A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1993. évi XXXIV. törvény

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló 1987. április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről * 

(A szerződés megerősítő okiratait 1990. szeptember 27-én, Budapesten kicserélték. A szerződés 1990. december 1-jével lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló 1987. április 29-én aláírt szerződést e törvénnyel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„SZERZŐDÉS
a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság attól az óhajtól vezetve, hogy a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. október 31-én aláírt szerződés (a továbbiakban: Határszerződés) egyes rendelkezéseit módosítsák és kiegészítsék, valamint a Lapincs folyó és a Bozsok patak térségében a szabályozási munkák eredményeképpen célszerűvé vált határkiigazításokat elvégezzék, a következőkben állapodtak meg:

I. Fejezet

A Határszerződés egyes rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése

1-7. Cikk * 

II. Fejezet

Az államhatár kiigazítása a szabályozott Lapincs folyó térségében

8. Cikk

Az államhatárt a C V. alszakaszon a C 101/2a MÖ, C 101/2a M, és a C 102 MÖDNY számú határjelek között „Az államhatár leírása térképpel” (1. melléklet), valamint a „Koordinátajegyzék” (2. melléklet) határozzák meg.

9. Cikk

A Lapincs folyó medrének későbbi változásai az államhatárnak a Szerződés 1. Cikkében megállapított helyzetét nem változtatják meg.

10. Cikk

Az e Szerződés 8. Cikkében meghatározott határkiigazítás alapján a Magyar Népköztársaság államterületéből 35 604 m2 nagyságú terület kerül az Osztrák Köztársaság államterületéhez, az Osztrák Köztársaság államterületéből ugyancsak 35 604 m2 nagyságú terület kerül a Magyar Népköztársaság államterületéhez.

„A szabályozott Lapincs térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” e Szerződés 3. mellékletét képezi.

III. Fejezet

Az államhatár kiigazítása a szabályozott Bozsok patak térségében

11. Cikk

Az államhatárt a C I. alszakaszon a C 4 M, C 4 Ö és a C 4/3 M, C 4/3 Ö, valamint a C 8 MÖ, C 8 M és a C 10 MÖ É számú határjelek között „Az államhatár leírása térképekkel” (4. melléklet), valamint a „Koordinátajegyzék” (5. melléklet) határozzák meg.

12. Cikk

A Bozsok patak medrének későbbi változásai az államhatárnak e Szerződés 4. Cikkében megállapított helyzetét nem változtatják meg.

13. Cikk

Az e Szerződés 11. Cikkében meghatározott határkiigazítás alapján a Magyar Népköztársaság államterületéből 3144 m2 nagyságú terület kerül az Osztrák Köztársaság államterületéhez, az Osztrák Köztársaság államterületéből ugyancsak 3144 m2 nagyságú terület kerül a Magyar Népköztársaság államterületéhez.

„A Bozsok patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke” e Szerződés 6. mellékletét képezi.

IV. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

14. Cikk

(1) A Határszerződés A és B melléklete helyett e Szerződés „A” és „B” melléklete kerül alkalmazásra.

(2) E Szerződés hatálybalépése előtt kiállított határátlépési igazolványok az azokban feltüntetett érvényességi idő határáig jogosítanak fel a határátlépésre.

(3) Szükség esetén az eddigi minta szerinti Határátlépési Igazolványok a Szerződés hatálybalépését követően legfeljebb egy évig még kiállíthatók, meghosszabbíthatók, és az azokban feltüntetett érvényességi idő lejártáig jogosítanak fel határátlépésre.

15. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság államterületének azon részei, amelyen a jelen Szerződés 8. és 11. Cikke alapján az Osztrák Köztársaság fennhatósága alá kerülnek, a Szerződés hatálybalépésével az Osztrák Köztársaság tulajdonába jutnak.

(2) Az Osztrák Köztársaság államterületének azon részei, melyek a jelen Szerződés 8. és 11. Cikke alapján a Magyar Népköztársaság fennhatósága alá kerülnek, a Szerződés hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság tulajdonába jutnak.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tulajdonváltozással átkerülő területrészekre fennálló minden korábbi belső jog megszűnik.

(4) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett tulajdonváltozással harmadik személyeknek a kicserélt területrészekre vonatkozó jogai sérelmet szenvednének, azt a Szerződő Állam megfelelően kártalanítja, amelynek a területén a tulajdonváltozás előtt e területrészek voltak. Azzal a Szerződő Állammal szemben, amelynek a tulajdonába e területrészek kerültek, harmadik személyek semmilyen kártérítési igényt nem támaszthatnak.

16. Cikk

Az I. fejezetben említett A és B melléklet, valamint a II. és III. fejezetben említett 1-6. mellékletek e Szerződés szerves részét alkotják.

17. Cikk

(1) E Szerződést meg kell erősíteni; a megerősítő okiratokat Budapesten cserélik ki.

(2) A Szerződés a megerősítő okiratok kicserélésének napját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

A II. és III. Fejezet, valamint a 15. Cikk és a 16. Cikknek az 1-6. mellékletre vonatkozó rendelkezései felmondhatatlanok.

E Szerződés többi rendelkezése addig marad hatályban, amíg a határszerződés felmondható rendelkezései.

Ennek hiteléül a Szerződő Államok meghatalmazottai ezt a Szerződést aláírták és pecséttel látták el.

Készült Bécsben, az 1987. évi április hó 29. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Anlage A
A Melléklet

Seite 1
1. oldal

Republik Österreich
Osztrák Köztársaság

Staatswappen
Államcímer

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS
HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur Sischtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964 in der Fassung des Vertrages vom 29. April 1987.

az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról 1964. október 31-én kötött és 1987. április 29-én módosított Szerződés 24. Cikke alapján

Nr.
Szám:

Format: Dreiteilig gefaltet, 6 Seiten, 8 x 12 cm

Material: Karton

Farbe: grau

Alakja: háromrét hajtott, 6 oldal, 8 x 12 cm

Anyaga: karton

Színe: szürke

Seite 2
2. oldal

..................................................................

Familienname

Családi név

..................................................................

Vorname

Utónév

..................................................................

Datum und Ort der Geburt

Születési hely és idő

..................................................................

Staatsbürgerschaft

Állampolgárság

..................................................................

Funktion

Tisztség

..................................................................

Ständiger Wohnort

Állandó lakhely

Seite 3
3. oldal

Raum für Lichtbild

Fénykép helye

L. S.

P. H.

..................................................................

Unterschrift des Inhabers

Tulajdonos aláírása

Seite 4
4. oldal

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung seiner Arbeit die österreichisch-ungarische Staatsgrenze innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung bestimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in der erforderlichen Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in einer Tiefe von mehr als 10 Metern nur in Anwesenheit eines Grenzorganes oder eines, von der zuständigen Verwaltungsbehörde hiezu beauftragten Vertreters der Ungarischen Volksrepublik betreten.

E határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult, feladata végrehajtása céljából, az osztrák-magyar államhatárt a Vegyesbizottság által a munka végzésére kijelölt alszakaszon belül bárhol átlépni és a Magyar Népköztársaság felségterületén a szükséges mélységben tartózkodni. A Magyar Népköztársaság 10 m széles sávon túli felségterületére csak a Magyar Népköztársaság határőrizeti szerve, vagy egy, az illetékes közigazgatási hatóság megbízott képviselője jelenlétében léphet be.

Seite 5
5. oldal

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis ........................

E határátlépési igazolvány érvényes ............................... ig.

Ausstellungsbehörde ............................................................

Kiállító hatóság ....................................................................

Ort und Datum ......................................................................

Kelt ......................................................................................

L. S.

P. H.

..................................................................

Unterschrift

aláírás

Vidierungsbehörde ...............................................................

Láttamozó hatóság ................................................................

Ort und Datum ......................................................................

Kelt ......................................................................................

L. S.

P. H.

..................................................................

Unterschrift

aláírás

Seite 6
6. oldal

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis .............................

Az érvényességi időtartam meghosszabbítva .................. ig.

Ausstellungsbehörde ............................................................

Kiállító hatóság ....................................................................

Ort und Datum ......................................................................

Kelt ......................................................................................

L. S.

P. H.

..................................................................

Unterschrift

aláírás

Vidierungsbehörde ...............................................................

Láttamozó hatóság ................................................................

Ort und Datum ......................................................................

Kelt ......................................................................................

L. S.

P. H.

..................................................................

Unterschrift

aláírás

B Melléklet
Anlage B

Magyar Népköztársaság
Ungarische Volksrepublik

Államcímer
Staatswappen

HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY
GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról 1964. október 31-én kötött és 1987. április 29-én módosított Szerződés 24. Cikke alapján

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Ungarischen Volksrepublik und der Republik Österreich zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964 in der Fassung des Vertrages vom 29. April 1987.

Szám:
Nr.

Alakja: háromrét hajtott, 6 oldal, 8 x 12 cm

Anyaga: karton

Színe: szürke

Format: Dreiteilig gefaltet, 6 Seiten, 8 x 12 cm

Material: Karton

Farbe: grau

2. oldal
Seite 2

..................................................................

Családi név

Familienname

..................................................................

Utónév

Vorname

..................................................................

Születési hely és idő

Datum und Ort der Geburt

..................................................................

Állampolgárság

Staatsbürgerschaft

..................................................................

Tisztség

Funktion

..................................................................

Állandó lakhely

Ständiger Wohnort

3. oldal
Seite 3

Fénykép helye
Raum für Lichtbild

P. H.

L. S.

..................................................................

Tulajdonos aláírása

Unterschrift des Inhabers

4. oldal
Seite 4

E határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult, feladata végrehajtása céljából, a magyar-osztrák államhatárt a Vegyesbizottság által a munka végzésére kijelölt alszakaszon belül bárhol átlépni és az Osztrák Köztársaság felségterületén a szükséges mélységben tartózkodni. Az Osztrák Köztársaság 10 m széles sávon túli felségterületére csak az Osztrák Köztársaság határőrizeti szerve, vagy egy, az illetékes közigazgatási hatóság megbízott képviselője jelenlétében léphet be.

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung seiner Arbeit die ungarisch-österreichische Staatsgrenze innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung bestimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich in der erforderlichen Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Republik Österreich in einer Tiefe von mehr als 10 Metern nur in Anwesenheit eines Grenzorganes oder eines von der zuständigen Verwaltungsbehörde hiezu beauftragten Vertreters der Republik Österreich betreten.

5. oldal
Seite 5

E határátlépési igazolvány érvényes ................................ ig

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis ........................

Kiállító hatóság ....................................................................

Ausstellungsbehörde ............................................................

Kelt ......................................................................................

Ort und Datum ......................................................................

P. H.

L. S.

..................................................................

aláírás

Unterschrift

Láttamozó hatóság ................................................................

Vidierungsbehörde ...............................................................

Kelt ......................................................................................

Ort und Datum ......................................................................

P. H.

L. S.

..................................................................

aláírás

Unterschrift

6. oldal
Seite 6

Az érvényességi időtartam meghosszabbítva .................. ig.

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis .............................

Kiállító hatóság ....................................................................

Ausstellungsbehörde ............................................................

Kelt ......................................................................................

Ort und Datum ......................................................................

P. H.

L. S.

..................................................................

aláírás

Unterschrift

Láttamozó hatóság ................................................................

Vidierungsbehörde ...............................................................

Kelt ......................................................................................

Ort und Datum ......................................................................

P. H.

L. S.

..................................................................

aláírás

Unterschrift”

3. § (1) E törvény rendelkezéseit 1990. december 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter és a térképészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére