia oto-rhinologica 300
12483 Phonetographia 475
12485 Voice-profil vizsgálata 353
12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 208
12487 Beszédvizsgálat, célzott 162
12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 2003
12490 Gustometria quantitativa, elektrogustometria, EP 387
12491 Gustometria qualitativa (4 alapíz érzésvizsgálata) 150
12494 PATCH-teszt 324
12495 Tinnitometria 289
12530 Artériás plethysmographia 211
12580 Phlebodynamometria 676
12581 Véna okklúziós próba (Rumpel-Leede) 36
12582 Photorheographia 664
12590 Oszcillometria 105
12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel 308
12602 EKG surface mapping 682
12603 EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések 302
12604 EKG telemetriával 1752
12605 EKG Holter monitorizálása 3120
12607 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben 3000
12608 Transztelefonikus EKG alkalmazása posztoperatív kardiális kórképekben 3000
12609 Transztelefonikus EKG elektív esetekben 1502
12610 EKG nyelőcső elektróddal 621
12611 51 Transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során 3000
12620 EKG kerékpár terheléssel 2272
12621 EKG futószalag terheléssel 2272
12625 Kamrai utópotenciál mérése 464
12629 Impedancia EKG vizsgálat 1393
12631 Ergometria spirometriával 3374
12653 EKG tripoláris elektródával és gyógyszerterhelés 919
12792 Vena umbilicalis diagnosztikus katéterezése 2036
12793 Arteria umbilicalis diagnosztikus katéterezése 2036
12796 Tartós nagyvéna katéter behelyezése 15530
1313A Nyelőcső manometria („online” módszer) 1335
1313C Nyelőcső manometria (24 órás módszer) 2045
1313D Nyelőcső pH monitorozás (24 órás) 1926
1313E Dysphagometria 3135
1313F Intragastroduodenalis pH monitorozás 846
1313G Elektrogastrographia 1327
1313H Palatopharyngealis rheobasis meghatározása 1440
13200 Rectum digitális vizsgálata 57
13210 Analis manometria 1285
13212 Neurourodynamometria rectodynamicamque 2810
13213 Neurorectodynamica 1225
13220 Enterostoma vizsgálata 57
13230 Nasogastricus szonda levezetése, cseréje 85
13240 Nyombél szondázás 252
13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 67
13302 Nephrostoma eltávolítás 239
13303 Állandó katéter eltávolítás 115
13305 3 Kombinált alsó húgyúti funkcionális vizsgálat (cystometria + nyomás-
áramlás vizsgálat)
15511
13306 Spermavizsgálat automatával 382
13310 Kérdőív felvétele, prosztata-betegségekben 100
13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) 392
13321 Hólyagpunkció (diagnosztikus) 136
13330 Cystometria, folyamatos áramlással 338
13331 4 Vizeletvesztési nyomás 4339
13332 5 Húgycső nyomásprofil 10274
13340 Uroflowmetria 200
13350 Manometria urethrae 470
13351 6 Gáti szummációs EMG 846
13352 7 Perineometria nőknél 1524
13360 Calibratio meatus urethrae 20
13380 Myographia vesicae urinariae et perinei 319
13410 Spermagyűjtés 48
13411 Spermagyűjtés mesterséges termékenyítés céljából 259
13412 Sperma-előkészítés fagyasztást követően, spermapreparálás 938
13510 Hormoncitológia levétele hüvelyből 75
13520 Hormoncitológia levétele a méh nyálkahártyából 293
13530 Postcoitalis kenet levétele 148
13590 Amnioscopia 339
13600 Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata 308
13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 90
13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén 80
13622 Izomfunkció vizsgálat a teljes testen 0
13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben 94
13630 Talpi nyomáseloszlás statikus és dinamikus mérése 296
14010 Intracraniális képlet percutan biopsziája 1773
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt 2547
14020 Biopsia nervi periferialis percutanea 190
14030 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea 185
14031 Biopsia glandulae thyreoideae percutanea, UH vezérelt 1860
14100 Biopsia auris externi percutanea 138
14110 Biopsia auriculi per otoscopiam 198
14120 Biopsia palpebrae 2073
14130 Biopsia conjunctivae 1635
14140 Biopsia cutis nasi 194
14141 Biopsia cutis faciei 274
14150 Biopsia nasi per rhinoscopiam 198
14152 Biopsia sinus paranasalis per endoscopiam 307
14201 Biopsia laryngis per laryngoscopiam 278
14202 Biopsia laryngis per microlaryngoscopiam 278
14220 Biopsia tonsillae 140
14230 Biopsia pharyngis 198
14231 Biopsia epipharyngis 244
14232 Biopsia uvulae 187
14234 Biopsia gingivae 138
14235 Biopsia palati oris 138
14250 Biopsia medullae ossealis sterni 1813
14251 Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei 13197
14260 Biopsia lymphoglandulae 284
14261 Biopsia lymphoglandulae, UH vezérelt 1674
14300 Biopsia tracheae per bronchoscopiam 524
14310 Tüdő percutan transthoracalis tűbiopsiája 4972
14320 Biopsia bronchi per bronchoscopiam 615
14330 Biopsia pleurae 918
14340 Biopsia parietis thoracis 317
14400 Biopsia oesophagi per oesophagoscopiam 240
14410 Biopsia ventriculi per endoscopiam 301
14420 Biopsia duodeni per endoscopiam 905
14421 Biopsia duodeni per capsulam 1054
14442 Kapszulás vékonybél biopsia 939
14500 Biopsia intestini crassi per colonoscopiam 301
14510 Biopsia sigmae per endoscopiam 301
14511 Endoszkópos abráziós mintavétel 301
14513 Transbronchiális aspirációs tűvel végzett mintavétel 545
14520 Biopsia recti per rectoscopiam 254
14530 Biopsia ani et/seu regionis perianalis 146
14531 Biopsia regionis perianalis/perirectalis, UH vezérelt 1710
14631 Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül 5516
14640 Biopsia urethrae 777
14651 Biopsia testis 3291
14660 Biopsia penis 258
14710 Biopsia endometrii 301
14720 Cervicalis kenetvétel 63
14730 Cervix biopszia 367
14740 * 
14760 Biopsia vaginae 370
14770 Biopsia introitus vaginae nonoperativa 336
14781 Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt 1768
14782 Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt 1768
14790 Magzati szerv biopsia, UH vezérelt 1768
14791 Magzati vérvétel, UH vezérelt 1964
14800 Biopsia labii oris 278
14810 Biopsia parietis abdominis 233
14820 Biopsia mammae percutanea 370
14821 Biopsia mammae percutanea, UH vezérelt 1892
14823 Citológiai mintavétel váladékozó emlő váladékából 66
14824 Vastagtű biopsia (core biopsia) 3067
14825 Szövethenger biopszia emlőből, 2D röntgen vezérelt 6693
14826 Aspiratios citológiai mintavétel emlőből, 2D röntgen vezérelt 2665
14827 Emlő stereotaxiás vacuum core biopszia 6218
14830 Biopsia cutis 240
14841 Biopsia articulationis 858
14842 Biopsia musculus et/seu tendinis 370
14843 Biopsia cartilaginis 370
15000 Biopsia cutis et/seu subcutis peroperatíva 700
15010 Biopsia mammae peroperatíva 892
15020 Biopsia musculi peroperatíva 892
15030 Biopsia ossis peroperatíva 812
15031 Biopsia costae peroperatíva 973
15040 Biopsia articulationis peroperatíva 812
15120 Biopsia nervi periferialis peroperatíva 812
15200 Biopsia palpebrae peroperatíva 837
15210 Biopsia conjunctivae peroperatíva 837
15220 Biopsia structurae lacrimalis peroperatíva 837
15290 Biopsia musculi oculi peroperatíva 837
15291 Biopsia intraorbitalis peroperatíva 837
15310 Külső fül sebészi biopszia 518
15320 Fül feltárásos biopszia 598
15370 Orrüreg nyálkahártya biopszia 518
15380 Orr porcos részeinek feltárásos biopsziája 632
15400 Biopsia labiorum oris peroperatíva 778
15420 Nyálmirigy feltárásos biopszia 778
15580 Biopsia ani intraoperatíva 892
15660 Férfi gát feltárásos biopszia 892
15730 Vulva feltárásos biopszia 778
15740 Női gát műtéti biopszia 778
15860 Biopsia lymphoglandulae superficialis intraop. 961
15861 Biopsia lymphoglandulae sec. Daniels 812
15870 Biopsia vasorum perif. 892
16110 Hypopharyngo-laryngoscopia endoscopica 412
16120 Laryngoscopia directa 250
16130 Microlaryngoscopia, microscopia endolaryngealis 423
16160 Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia 923
16170 Rhinoscopia endoscopica 343
16181 Sinuscopia maxillaris transnasalis 401
16182 Sinuscopia maxillaris percanina 448
16183 Sinuscopia sphenoidalis transnasalis 401
16184 Sinuscopia sphenoidalis transethmoidealis 597
16185 Sinuscopia frontalis percutanea 911
16200 Bronchoscopia 2215
16201 Bronchoscopos bronchus öblítés, diagnosztikus 471
16202 Autofluorescens bronchoscopia 2787
16203 Bronchoscopos anyagvétel cytológiai és szövettani vizsgálatra 3419
16204 Bronchoscopos anyagvétel mikrobiológiai vizsgálatra 6033
16205 Bronchoscopos anyagvétel cytológiai, szövettani és mikrobiológiai vizsgálatra 8629
16206 Bronchoscopon keresztül anyagvétel a nyirokcsomókból cytológiai vizsgálatra Wang tűvel 13019
16207 52 Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia
(EBUS TBNA)
41481
16300 Oesophagoscopia 1400
16302 Gastro-oesophagealis varicositas endoszkópos vérzéscsillapítása 1447
16303 Endoszkópos intubáció 2156
16305 Endoszkópos tumorroncsolás vegyszerrel 1567
16306 Endoszkópos tumorroncsolás lézerrel 2271
16307 Endoszkópos vitális festés 746
16309 Endoszkópos thermocoagulatio 1193
1630A Organikus nyelőcsőszűkület endoscopos szondatágítása (bougie vagy oliva alkalmazásával) 1335
1630C Organicus nyelőcsőszűkület endoscopos ballondilatációja 2820
1630E Oesophagoscopia + vérzéscsillapítás, nagyfrekvenciás készülékkel 1440
16310 Oesophagoscopia per gastrostomiam 1117
16312 Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata 2962
1631B Endoszkópos UH Nyelőcső biopsia 71555
16320 Oesophagogastroscopia 2083
1632B Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről 73615
16330 Gastroscopia 2036
1633B Mediastinum endoszkópos UH vizsgálata 2962
1633C Hasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata 2962
1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata 2962
1634B Endoszkópos UH Gyomorfal biopsia 71555
16350 Gastroscopia per gastrostomiam 1371
1635B Endoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia 71555
16360 Duodenoscopia 2210
16361 Endoscopos sphincterotomia 20655
16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés 20655
16363 Endoscopos kőextractio 20655
16365 Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) 12912
1636B Endoszkópos UH Mediastinum biopsia 71555
1636D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata 2962
16370 Oesophago-gastro-bulboscopia 2338
1637B Endoszkópos UH Máj biopsia 71555
1638B Endoszkópos UH Perirectum biopsia 71555
1639B Endoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia 71555
16400 Jejunoscopia (proximális enteroscopia) 4133
16401 44 A vékonybél kapszulás endoszkópiája 5808
16410 Colonoscopia 4064
1641D Colon endoszkópos UH vizsgálata 2962
1641E Colonoscopia et colonographia 4769
16420 Rectosigmoideoscopia (flexibilis) 1447
16430 Rectoscopia, merev eszközzel 769
16431 Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata 2962
1643D Rectum endoscopos UH vizsgálata 2962
16440 Anoscopia 260
16520 Cystoscopia 723
16522 Cystoscopia flexibilis eszközzel 642
16550 Urethro-cystoscopia 3190
16551 Urethrofiberoscopia 413
16600 Hysteroscopia 408
16630 Kolposcopia 259
16631 Vaginoscopia 178
16640 56 Meddőségi vizsgálat, női 96 564
16641 56 Meddőségi vizsgálat, férfi 46 776
16642 56 Meddőségi vizsgálat, ismételt IVF előtt 85 268
16643 56 Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, női 132 896
16645 56 Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi 164 116
16710 Choledochoscopia duodenoscopon át (baby scop) 265
16800 Endoscopia szájadékon át (kiegészítő pont) 98
16900 Bronchoscopia tracheostomán át 1642
16990 Dermatoscopia 56
17009 Epicután allergia próba, fogászati ellátáshoz 1028
17010 Epicután allergia próba 619
17011 Epicutan bakteriológiai próba 332
17021 Intracutan allergia próba, azonnali reakció 332
17030 Tuberculin próba, Pirquet 60
17031 Tuberculin próba, Mantoux 738
17040 Intradermalis antigén próba, késői reakció 110
17041 Intracutan allergia próba, bakteriális antigénekkel 322
17042 Intracutan allergia próba, gombaantigénekkel 322
17043 Tetanus bőrpróba 91
17044 Celluláris immunitás vizsgálata bőrreakcióval 277
17060 Nasalis allergia próba, allergén provokációval 489
17071 Légúti aspecifikus bronchiális provokáció 761
17072 Légúti allergia provokáció, specifikus antigénnel 284
17073 Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre 211
17080 Allergia provokációs próba 338
17090 Alimentaris allergiateszt 265
17102 Spirometria 522
17111 Nasalis csúcsáramlás számítása 20
17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása 25
17130 Distributio ventillationis (N-kimosás, radioakt. gáz) 545
17140 Pulmonalis vascularis resistentia számítása 25
17150 Effectivitas ventillationis et perfusionis calc. 25
17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat 671
17190 Teljes test plethysmographia 757
17191 29/b Dohányzás leszokás támogatás – paciens vizsgálat 500
17192 29/b Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit 200
17193 29/b Dohányzás leszokás támogatás – a kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 80
17194 29/b. Csoportos dohányzás leszokás támogatása 576
17220 Keringési idő mérése 202
17300 Keringésfunkciós vizsgálat egy artériában 157
17301 Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel 607
17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata 260
17320 Perifériás keringés terheléses vizsgálata 396
17370 Keringő vérvolumen becslése 114
17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 110
17440 Clearance vizsgálathoz anyaggyűjtés 36
17450 Savanyítóképesség vizsgálata 183
17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata 2031
17521 Kristálykimutatás polarizációs mikroszkóppal 1241
17522 Kristálykimutatás és azonosítás elektronmikroszkópos módszerrel 5225
17523 Spermaanalízis 4 852
17524 Spermium vándorlási teszt ejakulatumban 268
17525 Postcoitalis kenet vizsgálata 26
17527 Hajminta mikroszkópos vizsgálata 45
17600 Alapanyagcsere vizsgálat 480
17610 Oxygen consumptio számítása 77
18030 Hólyag feltöltése metilénkékkel 114
18310 Ductus nasolacrimalis szondázás 153
18340 Nyálmirigy kivezetőcsövének szondázása 113
18430 Hörgőváladék leszívása 142
18441 Thoracocentesis diagnosticus 370
18470 Punctio et/seu aspiratio genitaliae masculinae 254
18500 Punctio et/seu aspiratio cystae diagnosticus 336
18510 Punctio et/seu aspiratio ovarii 334
18511 Punctio et/seu aspiratio ovarii/folliculi, UH vezérelt 905
18520 Douglas punctio 301
18521 Douglas punctio, UH vezérelt 905
18530 Ascites punctio 375
18531 Haspunkció, UH vezérelt 926
18540 Punctio et/seu aspiratio articulationis 315
18541 Punctio et/seu aspiratio bursae 235
18590 Vékonytű aspirációs biopszia 198
18591 Punctio et/seu aspiratio mammae 416
18592 Punctio et/seu aspiratio mammae, UH vezérelt 1931
18701 Cholangiomanometria áramlásvizsgálattal 250
19108 Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról 46
19109 Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról (nem labor mintavételező esetén) 15
19131 Mikrobiológiai mintavétel székletből 46
19137 Mikrobiológiai mintavétel székletből (nem labor mintavételező esetén) 8
19141 Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob 589
19142 Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob 589
19170 Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból 46
19191 Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe 173
19192 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe 335
19193 Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe 249
19194 Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe (nem labor mintavételező esetén) 50
19195 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe (nem labor mintavételező esetén) 232
19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció 713
19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 436
19202 Biográfiai analízis 678
19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 462
19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 531
19205 Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt 462
19206 Wolberg-féle strukturált pszichológiai interjú 794
19207 Brunet-Lezine-féle pszichomotoros teszt 1077
19208 Exploratív játék 713
19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 672
19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 2654
19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 1764
19213 Kognitív folyamatok térképezése 1061
19214 Kognitív térképezés terápia megalapozásához 2005
19215 Prekognitív és figyelmi készség vizsgálata 429
19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához 1408
19218 1/a Éberségi szint meghatározás fejlődés-neurológiai vizsgálathoz (0–18 hónapos korig) 409
19250 Pszichogalvanikus reflex 60
1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba 398
1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) 2344
1929C Afázia neuropszichológiai próba II. 2344
1929D Kortikális funkció neuropszichiátriai tesztvizsgálat 491
1929E Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt 315
1929F DCS-Hill-féle agykárosodás diagnosztikai teszt 794
1929H Módosított mini mental state 531
1929K Iskolaérettség tesztvizsgálata 2253
1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 1077
1929M Snijders-Domen-féle intelligencia vizsgálat 2287
19301 Mentális funkció vizsgálat Raven szerint 794
19302 Színes Raven-vizsgálat 894
19303 Mentális funkció vizsgálat OTIS I. 531
19304 Mentális funkció vizsgálat OTIS II. 531
19305 Mentális funkció vizsgálat Benton A forma szerint 531
19306 Mentális képesség vizsgálat Bender szerint 531
19307 Mentális képesség vizsgálat Frostig szerint 794
1930A Memória teszt 15 szó–15 kép 794
1930B Lurija-féle memóriapróba 794
1930C Benton-féle memóriapróba (A + B) 794
1930D Pszichiátriai keresztmetszeti status 531
1930E Pszichiátriai hosszmetszeti kép 422
1930F Pszichodinamikai elemzés 436
19314 Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 794
19322 Rorschach projektív próba 2465
19323 Személyiségvizsgálat TAT 2163
19324 Személyiségvizsgálat PFT 1044
19325 Személyiségvizsgálat Zulliger szerint 794
19326 Személyiségvizsgálat, Szondi-féle kétprofilos 531
19327 Személyiségvizsgálat, Szondi-féle tízprofilos 1569
19328 HTP (ház-ember-fa) rajzteszt 612
19329 Farajz-teszt 531
1932A Machover–Baltrusch-féle rajzteszt 531
1932B Lüscher-teszt 531
1932C Színpiramis-teszt 254
1932D Wartegg-teszt 470
1932E Metamorfózis teszt 531
1932F Személyiségvizsgálat CAT-féle 794
1932G Személyiségvizsgálat PIL-féle 254
1932H Duss-féle meseteszt 678
1932J Bábteszt 1043
1932K Világteszt 1077
1932L Szceno-teszt 1043
1932M MMPI-teszt 759
1932N Személyiségvizsgálat CPI-teszt 531
1932P Személyiségvizsgálat Cattel szerint 699
1932R Személyiségvizsgálat FPI-teszt 531
19325 Thomas-féle meseteszt 678
19331 Révész–Nagy-féle figyelemvizsgálat 436
19332 Pieron-féle figyelemvizsgálat 315
19333 d2 figyelemvizsgálat 531
19351 Lorr-féle IMPS pszichiátriai állapotbecslő skála 531
19352 BPRS pszichiátriai állapotbecslő skála 531
19353 Hamilton-féle depressziós skála 531
19354 Hamilton-féle szorongás skála 531
19355 Zung-féle depressziós skála 531
19356 Beck-féle depressziós skála 531
19357 Ozsváth-féle önjellemző panaszleltár 531
19358 Goldberg-féle állapotjelző leltár 531
19359 Brengelman-féle ENR skála 531
1935A Eysenck-féle EPQ skála 531
1935B Taylor-féle manifeszt szorongást mérő skála 531
1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 531
1935E Spielberg-féle agresszió kifejezési skála 531
1935G Tulajdonságlista 531
1935H Derogatis skála (SCL) 531
1935K Énkép-testkép kérdőív 699
1935L Juhász–Kopp–Veér-féle neurózisszűrő kérdőív 470
1935M James-féle külső-belső kontroll kérdőív 531
1935N MMQ kérdőív 699
1935P RSK kockázatvállalási kérdőív 699
1935R Hall–Williams-féle motivációs kérdőív 577
1935S Diszfunkcionális attitűd skála 531
1935T Fischer-féle BFQ testkép-tudatossági skála 531
19381 Intelligenciavizsgálat MAWI szerint 1926
19382 Intelligenciavizsgálat Eysenck szerint 1502
1938A Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint 1926
1938B Intelligenciavizsgálat Binet szerint 1926
19510 Dermatoglyphák elemzése 65
19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 726
21000 Aminosav vagy származékának kimutatása szérumból 54
21010 Aminosav v. származékának meghatározása testnedvben, aminosavanként 108
21013 Homocisztein meghatározása 3130
21014 Metionin terhelés 626
21015 8 Karnitin meghatározás (szövet, plazma vagy vizelet) 4829
21016 Cisztatin C meghatározás 1467
21017 Fehérjék identifikálása izoelektromos fókuszálással 2879
21020 Összfehérje meghatározása szérumban 36
21040 Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel 45
21041 Albumin meghatározása szérumban, immunturbidimetriás, immunnefelometriás módszerrel 394
21042 Fehérjék elválasztása elfo-val agarózgélben 519
21043 Fehérjék elválasztása elfo-val cellulóz acetát membránon 366
21044 Fehérje koncentrálás elektroforézishez 1788
21045 Prealbumin meghatározása 787
21057 Tumor nekrózis faktor alfa (TNFalfa) meghatározása 1610
21058 Interferon gamma meghatározása 1520
21059 Transzformáló növekedési faktor béta (TGFbéta) meghatározása 1467
21070 Alfa-1 antitripszin meghatározása 680
21072 C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása 421
21073 Fruktózamin meghatározása 313
21075 Alfa-1 mikroglobulin meghatározása szérumban 474
21076 Myoglobin meghatározása szérumban 1879
21079 Coeruloplazmin meghatározása 680
2107C C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása 500
2107D Szérum amiloid A (SAA) meghatározása 680
2107E Prokalcitonin (PCT) meghatározása 3290
21080 Kardiális troponin kimutatása 143
21082 Kardiális troponin I meghatározása 1986
21083 Kardiális troponin T meghatározása 2147
21090 A kollagén keresztkötés koncentrációjának meghatározása a vizeletből és szérumból 2403
21091 8 1-es típusú prokollagén propeptid (P1NP) meghatározása szérumból 996
21110 Ammónia meghatározása szérumban 474
21120 Karbamid meghatározása szérumban 54
21130 Húgysav meghatározása 54
21141 Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel, szérumban 36
21143 Kreatinin meghatározása enzimatikus módszerrel 125
21150 Összes bilirubin meghatározása szérumban 45
21151 Konjugált bilirubin meghatározása szérumban 63
21202 Vérgáz analízis 150
21290 H-2 kilégzési teszt 80
21291 Oldószer v. belégzett anyag szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel 2353
21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 3505
21310 Glukóz meghatározása 26
21312 Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel 45
21320 Galaktóz meghatározása szérumban 108
21324 Fruktóz meghatározása ejakulátumból 5 051
21342 Mucopolysaccharidózis gyorsteszt (össz GAG) 572
21391 Xilóz abszorpciós teszt 448
21410 Szabad zsírsav meghatározása 134
21411 Trigliceridek meghatározása 54
21420 Összkoleszterin meghatározása 45
21422 LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel 250
2142A HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel 200
21440 Lipoprotein elfo 555
21442 Apolipoprotein A I. meghatározása 365
21443 Apolipoprotein A II. meghatározása 179
21444 Apolipoprotein B meghatározása 365
21445 Lp(a) meghatározása 1610
2144A Apolipoprotein E meghatározása 3578
2144B Apolipoprotein C-II meghatározása 3578
21500 Nátrium meghatározása szérumban 63
21501 Kálium meghatározása szérumban 63
21510 Összes kalcium meghatározása 71
21512 Ionizált kalcium meghatározása 223
21520 Réz meghatározása 357
21540 Foszfor meghatározása szérumban 63
21550 Klorid meghatározása szérumban 63
21561 Mangán meghatározása, atomabszorpcióval 116
21562 Nikkel meghatározása, atomabszorpcióval 134
21563 Króm meghatározása, atomabszorpcióval 116
21564 Arzén meghatározása szérumból és vizeletből, atomabszorpcióval 116
21565 Szelén meghatározása, atomabszorpcióval 116
21566 Alumínium meghatározása, atomabszorpcióval 546
21568 Cink meghatározása 125
21569 Ólom meghatározása, atomabszorpcióval 125
21570 Lithium meghatározása 54
21571 Magnézium meghatározása 71
21572 Arany meghatározása, atomabszorpcióval 116
21573 Kadmium meghatározása, atomabszorpcióval 546
21574 Higany meghatározása, atomabszorpcióval 546
21575 Tallium meghatározása, atomabszorpcióval 546
21576 Kobalt meghatározása, atomabszorpcióval 116
2157C Ionizált magnézium meghatározása 143
21609 A vitamin meghatározása 3650
21630 Drog minőségi kimutatása, tesztcsíkkal 45
21631 Digoxin meghatározása 1342
21632 Digitoxin meghatározása 1342
21634 Lidocain meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21635 Procainamid és származékai meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 1342
21636 Kinidin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21637 Teofillin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21638 Egyéb antiepilepticumok szérumszintjének meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21639 Karbamazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163A Etosuximid meghatározása kromatográfiás módszerrel 1342
2163B Fenobarbitál meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163C Pirimidon meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163D Fenitoin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163E Valproinsav meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163F Gentamicin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163G Tobramicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 2236
2163H Amikacin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 2236
2163N Vankomicin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 2236
2163Q Metotrexát meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 2236
2163T Cyclosporin és metabolitjainak meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 2236
2163U Benzodiazepin meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163V Barbiturát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
2163W Cephalosporin meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 1342
2163Y Hypnoticum (barbiturátot nem tartalmazó) kimutatása 313
2163Z Barbiturát minőségi kimutatása 313
21640 Benzodiazepinek kimutatása 313
21641 Triciklusos antidepresszáns meghatározása HPLC-vel vagy immunoassay-vel 2236
21642 Analgetikum kimutatása 313
21643 Phenothiazin kimutatása 313
21644 Tranquillansok kimutatása 313
21645 Narkotikumok kimutatása 313
21646 További gyógyszerek szérumszintjének meghatározása kromatográfiás vagy immunkémiai módszerrel 2236
21651 Etilalkohol meghatározása enzimatikus módszerrel 223
21660 Metilalkohol meghatározása kromatográfiás módszerrel 912
21690 LSD meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21691 THC meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21692 Morfin és morfinszármazékok meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21693 Opiát meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21694 Cannabinoid meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21695 Amfetamin és származékainak meghatározása kromatográfiás módszerrel vagy immunoassay-vel 2236
21696 Szerves foszfátvegyület kimutatása kromatográfiás módszerrel 1163
2169E Methaqualon meghatározása kromatográfiás módszerrel 357
2169F Dimethoat meghatározása kromatográfiás módszerrel 2008
2169G Diquat meghatározása fotometriás módszerrel 357
2169H Paraquat meghatározása fotometriás módszerrel 357
2169K Phenyl- és methyl-piperidin kimutatása kromatográfiás módszerrel 357
2169L Parathion (E605) meghatározása kromatográfiás módszerrel 2008
2169P Metadon meghatározás kromatográfiás módszerrel 2236
2169T Szerves oldószerek meghatározása 1520
2169U 8 Multi-drog rezisztencia funkcionális teszt 7780
2169V Amanitin kimutatása és meghatározása ELISA módszerrel 1786
21721 Laktát meghatározása 268
21722 Piruvát meghatározása 108
21723 Béta hidroxivajsav meghatározása 537
21790 Neopterin meghatározása 3041
21810 Ozmolalitás meghatározása direkt méréssel 179
21831 Viszkozitás meghatározása 160
22020 Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben 36
22030 Fehérje elektroforézis vizeletmintából 286
22033 Biotidináz meghatározása vizeletben 108
22034 N-acetil-glukózaminidáz (NAGase) meghatározás vizeletben 63
22042 Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben 474
22044 Alfa-1 mikroglobulin meghatározása vizeletben 474
22111 Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel 36
22130 Porfirin meghatározása vizeletben 134
22131 9 Porfirinek direkt spektrometriája vizeletben 1172
22132 Koproporfirin meghatározása vizeletben 134
22133 Uroporfirin meghatározása vizeletben 108
22134 9 Porfobilinogen meghatározása vizeletben 4957
22135 Delta-amino-levulinsav meghatározása 7931
2213A 9 Összes porfirin meghatározása 1081
2213E 9 Protoporfirin meghatározás wt-ben 1352
2213H 9 Plasma porfirin meghatározás 1802
2213K 9 Porfirinek elválasztása és mennyiségi meghatározása HPLC-vel 8742
22150 Karbamid meghatározása vizeletben 54
22160 Húgysav meghatározása vizeletben 54
22200 Glukóz kimutatása vizeletből 9
22201 Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvekből 26
22300 Kalcium meghatározása vizeletben 71
22310 Klorid meghatározása vizeletben 63
22320 Kálium meghatározása vizeletben 63
22330 Nátrium meghatározása vizeletben 63
22341 Arzén meghatározása vizeletből, atomabszorpcióval 116
22350 Foszfor meghatározása vizeletben 63
22400 Ketontestek kimutatása vizeletből 9
22441 Ismeretlen toxikus anyag kimutatása biológiai mintából 2683
22510 Vesekő kémiai analízise 179
22520 Osmolalitás meghatározása vizeletben direkt méréssel 179
22540 Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal 64
22550 Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter 89
22551 Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter 50
22552 Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges mikroszkópos ellenőrzést is 380
22620 Széklet zsírürítés vizsgálata 134
22630 Széklet vér kimutatása 71
22631 Széklet vér kimutatása, immunkémiai módszerrel 716
22632 Széklet humán albumin kimutatása immunkémiai módszerrel 716
22640 Széklet tripszin-kimotripszin aktivitás 152
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel 14
22741 Liquor összfehérje meghatározása 125
22743 Liquor albumin meghatározása 143
22747 Liquor fehérje kimutatás Pándy reakcióval 18
22761 Liquor direkt spektrofotometria 134
22781 Liquor sejtszám meghatározása 26
22840 Nátrium meghatározása verejtékben 805
22841 Klorid meghatározása verejtékben 805
22854 Cervix nyák minőségi vizsgálata 26
22856 Penetráció teszt 152
22859 Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben 71
22880 Ízületi folyadék és egyéb punktátum minőségi vizsgálata 40
22881 Ízületi folyadék és egyéb punktátum üledékének vizsgálata 45
22884 Epeüledék mikroszkópos vizsgálata 45
22885 Alfa-amiláz meghatározása testnedvben 179
22886 IgA meghatározása nyálban 448
23110 Laktóz tolerancia teszt 36
23130 Glukóz terhelés 205
23140 Szekretin provokációs teszt 448
23141 Szekretin-kolecisztokinin provokációs teszt 474
23150 Diszacharidáz aktivitás meghatározása 54
23190 Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata 45
23310 Inzulin meghatározása 894
23311 Inzulinszerű növekedési faktor meghatározása 1968
23313 C peptid meghatározása 1073
23316 A hypophysis glikoprotein hormonjai szabad alfa alegységének meghatározása 1788
23320 Glukagon meghatározása 1073
23321 Neutrális-alfa-glukozidáz meghatározása ejakulátumból 5 051
23340 Gasztrin meghatározása 1788
23390 Tripszin meghatározása 313
23391 Bikarbonát meghatározása testnedvből 125
23440 Renin aktivitás meghatározása 2147
23441 10 Natriuretikus peptid meghatározása 6844
23442 Renin koncentráció meghatározása 1342
23443 Leptin meghatározása 2299
23640 Parathormon meghatározása 1968
23641 Parathormon related peptide (PRP) meghatározása 2325
23690 25-hydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel 1610
23691 1-25 Dihydroxy-D vitamin meghatározása ligand assay-vel 1879
23692 Oszteokalcin meghatározása 1699
23693 Kalcitonin meghatározása 1360
24000 Jód meghatározása 313
24010 Tiroxin-kötő globulin (TBG) meghatározása 1252
24011 Tireoglobulin meghatározása 1342
24021 T4 szabad frakció meghatározása 900
24031 T3 szabad frakció meghatározása 900
24061 Thyreoidea-Stimuláló Hormon supersensitiv meghatározása 600
24062 Thyrotropin Releasing Hormon stimulációs teszt 626
24120 Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása 894
24121 Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása 983
24130 Növekedési hormon meghatározása 1073
24170 Anti-diuretikus-hormon meghatározása 1059
24171 Prolaktin meghatározása 939
24184 Angiotenzin meghatározása 894
24186 Melanocita stimuláló hormon (alfa-MSH) meghatározása 268
24190 Androsztendion meghatározása 2254
24200 Adreno-kortikotrop hormon meghatározása 983
24220 Kortizol meghatározása testnedvekből 1041
24222 Kortikoszteron meghatározása 1101
24224 11-dezoxikortizol meghatározása 1101
24225 Dezoxi-kortikoszteron meghatározása 1101
24230 Aldoszteron meghatározása 1073
24310 Adrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel 2683
24312 Noradrenalin meghatározása szérumból, HPLC-vel 2683
24313 Dopamin meghatározása szérumból, HPLC-vel 2683
24314 Szerotonin meghatározás szérumban 716
24320 Ösztradiol meghatározása 894
24321 Ösztriol meghatározása szérumban 894
24322 Szabad ösztriol meghatározása 894
24330 Human Chorio-Gonadotropin meghatározása szérumban 894
24333 Szabad Humán Chorio-Gonadrotropin béta lánc meghatározása szérumban 839
24350 Progeszteron meghatározása 983
24351 17-OH progeszteron meghatározása 680
24352 17-OH pregnenolon meghatározása 601
24392 Thromboxan B2 meghatározása 421
24394 Szabad tesztoszteron meghatározása 716
24395 Dehidroepiandroszteron (DHEA) meghatározása 894
24396 DHEA-szulfát (DHEA-S) meghatározása 894
24398 Totál tesztoszteron meghatározása 894
2439A Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározás 849
2439B Dihidrotesztoszteron meghatározás 801
24425 Metanephrin meghatározása vizeletben 2236
24426 Normetanephrin meghatározása vizeletben 2236
24427 Vanilil-mandulasav meghatározása vizeletben 2281
24428 Homovanililsav meghatározása vizeletben 2281
24429 Adrenalin meghatározása vizeletben 894
24434 Anti-Müllerian hormon meghatározása 3 838
2442A Noradrenalin meghatározása vizeletben 894
2442B Dopamin meghatározása vizeletben 894
24491 17-OH szteroid meghatározása 1342
24492 5-HIAA (5-OH-indolecetsav) mennyiségi meghatározás vizeletben 1699
24500 Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása 45
24501 LDH izoenzimek elektroforézises elválasztása 474
24530 Fruktóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása 108
24531 Glukóz-6-foszfát dehidrogenáz meghatározása 108
24600 Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása 45
24610 Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása 45
24620 Kreatin-kináz (CK) meghatározása 116
24640 Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása 54
24700 Alfa-amiláz meghatározása szérumban 179
24702 Alfa-amiláz meghatározása vizeletben és egyéb testnedvben 179
24710 Lipáz meghatározása 223
24720 Alkalikus foszfatáz meghatározása 36
24721 Alkalikus foszfatáz izoenzim meghatározása 1342
24722 Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) meghatározása 1342
24741 Pszeudo-kolineszteráz meghatározása 89
24770 8 Tömegspektrometriás metabolit profil meghatározás (szerves savak, hosszú szénláncú zsírsavak, purin és pirimidin nukleotida profil stb.) 1129
24791 Biotinidáz meghatározása 108
24891 CK-MB meghatározása immungátlással 223
24896 PMN elasztáz meghatározása ejakulátumból 6 061
24897 Angiotenzin konvertáló enzim meghatározása 537
2489B CK-MB koncentráció meghatározása immunmódszerrel 2683
2489D Kreatin kináz izoenzim elektroforézis 1699
24960 Fehérjék elekroforetikus szeparálása SDS PAGE-val 223
25000 Natív anyag mikroszkópos vizsgálata 45
25010 Treponema (sötétlátóteres) vizsgálata 91
25030 Mikroszkópos vizsgálat, tenyésztetlen anyagból 73
25031 Húgycsőváladék vizsgálata festett kenetben 71
25040 Mikroszkópos vizsgálat, Ziehl-Nielsen festéssel 91
25050 Mycobacterium tenyésztése szilárd táptalajon 429
25051 Mycobacterium subcultura 945
25052 11 Mycobakterium tenyésztése, automatizált, folyékony táptalajos módszerrel 3041
25053 12 Mycobakterium vizsgálata, molekuláris biológiai módszerrel 5888
2505A 11 Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, elsőrendű szerekre, szerenként 1516
2505B 11 Mycobacterium rezisztencia vizsgálata szilárd táptalajon, másodrendű szerekre, szerenként 1537
2505C Minta előkezelése Mycobacterium tenyésztéshez 235
2505D Mycobacterium tenyésztése manuális, folyékony táptalajos módszerrel 2087
2505E Mycobacterium tuberculosis komplex identifikálása biokémiai módszerrel 460
2505F A nem tbc-t okozó mycobacteriumok (NTM) identifikálása biokémiai módszerekkel 2469
2505G 11 Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata elsőrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként 2299
2505H 11 Mycobacteriumok rezisztencia vizsgálata másodrendű szerekre, automata folyékony táptalajos módszerrel, szerenként 2701
25061 Orr-torok szűrő 94
25062 Orr-torok minta tenyésztése 228
25063 Köpet, bronchusváladék tenyésztése 268
25064 Fül-, melléküregváladék tenyésztése 548
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob 357
25067 Vizelet tenyésztése 250
25068 Haemocultura aerob tenyésztése 582
25069 Szem, bőrfelszíni, genit. váladék aerob tenyésztése 357
25070 Mikrobiológiai sterilitási, eü. intézeti higiénés vizsgálat 268
25071 Helicobacter pylori tenyésztés 268
25072 Anaerob baktérium tenyésztése 448
25077 Mycoplasma és egyéb, különleges tenyésztési eljárásokat igénylő baktérium tenyésztése 1502
25078 Haemocultura anaerob tenyésztése 1520
25079 Széklettenyésztés, kiegészítő vizsgálat 357
2507A Haemokultura vizsgálata automatával 273
25091 Széklettenyésztés szűrővizsgálatként (fogl.) 223
25092 Széklettenyésztés cholera gyanú miatt 492
25093 Széklettenyésztés csecsemőtől küldött anyagból 403
25094 Széklettenyésztés Salmonella környezetből 303
25095 Széklettenyésztés Shigella, Yersinia környezetből 179
25096 Széklettenyésztés enteritises betegtől 376
25098 Salmonella tenyésztése epe-, vizelet- v. vérmintából 492
25110 Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 10 reakció 448
25111 Aerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 4 biokémiai reakció 89
25120 Anaerob baktérium azonosítása nem automatával, legalább 5 reakció 1163
25131 Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával 45
25190 STD mikroorganizmusok azonosítása ELISA technikával 1430
25191 Baktérium, gomba biokémiai azonosítása automata vagy félautomata rendszerrel 912
25203 12 Kórokozó tipizálása PFGE (Pulse Field Gel Elektroforesis) módszerrel 2738
25211 Salmonella azonosítása tárgylemez agglutinációval 626
25212 Shigella és V. cholerae azonosítása tárgylemez agglutinációval 250
25213 Yersinia azonosítása tárgylemez agglutinációval 170
25214 E. coli azonosítása tárgylemez agglutinációval 188
25215 Campylobact. azonosítása tárgylemez agglutinációval 250
25216 Szerotipizálás kereskedelmi gyorsteszttel 608
25217 Escherichia coli szerotipizálás csőagglutinációval 1654
25218 Campylobacter identifikálás, kereskedelmi teszttel 350
25219 Baktérium, gomba gyorsidentifikálása chromogén szubsztrátot tartalmazó táptalajon 365
25220 Vizelet csíraszámának meghatározása automata rendszerrel 548
25250 Baktérium toxin kimutatása in vitro 1073
25251 Baktérium toxin kimutatása in vivo 1073
25310 Antibiogram, aerob, legalább 10 antibiotikum 223
25311 Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum 537
25312 Antibiogram, aerob, legalább 18 antibiotikummal 339
25321 Antibiogram MIC vagy breakpoint meghatározása automata rendszerrel 1200
25390 Antibiot. szint meghatározása, mikrobiológiai módszerrel 537
25400 Vírus kimutatása fénymikroszkópos vizsgálattal 134
25410 Vírus vizsgálat elektronmikroszkóppal 1342
25430 Vírus izolálás sejttenyészetben 716
25500 Vírus azonosítása ellenanyaggal 1073
25504 Vírus antigén kimutatása ELISA módszerrel antigénenként 1226
25550 Baktérium fágtipizálása 448
25560 Vírus antigén készítése betegből származó anyagból 313
25562 12 Chlamydia trachomatis kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel 5397
25563 12 Neisseria gonorrheae kimutatása, molekuláris biológiai módszerrel 5397
25564 12 HPV kimutatás, jelamplifikált molekuláris biológiai módszerrel 5397
25566 12 Hepatitis C vírus kvalitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel 13738
25567 12 Hepatitis C vírus kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel 23551
25568 12 HIV kvantitatív meghatározása, molekuláris biológiai módszerrel 23551
25569 12/a HCV genotípus meghatározása molekuláris diagnosztikai módszerrel 27849
25572 12/a Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel 29323
25573 12 Trichomonas vaginalis kimutatása molekuláris biológiai módszerrel 6 588
25695 Anti-tirozin-foszfatáz-A2 meghatározása 1306
26000 Treponema komplement kötési reakció KKR 197
26010 VDRL reakció 89
26020 Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat 89
26030 Komplement kötési reakció /savó /vírus KRR 357
26050 Fluorescens treponema antitest vizsgálat FTA-ABS 223
26051 TPHA vizsgálat 132
26190 Természetes ellenanyag szint 100
26200 Vírus neutralizáció szöveten, savókeverékenként 716
26201 Vírusspec. IgM tisztítás 357
26251 Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív meghatározása, agglutinációval 313
26252 Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása 500
26253 Streptococcus DNase AT meghatározása 537
26260 HIV AT verifikációja vagy konfirmációja 1073
26261 HIV AT kimutatása 219
26263 EBV aspecifikus AT kimutatás 357
26265 EBV Epstein-Barr spec. AT kimutatása 1001
26268 Herpes simplex vírus AT kimutatása 1001
2626A HTLV I, II AT kimutatása 1001
2626B CMV antigenaemia vizsgálat 1788
26270 Vírusspec. AT vizsgálat/ haemagglutináció-gátlás (HAG) 537
26278 Vírusspecifikus AT kimutatása 448
26279 Vírus ellenes AT meghatározás IF módszerrel 1252
2627H Rubeola vírus AT kimutatása 1001
2627L Varicella-Zooster vírus AT kimutatása 1001
2627N Cytomegalovírus AT kimutatása 1001
2627P Hepatitis-A vírus AT kimutatása 1001
2627Q Anti-HBs AT kimutatása 1001
2627R Anti-HBc AT kimutatása 1001
2627S Anti-HBe AT kimutatása 537
2627T Hepatitis-C vírus AT kimutatása 1001
2627U Hepatitis-D vírus AT kimutatása 1001
2627W Vírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel 1101
26280 Chlamydia AT kimutatása 1502
26281 Mycoplasma AT kimutatása 1502
26282 Borrelia AT meghatározása 1502
26283 Brucella AT meghatározása 1502
26285 Legionella AT meghatározása 1802
26286 Leptospira AT meghatározása/antigén 1001
26289 Salmonella AT meghatározása 448
2628A Francisella (tularaemia) AT meghatározása 1001
2628B Yersinia AT meghatározása 1001
2628D Helicobacter AT meghatározása 1342
26295 Baktérium ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel 1073
26296 Baktérium ellenes AT meghatározása, IF módszerrel 1252
26297 Baktérium/vírus/parazita ellenes AT meghatározása, immunoblot módszerrel 1825
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban 448
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban 448
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban 448
26393 Streptococcus AG kimutatása testnedvben 639
26394 Chlamydia, Legionella AG kimutatása 2236
2639A HBsAg AG kimutatása 501
2639B HBsAg konfirmációja 2003
2639E HBeAg AG kimutatása 1001
2639G Vírus AG kimutatása LATEX agglutinációval 716
2639H Vírus AT kimutatása LATEX agglutinációval 716
2639L 12 Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel 14309
26401 13 HLA kompatibilitási vizsgálat 2035
26406 13 HLA izo-antitest specifikálása, összesen 1628
26408 14 HLA-I. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel 23439
26409 14 HLA-II. osztályú fenotípus meghatározása szerológiai módszerrel 14649
2640H 14 Humán MHC-II antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával 3578
2640K 14 HLA-B27 fenotípus kimutatása 1932
2640L 15 CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-el jelölt antitesttel 2325
2640M 15 CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, phycoerithreinnel jelölt antitesttel 2325
2640N 15 CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, egyéb fluorophorral jelölt antitesttel 3130
2640P 14 Humán MHC-I antigének fenotípus specifikálása áramlási citometriával 3578
2640Q 15 Intracitoplazmatikus marker meghatározása áramlásos citometriával 4444
26410 Fehérvérsejtek szerotipizálása 671
26430 Haptoglobin meghatározása 625
26440 14 HLA-DRB allélek génszintű meghatározása kis felbontással 16277
2644A 14 HLA-DQB allélek génszintű meghatározása kis felbontással 9766
2644B 14 HLA-DPB allélek génszintű meghatározása nagy felbontással 22787
2644C 14 HLA szubtípusok (HLA-A*,B*, DRB* DQB* génszintű meghatározása, nagy felbontású módszerrel 11393
2644E 14 HLA-B* allélek génszintű meghatározása kis felbontással 22787
2644F 14 HLA-A* allélek génszintű meghatározása kis felbontással 16277
2644G 14 HLA-C* allélek génszintű meghatározása kis felbontással 13021
26490 Trombocita kompatibilitási vizsgálat 2441
26500 Hideg agglutininek meghatározása 344
26501 Kryoprotein kimutatása 134
26502 Kryoprotein mennyiségi és minőségi analízise 3297
26550 Összes-komplement aktivitás meghatározása, klasszikus út (CH50) 268
26551 Összes-komplement aktivitás meghatározása, alternatív út (AH50) 268
26552 Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása radiális immundiffúzióval, fehérjénként 680
26554 Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása automatizált immunoesszével (turbidimetria, nefelometria), fehérjénként 680
26555 C1 inhibitor aktivitás meghatározása 1413
26556 Komplement aktivációs termékek meghatározása termékenként 421
26558 Komplement faktorok funkcionális aktivitásának meghatározása immunhemolitikus módszerrel, faktoronként 1306
2655A Komplement fehérjék és inhibitorok meghatározása ELISA módszerrel, fehérjénként 680
2655C Mannozkötő lektin (MBL) meghatározása, ELISA módszerrel 680
2655D C1q elleni antitest meghatározása 626
2655E Mitokondrium elleni antitest meghatározása 680
2655F Foszfatidilszerin elleni antitest meghatározása izotípusonként 680
2655G Saccharomyces cerevisiae elleni antitest meghatározása, izotípusonként 626
2655H Pneumococcus tok poliszaharid elleni antitest meghatározása 1431
2655J Haemophilus influenzae B elleni antitest meghatározása 1431
2655K Meningococcus tok poliszacharid elleni antitest meghatározása, típusonként 1431
2655L Difteria toxoid elleni antitest meghatározása 572
2655M Tetanus toxoid elleni antitest meghatározása 572
2655N Máj-vese mikroszóma elleni antitest meghatározása 885
2655P Citoplazmatikus antigén elleni antitest kimutatása 322
2655Q Filaggrin elleni autoantitest meghatározása, immunoassay-vel 939
2655R Sm/RNP elleni antitest meghatározása 572
26561 62 Antinukleáris antitest (ANA) kimutatása immunfluoreszcens módszerrel, automata digitális mikroszkóppal 982
26562 63 Béta2-glikoprotein I Domén 1 elleni antitest mennyiségi meghatározása 3 487
26563 64 Citokinek, egyéb fehérjék mennyiségi meghatározása mikrogyöngy technológiával 3 884
26564 63 Ro52 elleni antitest mennyiségi meghatározása 1 980
26565 63 Ro60 elleni antitest mennyiségi meghatározása 1 980
26566 63 DFS70 elleni antitest mennyiségi meghatározása 1 980
26604 Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása 108
26607 Gliadin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 1187
26608 Hiszton elleni antitest meghatározása 1004
26609 Glomerularis bazalmembrán (GBM) elleni antitest kimutatása 268
2660A Sm antigén elleni antitest meghatározása 1004
2660B Kollagén elleni antitest kimutatása 268
2660C Riboszómális P protein elleni antitest kimutatása 268
2660D Endomizium elleni antitest kimutatása, izotípusonként 787
2660E RNS polimeráz antitest kimutatása 268
2660F Szöveti transzglutamináz elleni antitest meghatározása, izotípusonként 894
2660G Ku/Ki antigén elleni antitest kimutatása 267
2660H Retikulin elleni antitest kimutatása 787
2660J Kardiolipin AAT meghatározása, szűrőteszt 1779
2660K PCNA antigén elleni antitest kimutatása 268
2660L Riboszómális P protein elleni antitest meghatározása 421
2660N Spermium elleni antitest kimutatása, izotípusonként 268
2660P Jo-1 elleni antitest meghatározása 1095
2660W TSH receptor elleni antitest meghatározása 1788
2660Z Mitokondrium elleni antitest kimutatása 268
26612 Kardiolipin AAT meghatározása 448
26613 Máj specifikus proteinek elleni antitest kimutatása 268
26614 Anti-neutrofil citoplazma antigén elleni antitest kimutatása (ANCA) 268
26615 Máj-vese mikroszóma elleni antitest kimutatása 179
26616 Proteináz-3 elleni antitest meghatározása 787
26617 Mieloperoxidáz elleni antitest meghatározása 787
26618 Atípusos ANCA kimutatása 983
2661A Citoszkeleton antigén elleni antitest kimutatása 268
2661C Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása 912
2661E Extrahálható nukleáris antigén elleni antitest kimutatása, szűrőteszt 1004
2661F Kromatin elleni antitest meghatározása 787
2661G U1-RNP elleni antitest meghatározása 1095
2661H Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása 860
2661J GAD (glutaminsav-dekarboxiláz) elleni antitest meghatározása 3130
2661K SS-A (Ro) elleni antitest meghatározása 1004
2661L SS-B (La) elleni antitest meghatározása 1004
2661M Centromer elleni antitest kimutatása 548
2661S HSP 60/65/70/90 elleni antitest kimutatása 268
2661T Vázizom elleni antitest kimutatása 268
2661U Pancreas szigetsejt elleni antitest kimutatása 680
2661X Thyreoidea mikroszomális autoantitest kimutatása 268
26620 Carcino-embrionális antigén (CEA) meghatározása 1046
26621 Szöveti polipeptid antigén (TPA) 1595
26623 CA 15-3 1565
26625 CA 125 1879
26626 CA 19-9 1673
26627 CA 72-4 1673
26629 Neuron specifikus enoláz (NSE) 1431
2662A Beta-2 mikroglobulin meghatározása 939
2662B Elszarusodó laphámsejt rák antigén (SCC) 4472
2662C Prostata specifikus antigén (PSA) 983
2662D Vasoactiv intestinalis polipeptid (VIP) 894
2662E Pancreas polipeptid (PP) 894
2662F Graviditás-specifikus b1-glikoprotein (GSP) 894
2662G AFP meghatározása szérumban 805
2662H 16 További tumor markerek meghatározása 1163
2662I Timidin-kináz enzimaktivitás meghatározása 2 202
2662K S100 protein meghatározása vérben 2325
2662L Prosztata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása 1671
2662M Humán epididymis protein (HE4) koncentráció meghatározása 1 955
2662N 8 Peroxiszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita) 3818
2662P 8 Mitokondriális enzimek meghatározása (szövet, leukocita) 4444
2662Q 8 Lizoszomális enzimek meghatározása (szövet, leukocita, plazma) 2862
2662R Cyfra 21-1 meghatározása 1788
2662T Chromogranin A meghatározása 2628
26631 Rheuma faktor meghatározása (Waaler-Rose) 143
26632 Rheuma faktor izotípus meghatározása 626
26640 Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel 734
26650 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) kimutatása 268
26652 Antinukleáris antitest (faktor, ANA, ANF) mennyiségi meghatározása 313
26660 Terhességi próba immunológiai módszerrel 179
26670 Alfa-fetoprotein meghatározása szérumban (terhes) 805
26671 Inhibin meghatározása 1342
26672 Terhesség asszociált plazma protein A (PAPP-A) 848
26692 Inzulin elleni antitest meghatározása 1315
26693 Thyreoglobulin AAT meghatározása 849
26694 Kevert antiglobulin teszt 8 838
26696 17 PM/Scl elleni antitest kimutatása 4024
26697 Scl-70 elleni antitest meghatározása 626
26698 Simaizom elleni antitest kimutatása 188
2669A Szívizom elleni antitest kimutatása 519
2669B Miozin elleni antitest meghatározása 626
2669C Trombocita ellenes antitest kimutatása 964
2669D Granulocita elleni antitest kimutatása (direkt vagy/és indirekt) 751
2669E Keringő immunkomplex szint meghatározása PEG precipitációval 205
2669F 17 Aktin elleni antitest meghatározása 626
2669G 17 Béta2-glikoprotein I elleni antitest meghatározás izotípusonként 859
2669H 17 Protrombin elleni antitest meghatározása, izotípusonként 1046
2669J 17 Gangliozid elleni antitest meghatározása, antigénenként 885
2669K 17 Mielin bázikus protein elleni antitest meghatározása 885
2669L 17 Mellékvesekéreg elleni antitest kimutatása 787
2669M 17 Gyomor parietális sejt elleni antitest kimutatása 179
2669N 17 Desmosoma elleni antitest kimutatása 787
2669P 17 Antitest kimutatás sóval emésztett bőrmetszeten 572
2669Q 17 Enterocita elleni antitest kimutatása, izotípusonként 840
2669R 17 Endothel elleni antitest meghatározása 626
2669S 17 Epidermális bazálmembrán elleni antitest kimutatása 787
2669T 17 Gyomor parietális sejt elleni antitest meghatározása 787
2669U 17 Egyéb steroid termelő sejt elleni antitest kimutatása 840
2669V 17 Glomeruláris bazalmembrán (GBM) elleni antitest meghatározása 993
26701 Fehérje azonosítása immunfixációval 3130
26702 Lambda lánc mennyiségi meghatározása 734
26703 Kappa lánc mennyiségi meghatározása 734
26704 37 Kvantitatív FLC kappa mérés szérumból vagy vizeletből 2753
26705 37 Kvantitatív FLC lambda mérés szérumból vagy vizeletből 2753
26780 IgG meghatározása 421
26788 IgA meghatározása 421
2678A IgM meghatározása 421
2678C IgE meghatározása 1163
2678D IgD meghatározása 160
2678E Allergén specifikus IgE meghatározása 320
2678F Allergén specifikus IgA meghatározása 360
2678G Allergén specifikus IgG meghatározása 360
2678L IgG alosztály meghatározása 626
26792 Fehérjék azonosítása immunelektroforézissel 519
27000 Gomba vizsgálata direkt kenetben 205
27005 Trichogramm 108
27010 Gomba tenyésztése 273
27020 Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval 805
27021 Gomba biokémiai differenciálása asszimilációval + fermentációval 1163
27022 Candida gyors identifikálás 89
27023 Penész és dermatofiton gombák azonosítása 268
27024 Gomba identifikálása gyorsdiagnosztikai módszerrel 701
27025 Candida ellenanyag kimutatása 701
27030 Gomba antimyc.érz. meghatározása, szerenként 45
27090 Candida antitest meghatározása 1073
27091 Candida antigén kimutatása 1431
27092 Aspergillus antigén kimutatása 268
27093 Aspergillus antitest meghatározása 1431
27094 Cryptococcus antigén kimutatása 1431
27097 Coccidioides antitest meghatározása 268
27099 Histoplasma antitest meghatározása 268
2709B Blastomyces antitest meghatározása 268
2709C Pneumocystis carinii kimutatása 268
2709D Parazita kimutatása festett készítményben 268
27100 Széklet parazitológiai vizsgálata, natív preparátumban 268
27200 Perianalis törlés vizsgálata 98
27390 Parazita vizsgálata vizeletben 89
27400 Parazita tenyésztése 268
27430 Parazita vizsgálata állatoltással 894
27531 Toxoplasma IgA antitest meghatározása 1001
27570 Parazita antigén kimutatása székletből, ELISA módszerrel 1073
27580 Parazita ellenes AT meghatározása, ELISA módszerrel 1073
27581 Parazita ellenes AT meghatározása, IF módszerrel 1252
27594 Parazita meghatározása váladékban 179
27595 Egzotikus paraziták antitest meghatározása 448
27600 Parazita specifikus AT meghatározása KKR 357
27610 Parazita specifikus AT meghatározása indirekt haemagglutinációval 357
27630 Féregmeghatározás 268
27640 Kiegészítő vizsgálat székletmintából 357
27641 Entamoeba histolytica gyorsteszt 357
27650 Parazita ellenes AT meghatározása Latex Agglutinációval 357
28000 Csontvelőkenet panoptikus festése és értékelése 69
28002 Csontvelő citogenetikai vizsgálata 263
28003 Csontvelőkenet vastartalmú sejtek festése és értékelése 67
28011 Vérkép, automatával I. 36
28012 Vérkép, automatával II. 54
28013 Vérkép, automatával III. 98
28014 Vérkép, automatával IV. 150
28040 Retikulocita számlálás 71
28041 Retikulocita számlálás automatával 357
28092 Fagocitózis mérés stimulált NBT-teszttel 213
28096 Heinz-test kimutatás kenetben 98
28100 Vvt süllyedés sebesség meghatározása 22
28101 Vvt süllyedés sebesség meghatározása automatával 22
28110 Haematokrit meghatározása 18
28120 Vvt ozmotikus rezisztencia meghatározása 232
28200 Kompatibilitási vizsgálat LISS Coombs közegben 325
28201 Klinikai kompatibilitási vizsgálat 182
28202 Kiterjesztett érzékenyített keresztpróba és HLA keresztpróba 416
28204 13 Granulocita kompatibilitási vizsgálat 2035
28207 Vércsoport meghatározás (AB0, Rh) egyoldalas (klinikai) módszerrel 273
2820B Kompatibilitási vizsgálat fiziológiás sós, Coombs közegben 170
28210 Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh) 489
28211 Antitestek eluciója 407
28212 AB0 haemagglutinin titrálás, haemagglutininenként 611
28213 AB0 haemolizin meghatározás v. titrálás 611
28214 Differenciál és/vagy autoabszorpció 895
2821A Kell rendszer tipizálása antigénenként Kell ag 407
2821B Kell rendszer tipizálása antigénenként Cellano ag 623
2821C Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpa ag 1221
2821D Kell rendszer tipizálása antigénenként Kpb ag 1221
2821E Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd a ag 611
2821F Kidd rendszer tipizálása antigénenként Kidd b ag 611
2821G Lewis rendszer tipizálása antigénenként Lea ag 407
2821H Lewis rendszer tipizálása antigénenként Leb ag 407
2821J MNS rendszer tipizálása antigénenként N ag 407
2821K MNS rendszer tipizálása antigénenként S ag 407
2821L MNS rendszer tipizálása antigénenként s ag 611
2821M Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lua ag 1221
2821N Lutheran rendszer tipizálása antigénenként Lub ag 1221
2821P Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fyb 611
2821Q Rh rendszer antigénjei, D ag 325
2821R Rh rendszer antigénjei, E ag 325
2821S Rh rendszer antigénjei, C ag 325
2821T Rh rendszer antigénjei, e ag 489
2821U Rh rendszer antigénjei, c ag 325
2821V Rh rendszer antigénjei, Cw ag 325
2821W A alcsoport meghatározás A1 lektin vizsgálat 203
2821X A alcsoport meghatározás H ag vizsgálat 611
2821Y Duffy rendszer tipizálása antigénenként Fya 611
2821Z MNS rendszer tipizálása antigénenként M ag 407
28229 P1 antigén kimutatása 325
2822B ABH antigének kimutatása nyálban, antigénenként 385
28231 Ellenanyagszűrés (pLISS) 273
28232 Ellenanyag-azonosítás (Papain LISS, Papain LISS Coombs) 2441
28233 Ellenanyag-azonosítás (LISS és LISS Coombs) 2441
28235 Ellenanyagszűrés (papain Liss-Coombs) 244
2823B Ellenanyag-titrálás enzim technikával 162
2823D Ellenanyag-titrálás fiz. sós közegben 200
28241 Coombs-teszt – direkt – polivalens savóval 244
28242 Coombs-teszt – indirekt – minőségi, polivalens savóval 360
28243 Coombs-teszt – indirekt – mennyiségi 651
28245 Coombs-teszt monovalens szérummal 651
28249 Coombs-teszt IgG alosztály specifikus savókkal 651
28250 Haemagglutinin vizsgálata 244
28290 Hideg-hemolizin kimutatása 77
28291 Meleg-hemolizin kimutatása 146
28292 Bithermikus autoantitestek kimutatása 109
28320 Haemiglobin (methaemoglobin) meghatározása 106
28321 Karboxihaemoglobin (CO-Hb) meghatározása 108
28330 Vaskötő kapacitás meghatározása 80
28347 9 Vvt. uroporphyrinogén I. szintetáz (PBG deamináz) enzim meghatározása 5678
28350 Vas meghatározása 71
28353 Orális vasterhelés 250
28360 Totál transzferrin meghatározása 300
28361 Solubilis transzferrin receptor meghatározása 1500
28380 Szénhidrát deficiens-transferrin meghatározása 3650
28390 Ferritin meghatározása 1000
28410 Haemoglobin elfo 894
28412 Haemoglobin analízis HPLC-vel 844
28493 Haemoglobin A 1 c meghatározás (HPLC kivételével) 600
28494 Haemoglobin A 1 c meghatározás HPLC-vel, tömegspektrometriával 1200
28540 Folsav meghatározása plazmából, immunoassay-vel 1252
28541 Vörösvértestek fólsavtartalmának meghatározása, immunoassay-vel 1252
28550 B12-vitamin meghatározása 1252
28560 18 Trombocita szekréció vizsgálata, ágensenként 3041
28561 Trombocita aggregáció vizsgálata, ágensenként 547
28562 18 Mepakrin teszt 187
28563 18 Trombocita specifikus antigének áramlási citometriás kimutatása 9126
28565 18 Trombocita 4-es faktor meghatározása immunoassay-vel 1384
28566 18 Trombocita ATP és ADP mennyiségi meghatározása 2848
28567 Risztocetin kofaktor aktivitás vizsgálata 1620
28568 18 Beta tromboglobulin meghatározása immunoassay-vel 4239
28591 2,3-Difoszfo-glicerát meghatározása 98
28593 Erythropoetin meghatározása immunoassay-vel 1788
28600 Vérzési idő meghatározása 71
28603 Fibrin(ogén) degradációs termékek szemikvantitativ meghatározása 1404
28606 Globális trombocita funkciós teszt, célműszerrel 2933
28610 Thrombin idő meghatározása 267
28613 Heparin neutralizációs teszt 273
28614 In vitro heparin kimutatás, heparináz emésztéssel 2682
28620 Prothrombin meghatározása 200
28621 Aktivált parciális thromboplasztin idő 267
28630 Reptiláz idő meghatározása 568
2863A II alvadási faktor aktivitásának meghatározása 1671
2863B V alvadási faktor aktivitásának meghatározása 1652
2863C VII alvadási faktor aktivitásának meghatározása 3945
2863D VIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása 2639
2863G IX alvadási faktor aktivitásának meghatározása 2589
2863H X alvadási faktor aktivitásának meghatározása 2634
2863K XI alvadási faktor aktivitásának meghatározása 5315
2863L XII alvadási faktor aktivitásának meghatározása 4698
2863M Alvadék oldékonysági teszt 129
2863N XIII alvadási faktor aktivitásának meghatározása 5723
2863P 18 Nagy molekulasúlyú kininogen aktivitásának meghatározása 4919
2863Q 18 Prekallikrein aktivitásának meghatározása 4919
2863R Protein C aktivitás meghatározása 2075
2863S Protein S aktivitás meghatározása 3460
2863T Antitrombin-III aktivitás meghatározása 801
2863V Alfa-2-plazmin inhibitor aktivitás meghatározása 1190
2863W Thrombomodulin meghatározása 325
2863Z Gátlótest titer meghatározása Bethesda módszerrel, 5 hígításból 3970
28641 Fibrinopeptidek meghatározása 3846
28642 18 Trombin-antitrombin komplex kimutatása 4186
28643 18 Protrombin fragment 1.2 meghatározása 4444
28644 von Willebrand faktor antigén koncentrációjának meghatározása 3070
28645 von Willebrand faktor alegység struktúrájának meghatározása 1078
28646 18 Alvadási faktorok antigénkoncentrációjának meghatározása, faktoronként 1565
28647 18 Természetes alvadási inhibitorok antigén koncentrációjának meghatározása, faktoronként 4167
28650 Fibrinogén meghatározása 402
28651 Fibrinolízis globális vizsgálata 497
28652 18 Fibrinolizis faktorainak és inhibitorainak mennyiségi meghatározása, immunológiai módszerrel 4480
28653 Fibrin monomer meghatározása 5854
28654 Plazminogén aktivitás meghatározása 993
28655 18 Plazminogén aktivátor (tPA, uPA) aktivitás meghatározása 4141
28656 18 Plazminogén aktivátor inhibitor aktivitás meghatározása 4108
28657 Fibrin(ogén) degradációs termékek kvantitatív meghatározása 1787
28658 Heparin mennyiségi meghatározása 598
28660 D-dimer kimutatása szemikvantitatív teszttel 1825
28662 D-dimer kvantitatív meghatározása 3543
28691 Lupus antikoaguláns szűrőteszt 670
28692 Lupus antikoaguláns megerősítő teszt 1031
28693 18 Hexagonális foszfolipid teszt 10530
28695 APC rezisztencia funkcionális teszt 1336
28730 17 Limfocita blasztos transzformáció vizsgálata, stimuláló ágensenként 4964
28731 19 Kevert limfocita reakció vizsgálata 5544
28741 Citotoxikus limfocita funkció vizsgálata 4472
28791 19 Citotoxikus limfocita funkció vizsgálat, sejttípusonként 5232
28801 Leukocita extrakció vérből 1248
28810 Minőségi vérkép festése és kiértékelése 200
28860 Leukocita migráció gátlás vizsgálata 448
28861 Citokémiai reakció, Sudan Black 71
28862 Citokémiai reakció, savi foszfatáz 256
28870 Citokémiai reakció, GAPA 109
28871 Citokémiai reakció csontvelői és vérkeneten: NASDA, ANAE, ANAE + NaF 108
28872 Citokémiai reakció: peroxidáz csontvelői és perifériás vérsejteken 108
28873 Citokémiai reakció: PAS csontvelői és perifériás keneten 199
28874 Citokémiai reakció: Sudán fekete (BB) csontvelői és perifériás keneten (maximum 2 db) 72
28875 Citokémiai reakció: béta glukuronidáz perifériás és csontvelői keneten (max. 2 db) 180
28876 Citokémiai reakció: AP és TRAP csontvelői és perifériás keneten 299
28877 Citokémiai reakciók értékelése csontvelői és perifériás keneteken (max. 1-1 db) 81
28878 Citokémiai reakció: a vas kimutatása perifériás és csontvelői keneten (Berlini kék, maximum 2 db) 26
28879 Citokémiai reakció: lizozim aktivitás (muramidaze) meghatározás citobakteriális módszerrel (max. 1 db) 426
28880 Sejtek izolálása sűrűség grádiens centrifugálással 271
28890 17 Kemotaxis vizsgálata, sejttípusonként 1073
28891 17 Intracelluláris killing vizsgálata, sejttípusonként 4740
28892 17 Fagocitózis vizsgálata sejttípusonként 1073
28893 17 Leukociták mediátor termelésének vizsgálata 1046
28894 Fagociták funkcionális vizsgálata kemilumineszcenciával 572
28895 17 Eozinofil kationos protein szint meghatározása 1046
28900 Citokin meghatározása 1520
28920 12 Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként 1780
28930 12 Reverz PCR (RT PCR) egy mintában primer páronként 5790
28931 12 DNS szekvenálás kórokozók azonosítására 21784
28932 12 Nukleinsav kimutatás „nested” polimeráz láncreakció (PCR) módszerrel 1864
28933 12 RNS kivonása biológiai mintából 3925
28934 12 Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, mennyiségi analízis céljából 3140
28935 12 Valós idejű PCR termék fluoreszcens detektálása, minőségi analízis céljából 2650
28936 12 Kis genetikai eltérések kimutatása fluoreszcens módszerrel 1472
28937 12 Mutáció szűrőmódszerek 2355
28938 12 Oligonukleotid hibridizáció membráncsíkon próbapáronként 2650
28939 12 Fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) humán betegségekben 22078
2893A 12 Bidirekcionális DNS szekvenálás, humán mutáció azonosítás céljából 21784
2893B 12/c Új generációs szekvenálás (50–200 gén) 130 704
2893C 12/d Új generációs szekvenálás (300–600 gén) 326 760
28941 12 Az FV Leiden mutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel 4218
28942 12 Az MTHFR C677T polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel 4416
28943 12 Az öröklődő haemochromatosis C282Y génmutáció meghatározása molekuláris biológiai módszerrel 4416
28944 12 Southern/Northern blotting 5888
28945 12 Western blotting 3925
28946 Agarose-gel elektrophoresis 883
28947 12 CFTR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel 25 253
28950 12 EGFR mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt rendszerű IVD eszközzel 22891
28951 12 KRAS mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt rendszerű IVD eszközzel 20571
28952 12 BRAF V600 mutációk kimutatása molekuláris biológiai módszerrel, zárt rendszerű IVD eszközzel 18123
28953 12 II. Faktor G20210A mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel 4 218
28954 12 MTHFR A1298C mutáció kimutatása molekuláris biológiai módszerrel 4 416
28955 12 PAI–1 4G/5G polimorfizmus meghatározása molekuláris biológiai módszerrel 6 566
28956 12 Y kromoszóma mikrodeléciók kimutatása 19 697
28958 DNS fragmentáció vizsgálata 21 212
29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 4758
29001 53 Vastagbélszűrés keretében végzett szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 5800
29003 53 Vastagbélszűrés keretében vett minta szövettani vizsgálata immunkémiai reakció alkalmazása esetén 3297
29004 53 Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta előkészítése és küldése 3600
29005 53 Vastagbélszűrés során telepatológiával küldött minta értékelése 2400
29006 53 Kiegészítő pontszám vastagbélszűrés keretében történő másod szakvélemény kiadása esetén 2900
2902C Savanyú phosphatase histokémiai vizsgálatban 749
2902F Savanyú esterase 1624
2902H Adenosin triphosphatase 4, különböző pH-n 4129
2902J Nicotinamid adenin dinucleotid tetrazolium reductase 1582
2902K Savanyú phosphatase, Gömöri szerint 860
2902M Cytochrome oxidase 1029
2902N Succinat dehydrogenase (SDH) 1327
2902P Glucose-6-phosphatase 1519
2902R Vashaematoxylin phospholipidekre (Lake) 2006
2902S Toluidinkék festés oldható MPS-ra (Lake) 1616
2902T Toluidinkék sulphatidák kimutatására (Lake) 937
2902V Amyloid festés AL és AA typ. elkülönítésére (kiegészítő vizsgálatként) 9395
2902W Phosphorilase enzimhiány kimutatása (MPS 5, Mc Ardle), kiegészítő vizsgálat 11008
2902Z Nem spec. esterase pl. NAD dg-hoz (kiegészítő vizsgálat) 6423
29030 Műtéti gyorsfagyasztás 1469
2903A Isopentan-Nitrogén fagyasztás (egy beteg mintái) 25575
2903B Dystrophin kimutatása immunhisztokémiai vizsgálattal 15107
2903F Dystrophin kimutatás 4237
2903N Neuromorphometria 496
29040 Decalcinálatlan csontvelő biopszia műgyantás szövettani feldolgozása 6870
29050 Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén 2797
29051 50 Szövettani vizsgálat agyi prion fertőzés gyanúja miatt végzett immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén 2797
29060 Elektronmikroszkópos szövettani vizsgálat 3310
29070 Kiegészítő pontszám voluminózus anyag esetén 884
29090 Onkogén expressziója immunhisztokémiával 1239
29301 12 Digitalis képanalizátor használata 608
29310 Hormon receptor feltárása műtéti anyagból 1134
29400 Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 1357
29450 Citológiai vizsgálat immuncitokémiai rekcióval 1662
29451 33 Paraneoplasztikus neurológiai marker vizsgálat 1808
29460 Elektronmikroszkópos citológia 2715
29600 Hormoncitológia 218
29602 Diagnosztikus nőgyógyászati citológiai vizsgálat 1093
29700 Boncolás teljes belszervi vizsgálattal 9637
29703 Boncolás probléma orientált, részleges belszervi vizsgálatokkal 4265
29704 Boncolás mellőzésekor végzett tevékenység 1662
29710 20 Cerebrum vizsgálata mikroszkópia nélkül 523
29711 20 Cerebrum és gerincvelő vizsgálata mikroszkópia nélkül 643
2972C 20 Cerebrum vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat) 2291
2972D 20 Cerebrum és gerincvelő vizsgálata makro és mikroszkópiával (alapvizsgálat) 2677
2978A 20 Speciális festési eljárások (I. csoport) (listázva külön a kód rögzítése mellett), festésenként 354
2978B 20 Speciális festési eljárások (II. csoport egyéb, kivéve immunhisztokémiai, ill. különleges eljárások), festésenként 608
2978C 20 Különleges festési eljárások (III. csoport) 863
29790 Boncolás utáni szövettani vizsgálat 1067
29799 Leoltás kórbonctani anyagból 489
29881 12 Sejtmag izolálás paraffinba ágyazott szövetből 2360
29900 X-chromatin meghatározás 301
29910 Y-chromatin meghatározás 592
29920 11/a Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 3545
29930 11/a Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 5908
29940 11/a Chromosoma banding technika alkalmazása 1536
29950 12 DNS kivonása biológiai mintából 3925
29960 12 DNS hasítás (Nukleinsav restrikciós emésztése) 658
29970 12 DNS in situ hibridizáció 2051
29972 12 In situ PCR és Primed in situ labelling (PRINS) 12598
29990 12 Denzitometriás mennyiségi metszetkiértékelés 668
29991 12 DNS cytometria 1338
29999 38 Pathológiai másodvélemény 10 077
30260 Radioterápia ellenőrzése verifikációs felvétellel 436
30261 Radioterápia ellenőrzése kontrasztanyagos verifikációs felvétellel 562
30610 Besugárzás tervezése, külső, kézi 948
30611 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, egy mezőnél vagy opponáló mezőelrendezésnél 1 017
30621 Dozimetria in vivo, külső besugárzásnál, ellenőrző 4348
30642 Besugárzás tervezése, külső, számítógépes, 3D 2177
30670 Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez 303
30680 Sugárvédő takarások készítése, egy darab 634
30701 Brachytherapia tervezése, 2D, számítógépes, egy síkban 1213
30703 IGRT-s képalkotás és korrekciószámítás 528
30704 Védendő szervek és céltérfogatok kontúrozása IMRT-s besugárzás esetén 5 283
30705 IMRT-s besugárzás tervezése 6 113
30706 Besugárzási terv dozimetriai ellenőrzése IMRT-s besugárzás esetén 1 528
30730 Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál 593
30751 Kombinált sugárkezelés (brachy- és teleterápia) számítógépes tervezése, 2D/3D 2177
30762 Brachytherápia tervezése, számítógépes, 3D 3538
30764 Dozimetria in vivo brachyterápiánál (ellenőrző) 983
31010 Mandibula felvétel 486
31020 Állkapocsízületi felvétel 486
31021 Állcsúcs felvétel 486
31030 Radiographia dentalis extraoralis 597
31040 Radiographia dentalis panoramica 597
31050 Radiographia dentalis intraoralis, felvételenként 293
31060 Teleradiographia dentalis 698
31100 Koponyafelvétel, AP/PA 496
31101 Koponyafelvétel, oldalirányú 496
31102 Koponyafelvétel, kétirányú 822
31103 Koponyafelvétel, Towne szerint 203
31104 Koponyafelvétel, tangenciális 496
31110 Basis felvétel 639
31130 Sella felvétel 486
31140 Stenvers felvétel 496
31141 Schüller felvétel 515
31142 Mayer felvétel 564
31200 Orrmelléküreg felvétel 445
31201 Rhese felvétel 564
31210 Arcus zygomaticus felvétel 566
31211 Orrcsont felvétel oldalirányból 395
31212 Arckoponya felvétel 496
31230 Orbita felvétel 486
31231 Orbita felvétel, sweet technikával 496
31300 Trachea légsáv felvétel 506
31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 679
31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 597
31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 923
31380 Mellkasfelvétel, célzott 680
31381 Borda felvétel 751
31382 Sternum felvétel 520
31383 Sternum oldalirányú felvétel 520
31384 Sternum kivetített felvétel 419
31410 Epetáji natív felvétel 520
31420 Vese és hólyag natív felvétel 597
31421 Hólyagtáj natív felvétel 506
31440 Has natív felvétel 698
31441 Baby-gram 536
31442 Wangensteen-Rice felvétel 192
31460 Has célzott felvétel 722
31500 Dens felvétel 496
31510 Nyaki gerinc, AP felvétel 546
31511 Nyaki gerinc, oldalirányú felvétel 546
31512 Nyaki gerinc, kétirányú 822
31513 Gerinc vizsgálat, funkcionális 732
31515 Nyaki-háti gerinc átmenet, AP felvétel 367
31516 Nyaki-háti gerinc átmenet, oldalirányú felvétel 367
31517 Nyaki-háti gerinc átmenet, kétirányú felvétel 520
31530 Háti gerinc, AP felvétel 597
31531 Háti gerinc, oldalirányú felvétel 597
31532 Háti gerinc, kétirányú felvétel 923
31535 Háti-ágyéki gerinc átmenet, AP felvétel 344
31536 Háti-ágyéki gerinc átmenet, oldalirányú felvétel 344
31537 Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel 520
31540 Lumbalis gerinc, AP felvétel 597
31541 Lumbalis gerinc, oldalirányú felvétel 597
31542 Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel 750
31544 Lumbosacralis gerinc, AP felvétel 344
31545 Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel 344
31546 Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel 520
31548 Bending felvétel 2095
31550 Sacrum coccygeum, AP felvétel 496
31551 Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel 496
31552 Sacrum, kétirányú felvétel 841
31560 Foramen vertebrarum felvétel 845
31561 Dittmar felvétel 946
31600 Clavicula felvétel 621
31601 Sterno-clavicularis ízületi felvétel 569
31602 Acromio-clavicularis ízületi felvétel 569
31603 Scapula felvétel 621
31604 Váll, AP felvétel 546
31605 Vállak összehasonlító AP felvételei 822
31606 Váll, axiális felvétel 569
31607 Váll, transthoracalis felvétel 546
31608 Váll, terheléses felvétel 569
31650 Medence, AP felvétel 759
31651 Csípőízület, AP felvétel 597
31652 Csípőízület, oldalirányú felvétel 496
31653 Csípőízület, Lauenstein felvétel 496
31654 Obturator felvétel 496
31655 Ala felvétel 293
31656 Medence bemenet felvétel 344
31657 Medence kimenet felvétel 344
31660 Gerinc, teljes AP felvétel 978
31661 Oldalirányú teljes gerincfelvétel 974
31662 Risser-csík felvétel 419
31710 Humerus, kétirányú felvétel 722
31720